Aktualności


Ścieżki rozwoju psychologa

10-06-2021
Psychologia to wyjątkowy kierunek nauki, który daje początek ścieżki rozwoju, zarówno osobistego jak i zawodowego. Zachęcam do zapoznania się z opisanymi poniżej różnymi możliwościami. Aby uzyskać tytuł magistra psychologii należy studiować pięć lat. Niektóre uczelnie oferują cykl kształcenia w systemie bostońskim- czyli zgłębianie tajników psychologii podzielone jest na stopień licencjata i magistra. Niezwykle atrakcyjny obecnie model kształcenia zgodny z system edukacji oferuje możliwość indywidualnego toku studiowania dla osób, które posiadają dyplom ukończenia innych studiów, pokrewnych dla kierunku psychologia. Dzięki przepisaniu ocen z dotychczasowego dorobku naukowego, kandydat może zostać zakwalifikowany na wyższy rok niż pierwszy - jest to uzależnione od liczby zrealizowanych kursów, które będzie można uznać w ramach kształcenia na kierunku psychologia. Program studiów jest opracowany w oparciu o obecne standardy kształcenia na kierunku psychologia, które są ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w żadnym stopniu nie umniejszają edukacji w porównaniu z ta, która jest rozłożona na pięć lat. Krótko mówiąc, aby zostać psychologiem można studiować krócej – posiadając dyplom ukończenia innego kierunku. Ważne, aby zrealizować wszystkie kursy przewidziane w siatce studiów na kierunku psychologia oraz z powodzeniem obronić pracę dyplomową o tematyce psychologicznej. No dobrze, ale co dalej? Studia skończą się prędzej czy później - czy to po pięciu czy po trzech latach. Jakie ścieżki rozwoju ma przed sobą absolwent kierunku psychologia? Większość uczelni wyższych dla swoich studentów psychologii oferuje różne specjalności, gdzie najpopularniejszą od wielu lat jest psychologia kliniczna i osobowości. Niewiele osób wie jednak, iż uzyskując dyplom psychologa o powyższej specjalności absolwent nie ma prawa tytułować się mianem: psychologa klinicznego. Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. W związku z powyższym, uzyskanie tytułu SPECJALISTY PSYCHOLOGA KLINICZNEGO możliwe jest po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. I tak, szkolenie to obejmuje: specjalistyczny blok podstawowy (2 lata - zdobywa się tu wiedzę dotyczącą zastosowania psychologii klinicznej w czterech działach medycyny: psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych) oraz blok szczegółowy (2 lata - wybór jedną z w/w ścieżek specjalistycznych i pogłębianie w tym kierunku wiedzy, szczegółowo dla zaburzeń i chorób danego działu medycyny). W trakcie szkolenia specjalizacyjnego psycholog powinien odbyć staż podstawowy wynoszący 1200 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis na listę psychologów klinicznych na stronie konsultantów z psychologii klinicznej oraz wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wpis na listę prowadzoną przez konsultantów jest bezpłatny. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności. Wpis możliwy poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aby podjąć pracę jako NAUCZYCIEL PSYCHOLOG, PSYCHOLOG SZKOLNY LUB PRZEDSZKOLNY, albo po prostu PSYCHOLOG PRACUJĄCY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, nie wystarczy ukończyć studia na kierunku psychologia. Należy również posiadać przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego trwają 3 semestry, które przekładają się na 270 godzin nauki oraz konieczność zrealizowania praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin. Rolą psychologa szkolnego/ przedszkolnego czy pracownika PPP jest świadczenie pomocy psychologicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Takie wsparcie może obejmować rozwiązywanie problemów wychowawczych, wspieranie ucznia w jego rozwoju, prowadzenie mediacji w sytuacjach kryzysowych, rozpoznawanie potrzeb i talentów uczniów czy prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień. A może PSYCHOLOG TRANSPORTU? Uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych, m.in. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu, dla kandydatów, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz zostali wpisany do ewidencji uprawnionych psychologów. Znacznie bardziej odpowiedzialnym zajęciem, jakiego może podjąć się psycholog jest wykonywanie DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ KANDYDATÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI. Specjalista taki powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu. Ale to jeszcze nie wszystko - wymagane jest również ukończenie specjalistycznego szkolenia zakończonego pozytywnym zaliczeniem egzaminu weryfikującego przyswajaną wiedzę oraz wpis na listę psychologów uprawnionych do wydawania wspomnianych pozwoleń. Z kolei aby zostać PSYCHOTERAPEUTĄ należy po uzyskaniu tytułu magistra (nie tylko z psychologii) ukończyć dodatkowo 4-letnią szkołę psychoterapii w dowolnie wybranym nurcie. Do najpopularniejszych należą m.in: psychoanalityczny, Gestalt, psychodynamiczny, integratywny czy poznawczo-behawioralny. Najbardziej prestiżowy cykl szkolenia opiera się na standardzie Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii i obejmuje nie mniej niż 700 godzin specjalistycznego praktycznego i teoretycznego szkolenia, własną 2-3 letnią psychoterapię prowadzoną w nurcie, który jest zgłębiany, minimum dwa lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu. Prawa do prowadzenia psychoterapii zwykle nabywa się w drugim roku powyższego szkolenia, co oznacza, iż można z powodzeniem prowadzić własny gabinet psychoterapeutycznym jeszcze w trakcie własnego kształcenia. Psycholog może również z powodzeniem realizować się w pracując dla wymiarze sprawiedliwości. Do zadań PSYCHOLOGA SĄDOWEGO należy ocena stanu psychicznego i poczytalności sprawców, ocena wiarygodności zeznań, wyjaśnianie mechanizmów aspołecznych i motywacji działań sprawców, tworzenie profilów psychologicznych sprawców, ocena kompetencji wychowawczych opiekunów i jakości relacji w rodzinach. Jeśli psycholog ma występować w roli biegłego, musi spełniać również dodatkowe wymagania. Warto na początek przywołać informację, kim jest biegły sądowy. To osoba, u której sąd zasięga opinii. Biegły wydaje opinie w obszarze, w którym posiada fachową wiedzę. O tym, kto może być biegłym, mówi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych: „1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która: • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; • ukończyła 25 lat życia; • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym; 2 . Posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).” Trzeba zaznaczyć, iż ukończenie studiów podyplomowych z psychologii sądowej nie stanowi warunku koniecznego do wykonywania pracy biegłego psychologa. Podsumowując, psychologia jest kierunkiem, po którym na pewno każdy znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce na rynku pracy, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Trzeba jednak pamiętać, iż zawód ten wymaga stałego doskonalenia zawodowego, co stanowi gwarancję sukcesu i realizowania się w wymarzonej pracy. Autor: mgr Magdalena Wajda

