Aktualności


Co Wy na to?

29-05-2020

Tęskniliście za letnim kinem samochodowym pod gwiazdami?📣

Bo my baaardzo!

Po sukcesie zeszłoroczn ...

Zapytaj psychologa - cz.2

26-05-2020
Pani Magdalena Wajda – Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU odpowiada na 10 najczęściej zadawanych pytań przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z zakresu psychologii. 1. Czy dla studiujących psychologię w modelu RealTime online przewidziane są zjazdy wiążące się z osobistym wstawiennictwem na Uczelni? Psychologia w formie interaktywnej zakłada, iż cały proces edukacyjny będzie odbywał się dzięki platformie CloudA. Oznacza to, że każdy student ma zapewnioną możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach nie tylko przed ekranem komputera, ale również poprzez wykorzystanie telefonu – a wszystko to jest możliwe dzięki multitransmisji zajęć objętych tokiem studiów danego studenta. Jako ciekawostkę można dodać, iż system CloudA zapewnia stały dostęp do niemal wszystkich informacji związanych ze studiowaniem, tj. zawiera harmonogramy zajęć, opisy kursów, dziennik obecności i ocen, jak również zapewnia dostęp do płatności i obsługę podań. Warunkiem koniecznym do zapewnienia sobie takiego komfortu studiowania jest tylko posiadanie łącza internetowego. Dla studentów psychologii, którzy zdecydowali się na edukację w formie interaktywnej, jedyny przyjazd na Uczelnię wiąże się z obroną pracy magisterskiej, gdzie przed komisją trzeba będzie zaprezentować osobiście efekty swojej pracy badawczej. Druga wizyta w Wyższej Szkole Biznesu jest zawsze bardzo przyjemnym i doniosłym wydarzeniem- dotyczy odbioru dyplomu magistra psychologii (oczywiście możemy go również wysłać pocztą). 2. Czy w ramach nauczania psychologii w modelu RealTime online należy uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym, czy można je odtworzyć później? I jak często odbywają się transmisje zajęć? Udział naszych studentów w wykładach jest nieobowiązkowy- są one nagrywane (archiwizowane) i w dowolnym dla siebie czasie można je obejrzeć. Natomiast wymagamy obecności i aktywnego udziału w ćwiczeniach w czasie ich trwania. Warto jednak podkreślić, że zajęć ćwiczeniowych jest znacznie mniej niż wykładów. Dodatkowo, w razie losowego wypadku bądź niedyspozycji studenta- ćwiczenia sa nagrywane, co zapewnia możliwość nadrobienia wszystkich utraconych treści w dogodnym dla siebie czasie. Zjazdy, które stanowią nagrania naszych zajęć odbywają się nie częściej niż co dwa tygodnie. Średnia częstotliwość zjazdów w semestrze to cztery. Dopuszczamy, że w piątkowe popołudnia od godziny 18:00 mogą odbywać się zajęcia, które często kontynuowane sa przez cały weekend. Ponadto, zajęcia na naszej Uczelni odbywają się w blokach 3x45 minut. Oznacza to, że w sobotę lub niedzielę maksymalnie może odbyć się 5 takich bloków, z tym, że zawsze w godzinach od 12:45 do 13:30 nasi studenci mają zapewnioną przerwę obiadową na uzupełnienie energii. 3. Jak wygląda sesja dla studiujących psychologię w formie interaktywnej? Sesja dla naszych studentów, którzy wybrali interaktywną formę studiowania odbywa się oczywiście przez Internet. Nie ma konieczności przyjeżdżania na Uczelnię i osobistego wstawiennictwa na egzaminach. Studenci na początku każdego semestru informowani są o organizacji roku akademickiego, która zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia sesji. