W rozwoju dotychczasowej oferty Wydziału Zamiejscowego WSB-NLU w Tarnowie przyjęliśmy koncepcję takiego wzbogacenia klasycznego programu, aby nasz Absolwent uzyskiwał nie tylko solidne wykształcenie, ale również przygotował się do konkretnego zawodu.


W ramach prowadzonego od początku istnienia Uczelni kierunku ZARZĄDZANIE - jednej z najbardziej uniwersalnych dziedzin, szerokim spectrum proponowanych specjalności staramy się sprostać oczekiwaniom zarówno potencjalnych studentów, jak i zmieniającym się wymaganiom pracodawców, a także antycypować przeobrażenia rynku edukacyjnego w regionie i w Polsce.


Dbając o równowagę rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego naszych Studentów, od lat wzbogacamy naszą ofertę zajęć pozadydaktycznych o sekcje sportowe, turystykę i rekreację, koło naukowe, działalność charytatywną.

Polsko - amerykański program studiów

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta. 

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago.

Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

Praktyczne podejście

Około 70% z kadry liczącej ponad 180 pracowników dydaktycznych to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne. Są wśród nas przedsiębiorcy, trenerzy, konsultanci biznesowi i polityczni oraz publicyści.

Wzorując się na przykładach najlepszych uczelni stworzyliśmy system edukacji oparty na licznych studiach przypadków i rozwijających warsztatach.

Wysokie miejsca w rankingach

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy od początku istnienia zajmuje czołowe miejsce w rankingach Uczelni. 

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 roku zajmujemy 6 miejsce wśród najchętniej wybieranych Uczelni w Polsce. 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Możliwość studiowania w dwóch formach:

 1. Stacjonarnej
 2. Niestacjonarnej w modelu blended learning (zajęcia tradycyjne + online)

Zajęcia online są realizowane poprzez innowacyjną platformę Cloud Academy.

ZARZĄDZANIE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Możliwość studiowania w dwóch formach:

 1. Stacjonarnej
 2. Niestacjonarnej w modelu blended learning (zajęcia tradycyjne + online)

Zajęcia online są realizowane poprzez innowacyjną platformę Cloud Academy.

PSYCHOLOGIA 3-LETNIA

Studia dla osób z tytułem magistra, lekarza lub licencjata w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub medycznych.

Możliwość studiowania w formie niestacjonarnej w modelu blended learning (zajęcia tradycyjne + online) w ramach pięcioletnich studiów magisterskich.

Zajęcia online są realizowane poprzez innowacyjną platformę Cloud Academy.

INFORMATYKA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Możliwość studiowania w dwóch formach:

 1. Stacjonarnej
 2. Niestacjonarnej w modelu blended learning (zajęcia tradycyjne + online)

Zajęcia online są realizowane poprzez innowacyjną platformę Cloud Academy

KURSY

Możliwość kształcenia w modelu online w kategoriach:

 1. Zarządzanie
 2. Psychologia
 3. Programowanie
 4. Informatyka
 5. Pozostałe kursy

Zajęcia online są realizowane poprzez innowacyjną platformę Cloud Academy.

STUDIA PODYPLOMOWE

Możliwość kształcenia w modelu blended learning (zajęcia tradycyjne + online) w trzech obszarach tematycznych:

 1. Zarządzanie
 2. Psychologia
 3. Informatyka

Zajęcia online są realizowane poprzez innowacyjną platformę Cloud Academy.

WSB-NLU WZwT jest Uczelnią niepubliczną, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Pierwszym etapem jest wypełnienie elektronicznego podania. Jest ono niezbędne przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Następnie pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.

Wymagane dokumenty

 • formularz elektroniczny 
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • jedno kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm)
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • kserokopia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 300 zł (absolwenci uczelni partnerskich 0 zł)
 • kserokopia uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego - wysokość raty uzależniona jest od kierunku i trybu studiów, w przypadku rezygnacji ze studiów kwota ta jest zwracana (w przypadku rezygnacji przed otrzymaniem dokumentów o przyjęciu).

W przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie online: dyplom ukończenia studiów I stopnia - kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów

REAKTYWACJA dotyczy osóby, które przerwały studia w w WSB-NLU i w roku akademickim 2018/2019 chcą je kontynuować. W tym przypadku dotychczasowe osiągnięcia w WSB-NLU są uznawane przez władze uczelni. 

Aby reaktywować się na studia należy złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki.

Podanie należy przesłać listem poleconym (decyzuje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat" lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.


TRANSFER dotyczy osób, które dotychczas studiowały na innych uczelniach, a od roku akadmieckiego 2018/2019 chcą kontynować naukę w WSB-NLU i następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni. Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

 • podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia
 • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
 • zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia.

WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Nerina Rudolphi, tel.: +48 693 103 446

e-mail: wydzial.tarnow@wsb-nlu.edu.pl

ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów

WSB-NLU w Nowym Sączu

Michał Kapała, tel.:+48 18 44 99 101

mgr Natalia Gut, tel.:+48 18 44 99 103

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz