Informacje ogólne - studia podyplomowe


Specjalnością WSB-NLU są studia podyplomowe dla osób, które pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, informatyki oraz psychologii.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku kształcenia.

Zajęcia realizowane są na platformie Cloud Academy™️ i rozróżniamy w nich trzy rodzaje zjazdów. Opis sposobu studiowania znajduje się w zakładce DOŁĄCZ DO NAS - DLA KANDYDATÓW – Formy Studiów.

Dzięki realizacji zajęć na odległość za pomocą innowacyjnego systemu Cloud Academy™️ i modułu multitransmisji zajęć, dającego dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie PRK VI i VII) jest zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, którą ustanowiło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istnieje możliwość dofinansowania na nasze kursy i studia podyplomowe - więcej informacji znajdziesz poniżej!

Regulamin studiów podyplomowych znajdziesz TUTAJ

Rekrutacja


Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności składania podań oraz w ramach limitu wolnych miejsc. Opłata rekrutacyjna wynosi: 85 zł. Opłata za dyplom wynosi: 30 zł. Czesne za studia podyplomowe podane jest przy każdych studiach oddzielnie. Zapisów prosimy dokonywać poprzez wypełnienie podania na odpowiednie studia w formie elektronicznej. Informujemy, że możliwy jest wykup pojedynczych kursów również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego (minimum studia licencjackie) - szczegóły TUTAJ.

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
  • oświadczenie studenta WSB-NLU
  • opłaty wpisowej 85 zł

Opłat należy dokonać bezpośrednio na konto: Bank Pekao SA 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603.

Dokumentację rekrutacyjną należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Binzesu - Natioanl Louis Univeristy w Nowym Sączu
Biuro Rekrutacji WSB-NLU, pokój C023
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. + 48 18 44 99 101 lub 18 44 99 102 lub + 48 18 44 99 103 e-mail rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Dofinansowanie studiów podyplomowych


Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Chcąc uzyskać dofinansowanie, pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania ze środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie.

W WSB-NLU zawsze chętnie pomożemy wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu /studiów.

Dyplom


Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Stopka