O kierunku


Instytut Psychologii WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały tytuł magistra (lub lekarza lub licencjata) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne).

CZAS TRWANIA: Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów (3 lata).

SPECJALNOŚCI: Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z dwóch specjalności: psychologia kliniczna i osobowości lub psychologia organizacji i zarządzania.

FORMA STUDIÓW: Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS); Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (zjazdy sobotnio-niedzielne).

ZASADY REKRUTACJI: W pierwszej kolejności, należy przesłać na adres Uczelni kopię suplementu do dyplomu lub indeksu z dotychczasowego toku studiów wyższych. Uczelnia niezwłocznie przystępuje do weryfikacji osiągnięć i informuje kandydata o możliwości podjęcia studiów 3-letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. Po otrzymaniu informacji z Uczelni należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych i dokonać wpłat. W ciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty przyjęcia Uczelnia wyda decyzję ze szczegółowym wykazem różnic programowych.

Studia są uruchamiane od semetru zimowego (październik) oraz od semestru letniego (luty).

Dokumenty do weryfikacji (suplement lub indeks) należy przesyłać na adres: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University - Biuro Rekrutacji ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl


Psychologia kliniczna i osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

W ramach specjalności zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Ponadto specjalność umożliwia rozwój umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Psychologia organizacji i zarządzania

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Formy studiów


Studia niestacjonarne

  1. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się na terenie uczelni w Nowym Sączu, średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela). 
  2. Wykłady są dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy.
  3. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną

Studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet

  1. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela).
  2. Wykłady odbywają się na terenie uczelni w Nowym Saczu, są również dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy.
  3. Ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzystaniem systemu Cloud Academy.
  4. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Atuty kierunku


Zrozumiesz zachowania swoje i innych
Odkryjesz swój potencjał
Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka
Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych
Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną
Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Stopka