Pełnomocnicy Rektora
dr Joanna Felczak

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
Sylwetka

2005 - 2011: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Gospodarstwa Społecznego, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ kar probacyjnych na racjonalizację kosztów systemu penitencjarnego”,
dr nauk ekonomicznych, specjalność: polityka społeczna

2003 - 2006: Uniwersytet Warszawski, germanistyka, mgr germanistyki

2000 - 2005: Uniwersytet Warszawski, resocjalizacja, mgr politologii

Obszar zainteresowań

Zarządzanie w obszarze administracji publicznej (jst, ops, pcpr, policja i inne służby dyspozycyjne), w słuzbie zdrowia i w oświacie (wszystkie typy szkół)
Problematyka zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego
Umiejętności negocjacyjne w zarządzaniu
Zrównoważony rozwój
Problematyka z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, patologii społecznej i polityki kryminalnej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach i grupach roboczych

Publikacje naukowe
J. Felczak, Wpływ kar probacyjnych na koszty systemu penitencjarnego [w:] Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, (red.) T. Bulenda, A. Rzepliński, IPSiR UW, CZSW, Warszawa 2015, s. 356-369.
J. Felczak, I. Julkunen,  Educational and Vocational Guidance as Support Mechanisms in Schools [in:] Governance of Educational Trajectories in Europe: Pathways, Policy and Practice, edited by A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Cuconato and R. Dale, Bloomsbury Academic, London 2015.
J. Felczak, M. Maciejasz, Założenia Kalkulatora Kosztów Zaniechania - narzędzia wspierającego planowanie strategiczne w lokalnej polityce społecznej [w:] Kwartalnik Naukowy „Organizacja i Zarządzanie” nr 1(29), Politechnika Śląska, Gliwice 2015 s. 21-38.
J. Tikannen, P. Błędowski, J. Felczak, Education systems as transition spaces [w:] Doing transitions' in education special issue to the “International Journal for Qualitative Studies in Education”, Volume 28, Issue 3, 2015, s. 297-310.

J. Felczak, Działania wspierająco-aktywizujące jednostek samorządu terytorialnego względem osób opuszczających zakłady karne [w:] Kwartalnik Naukowy „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 26, IPSiR UW 2015.

J. Felczak, G. Sempruch, Narzędzia Kalkulatora Kosztów Zaniechania a możliwości prowadzenia racjonalnej lokalnej polityki społecznej [w:] S. Partycki (red.) Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowo-Wschodniej, KUL, Lublin 2014, s. 423-433.

J. Felczak, Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów, Difin, Warszawa 2014.
J. Felczak, K. Majdzińska, J. Szczepkowski, Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, więźniów i osób uzaleznionych [w:] „Polityka Społeczna” nr tematyczny 3 Kalkulator Społeczny – narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej, Warszawa 2014, s. 27-33.
J. Felczak, K. Majdzińska, J. Szczepkowski, Integration of refugees, prisoners and addicts [in:] „Polityka Społeczna” Thematic Issue No 4 Social calculator – a tool of a project „Calculator of costs of inaction”, Warsaw 2014, s. 27-33.
Kalkulator kosztów zaniechania – ile kosztują klienci pomocy społecznej, byli rezydenci zakładów karnych [w:] Reformy prawa karnego. W kierunku spójności i skuteczności, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa, oficyna Naukowa 2013.

Optymalizacja kosztów więziennictwa a organizacja jego struktur organizacyjnych [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralnokulturowe, red. P. Szczepaniak, Forum Penitencjarne, Warszawa 2013, s. 115-124.

Racjonalizacja kosztów systemu penitencjarnego poprzez system dozoru elektronicznego [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013 s.443-453.

J. Felczak, W. Misiak, Następstwa globalizacji dla rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej [w:] Księga pamiątkowa dla prof. Teodora Szymanowskiego pt. Pozbawienie wolności – funkcje i koszty, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 1153-1167.

J. Felczak, W. Misiak, Morskie granice i obszary przygraniczne [w:] Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie z. 65, Politechnika Śląska, Gliwice 2013, s. 237-256.

Kompetencje kluczowe uczniów w europejskim badaniu trajektorii edukacyjnych GOETE [w:] Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy: doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy, red. Naukowa: Z. Gaś, Lublin 2012, s. 43-50.

Warszawa jest innym miastem o każdej porze dnia [w:] W. Misiak Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy, Difin, Warszawa 2012, s. 87-105.

A. Felczak, J. Felczak Tożsamość zdeterminowana – studium służby kobiet w Policji, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2009, ISBN 978-83-61373-08-7.

Pomoc udzielana więźniom i ich rodzinom. Przygotowanie do wolności, Collegium Varsoviense, Zeszyt naukowy Cogitatus, nr 5, 2008, s. 87-102.

Przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej na pograniczu polsko- niemieckim
w materiałach pokonferencyjnych „Społeczno-gospodarcze konteksty pogranicza polsko-niemieckiego” Uniwersytet Szczeciński 2008, publikacja w języku niemieckim: Der Übergang von der Zentralverwaltungswirtschaft zur Marktwirtschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion [w:] Zwischenland Polnische Sozialwissenschaftler zu den Perspektiven der Oderregion, Andrzej Michalak, Joachim v. Wedel (red.), Schibri-Verlag, 2008, s. 56-62.

System ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku – problemy, reformy, debata, Collegium Varsoviense, Zeszyt naukowy Cogitatus, nr 6, 2008, s. 138-157.

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej jako mozolny trening komunikacyjny, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Zeszyt naukowy Studia i prace, nr 12, Warszawa 2007, s. 85-101.

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa i kierunek studiów, Collegium Varsoviense, Zeszyt naukowy Cogitatus, nr 4, Warszawa 2007, s. 62-70.

 

Studia Iuridica Lublinensia, nr 4/2015 Recenzja książki M. Mozgawy (red.), Eutanazja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Kwartalnik Probacja I/2015, Ministerstwo Sprawiedliwości, s. 135-139, Recenzja książki P. Ostaszewskiego, Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, Lex, Warszawa 2014

Przegląd Środkowoeuropejski, nr 56/57, marzec 2011, s. 44, Recenzja książki W. Misiaka, Z. Łuckiego Energetyka
a społeczeństwo, aspekty socjologiczne
, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.

Przegląd Środkowoeuropejski, nr 46, wrzesień 2007, s. 44, Recenzja książki W. Misiaka Globalizacja więcej niż podręcznik, Difin, Warszawa 2007.

Business Kontakt International, nr 7-8, 2007, s. 50, Recenzja książki W. Misiaka Globalizacja więcej niż podręcznik, Difin, Warszawa 2007.

Stopka