Zarządzanie projektami - czy to zawód przyszłości?

13-05-2021
Zarządzanie to dziedzina bardzo rozległa, a jednym z jej elementów jest zarządzanie projektami. Coraz więcej osób wykonuje ogrom pracy opartej m.in. na wiedzy projektowej. Czy w przyszłości będziemy potrzebować „profesjonalnych” kierowników projektów? A może ludzi, którzy po prostu zarządzają projektami? Pozostaje również pytanie - czy zarządzanie projektami to zawód przyszłości, w który warto zainwestować? CZYM ZAJMUJĄ SIĘ SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI? Kariera w zarządzaniu projektami to niezwykle fascynujący wybór. Tradycyjnie zarządzanie projektami wywodzi się z dyscypliny bardzo skoncentrowanej na zadaniach, jednak zarządzanie zmianą staje się dziś ważnym zestawem umiejętności kierowników projektów. Czym dokładnie zajmują się specjaliści ds. zarządzania projektami? Przede wszystkim zarządzanie projektami zakłada planowanie, organizowanie, zabezpieczanie, kontrolowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Ale nie tylko! Osoby specjalizujące się w zarządzaniu projektami określają strategie rozpoczęcia projektu, oceniają i rozumieją wymagania projektu, analizują i zatrudniają wymaganych specjalistów oraz monitorują postęp prac. PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Kierownicy projektów są zawsze poszukiwani - bez względu na branżę. Project Management Institute w 2017 r. przygotował raport, z którego wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat popyt na kierowników projektów będzie rosnąć coraz szybciej. PMI podaje, że do 2027 r. Pracodawcy będą potrzebować prawie 88 mln osób na stanowiskach związanych z projektami. Morał? Globalne zapotrzebowanie na kierowników projektów rośnie. Najwięcej specjalistów będzie co prawda potrzebnych w Chinach i Indiach, ale wzrost zapotrzebowania wystąpi także w Polsce! DLACZEGO WARTO ROZWAŻYĆ STUDIOWANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI? Podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów, tak i przy zarządzaniu projektami wymaga się od osoby zajmującej to stanowisko różnorodnych umiejętności, aby odnieść sukces. Oprócz zdolności organizacyjnych kierownicy projektów powinni również skutecznie rozwiązywać problemy, posiadać ponadprzeciętne umiejętności matematyczne i jasną umiejętność komunikowania się. Jakie są główne powody, dla których warto studiować zarządzanie projektami? ● Zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże! A spodziewane jest, że… liczba ofert pracy na rynku będzie tylko rosnąć. To zawód, który ma przyszłość! ● To rynek, który nieustannie się zmienia, więc trzeba być na bieżąco, dokształcać się - więc to zawód dla osób, które nie lubią stać w miejscu. ● Menedżerowie projektów są potrzebni w wielu różnych branżach. Chociaż dość powszechnie są “wybierani” do branży IT, to jednak praca zorientowana na projekty jest również powszechna w usługach biznesowych, naftowo-gazowych, finansowych. Poszukuje się ich także do pracy na rynku ubezpieczeniowym, produkcyjnym, budowlanym i użyteczności publicznej - na całym świecie. ● Nie mamy, co ukrywać, ale wybierając przyszły zawód… często bierze się pod uwagę zarobki! W przypadku specjalistów ds. zarządzania projektami - wynagrodzenie stoi na bardzo wysokim poziomie! Przeciętnie jako manager projektu można liczyć na pensję w granicach od 5300 do 8570 zł miesięcznie. ● Studiowanie pomaga przyszłym kierownikom projektów zdobyć różne umiejętności potrzebne do wykonania wielu zadań wymaganych do wykonania pracy. ● Istnieje wiele możliwości rozwoju - można robić dodatkowe certyfikaty. Dwa najpopularniejsze certyfikaty zarządzania projektami to Agile i PRINCE2™. Wysoko doświadczeni, wyspecjalizowani, certyfikowani kierownicy projektów mogą spodziewać się dwukrotności pensji osób początkujących - lub więcej. ● Menedżerowie projektów mogą naprawdę coś zmienić. Mają bezpośredni wpływ nie tylko na morale, ale także na wyniki finansowe firmy. Oprócz godnej pozazdroszczenia pensji to całkiem niezła nagroda.

