Ładowanie...

Administracja Publiczna

Poznasz istotę i rolę administracji publicznej i procesu administrowania.

Dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, karnego i prawa pracy.

Przygotujemy Cię do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko pojętym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

O kierunku

Termin „administracja” narodził się w starożytnym Rzymie, a w żywych językach europejskich występuje od średniowiecza. Od dawna miał on – i ma obecnie – różne znaczenia, choć wszystkie one pozostają w związku z jego źródłosłowem, tj. połączeniem łacińskiego czasownika: ministrare – służyć z umacniającym element służebności czy charakteru wykonawczego przedrostkiem ad. Administrare – mogło znaczyć obsługiwać, a z biegiem czasu także zarządzać, a nawet kierować, lecz nigdy nie – rządzić &‐ gubernare – podejmować rozstrzygnięcia w istotnych sprawach. Administracja ma zatem pewien charakter obsługowy, organizatorski, wykonawczy czy tez operacyjny, służąc określonemu czynnikowi decyzyjnemu – czynnikowi politycznemu w najszerszym znaczeniu tego terminu.


Po raz pierwszy pojęcia „administracja publiczna” (public administration) użył młody profesor Woodrow Wilson w 1887 r., długo zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Użył on tego zwrotu, aby opisać prowadzenie spraw publicznych: „przepisy prawa, nie wdrażają się same, ktoś musi spowodować, żeby zostały wdrożone”.
O administracji można myśleć jako o jednym z głównych odkryć i narzędzi, za pomocą których ludzie cywilizowani w różnych społecznościach próbują kontrolować swoją kulturę, i poprzez które jednocześnie próbują osiągnąć, zgodnie ze swoim rozumem i wiedzą, cele stabilności i zmian.


Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania kierunek studiów Administracja winien przygotowywać absolwentów, którzy będą mogli sprostać przedstawionym zadaniom.

Specjalności

W ramach studiów na kierunku Administracja Publiczna studenci przyjmowani są na specjalność Administracja Samorządowa (w fromie stacjonarnej lub niestacjonarnej).