Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Logopedia

Logopedia

Poziom:

Studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Czas trwania:

4 semestry

Czesne za cały tok studiów:

5 950 zł


Studia online RealTime realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Postaw na studia podyplomowe na kierunku Logopedia, by zyskać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia z prawidłowym rozwojem mowy.

Postaw na studia podyplomowe na kierunku Logopedia, by zyskać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia z prawidłowym rozwojem mowy

Studia podyplomowe w zakresie logopedii dostarczają wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla profesjonalistów zajmujących się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy.

Osoby, które pragną zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy to najlepszym rozwiązaniem będzie wybór Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

Program studiów podyplomowych Logopedia

Program studiów podyplomowych Logopedia

Tok studiów podyplomowych został przygotowany tak, by spełniać wszelkie normy ministerstwa, a także zapewniać wykształcenie, pozwalające na zdobycie pracy dydaktycznej oraz doradczej.

W programie studiów na kierunku Logopedia, uwzględniliśmy zarówno zajęcia o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym. Większy nacisk jest jednak kładziony na diagnozowanie oraz terapię, czyli umiejętności i narzędzia, które można wykorzystać w zawodzie. W trakcie studiów podyplomowych dowiesz się m.in.:

 • jak wyglądają i działają narządy słuchu oraz mowy,
 • w jaki sposób kształtuje się mowa dziecka,
 • jak diagnozować dyslallię,
 • czym jest psycholingwistyka,

Nasi słuchacze zobowiązani są również do odbycia praktyk pedagogicznych.


Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Podstawa prawna kształcenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), załącznik nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów zakresu Logopedii?

Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, kończąc studia podyplomowe zdobywają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy np. w przedszkolach, szkołach i placówkach i wielu  innych placówkach resortu oświaty.

Absolwent Studiów Podyplomowych  Logopedia otrzymuje kwalifikacje Nauczyciela -Logopedy  (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) oraz kwalifikacje nauczycielskie  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102)).

*Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
Zawód Nauczyciel logopeda wpisany jest w klasyfikacji pod numerem 235906 w kategorii 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani (Załącznik do rozporządzenia MNiPS z dnia 13.11.2021).


Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy osób z zaburzeniami mowy i komunikacji w:

 • przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych;
 • szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych 
 • szkłach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 • i innych placówkach zajmujących się rehabilitacją i terapią osób zaburzeniami mowy i komunikacji  (poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju oraz organizacje pozarządowe).

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji: 

 • prowadzenia diagnozy logopedycznej, w celu ustalania stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego;
 • zajęć rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej;
 • prowadzenia zajęć z profilaktyki i terapii logopedycznej;
 • prowadzenia porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji i eliminowania zaburzeń mowy;
 • zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach, w których ma miejsce proces  terapeutyczno- edukacyjno – wychowawczych  osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu terapii dziecka/ucznia z zaburzoną komunikacją językową.
Logopedia - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Logopedia - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia są przeznaczone dla osób, które chcą zainwestować w swój rozwój. Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich m.in. polonistyki, psychologii, resocjalizacji, kierunków wokalno-aktorskich oraz medycznych, pielęgniarstwa czy fizjoterapii. Głównymi adresatami są osoby po kierunkach humanistycznych i pedagogicznych.

Celem studiów  jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Logopedia?

Studia podyplomowe w zakresie logopedii dostarczają wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla profesjonalistów zajmujących się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy. Program ten skupia się na wielu obszarach, obejmując zarówno aspekty medyczne, jak i językoznawcze oraz psychologiczne. Obejmują między innymi takie zagadnienia jak: anatomia, fizjologia, audiologia, psychologia kliniczna oraz zagadnienia związane z dwujęzycznością. Absolwent potrafi diagnozować i terapeutycznie interweniować w przypadkach różnorodnych zaburzeń mowy. Kształtuje umiejętności merytoryczne i techniczne, zdobywa także kompetencje społeczne, takie jak samorozwój zawodowy i umiejętność analizy sytuacji pedagogicznych. Absolwent jest gotowy do profesjonalnej pracy w obszarze logopedii, wykorzystując nowoczesne metody i technologie terapeutyczne.

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:  
1.    Dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  
2.    Dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów/kursów przygotowania pedagogicznego*. 


*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.  
 

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Logopedia?

Logopedia to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi cztery semestry.

Koszt studiów podyplomowych Logopedia

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 20 wygodnych rat po 297,50 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.