Oferta


Oferta Instytutu została wzbogacona o Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Kuratora Oświaty w Krakowie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez nas mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego. Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy.

Nasz Instytut zajmuje się również sporządzaniem opinii psychologicznych na potrzeby ZUS, Powiatowych Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, KRUS i innych instytucji.

W zakresie badań diagnostycznych oraz terapii działamy w porozumieniu z Zespołem Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej "Ostoja", który wspiera nasz Instytut swoimi specjalistami z wieloletnim doświadczeniem. Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Przyjaznym Pokojem Przesłuchań Dzieci (z lustrem weneckim), który zapewnia przyjazne warunki przesłuchania i pozwala zminimalizować stres dziecka oraz umożliwia zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego.

 1. Badania diagnostyczne: psychologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
 2. Wykonywanie na podstawie badań ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. Zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne.
 6. Terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne, grupy wsparcia.
 7. Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Porady, konsultacje i instruktaże.
 9. Zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia. Poradnictwo psychopedagogiczne, psychiatryczne, prawne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 10. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji naukowych - stacjonarne i wyjazdowe, dla różnych podmiotów życia społecznego, ekonomicznego i in.
 11. Organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych.
 12. Prowadzenie mediacji z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.
 13. Diagnoza dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii), diagnoza specyficznych trudności w nauce oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych,diagnoza gotowości do uczenia się i dojrzałości szkolnej i in.
 14. Terapia Integracji Sensorycznej- Gabinet SI w Nowym Sączu powstał z myślą o wspieraniu dzieci i dorosłych. Pomagamy w problemach rozwojowych i trudnościach wychowawczych. W czasie zajęć w formie zabawy dostarczamy dziecku kontrolowaną ilość wrażeń sensorycznych z róznych modalnosci.Terapia ma na celu nie tylko poprawić działanie jego systemu nerwowego ale takze budowanie w dziecku poczucia sprawstwa i własnej wartości. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistów w sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt oraz z indywidualnym podejsciem.
 15. Biofeedback - EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest "terapią XXI wieku". Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować. Pomaga lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Gabinet EEG Biofeedback w Nowym Sączu powstał przy Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU.
  Jakie efekty daje terapia biofeedback?
  -poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie,
  -lepsza koncentracja i zdolność skupiania się,
  -podniesienie samooceny,
  -większa kreatywność,
  -uwolnienie się od lęków i stresu,
  -poprawa samopoczucia i nastroju,
  -głębsze i spokojniejsze oddychanie,
  -lepsze wyniki w nauce,
  -podniesienie samooceny,
  -panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych,
  -ograniczenie stanów stresowych i większa zdolność panowania nad stresem.
 16. Grupa wsparcia dla młodzieży.
  Nie każdy nastolatek potrafi otwarcie rozmawiać o swoich problemach. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko odnalazło wsparcie wśród osób na podobny etapie życia, pod okiem specjalistów, zapisz je do grupy wsparcia dla nastolatków.
  Dla kogo?
  Dla młodych osób, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania (np. poczucie braku zrozumienia, zmienność́ nastrojów, wybuchy złości, obniżenie nastroju, brak motywacji, bunt).
  Co daje praca w grupie?
  - zwiększa świadomość,
  - pozwala na bezpieczne wyrażanie emocji,
  - daje możliwość́ poznania własnych reakcji oraz emocjonalności,
  - uczy integracji społecznej, poprze proces grupowy.
  Grupa przeznaczona jest dla nastolatków, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, wybuchów smutku lub złości, apatii, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.
  Praca w grupie zwiększa samoświadomość́, pozwala na bezpieczne wyrażenie emocji, daje możliwość́ lepszego poznania własnych reakcji i uczuć́ oraz uczy interakcji społecznych poprzez proces wymiany grupowej.
  Kiedy?
  Grupy spotykają̨ się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, spotkania trwają̨ od 60 do 120 minut. Regularność́ spotkań́ zapewnia uczestnikom wysokie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Cennik


Diagnoza psychologiczna

 1. Pełne badanie (Wechsler, organika, zasoby) + opinia 220 zł. - badanie Wechslerem + pisemna analiza wyników testu 170 zł.
 2. Badanie kwestionariuszami w zależności od stosowanych narzędzi 200 - 250 zł

Konsultacja psychologiczna

 1. Pierwsza wizyta 140 zł
 2. Terapia indywidualna 120 zł
 3. Terapia rodzinna 140 zł

Diagnoza pedagogiczna

 1. Określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych 150 zł
 2. Terapia pedagogiczna (100-150 zł)
 3. Terapia seksuologiczna 110 zł
 4. Porady z zakresu psychiatrii 120 zł
 5. Posiedzenie mediacyjne - do uzgodnienia z mediatorami

Konsultacje i diagnozy psychologiczno-pedagogiczne w ramach działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Diagnoza trudności szkolnych 350 zł - 400 zł (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, + opinia, obejmuje 3 spotkania po 90 minut)
 2. Ocena gotowości szkolnej 350 zł (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna + opinia, obejmuje 3 spotkania po 90 minut)
 3. Diagnoza integracji sensorycznej 360 zł (obejmuje 3 spotkania po 60 minut)

Dodatkowe

 1. Biofeedback - diagnoza - 130 zł, terapia - 110 zł
 2. Grupa wsparcia - dla młodzieży, dla kobiet - 60 zł
 3. Terapia integracji sensorycznej - 130 zł

Kontakt


Dyrektor Instytutu - mgr Magdalena Wajda

tel.: 539-524-889

e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl

Stopka