• Biblioteka przyszłości - wyzwania-trendy - zagrożenia

 • Technologie i usługi mobilne - zagrożenie czy sojusznik?

 • Nauka 2.0 - wyzwania - obszary współpracy

 • W kierunku cyfrowych zasobów wiedzy

Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia.

XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Serdecznie witamy na stronie Konferencji Biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Kampusie
Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, ul. Zielona 27, aula C010.
 Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. dr Czesław Bieńkowski - Rektor WSB-NLU
Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza
 
 
Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki

Zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Planowana konferencja poświęcona jest tym razem przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.

Szukając odpowiedzi na pytanie: jaka biblioteka przyszłości? zapraszamy do udziału bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej bibliotek akademickich, bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, osoby odpowiedzialne za infrastrukturę informatyczną, twórców bibliotek cyfrowych i systemów e-learningowych, a także pracowników naukowych instytutów bibliologii i informatologii, nauczycieli akademickich oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami roli i rozwoju bibliotek przyszłości.

Szerokie gremium konferencji gwarantuje prezentacje i dyskusje zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki oraz wspólne inspiracje dotyczące przezwyciężania zagrożeń, odkrywania działań niszowych i wykorzystania nowoczesnych technologii jako bliskiego sojusznika bibliotekarza i pracownika informacji.

  Obszary tematyczne:

TECHNOLOGIE

 • Platformy edukacyjne i miejsce zasobów informacyjnych (nowe narzędzia wspomagające procesy edukacji, komunikacji, dostęp do informacji);
 • Otwarte zasoby wiedzy (repozytoria, wolne licencje, biblioteki cyfrowe i edukacja medialna, otwarte zasoby wiedzy);
 • Technologie informatyczne (technologie i usługi mobilne, aplikacje i nowe możliwości pracy bibliotek);
 • Narzędzia komunikacji z użytkownikiem (student, pracownik naukowy, obcokrajowcy, osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież, inni użytkownicy) w zmieniającym się środowisku informacji (social media);
 • Organizacja i udostępnianie rozproszonych zbiorów elektronicznych (narzędzia, dobre praktyki, rozwiązania informatyczne);
 • Konsorcja uczelniane i inne platformy współpracy odpowiedzią na rozproszenie instytucjonalne instytucji naukowych (wielkie uczelnie – małe uczelnie; nauka resortowa; brak powszechnych uzgodnień w zakresie norm i dobrych praktyk).

NAUKA

 • Science 2.0 i rola biblioteki (współpraca z naukowcami, PBN, parametryzacja, nieodpłatny dostęp do wyników badań i ochrona prawna wyników badań);
 • Konstytucja dla Nauki a biblioteki (kierunki rozwoju nauki a zasoby biblioteczne);
 • Współpraca bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej z różnymi podmiotami nauki na poziomie lokalnym i centralnym;
 • Umiędzynarodowienie uczelni (kryzys nauki, zwiększona mobilność studentów, anglojęzyczność nauki oraz globalizacja przemysłu naukowego) wyzwaniem dla biblioteki.

JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

 • Badania satysfakcji użytkowników - narzędzia, pomiary, przykłady; 
 • Badania wpływu, wartości i znaczenia bibliotek - narzędzia, pomiary, przykłady;
 • Badanie funkcjonowania bibliotek – narzędzia, doświadczenia,

KOMPETENCJE

 • Biblioteka jako organizacja oparta na wiedzy (nowe kompetencje bibliotekarzy, szkolenia, rozwój osobisty, kształcenie bibliotekarzy, psychologiczne aspekty pracy bibliotekarzy, ”uwolnienie zawodu” i jego wpływ na rozwój zawodowy bibliotekarzy);
 • Formy komunikacji z użytkownikiem (modele, trudności, możliwości)
 • Relacje bibliotekarz a pracownik naukowy (wymiana, współpraca, doradztwo).

