Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Warunkiem uzyskania stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce za poprzedni rok studiów jest średnia ważona ocen ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz zaliczeń (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) w minionym roku akademickim.

  W przypadku poprawienia w drugim terminie oceny niedostatecznej do średniej liczona jest średnia z ocen z pierwszego i drugiego terminu z wagą pojedynczej oceny.

  W przypadku, gdy student otrzymuje zaliczenie bez oceny, to takie zaliczenie nie jest brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ocen do celów stypendialnych.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!