Klauzula informacyjna - RODO


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE BADAŃ I KOMERCJALIZACJI WSB-NLU SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), Administrator informuje, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409 (Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: ibik@wsb-nlu.edu.pl albo w inny wybrany przez Pana/Panią sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora;

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych osobowych, które zostały podane przez Pana/Panią dobrowolnie w trakcie zawierania i wykonywania umowy także Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • realizacji przez Administratora danych obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków, w szczególności z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenia kontaktu, w tym udzielania odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes Administratora danych – w przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora danych, za które Administrator uznaje w szczególności dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska informatycznego, stosowanie systemu kontroli wewnętrznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przesyłanie newslettera oraz komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do usług świadczonych przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia zawarcia umowy, lub rezygnacji z zawarcia umowy, albo przez okres obowiązywania umowy, jeżeli strony zawarły umowę. Niezależnie od powyższego, niektóre dane mogą być przetwarzane tak długo, jak to jest możliwe, lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7) W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy. 11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Stopka