preloader

preloader

Ładowanie...

dr Michał Grygielski
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka adiunkt Kierownik Zakładu
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 453
 • e-mail: mgrygielski@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: B103

Biografia:

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii
Staże i wyjazdy studyjne (m.in.):
- Stypendium naukowe Canadian Polish Millenium Found – staż w University of Toronto, w York University oraz w Ontario Institute for Studies in Education 15.02-30.09.1985 r.
- Stypendium naukowe w Katholieke Universiteit Nijmegen (Holandia) 1.07-30.09.1989 r.
- Uczestnictwo w Advanced Training Seminar “Life-Span Development from a Cross-Cultural Perspective”, zorganizowanym przez International Union of Psychological Science oraz International Association for Cross-Cultural Psychology - Berlin 25.07-2.08.1992 r., połączone z udziałem w: XIth Congress International Association for Cross-Cultural Psychology / 4 eme Congres Association pour la Recherche Interculturelle – Liege 14-18.07.1992 r. oraz XXVth International Congress of Psychology – Bruksela 19-24.07.1992 r.
- Stypendium naukowe w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) 28.07-27.09.1994 r.
- Stypendium (postdoctoral fellowship) Swiss National Science Foundation - staż w Universitaet Bern Institut fuer Psychologie 1.05.-31.07.1995 r.
- Stypendium naukowe w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) 1.07-30.09.2000 r.
- Uczestnictwo w Pre-Congress Workshop “Integrating Structural and Psychodynamic Approaches to the Rorschach”, prowadzonym przez Phila Erdberga, 9.09.2002 r., poprzedzającym XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods, zorganizowany przez International Rorschach Society i Scuola Romana Rorschach - Rzym, 9-14.09.2002 r.
Działania na rzecz środowiska (m.in.):
- członkostwo w zespole d/s opracowania programu dla przedmiotu „Wiedza o życiu w społeczeństwie” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1993-1994 r.
- członkostwo w zespole d/s oceny programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży – ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.: 1995 r.
- współudział w opracowaniu „Zasad kwalifikacji programów telewizyjnych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży” – ekspertyzy dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 1999 r. (współautor: Maria Braun-Gałkowska)
- funkcja eksperta Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej V Kadencji do rozpatrzenia Poselskiego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami w środkach masowego komunikowania.
- National Representative – the Rorschach Archives Council of Correspondents International Rorschach Society: 2000 r.-

Obszar zainteresowań:

Psychologia rozwoju człowieka (zwłaszcza w okresie dorastania i dorosłości): rozwój psychospołeczny (szczególnie proces rozwoju tożsamości);
Psychologia wychowania: kształtowanie się osobowości w interakcjach międzyosobowych (rola komunikacji między rodzicami a dziećmi);
Psychologia społeczna: komunikacja międzyosobowa, wpływ społeczny;
Diagnostyka psychologiczna ze szczególnym uwzględnieniem metody projekcyjnej;
Metodologia badań psychologicznych
Projekty badawcze (m.in.):
krajowe:
- „Identyfikacja z osobami znaczącymi jako sposób nabywania indywidualnego i społecznego systemu wartości” - zadanie badawcze zrealizowane w ramach programu „Zmiana mentalności w sytuacji przemian makrospołecznych w Polsce” wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1992-1993 r.
- członkostwo w zespole d/s opracowania programu dla przedmiotu „Wiedza o życiu w społeczeństwie” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1993-1994 r.
- „Rozwojowe aspekty interakcji między rodzicami a dziećmi” 1992 r.
- „Strukturalna analiza komunikacji rodzicielskiej” 1994 r.
- „Rozwój kompetencji społecznych w rodzinie” 2001 r.
Projekty badawcze zrealizowane w ramach działalności naukowo-badawczej Katedry Psychologii Wychowawczej KUL i Katedry Psychologii Rozwojowej KUL (m.in.):
- Przyczyny trudności osobowościowych młodzieży
- Psychologiczne aspekty oddziaływania na dzieci programów telewizyjnych
- Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami
- Identyfikacja młodzieży z rodzicami na tle przemian społeczno-politycznych
- Komunikacja między rodzicami a dorastającymi dziećmi
Projekty badawcze zrealizowane jako tematy szczegółowe (indywidualne) w ramach działalności naukowo-badawczej Katedry Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego:
- „Kształtowanie się tożsamości osobowej młodzieży” - 2006-2007
- „Style komunikacji rodzicielskiej w percepcji młodzieży a jej tożsamość osobowa” - 2008
międzynarodowe:
- „Cross-cultural study of subject well-being, life satisfaction, and happiness” kierowanym przez prof. Eda Dienera (University of Illinois at Urbana-Champaign: Department of Psychology) w ramach tego programu m.in. dokonanie autoryzowanego przekładu na język polski „International College Survey 2001 Form B”
- „The Study Group on Adolescence in the 21st Century” kierowanym przez prof. Seana Seepersada (University of Illinois at Urbana-Champaign: Department of Human and Community Development) w ramach tego programu ewaluacja 2 książek, będących sprawozdaniami z tego programu badawczego
- Socrates Programme - Erasmus IP: FUTURE „Our Future in European Business” 2005/2006

Publikacje:

