• Zapoznaj się z szeroką ofertą studiów podyplomowych

Specjalnością WSB-NLU są studia podyplomowe dla osób, które pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, informatyki oraz psychologii, realizowane we współpracy z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zajęcia na każdym kierunku są realizowane w dwóch formach:

√ Część zajęć jest realizowana w formie stacjonarnej w jednej z poniższych lokalizacji: Nowy Sącz, Kraków, Tarnów, Radom, Chrzanów, Gliwice.

√ Pozostałe zajęcia są realizowane na odległość za pomocą innowacyjnego systemu Cloud Academy i modułu multitransmisji zajęć, dającego dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie. Więcej informacji: www.clouda.edu.pl Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

*miejsce realizacji zajęć na danym kierunku jest uzależnione od ilości chętnych. 

Rachunkowość i podatki

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki” to produkt unikalny, nie tylko na sądeckim rynku. Oferuje kompendium wiedzy m.in. z rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego i gospodarczego, audytu czy rachunkowości sektora publicznego. Czesne za studia: 2400 zł

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe "Zarządzanie w administracji publicznej" są dedykowane kadrze kierowniczej administracji publicznej. Zagadnienia poruszane w ramach studiów odzwierciedlają aktualne tendencje i wymogi stojące przed wysoko wyspecjalizowanym urzędnikiem. Czesne za studia: 2400 zł

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program kursu zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia są dedykowane kadrze kierowniczej administracji publicznej (pracownikom szczebla menedżerskiego w gminach i powiatach, także pracownicy innych urzędów publicznych) oraz osobom zainteresowenym oceną efektywności energetycznej. Zagadnienia poruszane w ramach studiów odzwierciedlają aktualne tendencje i wymogi stojące przed wysoko wyspecjalizowanym urzędnikiem kształconym w duchu nowego zarządzania publicznego. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Akademia coacha i mentora

Studia rozwijają naturalne zasoby uczestników kształtując ich indywidulane kompetencje, niezbędne do pełnienia roli coacha i mentora. Dają także konkretną i praktyczną wiedzę do tego, by być bardziej świadomym i dojrzałym managerem, który myśli rozwojowo o ludziach wykorzystując coachingowy styl zarządzania oraz mentorską odpowiedzialność za rozwój innych. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze doradców zawodowych i zarządzania swoim warsztatem pracy, ponadto studenci zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Przygotowanie i realizacja lokalnych strategii rozwoju

Studia są dedykowane kadrze kierowniczej administracji publicznej (pracownicy szczebla menedżerskiego w gminach i powiatach, także pracownicy LGD). Zagadnienia poruszane w ramach studiów odzwierciedlają aktualne tendencje i wymogi stojące przed wysoko wyspecjalizowanym urzędnikiem kształconym w duchu nowego zarządzania publicznego. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Sztuka gry na giełdzie

Studia są dedykowane wszystkim zainteresowanym rynkiem kapitałowym, inwestycjami i spekulacją na giełdzie papierów wartościowych. Tematyka studiów koncentruje się na wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu inwestowania i spekulacji oraz czynników decydujących o sukcesie na giełdzie. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zamówienia publiczne

Studia są dedykowane osobom ubiegającym się o pozyskanie funduszy z UE w okresie 2014-2020. Szczególny nacisk zostanie położony umiejętności zarządzania projektem oraz na pogłębienie znajomości kwestii związanych z zamówieniami publicznymi. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zarządzanie BHP

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Turystyka stanowi jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki (tak Polski jak i globalnej). W wielu regionach Polski, to właśnie w turystyce upatruje się głównego motoru wzrostu i źródła dochodów. Aby jednak rozwijać ten sektor i sprostać międzynarodowej konkurencji niezbędne jest jednak posiadanie wykwalifikowanej kadry. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Podmioty i relacje w gospodarce rynkowej

Studia kwalifikacyjne w zakresie przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych i marketingu. Oferta przeznaczona dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności w zakresie promocji (reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i sprzedaż osobista). Czesne za studia: 3600 zł

Dowiedz się więcej TUTAJ

Przedsiębiorczość

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedsiębiorczości.

