Instytut Psychologii WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały tytuł magistra (lub lekarza lub licencjata) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne).

CZAS TRWANIA: Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów (3 lata). 30% zajęć odbywa się on-line a 70% podczas zjazdów w Nowym Sączu lub Krakowie.

SPECJALNOŚCI: Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z dwóch specjalności: psychologia kliniczna i osobowości lub psychologia organizacji i zarządzania.

FORMA STUDIÓW: Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS); Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (zjazdy sobotnio-niedzielne).

ZASADY REKRUTACJI: W pierwszej kolejności, należy przesłać na adres Uczelni kopię suplementu do dyplomu lub indeksu z dotychczasowego toku studiów wyższych. Uczelnia niezwłocznie przystępuje do weryfikacji osiągnięć i informuje kandydata o możliwości podjęcia studiów 3-letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. Po otrzymaniu informacji z Uczelni należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych i dokonać wpłat. W ciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty przyjęcia Uczelnia wyda decyzję ze szczegółowym wykazem różnic programowych.

Studia są uruchamiane od semetru zimowego (październik) oraz od semestru letniego (luty).

Dokumenty do weryfikacji (suplement lub indeks) należy przesyłać na adres: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University - Biuro Rekrutacji ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Zrozumiesz zachowania swoje i innych
Odkryjesz swój potencjał
Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka
Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych
Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną
Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji

Psychologia kliniczna i osobowości

Psychologia kliniczna i osobowości podejmuje szerokie spektrum problemów, jakie napotyka człowiek we współczesnym świecie (kryzysy, konflikty, stres, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości itd.) oraz przygotowuje do samodzielnej pracy diagnostycznej i pomocy psychologicznej.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Psychologia organizacji i zarządzania

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia w trybie 3-letnim obejmuje zajęcia od 5. semestru.

Pierwsze cztery semestry są uznawane na podstawie ukończonych studiów.

Różnice programowe są nadrabiane w trakcie 3 lat studiów.

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach.

Inforumujemy, że w Roku akademickim 2018/2019 opłaty za języki obce są wliczone w czesne. 

 

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami.

Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2018 r., na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.

Pierwszą czynnością jest wypełnienie podania na wybrany kierunek i formę studiów