preloader

preloader

Ładowanie...

dr Anna Ujwary-Gil
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Zakład Zarządzania adiunkt
Kontakt:
  • tel. 18 44 99 224
  • e-mail: ujwary@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C220

Biografia:

Informacje
Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Stypendystka Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej (Fundusze Norweskie). Trener w projekcie „Innowacyjność i współpraca - symbioza nauki i biznesu" realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania. Od dziesięciu lat organizatorka cykli ogólnopolskich Seminariów Naukowych Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, które organizowane są każdego roku w czerwcu pod stałym hasłem: „Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, po których publikowane są w ramach serii wydawniczych recenzowane monografie. Autorka dwóch książek oraz redaktor naukowy, ponadto artykułów z zakresu kapitału wiedzy, metod jego pomiaru i rozwoju zdolności twórczych człowieka. W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w 2009 w CH&Beck w Warszawie otrzymała prestiżową nagrodę naukową przyznaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za monografie opublikowane w latach 2007-2009.
 

 Zajęcia prowadzone w WSB-NLU
  • Innowacyjność przedsiębiorstw
  • Koncepcje zarządzania
  • Seminarium dyplomowe
  • Seminarium magisterskie

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie wiedzą, prowadzenie audytu wiedzy w przedsiębiorstwie, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, metody i pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie innowacjami, heurystyka (metodologia twórczego rozwiązywania problemów), psychologia twórczości.

Publikacje:

  • PUBLIKACJE – dr Anna Ujwary-Gil 1. Książki ? Ujwary-Gil A. Nalepka A. (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2011 (in print) ? Ujwary-Gil A., Nalepka A., (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2010, s. 344 ? Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH&Beck, Warszawa 2009, s. 204 ? Ujwary-Gil A., Nalepka A., (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009, s. 380 ? Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004, s. 212 2. Prace oryginalne opublikowane w pismach recenzowanych ? Ujwary-Gil A., Audyt wiedzy przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2, s. 11-14. ? Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 2 (140), s. 87-104 ? Ujwary-Gil A., Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa – całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6, s. 24-27 ? Ujwary-Gil A., Ocena metody KCETM – wnioski z przeprowadzonych badań, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 11, s. 39-42 ? Ujwary Gil A., Value Added as a Measurement of the Effectiveness of Business Enterprise, NSAR, WSB-NLU 2007 , s. 38-51 ? Ujwary-Gil A., Śliwa R.K., Dylemat wartości przedsiębiorstwa – metoda KCETM, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 1(123), s. 83-97 ? Ujwary-Gil A., Śliwa R.K., Metoda VAICTM w ocenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 2(124), s. 85-103 ? Ujwary-Gil A., Zastosowanie analizy morfologicznej w praktyce biznesowej, „Marketing i Rynek” 2006, nr 5, s. 24-30 ? Ujwary-Gil A., Analogie i metafory źródłem nowych idei w praktyce biznesowej, „Marketing i Rynek” 2005 nr 6, s. 16-21 ? Ujwary-Gil A., Transformowanie a rozwój produktów i usług, „Marketing i Rynek” 2004, nr 12 (nagroda im. prof. Marcina Bielskiego za najlepszą publikację naukową opublikowaną przez pracownika WSB-NLU – rok 2005), s. 9-15 ? Ujwary-Gil A., Asocjacje źródłem pomysłów na slogan reklamowy, logo firmy i udoskonaleniem produktów, „Marketing i Rynek” 2004, nr 10, s. 27-32 ? Ujwary-Gil A., Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu, „Marketing i Rynek” 2003, nr 6, s. 2-6 ? Ujwary-Gil A., Choroszczak J., Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej z zagranicznym kooperantem, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 3(113), s. 17-37 3. Prace oryginalne opublikowane jako rozdziały tomów zbiorowych ? Ujwary-Gil A., The analysis of barriers to knowledge management in the organization, [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2011 (in print) ? Ujwary-Gil A., The value added intellectual coefficient – possible indicator of measurement in the knowledge based economy, D. Lewicka (red.) (w:) Organization Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2010, s. 255-270 ? Ujwary-Gil A., Wybrane elementy obszary audytu wiedzy przedsiębiorstwa, A. Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2010, s. 69-82 ? Ujwary-Gil A., Współpraca organizacji badawczych z uniwersytetem w regionie – doświadczenia norweskie, A. Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009, s. 202-214 ? Ujwary-Gil A., Efektywność wykorzystania zasobów w tworzeniu wartości dodanej wybranego przedsiębiorstwa budowlanego, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2008, s. 255-265 ? Ujwary-Gil., Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw budowlanych, A. Glińska-Neweś (red.), (w:) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK, Toruń 2008, s. 789-798 ? Ujwary-Gil A., Wykorzystanie metody KCETM do wyceny kapitału intelektualnego spółki kapitałowej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A., A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007, s. 134-141 ? Ujwary-Gil A., Pomiar przychodów z kapitału intelektualnego na przykładzie spółki giełdowej, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006, s. 265-272 ? Ujwary-Gil A., Metodyka pomiaru efektywności funkcjonowania banku na tle sektora bankowego Europy, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2005, s. 325-337 ? Ujwary-Gil A., Tworzenie nowej wiedzy i innowacji w organizacji, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2004, s. 246-260 ? Ujwary-Gil A., Kształcenie menedżerów dla innowacyjności a wyzwania Unii Europejskiej, ZPSB, Szczecin 2003, s. 151-164 ? Ujwary-Gil A., Selling a Valve: Marketing Operations at Valvex, (w:) Turning Knowledge into Capital (ed.) K. Pawłowski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2003, s. 175-200 ? Ujwary-Gil A., Identyfikacja składników kapitału intelektualnego szkoły wyższej A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2003, s. 236-246 ? Ujwary-Gil A., Choroszczak J., Alians strategiczny jako forma kooperacji, (w:) Przedsiębiorstwo partnerskie, SGH, Warszawa 2002 (materiały konferencyjne) ? Ujwary-Gil A., Edukacja menedżerska i jej rola w kształceniu kreatywnego lidera przyszłości, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2002, s. 238-251 ? Ujwary-Gil A., Kreatywność w grupie jako cel dydaktyczny, H. Tomalska (red.), WSB-NLU, Nowy Sącz 2001, s 22-38 ? Ujwary-Gil A., Sprzedać zawór. Marketing w Valvexie, J. Gancarczyk (red.), WSB-NLU, Nowy Sącz 2001 (projekt PAUCI), s. 211-236 4. Abstrakty doniesień konferencyjnych ? Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny w gospodarce. Dylematy i wyzwania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, IPiSS 2001, nr 6, s. 122-124