Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Historia Biblioteki

Historia Biblioteki

Początki

Zarówno początki działalności uczelni, jak i biblioteki były trudne z uwagi na warunki lokalowe, pewne ograniczenia związane z rozwojem (dużymi inwestycjami) i ogromnymi potrzebami środowiska edukacyjnego. W tamtym okresie najważniejszą sprawą było gromadzenie literatury niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego i na ten cel zapewniono bibliotece odpowiednie środki.

Rok 1993

Amerykańska korporacja University Microfilms International (UMI) podarowała szkole pełne nowoczesne wyposażenie biblioteki elektronicznej (komputery, drukarki, czytniki, meble) oraz obejmujące lata 1986-1993 bazy: General Periodicals Ondisc i Business Periodicals Ondisc, a także trzyletnią bezpłatną prenumeratę tych baz.

Lata 1995/1997

Intensywne prace nad uzupełnianiem i opracowaniem zbiorów tradycyjnych. Rozważano plany zakupu profesjonalnego programu bibliotecznego, jednak w początkowym okresie priorytetem było zapewnienie studentom niezbędnej literatury wspomagającej proces dydaktyczny i na ten cel przeznaczano większość środków finansowych.

Rok akademicki 1997/1998

Rozbudowa wyposażenia komputerowego, integracja z uczelnianą siecią komputerową oraz szersze wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej.

Rok 1999

Rozpoczęto budowę własnych baz, które zostały udostępnione w Intranecie (Biuletyn Nowości oraz Baza prac dyplomowych i MBA).

Rok 2000

Zakup kompleksowego systemu zarządzania biblioteką Prolib oraz stworzenie strony WWW biblioteki. Ogólnopolskie seminarium z udziałem przedstawicieli bibliotek uczelni państwowych i niepaństwowych o profilu ekonomicznym. Gościem specjalnym była Rebecca Larkin - przedstawiciel firmy Bell&Howell (Wielka Brytania). Tematyka: współpraca bibliotek ekonomicznych w ramach konsorcjum, organizacji i stowarzyszeń zawodowych, prezentacja bazy PROQUEST.

Marzec 2002

Uroczyste otwarcie nowego kompleksu czytelni oraz sal dydaktycznych.

Październik 2002

Otwarcie nowej wypożyczalni, zlokalizowanej w pobliżu kompleksu czytelni i działu opracowań.

Rok 2003

Nowe pomieszczenia otrzymała również wypożyczalnia. Powierzchnia 200 m2 oraz 2 magazyny zblokowane (regały przesuwne) pozwalają na zgromadzenie ok. 40 tys. tomów. Biblioteka dysponuje elektronicznym, kompleksowym systemem bibliotecznym: moduł opracowania zbiorów, katalog OPAC, wypożyczalnia. katalog OPAC jest dostępny z każdej lokalizacji, ponieważ biblioteka połączona jest z siecią lokalną i Internetem.

Rok 2004

Wdrożono elektroniczny moduł wypożyczeń.

Rok akademicki 2005/06

Uruchomiono elektroniczny system obsługi. Użytkownicy mogą prolongować, zamawiać, rezerwować materiały biblioteczne z dowolnej lokalizacji. Ponadto system powiadamia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych książek oraz informuje o materiałach zamówionych, oczekujących na użytkownika.

Rok akademicki 2006/07

Zintegrowano bazę dziekanatu, kadr, biblioteki i wdrożono elektroniczną legitymacje studenta, która jest jednocześnie kartą biblioteczną. Kolejny rok akademicki to znaczne wzbogacenie biblioteki o zasoby z zakresu nowych kierunków m.in. psychologii i informatyki.

Rok akademicki 2007/08

Integracja z Biblioteką Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie. Istotnym elementem wzbogacenia zasobów w tym roku akademickim jest prenumerata bazy Safari.

Safari Business Books Online obejmująca ok. 1700 książek dot. praktycznych aspektów biznesu (począwszy od komunikacji i rozwiązywania problemów aż po umiejętności przywódcze, obsługę klientów czy ocenę personelu).
Safari Tech Books Online - to baza obejmująca ponad 8300 najnowszych książek z zakresu technologii informatycznej. Środowisko uczelni uzyskało dostęp do ok. 10 tysięcy książek znanych wydawnictw m.in.: Microsoft Press, IBM Press, AMACOM, O'Reilly Media, Wharton School Publishing, Prentice Hall i wiele innych.