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej, poprzez wykorzystanie platformy CloudA. Student w harmonogramie zajęć widzi datę i godzinę rozpoczęcia egzaminu, co oznacza, że w tym czasie otrzyma do niego dostęp. Na ogół egzamin z danego przedmiotu ma charakter testowy i trwaj 30 minut. Student zaznaczając swoją odpowiedź nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań- a więc nie jest możliwe cofnięcie się wstecz. Po upływie ustalonego czasu materiał testowy nie jest już aktywny i nie jest możliwe kontynuowanie egzaminu. Wykładowca nie tylko widzi odpowiedzi studenta ale również otrzymuje informację, w jakim czasie od wyświetlenia pytania została udzielona odpowiedź. 4. W którym semestrze należy wybrać specjalność i jakie są do wyboru? Nasi studenci wybierają specjalność na czwartym roku studiów, co oznacza, że jest to semestr VII. Do dyspozycji mają: - psychologię kliniczną i osobowości (studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych, a wybrane kursy specjalnościowe to: Interwencja kryzysowa, Parcjalne deficyty rozwojowe, Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, Psychologia rewalidacji, Neuropsychologia) - psychologię organizacji i zarządzania (jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania. Wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu. Wybrane kursy to: Koncepcje zarządzania, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Neuropsychologia, Zarządzanie projektami, Coaching i doradztwo indywidualne. - psychoonkologię (studenci będą zdobywać podstawową wiedzę psychologiczną oraz medyczną związaną z leczeniem onkologicznym- wszystko po to, aby lepiej zrozumieć pacjenta i pomóc mu znaleźć siłę do walki z chorobą i polepszyć jakość życia. Dodatkowo, zdobędą kompetencje odnoszące się do przeciwdziałania emocjonalnym skutkom choroby, rzutującym również na najbliższych.) 5. Czy kończąc studia w formie interaktywnej otrzymam dyplom z adnotacją, iż studia były realizowane w takiej formie? Na dyplomie ukończenia studiów psychologicznych w formie interaktywnej będzie znajdować się jedynie adnotacja, że były one realizowane w trybie niestacjonarnym. 6. Czy kierunek psychologia oferowany w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University kończy się tytułem magistra? Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University oferuje pięcioletnie jednolite studia magisterskie w trybie dziennym i niestacjonarnym. Dodatkowo, dla osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, społecznych i medycznych oferujemy studia z transferem ocen. Mają one charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów (3 lata), co pozwala na znaczne skrócenie procesu edukacyjnego na kierunku psychologia. Program studiów- czy to niestacjonarnych czy w formie związanej z transferem ocen- zawsze jest analogiczny do tego, który jest realizowany na studiach dziennych. Pierwsze trzy lata studiów obejmują przyswojenie sobie przez studenta wiedzy o metodologicznych, statystycznych i biologicznych podstawach psychologii, jak również zakłada przekazanie informacji z zakresu podstawowych subdyscyplin tej dziedziny. Reasumując, kończąc psychologię na WSB- NLU otrzymujemy tytuł magistra, założeniu, iż zrealizowano wszystkie kursy przewidziane w siatce studiów na oraz z powodzeniem obroniono pracę dyplomową o tematyce psychologicznej. Nasi absolwenci maja możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe lub doktoranckie. 