Aktualności


Cloud Academy

20-02-2020

Administracja uczelni to nie tylko pokaźna liczbowo, ale także kluczowa grupa użytkowników uczelnian ...

Black Mirror - MOVIE NIGHT!

15-02-2020

Zastanawialiście się jak technologia wpłynie na naszą przyszłość?🎭

A może interesuje Was jak cywil ...

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zawód i pasja

29-01-2020

NAUCZYCIEL Z AUTORYTETEM. W 2019 roku w konkursie organizowanym przez tygodnik społeczno-oświatowy “Głos Nauczycielski “, tytuł Nauczyciela Roku, po raz osiemnasty otrzymała pani Zyta Czechowska – nauczycielka i pedagog specjalny wielkopolskiej szkoły w Kowanówku. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Dla Pani Zyty sukces zawodowy mierzony jest zupełnie inną skalą niż ta, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Według niej największym osiągnięciem jest, gdy dziecko zaczyna rozpoznawać nauczyciela lub przełamuje strach przed obcymi. Taka praca wymaga sporej dawki pokory i dużego zaangażowania. Nie wymusza jednak ograniczeń na polu nowatorskich rozwiązań czy wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wyróżniona nauczycielka włącza swych podopiecznych w innowacyjne projekty, organizuje edukacyjno-poznawcze wyjazdy krajowe i zagraniczne, wprowadza w cyfrowy świat i robi wszystko by jej wychowankowie mogli korzystać z nowoczesnej edukacji tak, jak zwykli pełnosprawni uczniowie. Jak przystało na pedagoga z powołaniem praca jest dla niej pasją. Pani Zyta Czechowska wzięła sobie za cel praktyczne przygotowanie uczniów do życia, stąd organizowane przez nią projekty i warsztaty kulinarne, renowacji mebli czy krawieckie. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu jako pedagog i edukator wyposaża swych podopiecznych w umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak sprawne komunikowanie się z otoczeniem, korzystanie z dóbr społecznych i kulturowych, samodzielność, organizacja czasu wolnego i pracy oraz troska o bezpieczeństwo i zdrowie. Ponadto, ta niezwykła nauczycielka wspomaga kształcenie przyszłych pedagogów prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki. DZIEDZINA NAUKI Oligofrenopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi naukę o działaniach, których celem jest przywrócenie jak największej sprawności i jak najbardziej rozległego rozwoju ucznia niepełnosprawnego. Do tych działań zalicza się rewalidację. Termin ten powstał z połączenia dwóch łacińskich słów: re-znów i validus- mocny, oznacza więc przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Dziedzina ta jest ciągłym procesem, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Jest to konsekwentne usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. By osiągnąć te cele konieczne jest dobre poznanie dziecka i stosowanie się do głównych zasad w pracy rewalidacyjnej. Po pierwsze pełna indywidualizacja kształcenia, stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka. Po drugie mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków. Po trzecie powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych. Po czwarte dostosowanie formy zajęć – indywidualne czy grupowe – do zawartych w orzeczeniu wskazań. Osoby zajmujące się oligofrenopedagogiką pracują nad ustaleniem i wprowadzeniem w życie takich metod wychowania i kształcenia by umożliwić wykorzystanie jak najlepiej potencjału dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każdy nauczyciel, który chciałby poszerzyć swoje kwalifikacje lub pracować w ośrodku szkolno-wychowawczym, szkole lub przedszkolu specjalnym albo świetlicy terapeutycznej, powinien pomyśleć o oligofrenopedagogice. Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej dają kwalifikację do pracy w każdym z tych ośrodków edukacji i wspierania rozwoju dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną. W trakcie studiów nabywa się umiejętności prowadzenia obserwacji i diagnozowania dzieci, programowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, prowadzenia grupy wychowawczej, samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się w procesie edukacji i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. STUDIA ZGODNE Z NOWYMI STANDARDAMI W celu prawidłowego przygotowania merytorycznego i pedagogicznego do wykonywania zawodu w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 roku określone zostały trzy standardy kształcenia: • Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela; • Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej); • Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University dostosowany jest do nowego stanu prawnego. REAKCJA NA OCZEKIWANIA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Współczesny rynek edukacyjny nieustannie dopasowuje się (a przynajmniej powinien) do potrzeb kształcenia osób dorosłych zaangażowanych w karierę zawodową, nierzadko związaną z pracą zdalną i częstymi podróżami służbowymi. Odpowiedzią na takie wyzwanie staje się edukacja e-learningowa zwana powszechnie online. Często jednak nie cieszy się ona uznaniem z uwagi na jej typowe wady: odizolowanie uczestników od prowadzącego, brak interakcji oraz możliwości współpracy grupowej. Edukacja zdalna często kojarzona jest ze zwykłym odtwarzaniem nagranych wcześniej wykładów lub w najlepszym razie przekazem wideo w czasie rzeczywistym. Z pomocą przychodzi tutaj system informatyczny o trafnej nazwie Cloud Academy (CloudA), stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University, którego częścią jest innowacyjna platforma kształcenia zdalnego. CloudA umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych kształcenie w 100 % zdalne, z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu, w formie RealTime Online. W praktyce oznacza to, że każdy student może w czasie rzeczywistym brać udział w interaktywnych zajęciach, komunikować się na bieżąco z innymi uczestnikami i prowadzącym oraz, dzięki multitransmisji, widzieć zarówno wykładowcę, jak i jego tablicę, pulpit oraz wszelkie inne pomoce dydaktyczne przez niego używane. Dzięki CloudA możemy oficjalnie ogłosić zakończenie ery biernego e-learningu i nastanie czasów interaktywnego distance-learningu w jego najnowszej odsłonie RealTime Online, będącego zupełnie nową jakością w kształceniu na odległość.