Rok akademicki 2008/09

Prace nad wdrożeniem modułu Syllabusy. W ramach konsorcjum Bibliotek Uczelni Ekonomicznych zakupiono nowa bazę Emerald. Zawartość bazy to 175 tytułów wyselekcjonowanych czasopism z różnych dziedzin wiedzy (ok. 30 z listy filadelfijskiej).

Rok akademicki 2009/10

Wdrożono moduł Syllabusy - system wspomagający zarządzanie zasobami naukowymi. Została podjęta decyzja w sprawie kolejnej bazy Passport GMID (ponad 1 milion statystyk, profile 205 krajów całego świata, tryb życia oraz zachowania konsumentów 80 krajów świata, ponad 6 tysiące profili wiodących przedsiębiorstw i korporacji przemysłowych, dostęp do 35 tysięcy źródeł związanych z informacją biznesową i rynkiem globalnym, ponad 17 tysięcy raportów rynkowych).

Rok akademicki 2010/11

Nowe bazy w czytelni. Środowisko uczelni zyskało dostęp do nowych baz : ISI Web of Knowledge, Elsevier, Springer oraz czasopism naukowych Science and Nature, zakupionych przez. MNiSW w ramach licencji krajowej.

Rok akademicki 2011/12

Modernizacja systemu bibliotecznego "Prolib". Migracja systemu PROLIB do wersji M21 pozwala na integrację systemu informatycznego biblioteki z systemami zewnętrznymi (rozszerzenie dostępu do informacji na poziomie lokalnym i krajowym – np. dostęp do rekordów haseł wzorcowych, pełną funkcjonalność importu haseł kartoteki wzorcowej (CKHW, NUKAT), import rekordów bibliograficznych z Przewodnika Bibliograficznego BN oraz z dowolnych źródeł rekordów w formacie MARC21. Interface jest bardziej przyjazny dla użytkowników.

Rok 2013

Wdrożono system umożliwiający korzystanie z dostępnych baz on-line z komputerów spoza uczelni likwidując tym samym czasowe ograniczenie dostępu do zasobów związane z godzinami otwarcia uczelni.

Rok 2013/14

Realizacja projektu "Budowa Repozytorium Instytucjonalnego WSB-NLU". Repozytorium Instytucjonalne Wyższej Szkoły Biznesu - National-Loius University gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów WSB-NLU. Repozytorium powstało w ramach dofinansowania z funduszy DUN/2013 MNiSW. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi systemami informacji naukowej.

Rok 2015

Uruchomienie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Rok 2015/2016

Rozpoczęcie prenumeraty i organizacja dostępów zdalnych do naukowych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw w ramach Serwisu IBUK LIBRA.

Rok 2016/2017

Reorganizacja zbiorów. Duże selekcje zbiorów drukowanych, likwidacja i scalanie działów biblioteki.

Rok 2017/2018

Budowa nowej strony WWW. Lekcje biblioteczne dla uczniów lokalnych szkół. Wizyty gości z zagranicy.

Rok 2018

XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych: "Biblioteka przyszłości - wyzwania - trendy - zagrożenia".

Rok 2019

Wydanie monografii pt.: "Biblioteka przyszłości - wyzwania - trendy - zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych."

Reorganizacja zbiorów. Duże selekcje zbiorów drukowanych, likwidacja i scalanie działów biblioteki.

Rok 2020/2021

Reorganizacja zbiorów. Ponowna selekcja zbiorów drukowanych. Alternatywą dla tradycyjnych zbiorów bibliotecznych stają się na biężąco aktualizowane bazy ze zdalnym dostępem do pełnych tekstów.

Zakup komercyjnej bazy biznesowej EMIS.

Uruchomienie platformy ebookpoint BIBLIO, która umożliwia zdalny dostęp do elektronicznych publikacji z zakresu informatyki.

Rok 2021/2022

Zakup bazy PsycArticle. Organizacja dostępów do szerokiej gamy publikacji wspierających kierunki kształcenia. Promocyjne dostępy do baz: EMIS Intelligence Świat, Applied Science & Technology Source Ultimate oraz EBSCO eBook Subscription Psychology Collection (w ramach EBSCO).

