• WSB-NLU na 6 miejscu najchęniej wybieranych uczelni w Polsce wg rankingu MNiSW!

  • Uwolnij z nami swój potencjał. Dołącz do najlepszych!

  • 25 lat tradycji - jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce

 

W rozwoju dotychczasowej oferty Wydziału przyjęliśmy koncepcję takiego wzbogacenia klasycznego programu, aby nasz Absolwent uzyskiwał nie tylko solidne wykształcenie, ale również przygotował się do konkretnego zawodu.

 

W ramach prowadzonego od początku istnienia Uczelni kierunku ZARZĄDZANIE - jednej z najbardziej uniwersalnych dziedzin, szerokim spectrum proponowanych specjalności staramy się sprostać oczekiwaniom zarówno potencjalnych studentów, jak i zmieniającym się wymaganiom pracodawców, a także antycypować przeobrażenia rynku edukacyjnego w regionie i w Polsce.

 

Dbając o równowagę rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego naszych Studentów, od lat wzbogacamy naszą ofertę zajęć pozadydaktycznych o sekcje sportowe, turystykę i rekreację, koło naukowe, działalność charytatywną.

Polsko - amerykański program studiów

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta. 

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago.

Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

Praktyczne podejście

Około 70% z kadry liczącej ponad 180 pracowników dydaktycznych to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Są wśród nas przedsiębiorcy, trenerzy, konsultanci biznesowi i polityczni oraz publicyści.

Wzorując się na przykładach najlepszych uczelni stworzyliśmy system edukacji oparty na licznych studiach przypadków i rozwijających warsztatach.

Wysokie miejsca w rankingach

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy od początku istnienia zajmuje czołowe miejsce w rankingach Uczelni. 

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanego w 2016 roku

zajmujemy 6 miejsce wśród najchętniej wybieranych Uczelni w Polsce. 

Zarządzanie (licencjackie)

W trakcie studiów w Wydziale Zamiejscowym WSB-NLU główny nacisk kładziony jest na przygotowanie praktyczne studentów. Niezbędna wiedza teoretyczna wprowadzana jest, aby lepiej i skuteczniej rozumieć mechanizmy rządzące interesującymi zagadnieniami

Zarządzanie (magisterskie) on-line

Wykorzystanie przez WSB-NLU najnowszych rozwiązań w sferze narzędziowej powoduje, że Uczelnia oferuje studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w trybie bardzo wygodnym dla studentów, wykorzystującym techniki kształcenia na odległość (według standardów akredytacyjnych).

Kursy i szkolenia

Uczestnicy maja do wyboru zarówno pełną realizację wybranego kursu, łącznie z wszystkimi formami zaliczeń (potwierdzone przez certyfikat ukończenia kursu oraz transkrypt), jak i uczestnictwo bez konieczności weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności (potwierdzone przez certyfikat uczestnictwa w kursie).

Studia podyplomowe

Specjalnością WSB-NLU są roczne studia podyplomowe dla absolwentów, którzy pragną pogłębić wiedzę zdobytą na studiach oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu coaching'u, zarządzania w produkcji czy prawa rachunkowości.

Psychologia 3 - letnia (Nowy Sącz)

Instytut Psychologii WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały tytuł magistra (lub lekarza lub licencjata) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych.

Informatyka (Nowy Sącz)

Nasi Studenci już podczas III i IV roku studiów realizują rozbudowane projekty komercyjne dla największych firm. ✔ Stawiamy na programowanie, multimedia, technologie internetowe, mobilne, oraz sfery zastosowań w biznesie.

WSB-NLU WZwT jest Uczelnią niepubliczną, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Pierwszym etapem aplikowania do WSB–NLU jest wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się poniżej. Jest on niezbędny przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów.

Następnie pozostałe wymagane w procesie rekrutacji dokumenty proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia do WSB-NLU), lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie WSB-NLU przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (pokój nr 4, I piętro, bud. D) w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. 

Wymagane dokumenty:

 

  • formularz elektroniczny 
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm)
  • kserokopia dowodu tożsamości
  • kserokopia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 300zł (absolwenci uczelni partnerskich 0 zł)
  • kserokopia uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego - wysokość raty uzależniona jest od kierunku i trybu studiów, w przypadku rezygnacji ze studiów kwota ta jest zwracana (w przypadku rezygnacji przed otrzymaniem dokumentów o przyjęciu).

W przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie on-line: dyplom ukończenia studiów I stopnia - kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów. 

Informujemy o możliwości reaktywacji na studiach w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w roku Akademickim 2017/2018 czyli kontynuacji przerwanych i nieukończonych studiów.

Możliwość reaktywacji mają zarówno osoby, które przerwały studia w WSB-NLU, ale także te, które studiowały wcześniej na innych uczelniach i chcą kontynuować edukację w WSB-NLU.

Warto podkreślić, że wszystkie dotychczasowe Państwa osiągnięcia są archiwizowane i zostaną uznane przez Władze Uczelni.

Aby reaktywować się na studia należy:

Złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki.

Podanie należy złożyć w Dziekanacie WSB-NLU lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów z dopiskiem Dziekanat.

 

Prosimy o kontakt: 

WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

tel.: 14 688 00 34

e - mail: wydzial.tarnow@wsb-nlu.edu.pl

WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Tel.: 14 688 00 34

e - mail: wydzial.tarnow@wsb-nlu.edu.pl

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów

WSB-NLU w Nowym Sączu

e-mial: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Tel.: +48 18 44 99 101

ul.Zielona 27, 33 - 300 Nowy Sącz