Studia podyplomowe - Master of Business Administration - MBA


Szukasz studiów podyplomowych, dzięki którym wzniesiesz na wyższy poziom swoje umiejętności managerskie? W Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University mamy dla Ciebie idealne rozwiązania – studia Master of Business Administration.

Sprawdź, dlaczego warto postawić na zajęcia prowadzone przez WSB-NLU. Po ukończeniu studiów Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw. Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 5 500 zł.

Dla kogo studia Master of Business Administration będą dobrym kierunkiem?


Studia podyplomowe Master of Business Administration to okazja, by zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Zajęcia przeznaczone są głównie dla osób, które chcą zdobyć nowe, wszechstronne umiejętności z zakresu menadżerstwa, a także zarządzania.

Specjalnością naszego Master of Business Administration jest ogrom możliwości, które czekają na abiturientów kierunku. Stawiamy na merytorykę oraz doświadczenie i efektywną naukę. Dzięki niej studenci pogłębiają wiedzę, a następnie bez trudu wykorzystują ją w swojej pracy.

Co musisz wiedzieć o studiach Master of Business Administration?

Studia Master of Business Administration dotyczą przede wszystkim skutecznego zarządzania biznesem. MBA w Polsce to wciąż dopiero zdobywający popularność kierunek, jednak w naszej szkole z pewnością zdobędziesz umiejętności pozwalające zająć wysokie stanowiska nadzorcze i menedżerskie. Nasza oferta ma wysokie miejsce w rankingu studiów MBA. Zobacz więcej informacji o studiach Master of Business Administration.

Program studiów podyplomowych


Program studiów podyplomowych MBA to ogromna szansa na zdobycie praktycznych umiejętności analitycznych oraz zespołowych. Celem zajęć jest dostarczenie szeroko rozumianej wiedzy z zarządzania, formułowania strategii rozwojowych oraz umiejętności komunikowania się. Tok studiów executive MBA zakłada m.in. zajęcia z:

 • analizy ekonomiczno-finansowej,
 • kierowania zespołem,
 • koncepcji zarządzania,
 • strategii i procesów personalnych,
 • logistyki,
 • promocji osobistej i technik sprzedaży,
 • zarządzania innowacjami i innowatyka,
 • zarządzania procesami,
 • zarządzania strategicznego.

Co istotne, studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dajemy gwarancję uruchomienia kierunku.

Gdzie odbywają się zajęcia?


Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. To w pełni interaktywne zajęcia, które pozwalają na korzystanie z zajęć w ramach platformy Cloud Academy. To platforma stworzona bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Zajęcia odbywają się w 100% online w trzech formach zjazdów:

 1. Wykładowym, o tradycyjnym formacie: można uczestniczyć w zajęciach fizycznie w naszej siedzibie w Nowym Sączu lub online, za pomocą multitransmisji;
 2. Ćwiczeniowym, który jest w pełni online, a uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich studentów;
 3. Zaliczeniowym - mającym miejsce na platformie Cloud Academy w wyznaczonym przez wykładowce terminie.

 

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Master of Business Administration to studia niestacjonarne, w pełni interaktywne i prowadzone przez internet. Czas ich trwania to 2 semestry.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Studia Master of Business Administration to płatna podyplomówka, której koszt wynosi 5 500 zł czesnego. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów na 10 wygodnych rat po 550 zł/msc. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowa opłata to 30 zł za dyplom ukończenia studiów.

Jak wygląda rekrutacja na studia MBA?

Studia podyplomowe MBA, jak wszystkie kierunki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University podlegają rekrutacji. Przyjęcie na nie odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na kierunek, o ile pozostały na nich wolne miejsca.Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia MBA wynosi 85 zł.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Wydrukowane i podpisane podanie dostępne na naszej stronie;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Oświadczenie studenta WSB-NLU;
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Jakie kompetencje w zakresie MBA uzyskują absolwenci?


Absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration otrzymują wydawany przez szkołę dyplom ukończenia MBA. To jednak nie wszystko – przede wszystkim studenci kończą studia z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi m.in. prowadzenia negocjacji biznesowych. Zdobywają merytoryczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji, umieją radzić sobie w kierowaniu zespołami, rozwijają zdolności przywódcze i negocjacyjne. Nasza profesjonalna kadra wykładowców dba o jakość specjalistycznej wiedzy, dodatkowo studenci otrzymują opracowane materiały dydaktyczne.

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?


Praca w radzie nadzorczej spółek, zwłaszcza tych z udziałem Skarbu Państwa to marzenie niejednej osoby. Przede wszystkim to niezwykle cenne doświadczenie, które świetnie wygląda w CV, ale również dochodowy punkt w karierze. Nie ma, co ukrywać – liczne kontrowersje, które związane są z zasiadaniem w radach nadzorczych powodują, że nie każdy chce decydować się na taką pracę. Jakie są warunki związane z zasiadaniem w radach nadzorczych? Co trzeba wiedzieć przed podjęciem takiej funkcji?

Czy każdy może zasiadać w radzie nadzorczej?

Głównym obowiązkiem rady nadzorczej spółki jest prowadzenie nadzoru nad działalnością organizacji. Ważne jest czuwanie nad każdym aspektem spółki, odpowiednie wykształcenie oraz przejście przez specjalny egzamin.

Co to oznacza? Nie każdy może zasiadać w radzie nadzorczej – sprecyzowane są dokładne wymogi wobec osoby wskazywanej jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), jednym z wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadanie co najmniej 5-letni ego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ważne jest również, by osoba, która chce zostać członkiem organu nadzorczego nie mogła pozostawać w stosunku pracy ze spółką, posiadać akcji.

Jakie wymogi musi spełniać kandydat do zasiadania w radzie nadzorczej?

1 stycznia 2017 r. w życie weszła nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy ją wprowadzające. Spowodowało to zmiany w zasadach nadzoru Rady Ministrów nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Na jej podstawie wynika, że każdy kandydat powinien spełniać przynajmniej jeden z wymogów :

 1. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 2. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 3. ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 4. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 5. posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 6. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 7. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 8. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 9. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284),
 10. złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 11. złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Czy studia MBA są najlepszą przepustką do rady nadzorczej?

Warto wiedzieć, że uprawnienia do zasiadania w radzie nadzorczej są nadawane bezterminowo. Nowe regulacje prawne otworzyły posiadaczom dyplomów MBA drogę do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z zasad, które podawane są bezpośrednio w ustawie, jasno wynika, że ukończenie studiów Master of Business Administration jest doskonałym kierunkiem nie tylko ku rozwojowi osobistemu lub własnej marki specjalisty. To także ogromna szansa na uzyskanie renomowanego stanowiska w radzie nadzorczej.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zwalnia również z egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej. Dzięki temu, że dyplom MBA umożliwia kandydowanie na stanowisko w radzie, zdecydowanie podnosi to wartość edukacji menadżerskiej oraz jej prestiż. Według wszelkich wcześniejszych ustaleń, zwolnienie z państwowego egzaminu uprawniającego do podjęcia roli w radzie nadzorczej mogli uzyskać jedynie:

 • radcy prawni,
 • adwokaci,
 • biegli rewidenci,
 • doradcy inwestycyjni,
 • doradcy podatkowi,
 • doradcy restrukturyzacyjni,
 • osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Dziś to właśnie dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku MBA staje się przepustką do międzynarodowej kariery, a także pracy w sektorze publicznym.

Stopka