• UWOLNIJ Z NAMI SWÓJ POTENCJAŁ - Najlepsze dopiero przed Tobą!

Rekrutacja na studia - informacje ogólne


Proces rekrutacji w WSB-NLU składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.
 2. Potwierdzenie przez Dziekana WSB-NLU możliwości kwalifikacji na studia zgodnie z limitem wolnych miejsc.
 3. Otrzymanie kompletu dokumentów na podany w formularzu adres mailowy.
 4. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
  • W siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu;
  • W filii zamiejscowej (informacje w górnym panelu strony);
  • Drogą pocztową na adres siedziby WSB-NLU – ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem Biuro Rekrutacji i Marketingu)
 5. Nadanie kandydatowi hasła dostępowego do systemu Cloud Academy (do dwóch tygodni od złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych)
 

Dołącz do nas


INFORMUJEMY

 • Zgodnie z decyzją Rektora dr. Dariusza Woźniaka z dniem 17 września rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 30 września 2020r.
  (UWAGA - przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z limitem wolnych miejsc zamieszczonym w sekcji poniżej)
 • Z uwagi na ogromne zainteresowanie ofertą dydaktyczną oraz w związku z limitami miejsc w poszczególnych grupach zapewniamy miejsce, wyłącznie osobom, które w pełni ukończyły proces rekrutacji.
 • O przyjęciu do poszczególnych grup decyduje pozytywna decyzja Dziekana i kolejność zgłoszeń osób z ukończonym procesem rekrutacji.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji, które czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem 18 44 99 101, 102, 103 lub 113 oraz na adres rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Limit miejsc


Aktualne limity wolnych miejsc na wszystkie kierunki studiów.

Wymagane dokumenty


Spis wszystkich wymaganych dokumentów, które będziesz potrzebował do rekrutacji, znajdziesz tutaj.

Kandydaci z zagranicy (nie dotyczy osób z krajów UE, państw OECD, EFTA lub objętych porozumieniem o uznawaniu wykształcenia (m.in. Białoruś, Ukraina) ubiegający się o przyjęcie na studia w WSB-NLU, poza powyższymi dokumentami, muszą złożyć tłumaczenie świadectwa i dyplomu na język polski wraz z legalizacją wydaną przez MNiSW lub apostillem wydanym przez uprawniony organ w kraju wydania dokumentu.

Świadectwa ukończenia szkoły średniej muszą zostać poddane nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce.

W kwestii nostryfikacji pomocy udziela Biuro Rekrutacji WSB-NLU. Kandydaci z zagranicy są zobowiązani ponadto do dostarczenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na konto Uczelni, podając w tytule wpłaty swoje imię i nazwisko.

Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

 

Sprawdzian językowy


Dla studentów studiów stacjonarnych:

Istotnym elementem rekrutacji na studia stacjonarne jest sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący na odpowiedni poziom językowy, od którego student rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane są we wrześniu. Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, oraz osoby które zdały Maturę Międzynarodową (International Baccalaureate Diploma Programme), są zwolnieni ze sprawdzianu językowego.

UWAGA! Nieprzystąpienie do sprawdzianu oznacza rezygnację z nauki języka obcego w pierwszym semestrze studiów.

Od kandydatów na studia prowadzone w całości w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi minimum B1 wg. skali Rady Europy (średniozaawansowany).

Osoby, które nie spełnią ww. warunku, będą przyjęte na studia na tym samym kierunku w języku polskim.

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

Sprawdziany językowe dla studentów studiów niestacjonarnych, kwalifikujące do odpowiednich grup nauki języka są realizowane poprzez test językowy na platformie CloudA na początku października.

Stypendia


System stypendialny został stworzony specjalnie dla potrzeb studentów WSB-NLU. Jest on kompleksowy, uporządkowany, jednolity i co ważne, sprawiedliwy.

Poza standardową ofertą stypendiów za wyniki w nauce, w sporcie i stypendiów socjalnych, WSB-NLU utworzyła własny system stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży. Dzięki temu fundusz stypendialny jest zasilany jednocześnie z 3 źródeł: budżetu państwa, środków własnych oraz stypendiów sponsorowanych ze źródeł zewnętrznych firm i instytucji, co pozwala na przyznawanie większej ilości stypendiów.

