obowiązująca od 25 maja 2018 roku


 • Podstawowe cele Polityki prywatności

   • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.wsb-nlu.edu.pl oraz serwisu www.wsb-nlu.clouda.edu.pl (dalej łącznie jako „Serwis”), w tym wszelkich ich podstron administrowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409 (dalej jako „Administrator” lub „WSB-NLU”).
   • Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osób z niego korzystających (zwanych dalej „Użytkownikami”), gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.
   • Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO").

 • Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie

  • II.I. Korzystanie z Serwisu – zasady ogólne

   • Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celach:
    • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Użytkownika w systemie CloudA – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    • prowadzenia procesu rekrutacyjnego w ramach systemu CloudA na wybrany kierunek studiów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    • realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
    • badania losów absolwenta – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania oferty WSB-NLU i umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
    • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSB-NLU jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
    • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    • udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie WSB-NLU jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera,
    • kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania, zarówno bezpośrednio w formie mailowej, jak i poprzez skorzystanie z aktywnego chata i/lub elektronicznych formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
    • utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
   • Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników:
    • imię, ewentualnie drugie imię i nazwisko, ewentualnie nazwisko panieńskie,
    • nazwa firmy,
    • numer NIP,
    • adres (ulica i numer domu lub lokalu),
    • kod pocztowy,
    • miasto,
    • kraj,
    • województwo,
    • data i miejsce urodzenia – dla potrzeb rekrutacji,
    • imię ojca i matki – dla potrzeb rekrutacji,
    • PESEL – dla potrzeb rekrutacji,
    • seria i numer dokumentu tożsamości – dla potrzeb rekrutacji,
    • numer telefonu,
    • adres poczty elektronicznej.
   • Szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach zostały opisane w odpowiednich punktach poniżej.
   • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  • II.II. Rejestracja w systemie CloudA i korzystanie z utworzonego konta

   • Osoby, które dokonują rejestracji konta Użytkownika w systemie CloudA proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do jego utworzenia. Kolejno logują się do utworzonego konta za pomocą loginu i hasła.
   • W celu rejestracji konta dobrowolne, ale konieczne podanie jest następujących danych osobowych:
    • Imię, ewentualnie drugie imię i nazwisko, ewentualnie nazwisko panieńskie,
    • Płeć,
    • Data i miejsce urodzenia,
    • PESEL,
    • Imię ojca,
    • Imię matki,
    • Telefon kontaktowy,
    • Adres e-mail.
    • seria i numer dokumentu tożsamości,
   • Dane osobowe są przetwarzane w celach:
    • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Użytkownika w systemie CloudA – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    • realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
    • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSB-NLU jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw,
    • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
    • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
   • Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

  • II.III. Proces rekrutacyjny w ramach systemu CloudA

   • W ramach systemu CloudA możliwe jest dokonanie elektronicznej rekrutacji kandydata na wybrany, oferowany przez WSB-NLU kierunek studiów.
   • W celu dokonania elektronicznej rekrutacji, kandydat po wybraniu intersującego go kierunku studiów przekazuje w szczególności następujące dane osobowe:
    • Imię, ewentualnie drugie imię i nazwisko, ewentualnie nazwisko panieńskie,
    • Data i miejsce urodzenia,
    • PESEL,
    • Imię ojca i matki,
    • numer telefonu,
    • adres zamieszkania,
    • adres zameldowania,
    • adres do korespondencji,
    • seria i numer dokumentu tożsamości,
    • dane ukończonej szkoły.
   • Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego zapisania na wybrany kierunek studiów.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celach:
    • prowadzenia procesu rekrutacyjnego w ramach systemu CloudA na wybrany kierunek studiów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    • realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
    • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSB-NLU jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
    • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
    • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

  • II.IV. Kontakt przez wysłanie zapytania

   • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie zapytania w formie listowej tradycyjnej, lub w formie mailowej, a także poprzez skorzystanie z aktywnego chata i/lub elektronicznych formularzy kontaktowych.
   • Zainicjowanie kontaktu z WSB-NLU wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi.
   • Dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
    • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
   • W przypadku skorzystania z możliwości kontaktu przy użyciu aktywnego chata, dane osobowe Użytkowników przekazywane są do przetwarzania przez Smartsupp.com, s.r.o. – szczegóły w pkt. VI.

  • II.V. Marketing i reklama

   • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
    • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa),
    • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
    • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newslettera),
    • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
   • W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje działania zautomatyzowane, w tym profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje w celu jak najlepszego dopasowania treści i ofert kierowanych na przyszłość.
   • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).
   • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.
   • Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • II.VI. Newsletter

   • Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu, Administrator świadczy usługę Newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
   • Dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Spółki jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera,
    • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera,
    • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   • Szczegóły dotyczące zasad korzystania z usługi Newsletter określa Regulamin.

  • II.VII. Portale społecznościowe i inne

   • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil WSB-NLU prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowania Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook.
   • Niezależnie od działań opisanych w ust. 1 powyżej, WSB-NLU umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.
   • Ponadto WSB-NLU przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile WSB-NLU prowadzone w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Linkedin. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
   • WSB-NLU umieszcza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.
   • WSB-NLU umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski dodawania wpisów i zdjęć na Instagramie, które są powiązane z serwisem Instagram. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Instagram. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Instagram. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem.

 • Pliki Cookies oraz podobna technologia – informacja o plikach Cookies

  • WSB-NLU udostępniając treści w Serwisie stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane w przeglądarce, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron WWW do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
   • tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych,
   • podtrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu).
  • WSB-NLU w swoim Serwisie może stosować następujące rodzaje plików cookies:
   • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego (m.in. autoryzacyjne),
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  • Przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies. Użytkownicy Serwisu w każdym chwili mogą zmienić ustawienia dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci przeglądarki, a tym samym dostępne serwerowi WWW.
  • Wyłączenie stosowania cookies w przypadku serwisów wymagających logowania uniemożliwi korzystanie z ich zawartości. W przypadku serwisów ogólnodostępnych, wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych WSB-NLU.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

  • Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  • Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 • Uprawnienia Użytkownika

  • Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawa wymienione w ust. 1 powyżej, oraz inne przysługujące Użytkownikowi polegają na:
   • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
   • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
   • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
   • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
   • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
   • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do WSB-NLU z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Odbiorcy danych

  • W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia WSB-NLU jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
  • W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe Użytkowników przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
   • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
   • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

  • Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
   • poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • odpowiednie i nie nadmiarowe,
   • dokładne i aktualne,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   • przechowywane bezpiecznie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
   • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  • Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 • Kontakt

  • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

   Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University
   ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz

   Mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl

   Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie WSB-NLU przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 • Postanowienia końcowe

  • Niniejsza wersja Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
  • Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji Polityki, poprzedzone rozesłaniem stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu jako całości. W takiej sytuacji Spółka zobowiązują się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu.
  • Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.
Stopka