Alternatywny Piątek - Games Night!

29-01-2020

Już tyko 2 dni do wydarzenia🎮

Coraz bardziej nie możemy się doczekać🎲.

Zastanawiacie się co jesz ...

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

27-01-2020

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA, CZYLI O UCZENIU NAUCZYCIELA. Każdy z nas pamięta z lat szkolnych przynajmniej jednego nauczyciela, który umiał zarażać uczniów swoją charyzmą i pasją, inspirował i wspierał ich w indywidualnym rozwoju oraz towarzyszył z ciekawością i gotowością wsparcia w trudnej drodze dorastania. Tacy ludzie są potrzebni zawsze, zwłaszcza obecnie, kiedy coraz głośniej jest o nowoczesnym pojmowaniu szkoły i roli edukatorów. Choć rola ta nieco się zmienia, bo zmienia się cały świat, to nieodmiennie nauczyciel stale jest potrzebny i zawód ten może dać wiele satysfakcji wykonującym go osobom. Jak każdy inny zawód, praca nauczyciela ma swoje blaski i cienie. Z jednej strony jest niezwykle fascynująca, gdyż umożliwia kontakty z wieloma osobowościami o różnych charakterach i temperamentach. Często potrafi być nad wyraz przyjemna, szczególnie gdy obserwujemy jej pozytywne efekty, a także różnorodna, ze względu na szeroką działalność dydaktyczno-wychowawczą, która sprawia, że obcujemy z różnymi dziedzinami nauki, możemy wykorzystywać coraz to nowsze metody i techniki nauczania. Druga, nieco gorsza strona tej profesji, to bardzo sformalizowany charakter pracy, mało satysfakcjonujące zarobki, duża ilość dodatkowych obowiązków, a także ogromna odpowiedzialność, jaka spoczywa na nauczycielu. Wszystko to sprawia, że praca w szkole jest silnie stresująca oraz oceniana przez samych nauczycieli jako trudna. Obserwuje się, że wciąż brakuje na rynku edukacyjnym zajęć radzenia sobie w obliczu zjawiska wypalenia zawodowego, czy nawet właściwego używania głównego narzędzia nauczyciela, czyli głosu, dzięki czemu będzie mógł unikać błędów w jego emisji, a przez to wyeliminuje lub przynajmniej zminimalizuje ewentualne zmiany chorobowe, czy też uszkodzenia narządu głosu. Aby dobrze przygotować się do pełnienia tej niezwykle ważnej roli, konieczne jest nie tylko posiadanie fachowej wiedzy merytorycznej, odpowiednio przygotowanego warsztatu pracy, ale także świadomość tego, co tak naprawdę oznacza bycie nauczycielem. Obecne czasy charakteryzują się stale rosnącymi wymaganiami wobec ludzi we wszystkich dziedzinach życia, wyjątkowo mocno widać to w dyskusji o edukacji. Nauczyciel współczesny powinien sprostać oczekiwaniom społecznym dotyczącym jego umiejętności komunikacji, nawiązywania relacji, znajomości najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, gotowości nieustannego samorozwoju, otwartości, elastyczności, refleksyjności, umiejętności pracy zespołowej, organizacji