System stypendialny został przemyślany w taki sposób, aby studenci już od pierwszego semestru mogli otrzymywać stypendia. W ubiegłym roku ponad 45% otrzymało stypendia pokrywające w dużej mierze koszty czesnego, a prawie 20% z nich studiowało całkowicie za darmo.

Opłaty


Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University jest Uczelnią prywatną, co wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego za udział w zajęciach, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Koszty związane ze studiowaniem:


W trakcie roku akademickiego obowiązuje 10 rat czesnego płatnych do 10. dnia każdego miesiąca za okres październik - lipiec. Powyższa kwota obejmuje 1 miesięczną ratę czesnego.

Zobacz także:

Dane do przelewów:

BANK PKO S.A. Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz
PLN:EUR:USD:
NRB: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603NRB: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148NRB: 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
IBAN: PL 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603IBAN: PL 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148IBAN: PL 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
SWIFT: PKOPPLPWSWIFT: PKOPPLPWSWIFT: PKOPPLPW

UWAGA! Wpłaty na rachunek należy dokonywać w tej samej walucie, w jakiej dokonywana jest opłata za czesne.

Przykładowo: Jeśli dokonujesz płatności w EUR, bardzo prosimy o przesyłanie pieniędzy w tej walucie na rachunek EUR podany powyżej.

Uznanie zawodowe


Oferta dla osób aktywnych zawodowo: 

Informujemy o możliwości podjęcia studiów z wykorzystaniem uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego (procedura PeU).

Oferta umożliwia szybsze ukończenie studiów poprzez zaliczenie zdobytego doświadczenia zawodowego na poczet wybranych przedmiotów i efektów kształcenia wymaganych na I roku. W tym trybie można zaliczyć do 50% programu studiów. Należy pamiętać, że powyższa procedura może być zastosowana przed rozpoczęciem roku akademickiego, czyli najczęściej w okresie sierpień – wrzesień z nieprzekraczalnym terminem 30 września.

Studia tego typu są adresowane do osób posiadających, obok świadectwa dojrzałości, co najmniej:

 • 5 - letnie doświadczenie zawodowe - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,
 • 3 - letnie doświadczenie zawodowe - dla osób z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera.

Wniosek do procedury PeU znajduje się w poniższym Regulaminie na stronach 13-14.

REGULAMIN POTWIERDZAJĄCY EFEKTY UCZENIA SIĘUCHWAŁA SENATU NR 12_2014_2015

REGULAMIN POTWIERDZAJĆY EFEKTY KSZTAŁCENIA - 01/2015/2016 z dnia 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje

Biuro Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU
tel.: 18 44 99 101 (Michał Kapała), 18 44 99 103 (Natalia Gut)
e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Reaktywacja


REAKTYWACJA dotyczy osób, które przerwały studia w w WSB-NLU i w bieżącym roku akademickim chcą je kontynuować. W tym przypadku dotychczasowe osiągnięcia w WSB-NLU są uznawane przez władze uczelni.

Aby reaktywować się na studia należy złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki. Podanie należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat"

W przypadku osób posiadających dotychczas zaległe zobowiązania względem WSB-NLU i chcących kontynuować naukę, każdy wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony przez Władze Uczelni.

Szczegółowe informacje:

Dziekanat WSB-NLU
tel.: 18 44 99 131
e-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl

Transfer z innej uczelni


Przyjęcie na studia w WSB-NLU studenta w drodze przeniesienia z innej uczelni następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni.

Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

 • podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia
 • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
 • zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia. 

Przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem:

Informujemy, że istnieje możliwość przyjęcia na studiach w WSB-NLU na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem, która realizowała studia na innej uczelni i przerwała je.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek do Dziekana o przyjęcie na studia
 • dokumentacja dotychczasowego przebiegu studiów.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia.

 

Kontakt


Biuro Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU

Drodzy Kandydaci!

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub naszej uczelni, jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 

Stopka