Nauka zdalna na studiach: zalety, wady, wyzwania

21-04-2021

Od pewnego czasu nauka zdalna zaczęła zyskiwać na popularności. Coraz więcej uczelni wyższych decydowało się, by powoli testować rozwiązanie jakim jest edukacja zdalna. Jednym wychodziło to z większym sukcesem (np. WSB-NLU, które od kilku lat działa w formule RealTime Online), innym szło nieco gorzej.

Wszystko zmieniło się wraz z pandemią koronawirusa, z którą borykamy się już od roku. Nauka online stała się dziś koniecznością, a nie tylko opcją lub wygodą. Niewiele uczelni poradziło sobie z wyzwaniem, jakim jest zdalne nauczanie… mimo wszystko, coraz więcej osób zastanawia się, czy taki model edukacji ma szansę zagościć w naszym świecie na dłużej.

CZY NAUCZANIE ZDALNE MOŻE ZASTĄPIĆ TRADYCYJNE STUDIA PROWADZONE W SIEDZIBIE UCZELNI?

Jeszcze jakiś czas temu studia i edukacja wyższa kojarzyła się z dusznymi salami, wielkimi aulami i niewygodnymi ławkami, w których studenci spędzali wiele długich godzin. Dziś pojawiła się nowa opcja – edukacja online, która ma wiele kształtów i wymiarów. Koncepcja tradycyjnej edukacji zmieniała się już od jakiegoś czasu, jednak obecnie wiemy, że to coś, co stało się faktem.

Rozwój internetu, nowoczesnych technologii sprawił, że zaczęło pojawiać się coraz więcej możliwości, by zyskać wartościową edukację i to gdziekolwiek, a czasem nawet… kiedykolwiek! Jednym z pionierów takiego rozwiązania była Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, która wprowadziła m.in. dedykowaną dla uczelni platformę CloudA™, zapewniająca model multitransmisji, służący nauce na odległość.

Czy system zdalnego nauczania ma szanse wyprzeć tradycyjne zajęcia? Są osoby, dla których edukacja zdalna jest ogromną szansą – otwiera furtkę do nauki, zdobycia wykształcenia, którego w inny sposób nie mieliby okazji pozyskać. Jednak nie dla każdego jest to zadowalający sposób zdobywania wiedzy. Niektórzy ludzie po prostu potrzebują fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, czego nauczanie online im po prostu nie zapewni.

Dodatkowo należy pamiętać o jednym – nie każdy zawód nadaje się do nauczania online! Podczas, gdy część kierunków świetnie odnajdzie się w wirtualnym świecie, o tyle ciężko wyobrazić sobie praktyczne zajęcia medyczne prowadzone zdalnie. Są po prostu takie przedmioty, które muszą być prowadzone twarzą w twarz, w tradycyjnym środowisku uczelni (na przykład na medycynie czy kierunkach wysoce technicznych).

ZALETY NAUKI ZDALNEJ

Kształcenie online nie jest niczym nowym dla WSB-NLU, która od lat prowadzi kursy online, studia podyplomowe, a także studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie prowadzone według formuły RealTime Online (przy zachowaniu zasady blended learning). Dziś jednak nauka zdalna to przede wszystkim sposób, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo: zarówno mowa tutaj o studentach, jak i wykładowcach. Przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych ma zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednak to nie jedyna zaleta edukacji online!

Jest znacznie więcej plusów takiego rozwiązania, dlatego jest już pewne, że zdalne nauczanie (nawet w mniejszym formacie niż dziś) zostanie z nami na dłużej. Jakie są niektóre pozytywne aspekty uczenia online?

 • Swoboda uczenia się – brak ograniczenia, co do miejsca, w którym się edukujemy. Możemy uczestniczyć w zajęciach będąc we własnym pokoju, sali konferencyjnej czy tarasie! Zaletą edukacji online jest to, że umożliwia ona uczniom uczęszczanie na zajęcia z dowolnego wybranego przez nich miejsca. Umożliwia także szkołom dotarcie do bardziej rozległej sieci uczniów, zamiast ograniczania ich granicami geograficznymi.
 • To także ogromne ograniczenie czasu – nie trzeba dojeżdżać na uczelnie, martwić się wynajmowaniem mieszkania w obcym mieście. Po prostu uczysz się w najlepszym dla siebie środowisku, które sprawia, że jesteś maksymalnie produktywny.
 • Nauka online znosi bariery dla osób niepełnosprawnych, dla których trudnością mogłoby być uczestnictwo w zajęciach w gmachu uczelni. Edukacja zdalna zapewnia im możliwość brania udziału w dokładnie tych samych wykładach, co wszyscy, bez żadnych zmartwień.
 • Z nauczania na odległość, chociażby według formuły RealTime Online bardzo często korzystają rodzice małych dzieci. Możliwość wzięcia udziału w zajęciach zdalnych to dla nich szansa na kontynuowanie edukacji. Często łatwiej zostawić im pod czyjąś opieką dziecko, np. na dwie godziny, w trakcie których biorą udział w wykładzie lub ćwiczeniach, niż organizować pomoc na cały dzień (bo trzeba dojechać na uczelnię, znaleźć opiekę dla malucha itp.).
 • Edukacyjna zdalna to sposób, by swobodnie łączyć naukę z pracą, obowiązkami społecznymi i po prostu własnym życiem.
 • Nauka online to także dostęp do wielu różnych zasobów edukacyjnych. Dzisiaj studenci mają możliwość brać udział w interaktywnych wykładach, dowiadywać się więcej za pośrednictwem treści audiowizualnych.
 • Forma RealTime Online umożliwia dynamiczną interakcję między instruktorem a studentami oraz między samymi studentami. Zasoby i pomysły są wspólne, a proces uczenia się będzie generował ciągłą synergię. Każda osoba może wnieść swój wkład w dyskusje na ćwiczeniach i komentować pracę innych.
 • Ucząc się online, masz szansę studiować kierunki, o których wcześniej byś nie pomyślał. Często praca lub życie prywatne ograniczają studentów przed podróżą na drugi koniec Polski. Zdalne uczenie się pozwala brać udział w zajęciach, np. w Nowym Sączu, podczas gdy mieszkasz w Łodzi, Gdańsku czy Suwałkach! Nie ogranicza Cię już oferta edukacyjna regionu.

WADY STUDIOWANIA ONLINE

Jak wszystko, tak i studiowanie online ma swoje wady. Choć programy edukacyjne online, studia podyplomowe czy różne kursy oferują szereg rozwiązań najwyższej jakości, niestety, czasem zdarzą się również i słabe punkty tego rozwiązania. Jakie są wady studiowania online?
 • Jedną z kluczowych przeszkód może być… technologia! To, co zapewnia nam dostęp do edukacji zdalnej może też być wadą. Czasem jest to problem natury ekonomicznej, czasem logistycznej, a niekiedy przypadek losowy. Wystarczy, że sprzęt odmówi posłuszeństwa, padnie sieć internetowa i nie mamy już możliwości uczestnictwa w zajęciach online na uczelni, dlatego przed podjęciem tego rodzaju studiów sprawdź wymagania sprzętowe dostępne na stronie www.wsb-nlu.edu.pl w zakładce POZNAJ NAS , sekcja FORMY STUDIOWANIA.
 • Nauczanie online może być dobre dla osób zdyscyplinowanych, które są dojrzałe i wiedzą, jak dążyć do celu. Osoby, które potrzebują dodatkowych bodźców, motywacji lub nauki organizacji mogą nie odnaleźć się w takim trybie edukacji – po prostu nie będą uczestniczyć w zajęciach, nie będą w nich aktywnie uczestniczyć i szybko znudzeni zrezygnują z nauki.
 • Nie każda uczelnia jest rzeczywiście przygotowana, by prowadzić zajęcia online. Przed wyborem studiów, warto sprawdzić opinie, dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej, wykorzystywanym systemie informatycznym i metodach prowadzenia zajęć. Istnieje obawa, że część dostępnych na rynku studiów to formuły e-learningowe oparte na nudnych, powtarzalnych podcastach. Idealnie jest, kiedy zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym, dokładnie tak, jak w sytuacji, gdy byłbyś na wykładzie czy ćwiczeniach w budynku uczelni. Takie właśnie zajęcia prowadzone są na WSB – NLU od wielu lat, co skutkuje dobrym poziomem zarówno merytorycznym jak i technologicznym.
 • Edukacja zdalna na uczelni wyższej może dawać poczucie izolacji. Niektórzy studenci wręcz potrzebują przebywać w towarzystwie. Dla takich osób, kursy online nie będą satysfakcjonujące.

WYZWANIA ZDALNEGO NAUCZANIA

Technologia całkowicie zmieniła nasze życie – dziś można się uczyć za pomocą filmów, materiałów audiowizualnych, a do dyspozycji mamy znacznie więcej możliwości. Jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, żeby wymagać i oczekiwać coraz to więcej. Tak też jest w przypadku nauczania zdalnego na uczelniach wyższych. Możliwość prowadzenia studiów online otwiera zupełnie nowy świat edukacji. To także ogromne wyzwanie dla uczelni, które muszą poszerzać swoje horyzonty i zyskiwać na nowoczesności.

Jednym z największych wyzwań zdalnego nauczania jest dopasowanie oferty programowej studiów do potrzeb studentów, przyszłych pracodawców oraz możliwości sprawnego prowadzenia zajęć na odległość. Dodatkowo coraz bardziej rośnie liczba uczelni, które przygotowują studia online – czyli wzrasta konkurencja. Dla studentów to także nie lada wyzwanie: będą musieli intensywniej zagłębić się w analizę studiów, dostęp do możliwości, jakie daje dana jednostka edukacyjna, by wybrać najlepszą dla nich opcję. Tutaj nie ma miejsca na odstępstwa – jakość edukacji online musi być na najwyższym poziomie i nie może znacząco odbiegać od zajęć prowadzonych bezpośrednio na uczelni.

PODSUMOWANIE

Nauczanie online powoli przestaje być nowością – dla takich uczelni, jak Wyższa Szkoła Biznesu –National Louis University to wręcz norma! To formuła, która udoskonalana jest od wielu lat, a jakość nauczania ewoluuje z każdym rokiem.

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na edukację online. Jednak każdy student musi sam, zgodnie ze swoimi potrzebami, celami oraz przede wszystkim osobowością zdecydować, jaki tryb nauczania będzie dla niego najbardziej efektywny. Choć to alternatywa edukacyjna, która nie jest dla wszystkich, pozostaje wciąż najwygodniejszą opcją edukacyjną, która daje nieskończone możliwości dla studentów na praktycznie całym świecie.

Gratulujemy osiągnięć Pani Adriannie Othmani!