 

Biblioteka WSB-NLU:
Maria Sidor – Dyrektor Biblioteki
Marzena Totoś-Gutowska
Marlena Pomietłowska

Dział Marketingu:
Grażyna Mostowik
Bartosz Stępień
Ewelina Łasińska

Centrum Badań i Programowania:
Artur Kornatka
Piotr Cichoński
Wojciech Bobak

Prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

dr Anna Ujwary-Gil, Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Redaktor naczelny czasopisma „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (JEMI)

dr Magda Karciarz, Kustosz dyplomowany, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

dr Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie

mgr Lidia Derfert-Wolf, Starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy

mgr Janina Przybysz, Starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

dr Natalia Potoczek, Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

dr Maria Wanda Sidor, Dyrektor Biblioteki WSB-NLU

dr Dariusz Woźniak, Adiunkt, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

Tytuły referatów wraz ze streszczeniem prosimy przesłać do 15.01.2018 r. na adres: masid@wsb-nlu.edu.pl

Ważne terminy :

 • 15.01.2018 – nadsyłanie propozycji referatów (wraz z abstraktem) przez autorów
 • 30.01.2018 – rejestracja uczestników (do 28.02.2018 r.)*
 • 30.03.2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 30.04.2018 – przesłanie gotowych tekstów referatów przygotowanych zgodnie z podanymi wytycznymi
 • 10.05.2018 - przesłanie prezentacji
 • 24-25.05.2018 - Konferencja w Kampusie WSB-NLU w Nowym Sączu

*W związku z licznymi zapytaniami o możliwość uczestnictwa w konferencji uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy termin rejestracji do 28.02.2018 r.

Procedura przesyłania formularzy zgłoszeniowych:

1. Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 28.02.2018 r.*

2. Otrzymacie Państwo w ciągu paru dni potwierdzenie uczestnictwa w konferencji na podany adres mailowy.

3. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji prosimy o kontakt - biblioteka@wsb-nlu.edu.pl

*W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uczestnictwa w konferencji uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy termin do 28.02.2018 r. 

Uczestnik konferencji zobowiązuje się do wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.03.2018 r w wysokości 300 zł.
(Dla większej liczby uczestników z jednej instytucji przewidujemy rabaty). Kontakt z organizatorem: masid@wsb-nlu.edu.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO BANKOWE:

Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu

Konto w walucie PLN: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Tytuł przelewu:

Nazwisko i imię uczestnika, Konferencja „Biblioteka przyszłości”

Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

Gotowe teksty o objętości nieprzekraczającej 12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) należy przesyłać do 30.04.2018 r. Prosimy o terminowe nadsyłanie gotowych referatów. Artykuł prosimy poprzedzać abstraktem. Powinien on zawierać główne tezy artykułu. Objętość abstarktu  maksymalnie pół strony tekstu (do 1200 znaków) i słowa kluczowe - do 5 słów kluczowych (abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim). Artykuły prosimy przesyłać na adres: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl. Na pierwszej stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz afliliację (miejsce pracy), a także adres poczty elektronicznej. 

Prezentację należy przygotować w programie MS Power Point i dostosować jej objętość do czasu wsytąpienia (zalecane max. 10 -12 slajdów) oraz przesyłać na adres e-mail: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl 

 

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii. Redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do publikacji tekstów niespełniających wymogów artykułu naukowego. Z autorami artykułów do monografii zostaną podpisane umowy licencyjne.

Zasady redagowania tekstów:

Teksty artykułów powinny być zapisane w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Tytuł główny: Times New Roman 16 (pogrubiony, wyśrodkowany).

Równanie do prawej i lewej strony, interlinia 1,5 wiersza. Czcionka: Times New Roman 12, w przypisach dolnych: Times New Roman 10 (przypisy o charakterze wyjaśniającym, stosowane z umiarem i bez stosowania danych bibliograficznych, które, zgodnie z proponowanym stylem APA 6 (American Psychological Association 6th) powinny znaleźć się w tekście artykułu).

Marginesy każdej strony powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm.

Dzielenie wyrazów automatyczne. Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, fotografie) należy przygotować jako odrębne dokumenty, właściwie opisane. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce dla ilustracji.

Bibliografia powinna zawiera opisy wszystkich prac, do których autor odsyła w tekście głównym.

Fragmenty cytowanych prac, które składają się z mniej, niż 40 słów powinny zostać ujęte w cudzysłów i nie należy ich wyróżniać dodatkowo np. kursywą.

Fragmenty cudzych prac (dosłownie przytoczonych), które składają się z 40 i więcej słów należy wyróżnić w oddzielnym bloku tekstu (ang. blockquote).

