Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

O Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

O Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu

O Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Instytutem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie w ramach struktury wewnętrznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu („WSB”), zakładem w rozumieniu § 5 ust. 3 statutu WSB-NLU. Został powołany w 2015 roku. 

Do celów Instytutu należy:

 1. Upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii;
 2. Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
 3. Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym itd.
Działalność

Działalność

Z usług realizowanych przez WSB-NLU w ramach Instytutu korzystać mogą podmioty prywatne oraz publiczne, w tym organy wymiaru sprawiedliwości.

Usługi świadczone przez WSB-NLU w ramach Instytutu są płatne. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy jest to uzasadnione realizacją zadań z zakresu działalności naukowej lub dydaktycznej, WSB-NLU może świadczyć usługi w ramach instytutu nieodpłatnie.

W celu realizacji swoich zadań Instytut może współpracować z innymi instytucjami, poradniami, gabinetami psychologicznymi, kancelariami prawnymi oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi usługi opiniodawcze i inne dla różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

 • Wykonywanie badań a na ich podstawie ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych w Nowym Sączu. Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
 • Diagnozowanie i opiniowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobieganie agresji, demoralizacji, przestępczości i uzależnieniom.
 • Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
 • Prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie.

mgr Magdalena Wajda

Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy IDOiPP WSB-NLU -

Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu. Psycholog o specjalności:  psychologia kliniczna i osobowości, asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, diagnozy i terapii pedagogicznej raz Kurs Krótkoterminowej Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Biegły Sądowy w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, specjalista psychologii w I Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Nowym Saczu.

Ukończyła kurs i specjalistyczne przygotowanie do przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni organizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie. Wieloletnie Posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu i diagnozie  dzieci oraz osób dorosłych. 

Kadra

 • mgr Maria Kowalczyk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor PSoHS. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia sądowa . Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS Uniwersytetu Humanistycznego w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, a także certyfikowany kurs psychoterapeutyczny z zakresu Logoterapii.
 • lek.med. Natalia Śmierciak - lekarz, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, student psychologii WSB - NLU w Nowym Sączu, 2-krotny stypendysta nagrody Ministra Oświaty i Nauki, autor i współautor publikacji naukowych. Proponowany zakres świadczeń: poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje również w języku ukraińskim. Proponowany termin wizyty: niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 • mgr Klaudia Podmańska-Szczurek - psycholog, seksuolog, pedagog. Zawodowo stara się łączyć ze sobą pasję i wykształcenie. Mnogość kompetencji pozwala pomagać na wielu płaszczyznach. Udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach umożliwia stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności które wykorzystuje w praktyce.
 • mgr Marcelina Gabańska-Skóra - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ponadto, ukończyła pedagogikę, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. To również certyfikowany mediator- specjalizacja mediacje rodzinne i oświatowe. Obszar zainteresowań to: diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, poradnictwo psychologiczne dzieci i dorosłych, a także z obszaru prenatalnego - wykłady/warsztaty dla kobiet oczekujących dziecka, jak również wspieranie rozwoju dziecka od poczęcia, poprzez pozytywne stymulowanie rozwoju.
 • mgr Katarzyna Kalityńska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia pedagogiczne - specjalizacja: psychopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Studia podyplomowe z zakresu „Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami", „Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci" oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna - oligofrenopedagogika. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę we wszystkich obszarach pracy.
 • mgr Natalia Legutko -psycholog w specjalności klinicznej sądowej. Specjalista uzależnień w Krakowskiej Szkole Psychoterapeutów uzależnień KRAK-UZ w procesie certyfikacji, psychotraumatolog, neuroterapeuta EEG oraz terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła także certyfikowany kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR oraz szkolenie z zakresu terapii par. Odbyła min. staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym w im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale leczenia uzależnień. Na bieżąco zdobywa również doświadczenia w poradni leczenia uzależnień w Nowym Sączu. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Zajmuje się terapią PTSD oraz C-PTSD, integracji sensorycznej, biofeedback, diagnozą ,terapią indywidualną oraz grupową osób z różnymi problemami.

 • dr Michał Mółka - doktor nauk prawnych, Prodziekan ds. kierunku Prawo na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Michał Mółka jest członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu oraz stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu (wpis na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18 kwietnia 2016 roku). Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji. Specjalizacja: mediacje cywilne, mediacje gospodarcze, mediacje z zakresu prawa pracy. 

 • dr Agnieszka Chmielowska- Marmucka- doktor nauk humanistycznych; adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Psycholog w specjalności klinicznej i osobowości. Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapeutów Uzależnień KRAK-UZ, Psychotraumatolog, Neuroterapeuta EEG w zakresie Biofeedback EEG, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła certyfikowany kurs terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematów. Realizowała staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Leczenia Uzależnień. Ponadto pedagog i biolog łączący pasję do pracy z dziećmi i młodzieżą z możliwością wpierania ich rozwoju. Specjalista Psycholog w OZSS przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej, poradnictwie rodzinnym, neuroterapii EEG, diagnozie i terapii psychologicznej zarówno osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

   

 

Współpraca

Współpraca

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiada również swoją Filię w Jaśle, gdzie Dyrektorem jest Pani mgr Marcelina Gabańska-Skora.

Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.

Nasz Instytut w sprawie wydawania diagnoz psychologiczno-pedagogicznych od kilku lat z sukcesem współpracuje z Fundacją Ostoja w Nowym Sączu. Zespół doświadczonych specjalistów zapewnia dokładne i wnikliwe badania w Nowym Sączu, które są podstawą do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych, wiążących dla wszystkich placówek oświatowych.

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla klienta Instytutu Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od Pani/Pana i przetwarzanych w ramach działań prowadzonych przez Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej, jest Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl, telefonicznie: tel. 18 4499260, bądź listownie na adres siedziby.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą adres e-mail: inspektor@wsb-nlu.edu.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach: a. prowadzenia specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zapewnienie opieki zdrowotnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, b. inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobieganie agresji, demoralizacji, przestępczości i uzależnieniom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes zbieżny jest z celem przetwarzania, c. przygotowywania ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz sądów i innych uprawnionych organów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO, d. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją celów wskazanych w punktach wymienionych powyżej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, e. dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes zbieżny jest z celem przetwarzania, f. marketingu usług własnych Administratora w związku z realizacją zadań własnych Instytutu, w szczególności promujących poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes zbieżny jest z celem przetwarzania.

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast może być niezbędne dla możliwości skorzystania z usług Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU. Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądów lub organów uprawnionych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

6. W związku z realizacją usług Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak specjaliści świadczący usługi psychologiczne, psychiatryczne, prawne, pedagogiczne, rehabilitacyjne oraz logopedyczne, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe oraz audytowe, a także podmiotom powiązanym z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Do pobrania
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG (1) (1)

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.