14-04-2021

Pani Adrianno, serdecznie gratulujemy ostatniego sukcesu w postaci pozytywnej obrony pracy doktorski ...

Aspekty prawne zawodu psychologa #LIVE z Panią Magdaleną Waj ...

13-04-2021

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego: psycholog oddziałuje na człowieka, wpływa na nie ...

Sprawne zarządzanie czasem - poznaj książki, które pomogą Ci ...

12-04-2021

Odnosisz wrażenie, że doba jest za krótka, a czas, którym dysponujesz ucieka Ci przez palce? Tak, to chyba zna każdy z nas! Jak znaleźć chwilę dla siebie łącząc naukę, pracę i życie osobiste? To bywa bardzo trudne. Ale nie jest nierealne! Wystarczy odpowiednio zarządzać czasem. Na całe szczęście są sposoby, by nauczyć się naprawdę skutecznych metod organizacji pracy, osiągania wyznaczonych celów czy zdobywania nowych umiejętności.

Polecane książki o sprawnym zarządzaniu czasem.

Nie musisz wybierać dodatkowych kursów, czy rezygnować z odpoczynku. Wszystko to jest możliwe bez konieczności rezygnowania z odpoczynku, czasu dla siebie lub rodziny. Poznaj 3 książki, dzięki którym nauczysz się, jak lepiej organizować swoją pracę i czerpać z życia więcej, jednocześnie mając mniej obowiązków.

Czy wiesz, że czasem wystarczy zmienić w swoim życiu jedną rzecz?

Przeczytałeś już wiele, ale to naprawdę wiele amerykańskich poradników, coachingowych treści, z których wynika, m.in., że jedynie pozytywne myślenie jest drogą do sukcesu? Wiele czytałeś na temat zarządzania czasem, ale to ciągle „nie to”? Nie każda książka dostępna na rynku od razu musi być dobra. Ale spokojnie, przetestowaliśmy wiele na własnej skórze i w końcu natrafiliśmy na tę, która działa. “Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć”, autorstwa Gary’ego Keller’a oraz Jay’a Papasan’a, czyli książka, którą powinien poznać każdy!

Książka, o której wspominamy, stała się bestsellerem m.in. New York Times oraz The Wall Street Journal. Bez względu na to, jak chcesz mierzyć sukces, czy chodzi o kwestie zawodowe, uczelniane czy prywatne, według autorów książki warto po prostu… skupić się tylko na jednej rzeczy! Jedna rzecz - tak niewiele może poczynić tak wiele. Tylko jedna rzecz stoi między Tobą, a Twoimi celami. Oraz jedna rzecz sprawia, że możesz uzyskać niezwykłe rezultaty w zarządzaniu. Nie bez powodu uznaje się, że książka “Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć” to prawdziwe “guru” wśród wszystkich pozycji literackich na temat zarządzania i organizacji pracy.

Zaletą tej pozycji jest skondensowana forma (idealna dla zapracowanych i zajętych nauką!), wiele smaczków oraz porady, które mogą naprawdę zadziałać… o ile zostaną wdrożone! Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć to książka, która pozwala oderwać się od lawiny maili, smsów, tweetów czy innych rozpraszaczy. Dzięki niej naprawdę można dowiedzieć się więcej i poznać drogę przez “bałagan” codzienności. To nie tylko opcja dla pracowników, czy firm coachingowych. To przede wszystkim pozycja dla każdego, kto chce czerpać więcej z życia, a jednocześnie wiedzieć więcej. Jeśli naprawdę zależy Ci na lepszym planowaniu i organizacji – zdecydowanie powinieneś zapoznać się z tą pozycją. Po jej przeczytaniu usiądź ze spokojną głową, weź do ręki notes i spisz na nowo swoje cele oraz plany. Kroki, które poznasz w książce “Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć” z pewnością pomogą przeorganizować Twoją listę rzeczy „To do”.

Zostań królem organizacji, a przy tym stań się mistrzem relaksu!

Minęło już 20 lat od pierwszego wydania książki Davida Allena “Getting Things Done”, czyli sztuka bezstresowej efektywności. To pozycja, która na całym świecie uznawana jest za biblię najskuteczniejszego zarządzania czasem. Mogłoby się jednak wydawać, że w dzisiejszym świecie wczorajsze metody już nie działają. Czy to prawda? Otóż… nie w tym przypadku!

Metody GTD (Getting Things Done) opiera się na zastosowaniu pięciu, naprawdę prostych i intuicyjnych kroków, które mają na nowo zdefiniować podejście zarówno do życia, jak i pracy. Z pomocą “Getting Things Done” można nie tylko zorganizować swoje życie zawodowe, uczelniane, ale również i sprawy prywatne. Czego uczy książka Davida Allena? Tego, że zarządzanie czasem może okazać bezużyteczne, jeśli naprawdę nie będziesz przestrzegać swojego harmonogramu! Ustalanie priorytetów w tym, co się robi jest bardzo ważne - znając swój cel, wszystko będzie wiadome. Allen dzieli się z czytelnikami sprawdzonymi metodami, które sam przetestował zarówno na sobie, jak i osobach, biorących udział w jego seminariach. System GTD działa efektywnie, albowiem pomaga nie odkładać spraw na później i jednocześnie zapewnia kontrolę nad zadaniami. Podstawą jest tutaj:

