Prezydent

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA).

W latach 1969-1989 kierownik laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. W 1980 roku współzałożyciel i Prezydent do 1987 roku Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. Od 1991 roku członek Loży Założycieli i przewodniczący Rady Organizatorów Business Centre Club. W latach 1989-1993 senator I i II kadencji RP. Założyciel i przez 10 lat prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1993-1997 członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-2000 przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. W latach 1995-1999 oraz 2002-2005 członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 1998-1999 członek Narodowej Rady Reformy Państwa. W 1998-2001 członek Narodowego Komitetu d/s Integracji Europejskiej. Od roku 1999 członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od roku 2007 Członek Rady Nadzorczej PEKAO S.A. oraz członek Panelu Głównego w Narodowym Programie Foresight.

Jest twórcą oraz od 1992 do 2007 roku był rektorem Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, a od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku jest założycielem i prezydentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

Autor książek: „Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski”, Kraków: Znak, 2004 oraz „Rediscovering higher education in Europe”, Bucharest: UNESCO-CEPES, 2004, redaktor 4 książek oraz współautor 35 wydawnictw zbiorowych, ponadto autor ponad 40 publikacji z zakresu badań strukturalnych grafitu, technologii produkcji tworzyw węglowych i grafitowych oraz ponad 60 publikacji poświęconych systemowi szkolnictwa wyższego, zarządzania i transformacji systemu edukacyjnego oraz rozwoju regionu w Polsce.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Polsko-Australijskiej Fundacji Pol-Cul za utworzenie WSB-NLU w Nowym Sączu w 1995r.;
 • Nagroda im. Zygmunta Szeligi za podtrzymywanie rozwoju ekonomicznego nadana przez tygodnik „Polityka” w 1996r.;
 • Nagroda „Srebrnego Talara” w kategorii Osobowość Roku od Sądecko-Podhalńskiej Izby Gospodarczej w 1996 rok;
 • Nagroda „Krakowski Dukat” od Krakowskiej Izby Gospodarczej w kategorii – Twórca Przedsiębiorczości w 1999 rok;
 • Nagroda „Pro Publico Bono” WSB-NLU w konkursie zainicjowanym przez Premiera RP za zostało uznane za najcenniejszą Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia III RP w 1999 roku;
 • Nagroda „Życie” – „Człowiek Roku 1999 roku”;
 • Nagroda Fundacji Kronnenberga za wkład przedsiębiorczy w rozwój społeczeństwa za 2000 rok;
 • Doktorat Honoris Causa z National-Louis University, Chicago, USA;
 • Nagrodzony Krzyżem Rycerskim Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej;
 • Nagroda Kisiela tygodnika „Wprost” za 2002 rok;
 • Zwycięzca pierwszej polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku – 2003 rok;
 • Honorowy Obywatel Nowego Sącza – 2006 rok;
 • Laureat nagrody Striding Man w konkursie Keep Walking Award – 2006 rok.
 • Nagroda im. Józefa Dietla - rok 2008
 • Nagroda za najlepszy artykuł polskojęzyczny opublikowany na łamach Harvard Business Review Polska. Nagroda przyznana została w kategorii: STRATEGIA I ROZWÓJ.

Rektor

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, potem  dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Rektora.

Na polu eksperckim zaangażowany w projektowanie i ocenę programów społeczno-gospodarczych. Współautor projektu strategii rozwoju dla miasta i gminy Krynica-Zdrój, projektu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, ewaluacji ex-ante regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (część województw). W poprzednim i obecnym okresie programowania zajmuje się także kompleksową oceną projektów inwestycyjnych oraz oceną innowacyjności projektów biznesowych. Od 2019 członek zespołu zadaniowym ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN. Od 2018 roku, przewodniczący rady nadzorczej SARR SA. 

Dariusz Woźniak, born in 1975, graduated from the University of Economics in Cracow in 1999. In 2005 he defended the Ph.D. dissertation on the model of regional development policy in Poland (the case of małopolskie voivodship). Since 1999 he has been working in Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University (WSB-NLU). She has been teaching courses connected with economics (micro –and macroeconomics, regional analysis, and policy) on the Polish and English Track. he is an assistant professor at the Department of Economics. He is also involved in administrative issues, he was the Dean of the College of Social and Computer Sciences (since 2011). At present, Rector of WSB-NLU.

He has published many articles in journals on topics such as regional development and regional disparities, the role of universities in regional development, the role of the government to support the regional economy, tools for regional analysis (DEA, shift-share). He is a member of the European Regional Science Association ERSA. 

As an expert, he collaborates with the city of Nowy Sącz (Entrepreneurship Area), Nowy Sącz poviat, the city of Krynica-Zdrój, the Ministry of Regional Development (Regional operational programs evaluation), and other public institutions. Member of the Board of Directors in SARR SA.

Prorektor

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctoral fellow and carried out academic duties (as resident tutor and assistant dean of student of Harvard Summer School). Associate Professor at Nowy Sacz Business School – National-Louis University in Nowy Sacz, Poland, where he teaches innovation management, organizational behavior, leadership and critical and creative thinking courses, both in Polish- and in English-language programs. From 2007 until 2009 served as dean of the Faculty of Entrepreneurship and Management. He led projects within the „The Creator of Innovativeness” governmental progam: „Innovation and Cooperation” (2010-12) and “Innovation Culture” (2012-14), aimed at improving innovation management skills among scientists, managers, entrepreneurs and students in Poland. He created the Center for Innovatics at WSB-NLU which integrates research and educational activities in the area of innovation management. Senior researcher and Steering Committee member of the project “REINVENT: Transforming SMEs in Creative Sectors Through Business Model Innovation” (2013-2016), within the Marie Curie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) program. Serves as Innovation Editor of the Journal of Entrepreneurship, Innovation, and Management. Invited expert of the European Commission for grant proposal evaluation 2016. Published over 50 original research papers and essays in natural sciences, philosophy of science, methodology of education and knowledge management, which appeared in leading academic journals (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist, Ecology) and in Polish periodicals. He is co-founder and vice-president of the “Salus Publica” Foundation for Public Health and member of the “Kyoto-Kraków” Foundation.

Michał Jasieński - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD).  W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University. W latach 2007-9 dziekan tego wydziału. W latach 2010-13 koordynator merytoryczny projektu MNiSW "Kreator Innowacyjności". Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metodologii dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka, Znak) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Dziekan

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University najpierw jako asystent, a od 2009 r. jako adiunkt. Prorektor ds. studenckich WSB-NLU  w latach 2009-2013. Prodziekan kierunku Zarządzanie w latach 2017-2018. Od maja 2018r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Autor i współautor kilkunastu pozycji naukowych dotyczących zmian organizacyjnych, pomocy publicznej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik projektów badawczych dotyczących pomocy publicznej, w tym projektu KBN. Pracę naukowo-dydaktyczną prowadzoną w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University łączy z działalnościa consultingową i szkoleniową. Przeprowadził szkolenia między innymi dla Polskiej Fundacji Kadr i Promocji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firm doradczych IMC Consulting i Comper. Członek kapituły Nowosądecka Marka Turystyczna oraz Rady Partnerów Stowarzyszenia "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujacych kadry". 

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół aspektów dotyczących prawa pomocy publicznej, ochrony konkurencji na rynku unijnym i zarządzania strategicznego.

Prodziekani

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.
W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu zatrudniony od października 1995 na stanowiskach początkowo asystenta, później starszego asystenta i adiunkta.

Od 2005 wykonuje także prace administracyjne pełniąc funkcje: prodziekana Wydziału Informatyki (2005 - 2012), dziekana Wydziału Informatyki (2012), dyrektora Instytutu Informatyki (2013/2014),   prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki ds. studenckich dla kierunku Informatyka (2012-2013) i obecnie (od października 2017).

Poza pracą administracyjną i dydaktyczną ma na koncie także uczestnictwo w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. 
dr Przybycień był uczestnikiem projektów badawczych prowadzonych przez krakowską AGH dotyczących (symulacji i modelowania) procesów przeróbki surowców mineralnych.
Jako członek zespołu pracującego w WSB-NLU nad symulacyjnymi grami biznesowymi jest także współautorem gier biznesowych "Biznes Lider" i "Prosperity" używanych m. in. na zajęciach przez studentów kierunku Zarządzanie.

Kanclerz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie (kierunki: Menadżer Ekonomii Społecznej, Zarządzanie menadżerskie z elementami coachingu).  Z Wyższą Szkołą Biznesu  - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu związany od 2013 r. najpierw jako Kierownik Biura Rektora i Kanclerza, a później od 2015 roku Wicekanclerz. Obecnie od 2018 roku sprawuje funkcję Kanclerza WSB-NLU. Od 2016 roku pełni również funkcje Prezesa Zarządu Centrum Edukacji Nowoczesnej i Innowatyki.

 

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Dyrektor Zarządzający

Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych oraz Master of Business Administration. Pracę administracyjną w WSB-NLU rozpoczynał na stanowisku asystenta Rektora, później objął stanowisko prodziekana ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Studiów Politycznych i sekretarza Wydziału. Od 2009r. asystent w biurze Rektora i Kanclerza, a później kierownik Biura Rektora i Kanclerza. Pracował również w projektach unijnych finansowanych w ramach POKL jako koordynator, asystent kierownika, specjalista do spraw promocji oraz usług, specjalista ds. rekrutacji a także trener. Pełni również funkcję Koordynatora Uczelnianego w WSB-NLU Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-ON”, a także jest Sekretarzem Senatu WSB-NLU.

 

Od 2019 r. sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego.

Kwestor

 

Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Z Wyższą Szkołą Biznesu- National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu związana od 2014 roku, gdzie sprawuje funkcję kwestora. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków wykorzystuje w przekazywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej dla różnych grup słuchaczy. Zainteresowania inne to jazda na rowerze, na nartach a także podróże krajowe i zagraniczne.

 

Pełnomocnicy Rektora

Wykładowca akademicki, badacz zjawisk społecznych w szczególności wykluczenia społecznego i doświadczony pracownik sektora szkolnictwa wyższego.

Wieloletni pracownik WSB-NLU zaangażowany w rozwój potencjału Uczelni i działania na rzecz jakości kształcenia.

Tadeusz Mędzelowski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.  Autor 2 monografii, 3 książek pod  redakcją 22 artykułów naukowych  do książek zbiorowych, 4 recenzji publikacji naukowych. Wygłosił  49 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zorganizował 11 konferencji naukowych i napisał 255 artykułów popularno – naukowych dla prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Od 1980 dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtwórca programu kryminalnego 997.

Stopka