i planowania pracy. Co najistotniejsze powinien charakteryzować się osobowością zdolną "porwać" wychowanków. S. Schuman w książce "Talent pedagogiczny" podkreśla ścisłą zależność wyników nauczania i wychowania od cech osobowości nauczyciela. Pedagog XXI wieku widzi zmieniającą się rzeczywistość i przygotowuje uczniów do radzenia sobie w niej, co więcej, przewiduje nadchodzące zmiany i wraz z uczniami uczy się, jak sprostać przyszłym zadaniom. Traktuje problemy jako wyzwania, które warto podjąć i taką postawę stara się kształtować u uczniów od najmłodszych lat. Szczególne warunki pracy, jakie panują w szkole, odpowiedzialność za efekty kształcenia, specyficzna ścieżka kariery zawodowej, a także ogromny wachlarz wymaganych kompetencji i kwalifikacji sprawiają, że zawód nauczyciela powinni wykonywać wyłącznie ludzie z powołaniem, którzy oprócz wrodzonych cech charakteru posiadają także pełną świadomość tego, na czym polega ta profesja i jakie z tego tytułu wynikają konsekwencje. Obecnie przepisy dotyczące możliwości wykonywania zawodu nauczyciela reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli . Rozporządzenie MEN określa dokładnie przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne i praktyczne, jakie powinna posiadać osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela. Ustanawia bardzo wysoki standard wymagań dla tego zawodu. Jest to ścieżka długa i, ze względu na specyfikę tego zawodu, dość złożona. Nie zamyka jednak drogi osobom, które obrały drogę studiowania na kierunkach niepedagogicznych. Chcąc pracować w szkołach lub placówkach oświatowych niezbędne jest zdobycie przygotowania pedagogicznego, co nie jest tożsame ze studiami z zakresu pedagogiki. Te ostatnie uprawniają do wykonywania zawodu pedagoga, natomiast przygotowanie pedagogiczne pozwala wykonywać zawód nauczyciela lub psychologa szkolnego (po uprzednim ukończeniu specjalistycznych studiów przedmiotowych). Jeśli w trakcie zdobywania wiedzy i doświadczenia ktoś zdecyduje się zmienić kierunek ścieżki zawodowej i planować swoją przyszłość z edukacją na jakimkolwiek szczeblu, ma możliwość odbycia studiów podyplomowych. Studia na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela trwają 3 semestry, przy czym ostatni semestr obejmuje praktyki zawodowe. Takie studia oferuje Wyższa Szkoła Biznesu National - Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnych zawodowo proponuje studia w formie interaktywnej, z wykorzystaniem specjalistycznej platformy e-learningowej Cloud Academy (CloudA). Taka forma nauki spełnia wszystkie najwyższe standardy kształcenia i pozwala uzyskać przygotowanie pedagogiczne na druku zgodnym ze wzorem MNiSW. Całkowity koszt studiów wynosi 2800 zł, uczelnia daje gwarancję otwarcia kierunku.