Uwaga: należy sprawdzić, czy cytowana publikacja posiada DOI (Digital Object Identifier) i zamieścić w opisie bibliograficznym, zgodnie z podanymi przykładami, wg standardu APA 6, na podstawie: American Psychological Association *Publication Manual* 6th ed.

Cytowanie literatury:

Dla cytowań i spisu literatury przyjmuje się wymogi Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologii (APA). Standardy te są sformułowane w „Publication Manual of the American Psychological Association”, dostępnym on-line: http://www.apastyle.org/

W tekście artykułu podajemy w okrągłym nawiasie nazwisko autora i rok ukazania się publikacji, oddzielone przecinkiem i nr cytowanej strony.

Przykłady:

Cytowanie pracy jednego autora:

(Wojciechowski, 2000, p. 77)

Jeżeli nazwisko autora pojawia się, jako fragment zdania, wówczas w nawiasie podajemy jedynie rok ukazania się publikacji:

Przykład:

Wojciechowski (2000, p. 77)* SEMIOTYKA jako teoria ...”

* Zgodnie z normą APA numer strony podajemy w przypadku stosowania dosłownego cytatu. Przyjmuje się jednak, aby podawać numer strony także w wypadku stosowania parafrazy tekstu pochodzącego z wydawnictwa książkowego. Może to w znacznym stopniu ułatwić czytelnikowi odnalezienie danego fragmentu w źródle.

Cytowanie pracy dwóch autorów:

Przy każdym cytowaniu (odwołaniu) podajemy dwa nazwiska, które łączymy znakiem &

Przykład:

(Kędzior & Karcz, 2007)

Cytowanie pracy od dwóch do pięciu autorów:

Przy pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich autorów, przy kolejnych odwołaniach podajemy jedynie pierwszego autora, pozostałych zastępujemy skrótem et al.

Przykład:

(Stanton, Etzel, & Walker, 1994).

Spis literatury:

Książki i artykuły z czasopism powinny być wymienione w kolejności alfabetycznej, wg nazwisk autorów lub redaktorów, na jednej liście. Źródła internetowe powinny mieć osobny wykaz. Wymienienie źródła bibliograficznego lub internetowego w przypisie nie wystarcza – to źródło musi się również znaleźć w spisie literatury.

Zapis książki:

Nazwisko, X., (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Wojciszke, B. (1995). Psychologia miłości. intymność namiętność zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zapis artykułu:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom (Numer), strona początku-strona końca.

Parzuchowski, M., Szymkow-Sudziarska, A. (2008). Well, Slap My Thigh: Expression of Surprise Facilitates Memory of Surprising Material. Emotion, 8 (3), 430-434.

Artykuł w gazecie i czasopiśmie nienaukowym:

Nazwisko, X. (rok, dzień miesiąc). Tytuł. Tytuł gazety, (Numer), strona początku-strona końca.

Pawłowski, K. (2005, Listopad). Syndrom młodego stażem polityka. Home & Market, (11), p. 93

Zapis strony internetowej:

Parzuchowski, M. (2010). Sens pracy. Badania.net. Pobrano 22 sierpnia 2011, z http://badania.net/sens-pracy/.

Artykuł w wersji elektronicznej:

Szulc, A., & Wilgosiewicz - Skutecka, R. (2015). O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Biblioteka, 18(27), 7-32. doi: http://dx.doi.org/10.14746/b.2014.18.1

Zapis rozdziału książki:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku-strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Wojciszke, B. (2003). Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i jako motyw. W: B. Wojciszke i M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie (s. 15-49). Kraków: Impuls.

Więcej szczegółowych informacji o stylu APA znajdziecie Państwo pod adresem:
http://blog.apastyle.org/apastyle/2017/09/best-of-the-apa-style-blog-2017-edition.html

Przydatne przykłady opracowania można również znaleźć pod adresami czasopism :

- „Studia Romanica Posnaniensia”:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/about/submissions#authorGuidelines

- „Konteksty społeczne”
http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/10/Redagowanie-tekstow- APA.pdf

Informacje dla autorów - plik do pobrania

 

RAMOWY HARMONOGRAM:

I Dzień godz.

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników godz.

9.00- 18:00 Obrady (z przerwą na lunch)

ok. godz. 18:00 – 19:00 Kolacja

 

II Dzień godz.

