Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Stypendia dla studentów

Stypendia
Rodzaje oferowanych stypendiów

Rodzaje oferowanych stypendiów

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University posiada system stypendialny zgodny z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, która wprowadzona została w 2018 roku i w pełni warunkuje proces pozyskiwania, przydzielania i rozliczania świadczeń pieniężnych z budżetu Państwa. Tekst ustawy dostępny jest TUTAJ. (treść dot. świadczeń od art. 86 do art. 97)

W ramach finansowania, każdemu studentowi (spełniającemu wymagania zawarte w w/w ustawie) przysługują następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora,
 • Zapomoga.

Aktualne wysokości danych stypendiów dostępne są na platformie CloudA™ w zakładce ZARZĄDZENIA (pod modułem aktualności).

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

WAŻNE! Stypendium socjalne nie przysługuje:

 • studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą;
 • w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
 • słuchaczowi studiów podyplomowych.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ten rodzaj stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności, która potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Środki przyznawane są na wniosek studenta. Stypendium jest przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 89 ustawy stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, tj. II stopnia, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium rektora

Stypendium rektora

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy "Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym". Warunkiem otrzymania stypendium rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce”.

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego również mogą starać się o stypendium rektora pod warunkiem złożenia stosownego wniosku z udokumentowaniem bycia:

 • Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (nie laureaci regionalni).
 • Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Zapomoga

Zapomoga

Zgodnie z art. 90 ustawy zapomogę otrzymuje student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej 2 razy do roku, jednak tylko raz na dane zdarzenie.

Wyszczególnione sytuacje oraz kwoty zostały wykazane w załączniku do Regulaminu - znajdującego się na platformie Cloud Academy™.

Cudzoziemcy

Stypendia dla studentów zagranicznych

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PoSWiN, czyli o stypendium socjalne. Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • Posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • Cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej (na platformie CloudA™ w zakładce STYPENDIA) w Dziekanacie lub w pokoju 019 w budynku C w Nowym Sączu lub wysłać korespondencyjnie z dopiskiem „komisja stypendialna”.

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium, które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 31 października i 31 marca na semestr letni. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim.

Wysokość stypendium socjalnego

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium oraz wysokość stypendium ustala Rektor WSB-NLU na przełomie października i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz na przełomie marca i kwietnia na semestr letni. Aktualna wysokość świadczenia oraz dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium dostępna jest w zakładce zarządzenia.

Kontakt

W sprawie wszystkich typów stypendiów prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Lewczak - Kątniak - mailowo stypendia@wsb-nlu.edu.pl

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.