 • kolekcjonowanie (czyli zbieranie wszystkich planów, pomysłów lub zobowiązań zawodowych w jednym miejscu),
 • analizowanie (czyli zrozumienie, czy należy zająć się sprawą/zadaniem, czy można wykonać je szybko, czy ma znaleźć się na liście „do zrobienia kiedyś”),
 • porządkowanie (m.in. ustalenie hierarchii zadań),
 • przeglądanie (codzienne sprawdzenie listy zadań lub/i kalendarza),
 • realizowanie (czyli wykonywanie zadań i swojej pracy).
Założenia Allena w książce “Getting Things Done” są bardoz proste - nasza zdolność do produktywności jest wprost proporcjonalna do… relaksu! Żeby być efektywnym, trzeba wypoczywać. Tylko wtedy uda się osiągnąć jasny umysł i bezstresową produktywność. Jego płynny system uczy nas, jak identyfikować, śledzić i - co najważniejsze - wybierać kolejne działania dotyczące wszystkich naszych zadań, zobowiązań i projektów, a tym samym opanować wszystkie wymagania dotyczące naszego czasu.

Zacznij działać i myśleć niż dotychczas… po prostu zjedz tę żabę!

Masz dość zwlekania, odkładania spraw na “potem” i zastanawiania się, gdzie ucieka Twój czas? Brian Tracy ma na to sposób! Wystarczy przestać czekać, tylko pora efektywnie zacząć załatwiać coraz więcej rzeczy. Jak to możliwe? Wystarczy… zjeść tę żabę!

Zjedz tę żabę, czyli 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania” to książka, którą powinien przeczytać każdy, kto ma trudności m.in. z samodyscypliną. Zalety? Łatwe do wdrożenia, skuteczne metody, przyjemny język i realne przykłady ze świata biznesu. Jeśli chcesz poprawić swoją wydajność i nauczyć się zarządzać czasem - nie będzie lepszego momentu. Jest takie powiedzenie użyte przez Marka Twaina: Jeśli Twoim zadaniem jest zjeść żabę, najlepiej zrób to z samego rana. A jeśli Twoim zadaniem jest zjeść dwie żaby, najlepiej najpierw zjeść największą. Dla Tracy’ego zjedzenie żaby jest metaforą radzenia sobie z najtrudniejszym zadaniem - ale także tym, które może mieć największy i w pełni pozytywny wpływ na twoje życie.

Czas nauczyć się organizacji dnia, skupiania na krytycznych zadaniach i ich skutecznym wykonywaniu. Pomogą w tym 3 rzeczy, które pokazuje Tracy - decyzyjność, dyscyplina oraz determinacja! Pssst, jeśli jesteście zainteresowani treściami typowo związanych z nauką, zapoznajcie się z książką “Zjedz tę żabę dla uczniów: 22 sposoby na powstrzymanie się od zwlekania i osiąganie doskonałych wyników w szkole”.

Tajniki RODO w przypadkach osoby fizycznej - LIVE | #ITsec4U

09-04-2021

Wydarzenie "IT Sec 4 You" poszło w świat!🎖

Już dziś odbędzie się nasze pierwsze spotkanie z kursu ...

MBA - zarządzanie firmą zaczyna się od dobrej polityki zarzą ...

