Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne kojarzą się głównie z wizytą u specjalisty, koniecznością poradzenia sobie z jakąś trudnością czy problemem.

Rola testów psychologicznych na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła co przekłada się na dokładniejsze diagnozowanie problemu.

Testy psychologiczne. Dlaczego są istotne?

Testy psychologiczne to narzędzie, które jest niezbędne w pracy psychologa - ale nie tylko!

Przede wszystkim testów nie należy się obawiać. Kiedy konsultujemy się, np. z laryngologiem - przeprowadza on serię testów słuchowych. Podczas wizyty u okulisty, gdy mamy problem ze wzrokiem - zlecane są badania lub sprawdzenie widzenia. Wyniki takich badań pozwalają postawić diagnozę, ustalić plan działania, czy ewentualnego leczenia.

Podobnie działają psychologowie, którzy z pomocą testów są w stanie lepiej zrozumieć funkcjonowanie i zachowanie danego człowieka. Najczęściej służą do diagnozowania pacjentów, ale coraz częściej są także wykorzystywane także w innych dziedzinach.

 

Kiedy warto skorzystać z testów psychologicznych?

Testy psychologiczne mogą być wykorzystywane przez badaczy lub naukowców do testowania hipotez na różne tematy, które nie zawsze są związane z psychologią. Coraz częściej z testów korzysta się podczas m.in.:

 • selekcji kandydatów do pracy (działy HR wykorzystują je na etapie rekrutacji),
 • chęci lepszego poznania siebie, sprawdzenia własnych predyspozycji oraz możliwości,
 • szukania ścieżki zawodowej, przy diagnozowaniu preferencji zawodowych,
 • diagnozowania dzieci oraz ich szans rozwojowych,
 • -sprawdzania zdolności czy atrybutów umysłowych,
 • oceny osiągnięć, postępów w nauce czy inteligencji (np. w szkołach, podczas praktyk czy stażu),
 • oceny zachowań adaptacyjnych, do określenia zdolności codziennego funkcjonowania np. w domu, szkole czy pracy,
 • przeprowadzania badań rozpoznawczych, np. do oceny zdolności dziecka do funkcjonowania w ramach określonych zajęć społecznych,
 • sprawdzania mocnych i słabych stron osobowości.

Kto powinien przeprowadzać testy psychologiczne?

 

Warto pamiętać, że jedynie osoba wykwalifikowana pomoże nam w najlepszym stopniu zrozumieć wynik, a także przedstawić rezultaty przeprowadzonego testu.

Kto może przeprowadzać testy psychologiczne? Tutaj jest podział na psychologów oraz innych specjalistów, którzy muszą przejść odpowiednie szkolenia i mieć wiedzę. Wyróżnia się z tego powodu tzw. testy kategorii:

 •  A, które mogą przeprowadzać psychologowie oraz inni specjaliści (np. po ukończonych studiach wyższych magisterskich i pracy z ludźmi w danym obszarze zawodowym),
 • A+ - przeznaczone do przeprowadzania przez psychologów lub osób, które ukończyły dowolne inne studia magisterskie oraz przeszły szkolenie z zakresu konkretnego testu lub pracują z osobami, w przypadku których zachodzi uzasadnienie konieczności zastosowania testu;
 • B1 - testy z kategorii B1 są przeznaczone głównie dla psychologów oraz specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii;
 • B2 - testy te mogą przeprowadzać psychologowie lub inni specjaliści, którzy posiadają szkolenie ogólne z psychometrii (zakończone egzaminem), a także przeszli oni szkolenie z zakresu konkretnego testu bądź grupy podobnych testów;
 • C - to testy, które mogą być przeprowadzone wyłącznie przez psychologów, posiadających kompetencje do stawiania diagnoz.

Rodzaje testów psychologicznych

Psychologowie używają testów do badania różnych czynników, w tym inteligencji emocjonalnej, osobowości, zdolności umysłowych i funkcjonowania neurologicznego. Testy mogą być pisemne, wizualne lub werbalne. Można je podzielić w  zależności od systemu klasyfikacji, np. pod kątem tego, w jaki sposób dokonuje się na ich podstawie oceny, jak są skonstruowane, czy, w jaki sposób mierzy się ich wyniki.

Testy psychologiczne obejmują szereg różnych obszarów, które są poddawane ocenie. Co do nich należy?