7. Na którym semestrze należy zrealizować praktykę i w jakiej liczbie godzin? Nasi studenci zobowiązani się do zrealizowania 900 godzin praktyki zawodowej w związku z przejściem Wyższej Szkoły Biznesu na profil praktyczny kształcenia przyszłych psychologów (podstawa prawna: Art. 67. 1. 5. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej: 1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich; 2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia. 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2018- prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz. U. 2020.0.05 t.j). Praktyka realizowana jest na dziewiątym i dziesiątym semestrze- po 450 godzin. Nie jest jednak koniczne, aby z jej rozpoczęciem czekać- oznacza to, że na niższych semestrach Studenci mogą już przystąpić do jej realizacji. 8. Czy szkoła udostępnia materiały dydaktyczne czy należy wszystkiego szukać we własnym zakresie? Każdy prowadzący udostępnia swoim słuchaczom materiały dydaktyczne oraz prezentacje poprzez umieszczenie ich w systemie CloudA, gdzie student ma do nich dostęp nawet po zakończeniu kursu. Dodatkowo, szkoła uruchomiła interaktywne repozytorium testów psychologicznych, co oznacza, że nasi studenci psychologii mają dostęp do skanów najczęściej stosowanych metod diagnostycznych. 9. Czy praca magisterska pisana na kierunku psychologia może mieć formę teoretyczną? Praca magisterska studenta psychologii ma mieć charakter badawczy. Oznacza to, że w porozumieniu z promotorem student wybiera obszar tematyczny, jaki będzie przez niego eksplorowany i badany. Następnie, proponowany jest zbiór i zakres metod testowych, które będą służyły do zbadania danego zjawiska. Innymi słowy, należy dokonać badań testami psychologicznymi (które student poznaje w toku studiów) w określonej grupie społecznej a następnie przedstawić wnioski płynące z nich z uwzględnieniem metod statystycznych. Taka praca w swoich pierwszych rozdziałach będzie zawierać rozważania teoretyczne, jednak w dalszej swojej części musi posiadać odniesienie do przeprowadzonych badań. 10. Jak w praktyce wyglądają studia psychologiczne? Jakie przedmioty będą realizowane? Co prawda, psychologia należy do grupy nauk humanistycznych, jednak jej studiowanie to nie tylko sama teoria. W związku z tym, że jednym z głównych narzędzi pracy psychologa są testy psychologiczne, studenci będą musieli przyswoić sobie podstawowe wiadomości z zakresu statystyki, metodologii nauk czy logiki. Innymi słowy- dobry psycholog musi nie tylko orientować się w mechanizmach, jakie wpływają na ludzkie postepowanie, ale powinien znać zasady matematyki i umieć formułować wnioski na podstawie otrzymanych danych statystycznych. Dodatkowo, studia przewidują realizację przedmiotów ogólnych, takich jak: filozofia, narzędzia informatyki, komunikacja interpersonalna czy podstawy zarządzania. Do podstawowych przedmiotów należą m.in.: etyka zawodu psychologia, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, biologiczne odstawy zachowania, diagnoza inteligencji, metody badania osobowości czy psychologia kliniczna. Jedno jest pewne- dzięki różnorodności przedmiotów studiując psychologię na nudę nie można narzekać!

