O Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

O Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu

O Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Instytutem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie w ramach struktury wewnętrznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu („WSB”), zakładem w rozumieniu § 5 ust. 3 statutu WSB-NLU. Został powołany w 2015 roku. 

Do celów Instytutu należy:

 1. Upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii;
 2. Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
 3. Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym itd.
Działalność

Działalność

Z usług realizowanych przez WSB-NLU w ramach Instytutu korzystać mogą podmioty prywatne oraz publiczne, w tym organy wymiaru sprawiedliwości.

Usługi świadczone przez WSB-NLU w ramach Instytutu są płatne. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy jest to uzasadnione realizacją zadań z zakresu działalności naukowej lub dydaktycznej, WSB-NLU może świadczyć usługi w ramach instytutu nieodpłatnie.

W celu realizacji swoich zadań Instytut może współpracować z innymi instytucjami, poradniami, gabinetami psychologicznymi, kancelariami prawnymi oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi usługi opiniodawcze i inne dla różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

 • Wykonywanie badań a na ich podstawie ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych w Nowym Sączu. Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
 • Diagnozowanie i opiniowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobieganie agresji, demoralizacji, przestępczości i uzależnieniom.
 • Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
 • Prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie.

mgr Magdalena Wajda

Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy IDOiPP WSB-NLU -

Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu. Psycholog o specjalności:  psychologia kliniczna i osobowości, asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, diagnozy i terapii pedagogicznej raz Kurs Krótkoterminowej Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Biegły Sądowy w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, specjalista psychologii w I Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Nowym Saczu.

Ukończyła kurs i specjalistyczne przygotowanie do przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni organizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie. Wieloletnie Posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu i diagnozie  dzieci oraz osób dorosłych. 

Kadra

 • mgr Maria Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia sądowa . Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS Uniwersytetu Humanistycznego w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, a także certyfikowany kurs psychoterapeutyczny z zakresu Logoterapii.
 • lek.med. Natalia Śmierciak - lekarz, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, student psychologii WSB - NLU w Nowym Sączu, 2-krotny stypendysta nagrody Ministra Oświaty i Nauki, autor i współautor publikacji naukowych. Proponowany zakres świadczeń: poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje również w języku ukraińskim. Proponowany termin wizyty: niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 • mgr Klaudia Podmańska-Szczurek - psycholog, seksuolog, pedagog. Zawodowo stara się łączyć ze sobą pasję i wykształcenie. Mnogość kompetencji pozwala pomagać na wielu płaszczyznach. Udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach umożliwia stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności które wykorzystuje w praktyce.
 • mgr Marcelina Gabańska-Skóra - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ponadto, ukończyła pedagogikę, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. To również certyfikowany mediator- specjalizacja mediacje rodzinne i oświatowe. Obszar zainteresowań to: diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, poradnictwo psychologiczne dzieci i dorosłych, a także z obszaru prenatalnego - wykłady/warsztaty dla kobiet oczekujących dziecka, jak również wspieranie rozwoju dziecka od poczęcia, poprzez pozytywne stymulowanie rozwoju.
 • mgr Katarzyna Kalityńska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia pedagogiczne - specjalizacja: psychopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Studia podyplomowe z zakresu „Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami", „Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci" oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna - oligofrenopedagogika. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę we wszystkich obszarach pracy.
 • mgr Natalia Legutko -psycholog w specjalności klinicznej sądowej. Specjalista uzależnień w Krakowskiej Szkole Psychoterapeutów uzależnień KRAK-UZ w procesie certyfikacji, psychotraumatolog, neuroterapeuta EEG oraz terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła także certyfikowany kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR oraz szkolenie z zakresu terapii par. Odbyła min. staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym w im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale leczenia uzależnień. Na bieżąco zdobywa również doświadczenia w poradni leczenia uzależnień w Nowym Sączu. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Zajmuje się terapią PTSD oraz C-PTSD, integracji sensorycznej, biofeedback, diagnozą ,terapią indywidualną oraz grupową osób z różnymi problemami.

 • dr Michał Mółka - doktor nauk prawnych, Prodziekan ds. kierunku Prawo na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Michał Mółka jest członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu oraz stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu (wpis na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18 kwietnia 2016 roku). Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji. Specjalizacja: mediacje cywilne, mediacje gospodarcze, mediacje z zakresu prawa pracy. 

 • dr Agnieszka Chmielowska- Marmucka- doktor nauk humanistycznych; adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Psycholog w specjalności klinicznej i osobowości. Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapeutów Uzależnień KRAK-UZ, Psychotraumatolog, Neuroterapeuta EEG w zakresie Biofeedback EEG, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła certyfikowany kurs terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematów. Realizowała staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Leczenia Uzależnień. Ponadto pedagog i biolog łączący pasję do pracy z dziećmi i młodzieżą z możliwością wpierania ich rozwoju. Specjalista Psycholog w OZSS przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej, poradnictwie rodzinnym, neuroterapii EEG, diagnozie i terapii psychologicznej zarówno osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

   

 

Współpraca

Współpraca

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiada również swoją Filię w Jaśle, gdzie Dyrektorem jest Pani mgr Marcelina Gabańska-Skora.

Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.

Nasz Instytut w sprawie wydawania diagnoz psychologiczno-pedagogicznych od kilku lat z sukcesem współpracuje z Fundacją Ostoja w Nowym Sączu. Zespół doświadczonych specjalistów zapewnia dokładne i wnikliwe badania w Nowym Sączu, które są podstawą do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych, wiążących dla wszystkich placówek oświatowych.

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla klienta Instytutu Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od Pani/Pana i przetwarzanych w ramach działań prowadzonych przez Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej, jest Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl, telefonicznie: tel. 18 4499260, bądź listownie na adres siedziby.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą adres e-mail: inspektor@wsb-nlu.edu.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach: a. prowadzenia specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zapewnienie opieki zdrowotnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, b. inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobieganie agresji, demoralizacji, przestępczości i uzależnieniom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes zbieżny jest z celem przetwarzania, c. przygotowywania ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz sądów i innych uprawnionych organów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO, d. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją celów wskazanych w punktach wymienionych powyżej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, e. dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes zbieżny jest z celem przetwarzania, f. marketingu usług własnych Administratora w związku z realizacją zadań własnych Instytutu, w szczególności promujących poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes zbieżny jest z celem przetwarzania.

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast może być niezbędne dla możliwości skorzystania z usług Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU. Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane w związku ze świadczeniem usług na rzecz sądów lub organów uprawnionych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

6. W związku z realizacją usług Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak specjaliści świadczący usługi psychologiczne, psychiatryczne, prawne, pedagogiczne, rehabilitacyjne oraz logopedyczne, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe oraz audytowe, a także podmiotom powiązanym z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).