Scholarships

Stypendia
Rodzaje oferowanych stypendiów

Rodzaje oferowanych stypendiów

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University posiada system stypendialny zgodny z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, która wprowadzona została w 2018 roku i w pełni warunkuje proces pozyskiwania, przydzielania i rozliczania świadczeń pieniężnych z budżetu Państwa. Tekst ustawy dostępny jest na stronie: prawo.sejm.gov.pl (treść dot. świadczeń od art. 86 do art. 97)

W ramach finansowania, każdemu studentowi (spełniającemu wymagania zawarte w w/w ustawie) przysługują następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora,
 • Zapomoga.

Aktualne wysokości danych stypendiów dostępne są na platformie CloudA™ w zakładce ZARZĄDZENIA (pod modułem aktualności).

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

WAŻNE! Stypendium socjalne nie przysługuje:

 • studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą;
 • w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
 • słuchaczowi studiów podyplomowych.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ten rodzaj stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności, która potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Środki przyznawane są na wniosek studenta. Stypendium jest przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 89 ustawy stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, tj. II stopnia, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium rektora

Stypendium rektora

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy "Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym". Warunkiem otrzymania stypendium rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce”.

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego również mogą starać się o stypendium rektora pod warunkiem złożenia stosownego wniosku z udokumentowaniem bycia:

 • Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (nie laureaci regionalni).
 • Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Zapomoga

Zapomoga

Zgodnie z art. 90 ustawy zapomogę otrzymuje student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej 2 razy do roku, jednak tylko raz na dane zdarzenie.

Wyszczególnione sytuacje oraz kwoty zostały wykazane w załączniku do Regulaminu - znajdującego się na platformie Cloud Academy™.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PoSWiN, czyli o stypendium socjalne. Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • Posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • Cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej (na platformie CloudA™ w zakładce STYPENDIA) w Dziekanacie lub w pokoju 019 w budynku C w Nowym Sączu lub wysłać korespondencyjnie z dopiskiem „komisja stypendialna”.

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium, które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 31 października na semestr zimowy i 31 marca na semestr letni. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim.

Wysokość stypendium socjalnego

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium oraz wysokość stypendium ustala Rektor WSB-NLU na przełomie października i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz na przełomie marca i kwietnia na semestr letni. Aktualna wysokość świadczenia oraz dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium dostępna jest w zakładce zarządzenia.

Kontakt

W sprawie wszystkich typów stypendiów prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Lewczak - Kątniak pod numerem 18 44 99 120 lub mailowo stypendia@wsb-nlu.edu.pl