Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu
Czym się zajmujemy?

Czym się zajmujemy?

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu, od 2018 rok jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (m.in. za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

W sprawie wydawania przez naszą Poradnię diagnoz psychologiczno-pedagogicznych firmowanych od kilku lat z sukcesem współpracujemy z Fundacją Ostoja w Nowym Sączu. Zespół doświadczonych specjalistów zapewnia dokładne i wnikliwe badania w Nowym Sączu, które są podstawą do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych, wiążących dla wszystkich placówek oświatowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu zajmuje się wydawaniem opinii w poniższych sprawach:

  • Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)
  • Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)
  • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)
  • Dostosowania wymagań edukacyjnych (§ 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)
  • O specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)
  • Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)