Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie w CloudA skanów wszystkich wspomnianych wcześniej dokumentów (skierowanie/porozumienie/wniosek) oraz przedłożenie sprawozdania z praktyki, które należy wygenerować w systemie clouda i wypełnić. Student/Słuchacz wpisuje w niniejszym sprawozdaniu faktycznie podejmowane czynności. Uczelnia nie proponuje konkretnych zadań podczas realizowania praktyki zawodowej.

  Podmiot, u którego praktyka została zrealizowana potwierdza na sprawozdaniu podpisem i imienną pieczątką (pieczęć firmowa) fakt odbycia praktyki oraz wydaje opinię o praktykancie w formie oceny przebiegu studenckiej praktyki zawodowe (oceny te generują się na 2-giej stronie sprawozdania).

  Na kierunku Psychologia warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez praktykanta wypełnionego i zatwierdzonego przez Opiekuna praktyk w podmiocie Organizatora praktyk oraz Dyrektora szkoły/placówki,  w której odbywała się praktyka, sprawozdania z praktyki wraz z oceną praktyki.

  Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun merytoryczny praktyk dla danego kierunku.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!