O Instytucie


O INSTYTUCIE

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Instytutem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie w ramach struktury wewnętrznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu („WSB”), zakładem w rozumieniu § 5 ust. 3 statutu WSB.

Do celów Instytutu należy:

  1. Upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii;
  2. Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
  3. Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym itd.

Klauzula informacyjna - RODO


Działalność


Instytut realizuje swoje cele poprzez:

  • Wykonywanie badań a na ich podstawie ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
  • Diagnozowanie i opiniowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
  • Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobieganie agresji, demoralizacji, przestępczości i uzależnieniom.
  • Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
  • Prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie.

Z usług realizowanych przez WSB w ramach Instytutu korzystać mogą podmioty prywatne oraz publiczne, w tym organy wymiaru sprawiedliwości.

Usługi świadczone przez WSB w ramach Instytutu są płatne. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy jest to uzasadnione realizacją zadań z zakresu działalności naukowej lub dydaktycznej, WSB może świadczyć usługi w ramach instytutu nieodpłatnie.

W celu realizacji swoich zadań Instytut może współpracować z innymi instytucjami, poradniami, gabinetami psychologicznymi, kancelariami prawnymi oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi usługi opiniodawcze i inne dla różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego.

Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy IDOiPP WSB-NLU - mgr Magdalena Wajda


Asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz diagnozy i terapii psychologicznej, jak również szkolenie w zakresie Integratywnej Systemowej Psychoterapii Krótkoterminowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych. Psycholog w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biegły Sądowy w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

KONTAKT

 

tel.: tel:+48 539 524 889

e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl

Kadra


mgr Maria Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia sądowa . Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS Uniwersytetu Humanistycznego w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, a także certyfikowany kurs psychoterapeutyczny z zakresu Logoterapii.

lek.med. Natalia Śmierciak - lekarz, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, student psychologii WSB - NLU w Nowym Sączu, 2-krotny stypendysta nagrody Ministra Oświaty i Nauki, autor i współautor publikacji naukowych. Proponowany zakres świadczeń: poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje również w języku ukraińskim. Proponowany termin wizyty: niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

mgr Klaudia Podmańska- Szczurek - psycholog, seksuolog, pedagog. Zawodowo stara się łączyć ze sobą pasję i wykształcenie. Mnogość kompetencji pozwala pomagać na wielu płaszczyznach. Udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach umożliwia stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności które wykorzystuje w praktyce.

mgr Oleksy Anna - pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, kierunku: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i osobowości., ukończone studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji. Udział w licznych szkoleniach i konferencjach powala na ciągłe poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności o nowe metody i formy pracy.

mgr Małgorzata Serafin - psycholog, doradca zawodowy absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, kierunku: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i osobowości. W trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Obecnie w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Członek PTPPD . W trakcie studiów podyplomowych pedagogicznych na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Obszar zainteresowań to przede wszystkim praca z ciałem i praca z oddechem, praktyka uważności, zaburzenia lękowe, depresyjne, dolegliwości psychosomatycznych, trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich, braku satysfakcji z życia, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi, prowadzenie grup wsparcia oraz działalność szkoleniowa w zakresie tematyki psychologicznej.

mgr Marcelina Gabańska-Skóra - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ponadto, ukończyła pedagogikę, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. To również certyfikowany mediator- specjalizacja mediacje rodzinne i oświatowe. Obszar zainteresowań to: diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, poradnictwo psychologiczne dzieci i dorosłych, a także z obszaru prenatalnego - wykłady/warsztaty dla kobiet oczekujących dziecka, jak również wspieranie rozwoju dziecka od poczęcia, poprzez pozytywne stymulowanie rozwoju.

mgr Patryk Wicher - mediator, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, absolwent Wydział Studiów Politycznych w WSB-NLU w Nowym Sączu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz studia podyplomowe Menadżer Ekonomii Społecznej, studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz studia podyplomowe Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na UJ w Krakowie. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz spółek komunalnych. W ramach Instytutu prowadzić będzie mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

dr Sebastian Zupok - doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", w Warszawie. Dysertacja doktorska ("Strategie wartości dla klienta na rynku napojów bezalkoholowych", promotor- prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa). Absolwent University of Central Lancashire (2003 r., Preston, Wielka Brytania - studia MBA). Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych. Konsultant w Instytucie Diagnostyki, Opiniowania i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU. Prowadzi zajęcia i szkolenia m.in. z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego oraz marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej w organach zarządczych. Autor wielu publikacji z zakresu wartości klienta oraz wartości dla klienta.

dr Agnieszka Chmielowska-Marmucka - psycholog, pedagog, biolog, terapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji, nauczyciel akademicki.

mgr Natalia Legutko - psycholog w specjalności kliniczno-sądowej, trener EEG Biofeedback z ukończonym szkoleniem I i II stopnia, terapeuta integracji sensorycznej, w trakcie szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.

mgr Mariusz Michniak - psycholog i psychoterapeuta, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych i młodzieży. Prowadził terapię grupową i indywidualną w Poliklinice MSWiA w Katowicach, posiada doświadczenie jako psycholog w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W pracy integruje różne nurty psychoterapii ale szczególnie te, które mają swoja skuteczność potwierdzoną naukowo (szczególnie behawioralno-poznawczy).

Stopka