9:00 – 14.30 Obrady (z przerwą na lunch)

godz. 15:00 Zakończenie konferencji

 

Program konferencji zostanie Państwu zaprezentowany w późniejszym terminie.

Uczestnikom konferencji organizator rekomenduje hotel IBIS STYLES W NOWYM SĄCZU, w którym wynegocjowano atrakcyjne rabaty na noclegi. Dla uczestników, którzy dokonają rejestracji noclegów do 31.01.2018 na hasło: "KONFERENCJA - BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI" przewidziano niższe ceny noclegów.

Kontakt w sprawie rezerwacji::

 

Firmy lub osoby zainteresowane sponsorowaniem konferencji prosimy o kontakt z organizatorem: masid@wsb-nlu.edu.pl, tel. 18 44 99 127

<>

English


Library of the future - challenges-trends - threats. XVIII scientific conference of libraries of non-public and public universities organized by the Library of Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University in Nowy Sącz, May 24-25, 2018.

We cordially invite you to Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University in Nowy Sącz for the 18th National Conference of Libraries of Private and Public University. The planned conference is devoted to the future of libraries, which exist in dynamically changing in technological, legal, economic conditions and changing educational or civilization systems, and are therefore exposed to loss of operational stability. Searching for a new library concept and defining its new roles and tasks seems appears be a key issue for librarianship. Looking for the answer to the question: what will be the library of the future? we invite librarians and information specialists from academic libraries, public libraries, pedagogical and school libraries, people responsible for IT infrastructure, creators of digital libraries and e-learning systems, as well as academic staff from book and information institutes, academic teachers and anyone interested in the roles and development of future libraries.

A wide range of conference attendees guarantees presentations and discussions both at the level of theory and practice, as well as common inspirations concerning overcoming threats, discovering niche activities and using modern technologies as a close ally of the librarian and information worker.


Thematic area:

TECHNOLOGIES

- Educational platforms and the place of information resources (new tools supporting the processes of education, communication, access to information);

- Open knowledge resources (repositories, free licenses, digital libraries and media education, open knowledge resources);

- Information technologies (technologies and mobile services, applications and new work opportunities for the library);

- Tools for communication with the user (student, researcher, foreigners, the elderly, the disabled, children and youth, other users) in the changing information environment (social media);

- Organization and sharing of distributed electronic collections (tools, good practices, IT solutions);

- University consortia and other cooperation platforms as responses to the institutional dispersion of scientific institutions (large universities - small universities, faculty sciences, lack of common understanding of standards and good practices).


SCIENCE

- Science 2.0 and the role of the library (cooperation with scientists, PBN (Polish Scientific Bibliography), parameterization, free access to research results and legal protection of research results);

- Polish Constitution for Science and libraries (directions/trends of science development and library resources);

- Cooperation of librarians, specialists in scientific data with various research units at the local and central level;

- Internationalization of universities (crisis of science, greater student mobility, dominance of English in research and globalization of the scientific industry) a challenge for the library.


QUALITY - EFFECTIVENESS

- Researching user satisfaction - tools, measurements, examples;

- Researching the influence, value and significance of libraries - tools, measurements, examples;

- Researching the functioning of libraries - tools, experiences;


COMPETENCIES

- The library as a knowledge-based organization (new competences of librarians, trainings, personal development, training of librarians, psychological aspects of the work of librarians, "deregulation of the profession" and its impact on the professional development of librarians);

- Forms of communication with the user (models, difficulties, possibilities);

- Librarian and researcher relations (exchange, cooperation, consulting).


We invite you to take part in the conference and send your proposals of papers. The Conference result will be the publication of a peer-reviewed monograph in paper and electronic version.

Conference fee: PLN 300 (for a larger number of participants from one institution we offer discounts).


CONTACT:

Please send your proposals for papers to: masid@wsb-nlu.edu.pl.

Propozycje referatów prosimy kierować na adres: masid@wsb-nlu.edu.pl.

Gotowe referaty należy przesłać na adres: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl.

Prezentacje należy przesłać na adres: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl 

Pytania dotyczące spraw organizacyjnych proszę kierować na adres: marketing@wsb-nlu.edu.pl.

LOKALIZACJA

Jak do nas dotrzeć.