Ładowanie...

Rekrutacja
Krok 1: Złóż podanie

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2017, na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Złóż podanie

STUDIA w języku polskim w WSB-NLU

Złóż podanie

STUDIA w języku angielskim w WSB-NLU

Złóż podanie

MBA i KURSY CISCO

 

Krok 2: Prześlij wymagane dokumenty

Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty proszę przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji WSB-NLU pok. C019, w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do 15 września 2017.

 • podanie
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - tylko na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (oryginał do wglądu)
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 300zł, dla absolwentów WSB-NLU i uczelni partnerskich - 0zł.
 • potwierdzenie uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego - wysokość raty uzależniona jest od kierunku studiów"
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie), kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów
 • podanie o akademik (opcjonalnie)

Kandydaci z zagranicy (nie dotyczy osób z krajów UE, państw OECD, EFTA, lub objętych porozumieniem o uznawaniu wykształcenia - m.in. Białoruś, Ukraina, Chiny) ubiegający się o przyjęcie na studia w WSB-NLU, poza powyższymi dokumentami muszą złożyć tłumaczenie świadectwa i dyplomu na język polski wraz z legalizacją wydaną przez MNiSW lub apostillem wydanym przez Konsulat RP w kraju wydania dokumentu oraz nostryfikacją świadectwa wydaną przez odpowiedniego Kuratora Oświaty. W kwestii nostryfikacji dyplomu, pomocy udziela Biuro Rekrutacji WSB-NLU.

Opłaty rekrutacyjnej i 1 raty czesnego należy dokonać na konto Uczelni:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Nowym Sączu
70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
 

Krok 3: Sprawdzian językowy

Istotnym elementem rekrutacji na studia stacjonarne jest sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący na odpowiedni poziom językowy, od którego student rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane są we wrześniu. Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, osoby zdające maturę międzynarodową, są zwolnieni ze sprawdzianu językowego.

UWAGA!

Nieprzystąpienie do sprawdzianu oznacza rezygnację z nauki języka obcego w pierwszym semestrze studiów. Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi Business English as a Foreign Language - level 1. Osoby, które nie spełnią ww. warunku, będą przyjęte na studia na tym samym kierunku w języku polskim.

Organizacja roku akademickiego

Zajęcia dydaktyczne w WSB-NLU rozpoczynają się na przełomie września i października, a kończą w czerwcu - w ramach studiów stacjonarnych, lub w lipcu - w ramach studiów niestacjonarnych. Dokładne daty organizacji roku akademickiego ustalane są corocznie zarządzeniem rektora o organizacji roku akademickiego.

Studia stacjonarne

Rok akademicki podzielony jest na 2 semestry, składające się z 15 pełnych tygodni zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu każdego z semestrów odbywa się sesja egzaminacyjna (zimowa i letnia).

Studia niestacjonarne oraz studia CloudA

W WSB-NLU w ramach studiów niestacjonarnych oraz studiów CloudA zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Podobnie jak w przypadku studiów stacjonarnych, rok akademicki podzielony jest na 2 semestry (9 zjazdów), a każdy z semestrów kończy sesja egzaminacyjna.

Stypendia

System stypendialny został stworzony specjalnie dla potrzeb studentów WSB-NLU. Jest to kompleksowy, uporządkowany, jednolity i co ważne, sprawiedliwy.

Poza standardową ofertą stypendiów za wyniki w nauce, w sporcie i stypendiów socjalnych, WSB-NLU utworzyła własny system stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży. Dzięki temu fundusz stypendialny jest zasilany jednocześnie z 3 źródeł: budżetu państwa, środków własnych oraz stypendiów sponsorowanych ze źródeł zewnętrznych firm i instytucji, co pozwala na przyznawanie większej ilości stypendiów.

System stypendialny został przemyślany w taki sposób, aby studenci już od pierwszego semestru mogli otrzymywać stypendia. W ubiegłym roku ponad 45% otrzymało stypendia pokrywające w dużej mierze koszty czesnego, a prawie 20% z nich studiowało całkowicie za darmo.

Masz pytanie, napisz do nas: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Opłaty

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University jest Uczelnią niepubliczną, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Koszty związane ze studiowaniem:

 • opłata rekrutacyjna - 300 zł, dla absolwentów WSB-NLU i uczelni partnerskich - 0zł
 • czesne (uzależnione od kierunku i trybu studiów, zgodnie z poniższą tabelą)
 • opłata za obowiązkowe kursy językowe (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych)
kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne CloudA
Zarządzanie - studia licencjackie 348 zł 348 zł 348 zł
Zarządzanie - studia uzupełniające magisterskie 448 zł 448 zł 448 zł
Politologia - studia licencjackie 348 zł 330 zł -
Politologia - studia uzupełniające magisterskie 448 zł 398 zł 448 zł
Psychologia - studia jednolite magisterskie 448 zł 448 zł -
Psychologia - studia jednolite magisterskie dla absolwentów kierunków pokrewnych (3 lata) - 498 zł -
Informatyka - studia inżynierskie 398 zł 398 zł -

Powyższa kwota obejmuje 1 miesięczną ratę czesnego. W trakcie roku akademickiego obowiązuje 10 rat czesnego płatnych do 10. dnia każdego miesiąca za okres październik - lipiec.

Zobacz także:


Numer konta:
Bank Pekao S.A.
Oddział w Nowym Sączu
Konto w walucie PLN: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
Konto w walucie EUR: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148
 
W razie pytań dot. procesu rekrutacji jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w pokoju C 019,
pod numerem telefonu 18 44 99 102, oraz pod adresem e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl