preloader

preloader

Ładowanie...

dr hab. Stanisława Tucholska
Katedra Psychologii Klinicznej profesor nadzwyczajny
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 457
  • e-mail: stucholska@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: B115

Biografia:

brak

Obszar zainteresowań:

Zainteresowania naukowe:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na kilku grupach zagadnień z za-kresu psychologii klinicznej i osobowości. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy inteli¬gencji osobowości u osób w różnych okresach rozwojowych (dzieci, młodzież, dorośli), zarówno w normie jak i patologii. Obejmuje ona: problematykę metod psychologicznych – skal inteligencji i kwestionariuszy osobowości (w aspekcie ich wartości diagnostycznej i psychometrycznej), procedury diagnozowania (z uwzględ¬nieniem standardów etycznych), jak również obowiązujących kryteriów diagnozy (przyjmowanych przez WHO, APA i AAMR).
Drugi nurt moich zainteresowań związany jest z problematyką zaburzeń okresu rozwojowego, utrudniających adaptację do standardów szkolnych (minimalne uszko-dzenia mózgu, globalne i parcjalne deficyty rozwojowe, nadpobudliwość psycho¬ru-chowa). Poszerzeniem tej problematyki jest analiza procesu kształtowania się osobo-wości u dzieci i młodzieży w wybranych grupach klinicznych, np. doświad¬czających niepowodzeń szkolnych czy wychowujących się w rodzinach rozbitych.
Kolejny obszar moich zainteresowań koncentruje się wokół zagadnień stresu szkolnego i jego następstw, zarówno u uczniów jak i nauczycieli. Ważny obszar refleksji teoretycznej i badań empirycznych związany jest ze zjawiskiem wypalenia zawodowego u nauczycieli pracujących w różnych typach placówek oświatowych (oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach specjal¬nych). Innym aspektem badań nad stresem jest analiza sposobów zmagania się z sytu¬a¬cja¬mi trudnymi zarówno przez dzieci jak i dorosłych.
Czwarty obszar moich zainteresowań dotyczy zjawiska agresji oraz przemocy za-równo w grupach rówieśniczych jak i relacjach dorosły – dziecko. Interesują mnie: for-my przemocy, jej dynamika, następstwa (bezpośrednie i odległe) oraz psycholo¬giczny portret ofiar oraz sprawców przemocy interpersonalnej.
Kolejnym obszarem badań i opracowań jest zagadnienie straty, w tym przeżywa-nie straty osoby bliskiej. Interesują mnie sposoby przeżywania żałoby, jej rodzaje, fazy a także możliwość wzrostu osobowego w następstwie utraty kogoś bliskiego.

Publikacje:

  • Wybrane opublikowane prace Druki zwarte Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin 2003: Wydawnictwo KUL. Okła, W., Tucholska, S. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka zdrowego. Lublin, 2005: Towarzystwo Naukowe KUL. Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin 2009: Wydawnictwo KUL, (wydanie dru-gie, poprawione i uzupełnione). Steuden, S.,Tucholska, S. (red.) Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin 2009: Wydawnictwo KUL. Stres i wypalenie zawodowe 2.1. Stres w zawodzie nauczyciela. Psychologia Wychowawcza, 1996, 5, 408-417. 2.2. Stres i satysfakcja w zawodzie nauczyciela. Roczniki Nauk Społecznych - Pedagogika, 1999, z. 2, 49-59. 2.3. Stres zawodowy u nauczycieli: poziom nasilenia i symptomy. Psychologia Wycho-wawcza, 1999, 3, 227-236. 2.4. Maslach koncepcja wypalenia zawodowego. Przegląd Psychologiczny. 2001, 3, 301-317. 2.5. Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela. Psychologia w Szkole, 2005, 2, 95-108. 2.6. Wypalenie zawodowe w ujęciu strukturalnym i dynamicznym. W: T. Zbyrad (red.), Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych (s. 15-32). Stalowa Wola 2008: Wydział Zamiejscowy KUL. 2.7. Zjawisko wypalenia zawodowego, Katecheta, 2009, 53, 7/8, 108-114. 2.8. Zespół wypalenia zawodowego a praca pedagogiczna. W: Stępień K. (red.) Zawód: nauczyciel. Trudności i perspektywy, s. 31-56. Lublin 2010: Fundacja Servire Veritati. Analiza syndromów zaburzeń u dzieci, młodzieży i dorosłych 2.9. Nadpobudliwość psychoruchowa: kryteria diagnozy, natura zaburzenia. W: Steuden St. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Lublin: KUL, 1992, s. 7-20. 2.10. Minimalne uszkodzenia mózgu - aspekt psychologiczny. W: Januszewski A., Oleś P., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Lublin: RW KUL, 1992, t. 6, s. 271-290. 2.11. Badania uwarunkowań osobowościowych w wybranych chorobach psychosoma-tycznych. Pamiętnik XXXII Naukowego Zjazdu Psychiatrycznego, Szczecin, 1976, 228-235 (współautor: Zygfryd Jucha). 2.12. Sposoby radzenia sobie przez matki i ojców z zaburzeniami słuchowymi dziecka. Psychologia Wychowawcza, 1999, 5, 442-450. 2.13. Specyfika lęków w okresie adolescencji. Pedagogica Christiana, 2000, 5, 141-151. 2.14. Poczucie sensu życia u młodych ludzi po próbie samobójczej. Zagadnienia Wy-chowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1976, 1, 53-64. 2.15. Dynamika depresji u osób po próbie samobójczej. W: Biela A., Walesa Cz. (red.), Problemy współczesnej psychologii. Lublin: RW KUL, 1992, s. 509-521. 2.16. Ekstrawersja i introwersja a zachowanie agresywne młodzieży. Roczniki Filozo-ficzne,1976, z. 4, 93-103. 2.17. Neurotyczność a zachowania agresywne młodzieży. W: M. Tyszkowa (red.), Za-chowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości. Poznań: UAM, 1977, 165-175. 2.18. Źródła lęku szkolnego u uczniów szkoły podstawowej. Zdrowie Psychiczne, 1998, 1-2, 50-60. 2.19. Doświadczenie stresu traumatycznego a koherencja. W: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczenia straty (s. 83-100). Lublin2009: Wy-dawnictwo KUL. Globalne i parcjalne deficyty sfery kognitywnej 2.20. Upośledzenie umysłowe: definicje, kryteria, klasyfikacje. W: Januszewski A., Uch-nast Z, Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Lublin: RW KUL, 1990, t. 5, s. 195-212. 2.21. Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego. Ustalenia z lat 1992-1994. Rocz-niki Psychologiczne, 1998, 1, 182-187. 2.22. Poziom zdolności umysłowych u dzieci z trudnościami w nauce szkolnej. Psycho-logia Wychowawcza, 1989, 2, 178-188. 2.23. Skale Inteligencji Wechslera - Bellevue w diagnostyce organicznego uszkodzenia mózgu. Analiza kazuistyczna. Roczniki Filozoficzne, 1993, z. 4, 107-126. 2.24. Płeć a wyniki w Skali Wechslera u dzieci z trudnościami w nauce. Psychologia Wychowawcza, 1996, 1, 23-29. 2.25. Wykorzystanie modelu Bannatyne’a do analizy deficytów sfery poznacwczej u dzieci z trudnościami w uczeniu się. Psychologia Wychowawcza, 1997, 2, 138-143. Kształtowanie się osobowości, obraz siebie 2.26. Allporta koncepcja selfu. W: Oleś P. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii oso-bowości. Lublin: TN KUL, 1997, s. 257-269. 2.27. Obraz siebie jednostek potencjalnie twórczych. Zdrowie Psychiczne, 1979, 1, 71-79. 2.28. Samoaktualizacja jednostek potencjalnie twórczych. Zdrowie Psychicznie, 1980, 3, 37-46. 2.29. Obraz siebie u dziewcząt z rodzin rozbitych i pełnych. Psychologia Wychowawcza, 1989, 5, 474-483. 2.30. Poziom empatii a obraz siebie. Roczniki Filozoficzne, 1994, z. 4, 196-181. 2.31. Obraz siebie u jedynaczek i niejedynaczek. Psychologia Wychowawcza, 1995, 4, 321-327. 2.32. Obraz siebie u dzieci z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci. Psycho-logia Wychowawcza, 1998, 1, 37-43. 2.33. Obraz siebie a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów środkowych klas szkoły pod-stawowej. Roczniki Psychologiczne, 1998, 1, 43-55. 2.34. Potrzeby psychiczne dziecka, czyli co dziecku trzeba do szczęścia. W: E. Sowiń-ska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec (red.), Dziecko. Studium interdyscyplinarne (s. 395-409). Lublin: Wydawnictwo KUL (współautor K.Tucholska). 2.35. Obraz siebie u mężczyzn o orientacji homoseksualnej. W: W. Okła, S. Tucholska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy czło-wieka zdrowego (s. 115-128). Lublin 2005: Towarzystwo Naukowe KUL. Wybrane metody diagnostyczne 2.36. Inwentarz do pomiaru lęku u dzieci – STAIC i jego polska wersja. Psychologia Wy-chowawcza, 1-2, s. 50-58 (współautor: Stanisława Steuden). 2.37. Dawida Wechslera Skale Inteligencji. W: Steuden St. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Lublin, KUL, 1992, s. 93-100. 2.38. Analiza oraz interpretacja wyników WISC. W: Steuden St. (red.), Wybrane zagad-nienia z psychologii klinicznej. Lublin: KUL, 1992, s. 101-112. 2.39. Endlera Wielowymiarowe Skale Lęku (EMAS). Roczniki Filozoficzne,1991-1992, z. 4, 133-143. 2.40. Metody badania nadpobudliwości. W: Januszewski A., Oleś P., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Lublin: RW KUL, 1994, t. 7, s. 255-272. 2.41. Zachowanie przystosowawcze i jego pomiar. W: Januszewski A., Oleś P. Otrębski W. (red.), Studia z psychologii w KUL. Lublin: RW KUL, 1996, t. 8, s. 163-174. 2.42. Pomiar agresji: Kwestionariusz Agresji A. Bussa i M. Perry’ego. W: Januszewski A., Oleś P., Otrębski W. (red.), Studia z psychologii w KUL. Lublin: RW KUL, 1998, t. 9, 369-378. 2.43. Skale Dawida Wechslera w diagnozie dzieci i młodzieży. W: Cz. Czabała, E. Za-sępa. Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (s. 250-264). Warszawa 2006: Akademia Pedagogiki Specjalnej. 2.44. Wkład Profesor Zenomeny Płużek w diagnostykę psychologiczną. W: S. Steuden, P Oleś (red.), Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek (s.41-48). Lublin 2007: Wy-dawnictwo KUL. Agresja, przemoc, autodestrukcja 2.45. Psychologiczna analiza przemocy seksualnej wobec dzieci. Roczniki Psychologiczne, 2000, 3, 1-11. 2.46. Charakterystyka sprawców przemocy domowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2002, 1, 34-38. 2.47. Zjawisko seksualnnego krzywdzenia dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1999, 10, 20-23. 2.48. Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowaw-cze, 2000, 5, 40-42. 2.49. Osoby z ryzykiem samobójczym. W: M. Kalinowski (red.), Środowiska specjalnej troski (s. 139-147). Lublin 2004: Polihymnia 2.50. Ryzyko zachowań samobójczych osób starszych. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 133-143). Lublin 2006: Wydawnictwo KUL. Uzależnienie od czynności 2.51. Zjawisko hazardu patologicznego i jego uwarunkowania. Roczniki Psychologiczne, 2008, 2, 45-67. 2.52. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży. Problemy Opiekuńczo Wychowaw-cze, 5, 14-20
  • Psychologiczna analiza procesu żałoby. W: S. Steuden, S. Tucholska (red.), Psycholo-giczne aspekty doświadczania żałoby (s. 11-34). Lublin 2009: Wydawnictwo KUL.
  • Psychospołeczne funkcjonowanie osób nieśmiałych. W: Suchocka L., Sztembis R. Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimie-rzowi Popielskiemu.s.411-422. Lublin 2010: Wydawnictwo KUL.
  • Uczucia w psychologii. W: Maryniarczyk A.., Stępień K., Gondek P. (red). Osoba i uczucia, s. 99-111. Lublin 2010: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
  • Wykaz przewodów doktorskich 1.Dr Andreas Severin Piksa OFM: „Carla Gustawa Junga koncepcja indywiduacji jako procesu kształtowania osobowości”. Obrona 2006 rok. 2.Ks. mgr Andrzej Sułek: „Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec ojczyzny i narodu”. Obrona 2007 r. 3. Ks. mgr Paweł Łobaczewski :„Indyvidualizm – kolektwywizm a religijość człowieka”. Obrona 2007 r. 4.mgr Michał Wiechetek: Interpersonalne korelaty poczucia sensu życia - badania psychologiczne studentów. Obrona 2008r. 5. Yaremko Olena : Cechy osobowości jako czynnik modyfikujący związek pomiędzy relacjami interpersonalnymi a religijnymi: badania psychologiczne studentów uczelni ukraińskich . Obrona 2010 r. 6.S.mgr Barbara Krasiczyńska – Psychospołeczne korelaty zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych. Obrona 2010 r. 7.Ks.mgr Piotr Stolecki - Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia młodzieży. Obrona 2011 r. 8.mgr Katarzyna Tomaszek –Podmiotowe uwarunkowania poczucia alienacji u młodzieży. Obrona 20111 r. 9.mgr Lidia Wiśniewska - Doświadczenie własnej cielesności a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet. Obrona 2011r 10. Ks. mgr Krzysztof Wędrychowicz Psychospołeczne uwarunkowania przeżywania żałoby przez młodzież- planowana obrona październik 2011 r.