Psychologia

23-01-2020

PSYCHOLOGIA, CZYLI CO CZŁOWIEKOWI W DUSZY GRA. W ciągu ostatnich 20 lat tempo życia ludzi, szczególnie świata zachodu, zwiększyło się w tak diametralny sposób, że człowiek często nie radzi sobie z natłokiem codziennych obowiązków oraz informacji płynących skrajnie intensywnie z wszelakich mediów. Często prowadzi do tzw. „przebodźcowania”, a następnie do fizycznego i emocjonalnego wycieńczenia. Problem pojawia się także z wiarygodnością zdobytej wiedzy oraz jej dalszym przetwarzaniem i stosowaniem w życiu. Z reguły wyobrażamy sobie Internet jako wielką maszynę, do której wrzucamy coraz to nowsze informacje oraz coraz chętniej pobieramy wiedzę. Niestety efektem takich działań często jest zagubienie się i wpadnięcie w chaos informacyjny, co może stać się groźne dla zdrowia psychicznego człowieka. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na zaburzenie spokoju psychicznego jest szalony, konsumpcyjny styl życia. Ludzie stają się coraz bardziej zagubieni, odizolowani i zdezorientowani. Współczesny człowiek coraz częściej szuka pomocy zarówno w terapiach psychologicznych jak i w nowych metodach wyciszenia takich jak treningi uważności Mindfulness, które niezwykle pozytywnie i regenerująco wpływają na równowagę psychiczną oraz efektywnie redukują zarówno natłok myśli oraz niepokój. PSYCHOLOG JAKO ZAWÓD Od wielu lat zgodnie z coroczną publikacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego psychologia jako nauka zajmuje wysokie miejsce na liście w najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Kierunek cieszy się tak dużym zainteresowaniem w wielu przyczyn, między innymi z powodu: • wzrostu świadomości postrzegania wagi psychologii w medycynie oraz jej znaczenia w ocenie zachowań człowieka; • chęci zrozumienia powodów dyskredytacji społecznej osób, korzystających z usług psychologa; • zwiększającej się popularności tematyki związanej z prawidłową diagnozą zaburzeń psychicznych we współczesnym świecie oraz zastosowanie odpowiedniej terapii. Zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8.06.2001r. psycholog to osoba posiadająca określone kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki: • uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, • posiada pełną zdolność do czynności prawnych, • włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa, • odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę. MŁODZI GNIEWNI Określenia często kojarzone z osobami korzystającymi z pomocy psychologa lub psychiatry, szczególnie wśród nastolatków, to „down”, „debil”, „czubek” i niestety mało ma to wspólnego z wiedzą czy znajomością tematu, bardziej natomiast z wychowaniem a raczej jego brakiem. Szkoła również pozostawia często wiele do życzenia, choć zapewne wszyscy jakoś się starają. Jakoś … Prawda jest jednak taka, jak to bywa z innymi tematami wychowawczymi, że dobre nawyki i właściwa wiedza zaczyna się w domu rodzinnym a w kolejnym etapie jest uzupełniana przez szkołę. Często bywa tak, że młodzi ludzie czują się często po prostu zagubieni i reagują na zachowanie innych szyderczo z powodu własnym kompleksów i braku akceptacji wśród rówieśników. Z drugiej strony bywa tak, że osoba poniżana z powodu swojego odmiennego zachowania, innego wyglądu czy po prostu jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia w jej życiu, nie potrafi sobie z tym poradzić. Wtedy takie niewinne z pozoru zaczepki mogą skończyć się dramatycznie. Dla jednych i drugich najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na zmianę sposobu myślenia i zachowania jest pomoc psychologiczna. To najprostsza i najpopularniejsza droga wyjścia z tego impasu emocjonalnego oraz