 

Darczyńcy biblioteki

dr Marylin Brookes Lester

Wyznaczyła w pewnym sensie drogę rozwoju biblioteki WSB-NLU. Biblioteka elektroniczna u nas powstała jako jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce. W październiku 1993 roku właśnie dzięki działaniom dr Marylin Brookes Lester dyrektora biblioteki National-Louis University, amerykańska korporacja University Microfilms International (UMI) podarowała WSB-NLU pełne wyposażenie biblioteki elektronicznej (komputery, drukarki, czytniki CD-ROMów) oraz obejmujące lata 1987-93 bazy: General Periodical Ondisc (GPO) abd Business Periodicals Ondisc (BPO).

prof. Barbara Błaszczyk

Jest częstym gościem w naszej bibliotece, rekomenduje literaturę do zakupu, przekazuje własne książki. Ostatnio podarowała dla biblioteki ok. 30 książek z zakresu: finansów, bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości. Te cenne pozycje wzbogacają zasób biblioteczny, stanowią materiał źródłowy szczególnie przydatny dla studentów w procesie pisania prac dyplomowych i magisterskich.

dr Inż. Tomasz Maczuga

Adiunkt Politechniki Krakowskiej, w latach 1991 - 1997 był odpowiedzialny za realizację projektów europejskich (TEMPUS). W latach 1994 - 1998 był delegowany przez Prorektor PK prof. Elżbietę Nachlik do pilotowania spraw związanych z planowaniem partnerskim rozwoju Małopolski, spraw związanych z tworzeniem parku technologicznego w Krakowie, współpracy nauki z przemysłem itp. Od 1996 do 2006 kierował przy Politechnice Krakowskiej ośrodkiem FEMIRC (Fellow Member to EU Innovation Relay Centres), Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE, Innovation Relay Centre South Poland oraz Centrum Transferu Technologii, którego był twórcą i dyrektorem. Był także członkiem zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji Małopolski. Podczas tej wieloletniej działalności zgromadził również prywatnie wiele cennych publikacji dot. strategii rozwoju regionalnego, transferu technologii i innowacji. Wyselekcjonowane zbiory przekazał bibliotece WSB-NLU w maju 2009 r. Materiały zostaną opracowane i będą udostępniane w bibliotece wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

mjr Zbigniew Rożałowski

Z USA przekazał Roczniki "Kultury" z lat 1968-2000. Zeszyty "Kultury" towarzyszyły Panu Zbigniewowi i jego rodzinie na emigracji od pierwszego numeru z 1947 r. Losy emigranta sprawiły, iż musiał się przemieszczać z kraju do kraju z kontynentu na kontynent. Pan Zbigniew wysyłał więc dobytek, księgozbiór do kolejnych krajów. Niestety ta najstarsza cześć kolekcji zaginęła w transporcie z Włoch do Anglii. Po dotarciu do Argentyny ponownie rozpoczął gromadzenie "Kultury" i aktywne życie w środowisku kulturalno-politycznym emigrantów. Docelowym miejscem dla rodziny Pana Zbigniewa okazały się Stany Zjednoczone i roczniki "Kultura" dotarły do nas z USA. Mieliśmy okazję gościć Pana Zbigniewa Rożałowskiego i przy okazji wizyty poznać niezwykłą osobowość, wielkiego patriotę. http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/199 Dar Pana Zbigniewa to nie tylko cenna dla biblioteki kolekcja, ale też swoisty przyczynek do historii skomplikowanych losów Polaków.

prof. Frederic W. Widlak

Na własny koszt przewiózł w kontenerach z USA bardzo wartościowy, specjalistyczny księgozbiór i przekazał bibliotece w darze 2486 książek z zakresu: psychologii, zarządzania, metodologii badań naukowych oraz literatury. W lutym 2010 r. Profesor Frederic W. Widlak przekazał bibliotece kolejne 75 woluminów niezwykle cennych fachowych pozycji wydawniczych z zakresu zarządzania korporacjami wielonarodowymi, przedsiębiorczości międzynarodowej, inwestycji zagranicznych, rynku kapitałowego, innowacji technologicznych, globalizacji, zarządzania procesami biznesowymi. Kolejny dar od prof. Widlaka przekazany w maju 2010r. to 70 książek z zakresu stosunków międzynarodowych i finansów.

prof. Teresa Rakowska - Harmstone

Po powrocie do kraju przekazała 519 unikatowych książek z zakresu: polityki międzynarodowej i historii powszechnej, które służą nie tylko studentom politologii ale także szerszemu środowisku (maturzystom, doktorantom, studentom innych uczelni).

prof. Jerzy Dietl

Przez lata zawsze znajdował dla nas czas, chętnie służył pomocą i radą w doborze najbardziej wartościowych zagranicznych publikacji naukowych. Często przekazywał bibliotece własne książki, publikacje cenne i niedostępne na rynku wydawniczym. Łącznie przekazał naszej bibliotece 593 książki z zakresu: marketingu, ekonomii, handlu i przedsiębiorczości. W roku 2010 prof. Jerzy Dietl dostarczył do bibloioteki kolejne interesujące pozycje (36 woluminów).

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.