 • - Appraisal of Suicidal Risk Among Adolescents and Young Adults Through the Rorschach Test. “Journal of Personality Assessment”, 2011, 93:5, 518-526 (współautorzy: S. Blasczyk-Schiep, M. Kazén, J. Kuhl)
 • - Parental Communication Patterns and Adolescents' Identification with Parents. "Polish Psychological Bulletin", 1993, 24 (3), 231-241
 • - Meaning in Life and Hopelessness: Interrelationships and Intergroup Differences. "Polish Psychological Bulletin", 1984, 15 (4), 277-284 (współautorzy: E. Januszewska, A. Januszewski, A. Juros, P. Oleś)
 • - The Adolescents' Formation of Personal Identity in the Context of Transitions. W: A. Biela (red.) "Protection of Environment: Mental Changes and Social Integration Perspective", Lublin 1993: Central European Center for Behavioral Economics, Politechnika Lubelska, 215-221
 • - Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, Lublin 1994: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (wydanie II uzupełnione: 1999)
 • - Psychologia kulturowa i jej związki z psychologią rozwoju człowieka. „Psychologia Rozwojowa”, 2003, 8 (4), 39-46
 • - Zasady kwalifikacji programów telewizyjnych dla różnych okresów wiekowych dzieci i młodzieży. W: A. Gała (red.), Kręgi wychowania, Lublin 2003: Wydawnictwo KUL, s. 113-124 (współautor Maria Braun-Gałkowska)
 • - Rola rodziny w kształtowaniu postaw wobec własnego rozwoju. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin 2000: TN KUL, s. 175-193
 • - Rozwojowe funkcje interakcji w rodzinie. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku (Tom II): Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, Lublin 2003: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, s. 65-72
 • - Obrona przed szkodliwym wpływem przemocy w mediach: 2. Odpowiedzialność odbiorcy. W: M. Braun-Gałkowska, I. Ulfik (red.), Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa 2000: Wydawnictwo Krupski i S-ka, s. 155-166 (współautor Maria Braun-Gałkowska)
 • - Tożsamość osobowa. W: Encyklopedia Katolicka tom XII, Lublin 2008: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kol. 1408-1411)
 • - Znaczenie postaw osób dorosłych wobec własnego rozwoju. W: A. Bulzak (red.) Kapitał intelektualny osób aktywnych zawodowo. Formy i metody zarządzania wiedzą poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych, Nowy Sącz 2008: Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, 101-113
 • - Metoda projekcyjna w psychologii – tradycja, aktualne wyzwania, perspektywy rozwoju. Sprawozdanie z XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods: Rzym, 9-14 września 2002 r. „Przegląd Psychologiczny”, 2003, Tom 46, Nr 3, 339-343 (współautor Alicja Czerederecka)
 • - Wybrane aspekty ról rodzicielskich. W: A. Gała (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, Wrocław 1994: WŚA, 17-29
 • - Metoda badania domowego środowiska wychowawczego. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 337-346 (współautor R. Pomianowski)
 • - Główne koncepcje identyfikacji dziecka z rodzicami. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.) "Wykłady z psychologii w KUL", Lublin 1992: Redakcja Wydawnictw KUL, 125-156
 • - Psychologiczne aspekty oddziaływania na dzieci programów telewizyjnych. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.) "Wykłady z psychologii w KUL", Lublin 1989: Redakcja Wydawnictw KUL, 127-147
 • - Skala Identyfikacji Dziecka z Rodzicami. W: K. Pospiszyl (red.) "Rodzina jako system interakcji", Lublin 1988: CPBP, Zakład Psychologii Wychowawczej i Społecznej UMCS, 221-224
 • - Identyfikacja dzieci z rodzicami - przegląd podejść badawczych. W: K. Pospiszyl (red.) "Rodzina jako system interakcji", Lublin 1988: CPBP, Zakład Psychologii Wychowawczej i Społecznej UMCS, 212-220
 • - Metodologiczne aspekty badań nad związkiem między postawami rodzicielskimi a osobowością dzieci. "Roczniki Nauk Społecznych", 1985 [1990], T. XIII, z. 2, 41-57
 • - Percepcja postaw rodzicielskich własnych rodziców u maturzystów o różnym poziomie dojrzałości społecznej. "Summarium", 1981 [1989], 10 (30), 267-279
 • - Identyfikacja młodzieży z rodzicami na tle przemian społeczno-politycznych. "Roczniki Filozoficzne", 1989-1990, T. XXXVII-XXXVIII, z. 4, 59-69
 • - Rodzina: szanse i zagrożenia - spojrzenie psychologiczne. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, tom XXXII zeszyt 3-4, Radom 1997: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 11-22
 • - Istota rozwoju i kulturowe uwarunkowania rozwoju – wprowadzenie. „Psychologia Rozwojowa”, 2003, 8 (4), 7-9 [redakcja Zeszytu]
 • - Openness in parental communication and late adolescents' identification with their parents. W: New Trends in Developmental Psychology. VIIIth European Conference on Developmental Psychology, Rennes 1997: European Society for Developmental Psychology and Presses Universitaires Rennes 2, s. 111-112
 • - XVII Międzynarodowy Kongres Rorschacha i Metod Projekcyjnych: Rzym, 9-14 września 2002 roku. „Z Zagadnień Nauk Sądowych”, 2002, z. LII, 152-157 (współautor Alicja Czerederecka)