Reaktywacja studiów po przerwie

Reaktywacja
Reaktywacja studiów WSB-NLU

Reaktywacja studiów WSB-NLU

Reaktywacja, czyli wznowienie studiów, dotyczy osób, które przerwały studia w WSB-NLU i w bieżącym roku akademickim chcą je kontynuować. Reaktywacja studiów jest możliwa wtedy, gdy student został skreślony z listy studentów, ale spełnia kryteria uczelni, pozwalające mu ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia.

Co należy zrobić, by wznowić studia na WSB-NLU?

Aby reaktywować się na studia w WSB-NLU należy złożyć podanie o wznowienie studiów w formie pisemnej (papierowej z własnoręcznym podpisem). Podanie rozpatrywane jest przez Dziekana. Pozytywna decyzja uwzględnia uznanie dotychczasowych osiągnięć.

Co powinno znajdować się we wniosku o reaktywację studiów?

Co powinno znajdować się we wniosku o reaktywację studiów?

We wniosku należy uwzględnić m.in. swoje imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów, tryb i rok studiów oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Podanie powinno również zawierać powód skreślenia i uzasadnienie prośby o wznowienie. Szablon prośby o przywrócenie statusu studenta WSB-NLU znajdziesz tutaj:

Procedura reaktywacji

Procedura reaktywacji

Gdzie należy dostarczyć podanie o wznowienie studiów?

Podanie o wznowienie studiów należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat". W przypadku zaległych zobowiązań finansowych względem WSB-NLU, we wniosku należy umieścić propozycję ich uregulowania.

Każdy wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony przez Władze Uczelni. Przygotowana przez Dziekana decyzja przesłana zostanie mailem na adres podany we wniosku w celu zapoznania się z nią i akceptacji jej warunków.

Szczegółowe informacje: Dziekanat WSB-NLU tel.: +48 18 44 99 131 e-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl