Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  W przypadku studiów podyplomowych studenci mają obowiązek uczestniczyć w praktykach zawodowych, w zakresie określonym w ramach toku nauczania.

  Jak wygląda praktykę pedagogiczna na studiach podyplomowych w zakresie:

  • 1. Przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela - należy zrealizować w niżej wymienionych placówkach:
   • 120 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe
   • 30 godzin praktyk w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne.
  • 2. Przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – należy zrealizować, niżej wymienionych placówkach:
   • 90 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe
  • 3. Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (w dziedzinie niepełnosprawności, której dotyczą studia: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika) praktykę należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych:
   • przedszkole ogólnodostępne - w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych;
   • przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
   • szkoła podstawowa ogólnodostępna w oddziałach: integracyjnych, terapeutycznych, specjalnych;
   • szkoła podstawowa specjalna;
   • gimnazjum specjalne, szkoła ponadgimnazjalna specjalna;
   • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy;
   • specjalny ośrodek wychowawczy;
   • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
   • ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
   • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
   • świetlicach terapeutycznych.
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!