Regulaminy biblioteki

Regulaminy

Zarządzenie nr 13/2014/2015
Rektora WSB-NLU
z dnia 30 sierpnia 2015 r.

  w sprawie: zatwierdzenia regulaminu biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 4 § 22 ust. 1 statutu Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, mając na uwadze jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 in fine ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zatwierdzam „Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 r. 

Regulamin biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu

§ 1

 1. Regulamin biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu („Regulamin”) określa szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów w ramach komórek organizacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego funkcjonujących w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University („WSB”).
 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do osób korzystających:
  • a) z wypożyczalni książek,
  • b) ze zbiorów Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism i Elektronicznej,
  • c)  z informacyjnych serwisów elektronicznych.
 3. Z wypożyczalni bezpłatnie korzystać mogą: studenci, wykładowcy i pracownicy WSB. Z zasobów elektronicznych korzystać można na zasadach zgodnych z warunkami licencji oraz z przepisami wewnętrznymi WSB.
 4. Za zgodą Dyrektora Biblioteki ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać inne osoby po uiszczeniu jednorazowej kaucji, której wysokość ustala Kanclerz na wniosek Dyrektor Biblioteki.

§ 2 

 1. Wypożyczający ma prawo do:
  • a) uzyskiwania informacji o zbiorach;
  • b) pomocy bibliotekarza przy korzystaniu z katalogów.
  • c) wypożyczenia maksymalnie 10 książek na okres 4 tygodni.
  • d) prolongowania terminu zwrotu książek na kolejne 4 tygodnie, jeśli nie ma zamówień na tę książkę.
  • e) składania do Dyrektora Biblioteki wniosków usprawniających działalność wypożyczalni i czytelni.
 2. Korzystający z Czytelni ma prawo do:
  • a) korzystania ze znajdujących się w czytelni zbiorów.
  • b) uzyskiwania informacji o zbiorach;
  • c) pomocy bibliotekarza przy korzystaniu z katalogów.

§ 3

 1. Wypożyczający ma obowiązek:
  • a) okazać własną legitymację studencką.
  • b) własnoręcznie podpisać kartę książki.
  • c) dopilnować terminu zwrotu wypożyczonych książek.
  • d) szanować wypożyczone materiały i zwracać je po upływie 4 tygodni.
 2. Czytelnik ma obowiązek:
  • a) przed przyjściem do czytelni pozostawić w szatni (Budynek C) lub w szafkach przy czytelni wierzchnią odzież oraz wszystkie inne, zbędne przy pracy naukowej rzeczy.
  • b) każdorazowo na czas korzystania z czytelni, pozostawić u dyżurnego bibliotekarza aktualny dokument tożsamości.
  • c)  e zbiorów korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
  • d) pracować indywidualnie i zachować absolutną ciszę.
  • e) szanować zbiory będące własnością Czytelni.
  • f) korzystać z komputerów wyłącznie do uzyskiwania dostępu do baz danych na CD, DVD i On-line. 

§ 4

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła, wypożyczający zobowiązany jest: odkupić taki sam egzemplarz lub zapłacić 3-krotną wartość zagubionego dzieła.
 2. W przypadku przetrzymywania książki ponad 4 tygodnie (28 dni), wypożyczający zobowiązany jest uiścić opłatę za zwłokę w wysokości 20 gr. za każdy dzień od jednej książki.
 3. Wobec osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu przewiduje się także okresowe lub trwałe pozbawienie praw czytelnika.

W przypadku uszkodzenia dzieła, czytelnik jest zobowiązany w uzgodnieniu z bibliotekarzem do:

 1. Naprawienia wyrządzonej szkody (jeżeli jest to możliwe) lub
 2. Odkupienia takiego samego egzemplarza lub
 3. Zapłacenia 3-krotnej wartości zniszczonej książki lub wartości całego rocznika czasopisma (przy zniszczeniu 1 egzemplarza).

§ 5

 1. Użytkownik może skserować na miejscu, za odpłatnością (40 gr. kopia jednostronna) fragment dzieła z zachowaniem praw autorskich.
 2. W czytelni nie kserujemy materiałów przyniesionych z zewnątrz.
 3. Wydruki z komputerów czytelni będą doliczane do należności płatniczych studenta.

& 6

Wprowadza się „Cennik usług świadczonych w Bibliotece WSB-NLU”, który stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu.

Do pobrania
Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Repozytorium Instytucjonalnemu WSB-NLU
Zarządzenie Rektora w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z testów psychologicznych WSB-NLU