Zostań elitarnym programistą aplikacji!

20-05-2020

Z przyjemnością informujemy, iż  rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 została otwarta!💙

Każda uc ...

Jest i Ona!

16-05-2020

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club staje na wysokości zadania i wraca do Was w nowej ods ...

"Run 4 a Smile" - Biegnij z nami po uśmiech!

15-05-2020

Szanowni Biegacze🏃‍♂🏃‍♀

Długo debatowaliśmy jak połączyć bezpieczeństwo😷 z naszym corocznym bieg ...

Nie odpuszczamy i dalej działamy!

12-05-2020

Dużo myśleliśmy o tym jak w dobie koronawirusa zrealizować VII edycję naszego biegu charytatywnego, ...

Jak zostać BeHaPowcem.

11-05-2020
STUDIA PODYPLOMOWE – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stale rośnie. Niezwykle istotne jest, aby taki specjalista, w sposób profesjonalny pomagał pracodawcy stworzyć odpowiednie, tzn. bezpieczne i higieniczne warunki pracy w danym zakładzie oraz czuwał nad ich przestrzeganiem. Pracownicy, którzy z zadowoleniem przychodzą do pracy, wiedząc, że pracodawca dba o ich bezpieczeństwo w procesie pracy, to kwestia niezwykle istotna. Wpływa to bezpośrednio na pozytywny wizerunek firmy, dobre imię pracodawcy oraz powoduje, że wiele osób chciałoby być pracownikami takiego właśnie zakładu pracy. Przepisy prawa obligują pracodawcę do stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Wyraźnie precyzuje to art. 237 (11) Kodeksu pracy, który stanowi: • Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub – jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – do 50 pracowników może wykonywać zadania służby bhp pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP • Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby BHP: a) pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub, w przypadku braku kompetentnych pracowników b) specjalistom spoza zakładu pracy • Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bhp, co przez organy kontroli rozumiane jest jako: „zatrudnia etatowego pracownika służby bhp”. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, żeby być na bieżąco z przepisami prawa, które bardzo dynamicznie się zmieniają oraz śledzić postęp technologiczny, który również rozwija się szybkim tempie. Taka osoba powinna posiadać duży zasób wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Niezwykle istotne i przydatne będą również jej odpowiednie predyspozycje psychiczne. Osoby zatrudnione w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mogą liczyć na bardzo dobre zarobki oraz stabilne zatrudnienie. Średnie miesięczne zarobki na tym stanowisku kształtują się około 5 400,00 zł brutto. Warto dodać, że wynagrodzenie powyżej podanej kwoty otrzymuje około 50% najlepiej wykształconych specjalistów z tego zakresu (źródło: zarobki.pracuj.pl.htm). Na wysokość wynagrodzenia wpływają m.in. takie czynniki, jak: wielkość firmy, jej kapitał i region działania, jak również wykształcenie i doświadczenie takiej osoby. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4.1). Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne (§ 4.2): 1. Inspektor ds. bhp – to pierwszy krok dla osób, które zamierzają podjąć taką ścieżkę swojej kariery. Żeby pracować na tym stanowisku pracy trzeba posiadać jedno z wymienionych poniżej: a) Wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż zawodowy, b) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy c) Wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż zawodowy 2.Starszy Inspektor ds. bhp – osoba, która zamierza aplikować na to stanowisko pracy powinna udokumentować, iż posiada: a) Wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy lub b) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub c) Wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy 3. Specjalista ds. bhp – żeby podjąć pracę na tym stanowisku pracy wymagane jest udokumentowanie posiadania jednego z wymienionych poniżej: a) Wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy b) Wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp c) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp 4. Główny Specjalista ds. bhp – żeby pracować na tym stanowisku pracy trzeba posiadać jedno z wymienionych poniżej: a) Wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp b) Wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp Reasumując, osoby, które interesują się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, decydując się na podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, uzyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie oraz zatrudnienia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Dodatkową zaletą, szczególnie cenioną wśród pracujących słuchaczy studiów podyplomowych oraz biorąc pod uwagę trwającą obecnie sytuacje epidemiologiczną jest możliwość studiowania bez wychodzenia z domu. WSB-NLU, dzięki wykorzystywaniu (z powodzeniem od kilku lat) autorskiej platformy Cloud Academy transmituje swoje zajęcia w ultranowoczesnej formule tzw. RealTime Online, gdzie zajęcia z pełną interakcją odbywają się w czasie rzeczywistym.