Czesne za studia: 2400 zł

Dowiedz się więcej TUTAJ

Organizacja reklamy

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów ekonomicznych z zakresu technik organizacji reklamy.

Czesne za studia: 2400 zł

Dowiedz się więcej TUTAJ

Programowanie aplikacji biznesowych

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty .NET". Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne. Czesne za studia: 4000 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Programowanie aplikacji mobilnych

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty aplikacji mobilnych". Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne. Czesne za studia: 4000 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Technologie multimedialne i grafika komputerowa

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych dowolnego kierunku, którzy interesują się grafiką komputerową i technologiami multimedialnymi i wykorzystują je w pracy zawodowej lub planują swoją przyszłą pracę w tej dziedzinie. Program studiów kładzie nacisk na nabycie praktycznych umiejętności tworzenia materiałów multimedialnych, stąd od kandydatów wymagana jest tylko ogólna znajomość obsługi komputera oraz technologii informatycznych. Czesne za studia: 3600 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Nowe technologie i media w edukacji

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich,

chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie obecnie dostępnych narzędzi i metod wspierania edukacji technologiami IT

oraz wykorzystywania w nauczaniu różnego typu mediów.

Czesne za studia: zapytaj o cenę

Dowiedz się więcej TUTAJ

Psychologia sądowa

Zapraszamy absolwentów psychologii pracujacych lub zamierzających pracować w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie trzech semestrów słuchacze zapoznają się z psychologicznymi i prawnymi aspektami przygotowywania ekspertyz sądowych, profilaktyki, resocjalizacji i mediacji. Czesne za studia: 3200 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Mediacje

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie mediacji i sposobu ich prowadzenia. Adresatami są osoby zamierzające uzyskać kwalifikacje mediatora i rozpocząć pracę w tej branży. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem kształcenia jest merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i niepublicznych, szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Czesne za studia: 2800 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do skutecznego komunikowania się językowego z osobami z uszkodzonym słuchem. Studia wyposażają słuchaczy w kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Terapia pedagogiczna z elementami psychologii

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji działań psychokorekcyjnych o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i terapeutycznym. Kształcenie polega na doskonaleniu umiejętności kierowanych do dzieci które wykazują zaburzenia w zachowaniu. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz poradniach specjalistycznych. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu i zespołu Aspergera, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz sposobami ich wspierania. Czesne za studia: 2400 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Przyjęcie na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego limitu miejsc.

Studia trwają dwa lub trzy semestry, zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy i odbywają się w formie zjazdów sobotnio - niedzielnych.

Zapisów prosimy dokonywać poprzez wypełnienie podania na odpowiednie studia w formie elektronicznej.

O konieczności i terminie dostarczenia pozostałych dokumentów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Studia są uruchamiane po zebraniu wymaganej liczby podań (minimum 12 osób) od semestru zimowego lub letniego.

O terminie rozpoczęcia zajęć informujemy kandydatów telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Informujemy, że możliwy jest wykup pojedynczych kursów również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego (minimum studia licencjackie).


Wymagane dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
  • kserokopia dokumentu tożsamości
  • dowód opłaty wpisowej 50 zł oraz wpłaty I raty czesnego (w zależności od specjalności)

Opłat należy dokonać bezpośrednio na konto: Bank Pekao SA 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603.

Wpłat prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu uruchomienia danego kierunku.

 

Dokumentację rekrutacyjną należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Rekrutacji WSB-NLU, pok. C019,

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

 tel. 18 44 99 101 e-mail rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

Kontakt do organizatora studiów:

Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU, pok. B114

ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 99 260, e-mail: ckib@wsb-nlu.edu.pl