07-04-2021
Zarządzać firmą można w wielu aspektach – zajmując się procesami zachodzącymi w organizacji, zarządzając strategią lub zmianami, ale przede wszystkim wiedząc, jak dobrze kierować zespołem. Najbardziej kluczowe elementy każdej organizacji to zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi. Bez nich biznes, nawet ten najlepiej wymyślony, byłby jak statek bez steru, w którym każdy ruch byłby wynikiem szczęścia, a nie obranym i starannie zaplanowanym celem. Prawda jest taka, że skutecznie prosperująca firma to taka, w której obie te funkcje działają jak jedna dobrze naoliwiona maszyna. Często osoby, które są zainteresowane karierą menadżerską i chcą zrozumieć różnice między zarządzaniem biznesem a zarządzaniem zasobami ludzkimi, decydują się na zdobycie nowych umiejętności i wybierają studia podyplomowe Master of Business Administration. ZARZĄDZANIE – DLACZEGO BEZ NIEGO NIE OBEJDZIE SIĘ ŻADNE PRZEDSIĘBIORSTWO? Zarządzanie firmą oraz zarządzanie kapitałem ludzkim to kwestie ważne dla każdego biznesu. Nie bez przyczyny mówi się często o tym, że pracownicy są największym atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Co jest więc najważniejsze w firmie? Odpowiednie zarządzanie biznesem oraz osoby, które przyczyniają się do prawidłowego działania firmy! Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa nie zależy wyłącznie od tego, aby posiadać pracowników, ale od tego, aby umiejętnie nimi zarządzać. Prawda jest taka, że odpowiednio zarządzani pracownicy mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia firmy… lub całkowicie ją zniszczyć. CZYM JEST ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM? Zarządzanie kapitałem ludzkim to zbiór praktyk organizacyjnych związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i rozwojem pracowników – czasem określanych w firmie mianem kapitału ludzkiego - w organizacji. Celem jest optymalizacja i maksymalizacja ekonomicznej lub biznesowej wartości kapitału ludzkiego organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim pozwala firmie z sukcesem realizować inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Kapitał ludzki można rozpatrywać zarówno w wąskim, jak i bardzo szerokim ujęciu. Często jest rozumiany nie jako jednostka, a konkretna wiedza, wykształcenie oraz posiadane kompetencje. Najczęściej przedstawia się go jako kombinację czynników (1): - cech jednostki (czyli w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa pracownika), postrzeganych jako m.in. inteligencja, energia, zaangażowanie, postawa czy rzetelność; - zdolność jednostki do uczenia się, np. kreatywność, pracy w stresujących warunkach; - motywacji do dzielenia się zgromadzoną wiedzą – czyli chęć współpracy w teamie, orientacja na cele i zespół. KAPITAŁ LUDZKI – DLACZEGO JEST ISTOTNY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA? Pobudzanie kreatywności i innowacyjności pracowników, doskonalenie zarządzania wiedzą i kompetencjami to zagadnienia, na których coraz częściej koncentrują się przedsiębiorstwa (2). Chociaż nazywanie ludzi i pracowników „kapitałem” może wydawać się surowe - w rzeczywistości może to pomóc organizacji zmienić perspektywę i sposób postrzegania pracowników. Coraz więcej firm zaczyna dostrzegać kapitał ludzki jako atut, który może wzrosnąć w wartości i zwiększyć wartość całego przedsiębiorstwa. Organizacje, które to robią, koncentrują się na takich działaniach, jak inicjatywy edukacyjne i rozwojowe, programy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia oraz rozwój umiejętności specjalistycznych, co przynosi korzyści zarówno poszczególnym pracownikom, jak i całej firmie. „Celem nauki w obrębie organizacji jest zwiększanie jej szans i możliwości, jest to ściśle powiązane z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, czyli koniecznością inwestowania w ludzi, aby rozwinąć kapitał ludzki potrzebny organizacji, a także zwiększyć jej zasoby wiedzy i umiejętności. Teoria kapitału ludzkiego zaznacza bowiem, iż dzięki wiedzy i umiejętności pracowników nabytych w trakcie nauki, szkoleń i lat doświadczeń powstaje zapas kapitału produkcyjnego” (3). JAK WAŻNE JEST DOBRE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM DLA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ FIRMĄ? Posiadanie efektywnych osób na stanowiskach związanych z zarządzaniem biznesem i zasobami ludzkimi ma kluczowe znaczenie, ponieważ może zminimalizować nieefektywność całego przedsiębiorstwa. Gdy firma ma silne zasoby ludzkie, może działać na optymalnym poziomie, co z kolei pozwala jej skuteczniej realizować swoje cele. SIŁA KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jeśli w organizacji występują słabe ogniwa, zdolność firmy do osiągnięcia określonych wzorców może być zagrożona. Na przykład, jeśli dział technologii informatycznych ma niewystarczające wyposażenie, możliwości ekspansji związane z technologią firmy mogą być zagrożone. Posiadanie niewłaściwego personelu może być równie niszczycielskie. Obsadzenie stanowiska księgowego kimś, kto zostanie przytłoczony obowiązkami, może spowodować zakłócenia i osłabić zdolność firmy do wzrostu i dobrego prosperowania. O sile kapitału ludzkiego świadczy nie tylko zdobyta wiedza pracowników, ale ich umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Wszystkie szanse do wykazania się w zawodzie, aspiracje pracowników, motywacja do ciężkiej pracy – to właśnie świadczy o przedsiębiorstwie. Kapitałem ludzkim są więc ludzie umiejący ze sobą współpracować – ludzie trwale związani z firmą. ODPŁYW PRACOWNIKÓW – CZYLI SKUTKI NIEUMIEJĘTNEGO ZARZĄDZANIA Co dodatkowo powinno być istotne dla osoby zarządzającej firmą? Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed odpływem pracowników! W wielu organizacjach bardzo dużym problemem, a zarazem także wyzwaniem menadżerów czy kierowników, jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników. Jest to spowodowane chociażby konkurencją na rynku pracy, niskim wynagrodzeniem, czy nieprawidłowe zarządzanie kapitałem ludzkim. Często nie uwzględnia się, np. możliwości zatrudnienia osoby z mniejszym doświadczeniem i przyuczenia jej do pracy. To właśnie od firmy oraz umiejętności zarządzania zależy, czy kompetencje pracownika będą stale podnoszone. Jednocześnie można pomyśleć: skoro zainwestuję w pracownika, jego szkolenia i wykształcenie, stracę w sytuacji, gdy odejdzie z przedsiębiorstwa! Tutaj właśnie pojawia się ogromny problem wielu polskich firm. Zamiast zadbać o motywację pracowników, wolą nie inwestować w nich, nie dbać o kapitał z obawy przed utratą zasobów. JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED ODPŁYWEM PRACOWNIKÓW? Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie pozwoli zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed utratą pracowników. Warto więc pomyśleć, np. o zastosowaniu narzędzi motywacyjnych. Mowa tutaj o możliwości podniesienia stawki płacowej, zaproponowania dodatkowych szkoleń. Dobrym rozwiązaniem, które świadczy o umiejętnym zarządzaniu jest podniesienie poziomu identyfikacji pracowników z daną firmą. Dzięki zrozumieniu misji czy celów strategicznych organizacji, pracownicy często bardziej się do niej przywiązują. To pracownicy w dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie powinni być ambasadorami firmy. ZARZĄDZANIEM FIRMĄ A ZARZĄDZANIEM KAPITAŁEM LUDZKIM Zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie zasobami ludzkimi to nieodłączne elementem funkcjonowania biznesu. To jednak nie są zagadnienia ze sobą tożsame i nie mogą być stosowane jako wyrażenia synonimiczne. Jakie są kluczowe różnice między zarządzaniem biznesem a kapitałem ludzkim? Kierownicy firmy zajmują się nadzorowaniem statusu biznesu, jego efektywności, z kolei menadżerowie od kapitału ludzkiego koncentrują się na pracownikach. Podczas gdy strategie zarządzania przedsiębiorstwem koncentrują się na celach biznesowych, strategie zarządzania zasobami ludzkimi koncentrują się na inicjatywach pracowników. Inicjatywy te mogą być kluczowe, ponieważ często korelują z budowaniem solidnej kultury firmy, co z kolei może oznaczać osiąganie celów firmy z większą skutecznością. Podczas gdy menedżerowie zasobów ludzkich ustalają i wpływają na kulturę firmy, menedżerowie biznesowi działają w ramach parametrów tej kultury. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH I DUŻYCH KORPORACJACH W przypadku dużych firm, jak np. międzynarodowe korporacje dużo łatwiej jest sprawnie zarządzać kapitałem ludzkim. Dlaczego? Bo można korzystać z doświadczenia globalnego, ustalonych odgórnie strategii, sprawdzonych narzędzi czy utartych praktyk. Dodatkowo w międzynarodowych lub po prostu dobrze prosperujących, dużych firmach, świadomość znaczenia kapitału ludzkiego jest wyższa niż w małych przedsiębiorstwach. W przypadku sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) dostęp do sprawdzonej wiedzy z zakresu zarządzania jest często znikomy. Inwestowanie w pracowników powinno być traktowane w firmie na tym samym poziomie, co nakłady w rozwój przedsiębiorstwa lub jego zarządzanie. Dlatego bardzo ważne jest nieustanne edukowanie nie tylko pracowników, ale również (a może przede wszystkim?) właścicieli firm i kadry zarządczej. To od nich zależy, jak wyglądać będzie całe przedsiębiorstwo, muszą więc często przełamać swoją barierę i zrozumieć, jak istotna jest rola kapitału ludzkiego. To szczególnie ważne w branżach, w których ważną rolę odgrywa informacja, kreatywność i elastyczność. DLACZEGO WARTO ROZWIJAĆ SWOJĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I WYBRAĆ STUDIA MBA? Sztuka skutecznego zarządzania firmą jest w Polsce wciąż w powijakach. Podczas gdy za granicą studia typu Master of Business Administration są bardzo popularne – u nas to wciąż niszowa ścieżka. A wielka szkoda! Chcąc rozwijać swój biznes, warto zdecydować się także na rozwój własny. MBA jako studia podyplomowe to rozwiązanie najlepsze dla wszystkich, którzy chcą nieustannie się rozwijać. Dyplom z zakresu MBA pozwala nie tylko rozszerzyć ścieżkę kariery – to ogromna szansa dla całego przedsiębiorstwa, które masz pod opieką. Decyzja o podjęciu studiów z zakresu Master of Business Administration to duży krok zwłaszcza dla początkujących managerów. MBA – KLUCZ DO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA Zajęcia MBA pomogą Ci rozwinąć umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Osoby, które decydują się na studia podyplomowe z Master of Business Administration to zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak i osoby o ugruntowanej pozycji. Jednak nigdy nie jest za późno na samorozwój. Studia MBA zmuszają do wyjścia ze strefy komfortu – w końcu trzeba opuścić firmę, odnaleźć się w nowym środowisku, zyskać całkowicie inną perspektywę. Ale to bardzo dobrze. Poznasz najnowsze trendy w biznesie, zastosujesz najnowsze narzędzia i techniki zarządzania oraz rzucisz wyzwanie, aby ulepszyć swój biznes, zespoły i komunikację w teamach. MBA to także świetny sposób na przygotowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Umiejętności, które rozwijasz są również najlepszymi narzędziami, które musisz dostosować do nieuniknionych zmian branż, rynku i sposobów prowadzenia interesów. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM A MBA MBA to szerokie spektrum zagadnień biznesowych, które pozwalają zyskać nowe podejście do prowadzenia biznesu. To okazja, by dowiedzieć się więcej o wszechstronnym środowisku firmowych czy międzynarodowych korporacjach. Jednak uczy też zarządzania strategicznego. Przygotowuje do długoterminowego planowania biznesowego, w tym także do zarządzania kapitałem ludzkim. Warto wybrać taki program, który pozwoli zyskać umiejętności praktyczne, niezbędne w pełnieniu funkcji menadżerskich w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach o zasięgu globalnym, jak i sektorze małych i średnich firm. Umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji to dziś podstawa. To jedna z najistotniejszych i nieustannie rozwijających się koncepcji zarządzania biznesem. Zwłaszcza teraz, gdy rynek pracy w obliczu pandemii koronawirusa się zmienia, okazuje się, że kapitał ludzki jest dużo istotniejszy niż jakiekolwiek budynki czy inne materialne zasoby przedsiębiorstwa. To właśnie od inwestycji w kapitał intelektualny firmy zależy to, czy biznes przetrwa trudniejszy okres, czy pracownicy są lojalni, wierzą w ideały organizacji oraz mają wiedzę, która pozwoli utrzymać się na rynku w ciężkim czasie. Dziś to od umiejętnego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w dużym stopniu zależy konkurencyjność firmy. _________________________________________________ (1) A. Mazurkiewicz, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 46 (2) L. Levashova, Problemy zarządzania kapitałem ludzkim – wyzwania współczesności, Wydawnictwo L&J Techtrading Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 110 (3) M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 431
Więcej
Stopka