Zapytaj psychologa - cz. 1

28-04-2020
Pani Magdalena Wajda – Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU odpowiada na 10 najczęściej zadawanych pytań przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z zakresu psychologii. 1. Czy aby zostać psychologiem należy skończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie? Oczywiście tak, aczkolwiek obecny system kształcenia oferuje możliwość indywidualnego toku studiowania dla osób, które posiadają dyplom ukończenia innych studiów niż psychologia. Dzięki przepisaniu ocen z dotychczasowego dorobku, kandydat może zostać zakwalifikowany na wyższy rok niż pierwszy-jest to uzależnione od liczby zrealizowanych kursów, które będzie można uznać w ramach kształcenia na kierunku psychologia. Program studiów jest opracowany w oparciu o obecne standardy kształcenia na kierunku psychologia, które są ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w żadnym stopniu nie umniejszają edukacji w porównaniu z ta, która jest rozłożona na pięć lat. Reasumując: aby zostać psychologiem możesz studiować krócej- jeśli posiadasz dyplom ukończenia innego kierunku. Ważne, aby zrealizować wszystkie kursy przewidziane w siatce studiów na kierunku psychologia oraz z powodzeniem obronić pracę dyplomową o tematyce psychologicznej. W oparciu o przeprowadzone badania. 2. Czy kończąc specjalność: psychologia kliniczna i osobowości mogę tytułować się psychologiem klinicznym? Psychologiem klinicznym można zostać tylko w przypadku ukończenia specjalizacji dyplomowej, która trwa pięć lat i obejmuje dwa specjalistyczne bloki kształcenia. Specjalizacja składa się z 2 części: • Specjalistyczny blok podstawowy (2 lata, obejmując 15 miesięcy staży specjalistycznych) - zdobywa się tu wiedzę dot. zastosowania psychologii klinicznej w czterech działach medycyny: psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych). • Specjalistyczny blok szczegółowy (3 lata i 12 miesięcy staży) - wybór jedną z w/w ścieżek specjalistycznych i pogłębianie w tym kierunku wiedzy, szczegółowo dla zaburzeń i chorób danego działu medycyny. Ponadto, powyższe doskonalenie kończy się egzaminem, po którym uzyskuje się tytuł psychologa klinicznego. 3. Czy po ukończeniu studiów z psychologii klinicznej i osobowości można prowadzić psychoterapię? Aby zostać psychoterapeutą należy po uzyskaniu tytułu magistra (nie tylko z psychologii) ukończyć dodatkowo 4-letnią szkołę psychoterapii w dowolnie wybranym nurcie. Do najpopularniejszych należą m.in: psychoanalityczny, Gestalt, psychodynamiczny, integratywny czy poznawczo-behawioralny. Najbardziej prestiżowy cykl szkolenia opiera się na standardzie Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii i obejmuje nie mniej niż 700 godzin specjalistycznego praktycznego i teoretycznego szkolenia, własną 2-3 letnią psychoterapię prowadzoną w nurcie, który jest zgłębiany, minimum dwa lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu. Prawa do prowadzenia psychoterapii zwykle nabywa się w drugim roku powyższego szkolenia, co oznacza, iż można z powodzeniem prowadzić własny gabinet psychoterapeutycznym jeszcze w trakcie własnego kształcenia. 4. Czy psycholog może korzystać z pomocy innego psychologa i uczestniczyć we własnej psychoterapii? Psychoterapia jest doświadczeniem, które pozwala poznać swoje mocne strony oraz uporać się z tymi obszarami życia, które są dla nas bolesne i niezadowalające. Dodatkowo pokazuje, w jaki sposób efektywnie rozwiązywać problemy, radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Poprzez analizę swoich myśli, relacji społecznych i sposobów dotychczasowego reagowania można poznać siebie na nowo. To wszystko niewątpliwie jest rozwijające dla psychologa. Dodatkowo- problemy, które zostają przepracowane w trakcie psychoterapii stanowią jednej z najważniejszych zasobów w pracy psychologia- bo w końcu lepiej jest nam się wczuć w sytuację klienta, możemy w większym stopniu empatyzowac z nim i wiemy, jak mu pomóc, bo sami mamy podobne doświadczenia. 5. Czy po ukończeniu studiów z psychologii można pracować w poradni psychologicznno-pedagogicznej i ośrodkach edukacyjnych, tj. szkoły, przedszkola jako psycholog? Aby pracować w ośrodkach edukacyjnych i oświatowych, psycholog powinien ukończyć studia podyplomowe o kierunku przygotowanie pedagogiczne, które trwają 3 semestry i pozwalają na zdobycie wiedzy merytorycznej i uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia niniejszych studiów można również uczyć przedmiotu psychologia w liceach i szkołach policealnych lub wyższych. 