Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Warunkiem uzyskania stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce za poprzedni rok studiów jest średnia ważona ocen ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz zaliczeń (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) w minionym roku akademickim.

  W przypadku poprawienia w drugim terminie oceny niedostatecznej do średniej liczona jest średnia z ocen z pierwszego i drugiego terminu z wagą pojedynczej oceny.

  W przypadku, gdy student otrzymuje zaliczenie bez oceny, to takie zaliczenie nie jest brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ocen do celów stypendialnych.

  Progi średnich ocen są ustalane co semestr przez Rektora i ogłaszane w Zarządzeniu

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!