polubienia siebie i innych. NOWE MOŻLIWOŚCI NAUCZANIA W tematyce problemu niewątpliwie należy zwrócić uwagę na system edukacyjny na poziomie 3 i 4 tj. gimnazjum, liceum oraz technikum gdzie, zdaniem rodziców, nie ma odpowiedniego efektu w nauczaniu o psychologii człowieka, etyce czy emocjach. Pedagog szkolny na kilka godzin w tygodniu w jednostce edukacyjnej jest lepszy niż brak pedagoga ale czy wystarczający? Ważna jest jakość kwalifikacji i zachęcające warunki kształcenia nowych pedagogów aby wprowadzić ich na rynek pracy z młodzieżą w miarę szybko ale i też dobrze przygotowanych. Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych sprzyja współczesnej tendencji dokształcania zawodowego nauczycieli. Z pewnością innowacyjne formy kształcenia na odległość spełniają tą funkcję. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w tym przypadku okazał się system informatyczny Cloud Academy, który umożliwia studiowanie za pomocą Internetu praktycznie w całości i z dowolnego miejsca na świecie. Wygodna forma zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i zaliczeniowych w formie RealTime Online oraz pełna interakcja zarówno z wykładowcą jak i reszta uczestników jest coraz bardziej popularna wśród zabieganych adeptów kształcenia. Dział Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU przy współpracy z władzami Uczelni od wielu lat próbuje sprostać najbardziej wymagającym kandydatom. Pogodzenie życia prywatnego z zawodowym oraz dodatek w formie studiów może przysporzyć nieoczekiwanych problemów, dlatego już od ponad 5 lat proponowany jest system ten kształcenia na odległość. Wracając do sedna sprawy... Jak najszybciej wykształcić dobrych psychologów? WSB-NLU w swojej ofercie proponuje , w ramach kierunku Psychologia, studia jednolite magisterskie z zastosowaniem uczelni awansu umożliwiającego skrócenie czasu studiowania w zależności od przedstawionych dokumentów potwierdzających efekty kształcenia (suplementy, indeksy). Awans taki może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Dziekana uczelni. Standardowo po ukończeniu studiów pokrewnych z psychologią tj. pedagogika, resocjalizacja i inne kierunki okołopedagogiczne podejmowana jest decyzja o awansie na semestr 5. W przypadku przedstawienia dokumentów poświadczających ukończenie kierunków innych następuje kwalifikacja na semestr 3. Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów. Dodatkową ofertą dla osób aktywnych zawodowo jest możliwość podjęcia studiów z wykorzystaniem uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego (tzw. procedura PeU). W odpowiedzi na oczekiwania Uczelnia proponuje dwa najbardziej popularne specjalności: Psychologia kliniczna i osobowości oraz Psychologia organizacji i zarządzania. Każda terapia wymaga pewnej ilości czasu. Często potrzeba wielu miesięcy systematycznych spotkań a to wymaga wielu umiejętności w różnych podejściach i doświadczenia, bo każdy przypadek powinien być traktowany inaczej a podejście psychologa do pacjenta powinno być holistyczne. W ramach zdobywania doświadczenia Studenci WSB-NLU mają możliwość pracy na psychotestach (głównie związanych z diagnozowaniem osobowości czy zdolności poznawczych). Uczelnia może się tutaj pochwalić, że posiada dużą bazę tego typu „sprawdzianów” oraz odpowiednio do tego typu ćwiczeń przeszkoloną kadrę naukową.

Games Night!

15-01-2020

Czy Wy też uwielbiacie grać w planszówki?🎲

A może wolicie bardziej nowoczesne rozwiązanie?💻

Xbox ...

Czy widzieliście artykuł o WSB-NLU w dts24.pl?

07-01-2020

Rok 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ przyniósł nam wiele dobrego.

Zmianie uległa kolorystyka budynku🎨 ale to nie konie ...

Więcej
Stopka