6. Czy zawód psychologa jest regulowany prawnie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawód psychologa jest regulowany ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 8 czerwca 2001 roku. Niniejsza ustawa określa, kto jest psychologiem i jakie musi spełnić warunki, by ten zawód wykonywać. Ustawa dotyczy wszystkich psychologów, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie praktykują. Ponadto, określa, na czym polegają i jak powinny być wykonywane usługi psychologiczne (diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzekanie, psychoterapia, udzielanie pomocy psychologicznej). W ich wykonywaniu psycholog posiada pełną autonomie i niezależność. Nikt nie ma prawa narzucić psychologowi określonych metod testowych. Chroni ona również specyficzne metody i narzędzia psychologiczne przed nieuprawnionymi (podniesienie rzetelności diagnoz psychologicznych). I w końcu, zawiera obowiązki psycholog do których należą: • obowiązek uzyskiwania świadomej zgody osób korzystających z usług psychologicznych, • obowiązek uzyskania akceptacji planowanych działań oraz poinformowaniu klienta o celu postepowania, przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania, • obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta (wyjątek: zagrożenie życia lub zdrowia klienta lub innych osób). Co ciekawe, ustawa weszła w życie dopiero 1 stycznia 2006 roku, mimo upływu lat nie powstały przepisy wykonawcze i nie został powołany samorząd zawodowy psychologów, w związku z czym nadal żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa do wykonywania zawodu. 7. Czy po ukończeniu psychologii należy się rozwijać i kontynuować naukę na studiach podyplomowych? Tak na prawdę, po uzyskaniu tytułu magistra psychologii zaczyna się prawdziwa nauka. Oczywiście dla tych, którzy pragną się rozwijać i lepiej pomagać innym. Jak już wyżej wspomniałam, psycholog może przystąpić do specjalizacji z psychologii klinicznej, może również rozpocząć szkołę psychoterapeutyczną. Dodatkowo, dla psychologów oferowane są różne studia podyplomowe: psychologia transportu - która uprawnia do wykonywania badań psychotechnicznych dla zawodowych kierowców; psychologa sądowa - która wprowadza w tajniki psychologii penitencjarnej i prawa oraz jest świetnym warsztatem dla wszystkich tych, którzy marzą o pracy biegłego sądowego; psychoonkologia - która pozwoli na efektywną pomoc i komunikację z osobą terminalnie chorą oraz jej rodziną i wiele, wiele innych. (Psychologię sądową i psychoonkologię możecie studiować w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University) 8. Czy po uzyskaniu tytułu magistra psychologii na WSB-NLU można otworzyć własny gabinet? Jeszcze raz należy podkreślić - psychologia studiowana w formie interaktywnej, w czasie krótszym niż pięć nie różni się formalnie niczym od tej zgłębianej w formie klasycznej. Jeśli student uzyskuje absolutorium, zrealizuje praktykę i z powodzeniem obroni pracę dyplomową uzyskuje prawo wykonywania zawodu. A więc prywatny gabinet absolwent psychologii może otworzyć od razu, po uzyskaniu tytułu. Zawodowego. Wspominano już wcześniej, że w Polsce nie ma na ten moment przepisów, które by to dobrze regulowały, ponieważ wciąż funkcjonuje niedoprecyzowana ustawa o zawodzie psychologa. 9. Czy po psychologii jest praca? Z psychologią jest tak jak z każdym innym zawodem- wszystko zależy od naszej ciężkiej pracy i zaangażowania.- ale studia dają spore możliwości na rynku pracy. Pracy dla psychologów jest coraz więcej – zarówno w szkołach, prywatnych placówkach, jak i korporacjach i będzie jej jeszcze więcej. Absolwent psychologii może pracować również w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencyjnych- wszystko w zależności od tego, co nas interesuje i „w czym się widzimy“. 10. Czy będąc psychologiem potrafię czytać w myślach i wszystkich trafnie zdiagnozować? To chyba najbardziej rozpowszechniony mit w środowisku. Odpowiedzmy sobie jednak szczerze- żaden człowiek, a tym bardziej psycholog po kilku minutach czy jednej krótkiej rozmowie nie jest w stanie określić, z jaką osobą ma do czynienia. Oczywiście, obserwując pewne sygnały niewerbalne można coś już o nim powiedzieć, jednak aby profesjonalnie dokonywać diagnozy psychologiczne należy dogłębnie poznać osobę. W tym celu należy poświęcić jej nierzadko kilka godzin, przeanalizować jej historię oraz być może- wesprzeć się testami psychologicznymi. Przypominam, że wszystkie pytania można kierować na nasze PSYCHOLOGICZNE Q&A (https://www.facebook.com/groups/689055658532379/)
Więcej
Stopka