Oceny zachowań adaptacyjnych

Test, który służy ocenie zachowań, mierzy społeczne i praktyczne umiejętności osoby, aby określić jej zdolność do codziennego funkcjonowania w domu, szkole lub pracy. Takie testy są zwykle przeprowadzane razem z testami poznawczymi. Na przykład mogą służyć do oceny zdolności dziecka do funkcjonowania w ramach zajęć społecznych z innymi uczniami w szkole.

Testy umiejętności

Test umiejętności mierzy zdolność danej osoby do wykonywania różnego rodzaju zadań. Ma to na celu określenie obszarów, w których umiejętności są najsilniejsze. Niektórzy ludzie mogą lepiej radzić sobie z zadaniami ilościowymi, które wymagają zdolności matematycznych i logicznego rozumowania, niektórzy z językiem, a niektórzy z kreatywnym myśleniem.

Testy te są wykorzystywane przez np. ośrodki szkolenia zawodowego do pomiaru zdolności i określenia rodzaju pracy lub ról zawodowych, do których dana osoba może być odpowiednia. Mogą być również wykorzystywane przez doradców zawodowych do kierowania ludzi na studia wyższe w dziedzinach, w których wykazują wysokie umiejętności.

Testy umiejętności są też stosowane, by mierzyć poziom funkcjonowania intelektualnego czy zdolności poznawczych dziecka. Większość takich testów jest wystandaryzowana, co oznacza, że ich norma jest odpowiednio ustalona już w fazie projektowania testu.

Testy poznawcze

Test poznawczy mierzy zdolności poznawcze osoby, w tym: rozwiązywanie problemów, rozumowanie, słownictwo, rozumienie i pamięć. Są one bardziej znane jako testy na inteligencję lub IQ i są wykorzystywane w edukacji m.in. do identyfikacji mocnych stron i potencjału danej osoby. Na przykład dziecko może otrzymać test poznawczy, aby zmierzyć jego zdolności w różnych przedmiotach; umożliwienie wychowawcom pomocy dziecku w pracy nad tematami, z którymi ma problem.

Testy neuropsychologiczne

Testy neuropsychologiczne analizują, jak działa mózg danej osoby, w celu zidentyfikowania wszelkich problemów w jego funkcjonowaniu. Na przykład osoba z urazem głowy może zostać poddana testom neuropsychologicznym, aby sprawdzić zdolność mózgu do przechowywania informacji.

Ocena osobowości

Test osobowości koncentruje się na cechach osobowości jednostki. Pomaga ocenić, czy dana osoba jest bardziej introwertyczna czy ekstrawertyczna, ostrożna czy spontaniczna oraz jak może reagować lub reagować na różne sytuacje życiowe. Testy osobowości są używane m.in. aby określić system wartości jednostki, jej reakcje emocjonalne, poziom dojrzałości czy nastroju. Czasem służą ocenie motywacji człowieka, a także możliwości jego dostosowywania się do codzienności, sposobu nawiązywania relacji czy samooceny.

Testy oceny osobowości dzielą się zasadniczo na trzy podtypy:

 • testy obiektywne - to takie, które mierzą np. pewność siebie, samowystarczalność, dominację;
 • testy projekcyjne - służą do sprawdzenia tego, w jaki sposób badany dokonuje interpretacji określonych, standardowych bodźców; według teorii testów projekcyjnych osoba badana będzie rzutować osobiste myśli, pragnienia, czy życzenia na to, co widzi w teście;
 • testy sytuacyjne - mierzą reakcję badanego, gdy znajduje się on w szczególnej sytuacji, np. podczas pracy pod presją czy w chwili stresu.

Jakie testy psychologiczne możemy dla ciebie przeprowadzić na WSB-NLU?

Jako Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, we współpracy ze specjalistami z Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej, możemy przeprowadzić dla ciebie testy psychologiczne z różnych zakresów. Co znajdziesz w naszej pełnej ofercie?

1. Narzędzia używane w diagnozie preferencji zawodowych, służące do określania predyspozycji, np. w doradztwie zawodowym:

 • KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych - test służy do oceny kompetencji, czyli nabytych umiejętności, które mogą ujawniać się podczas sytuacji ekspozycji społecznych, wymagających  asertywności czy bliskiego kontaktu interpersonalnego; to odpowiednie testy dla osób pracujących z innymi, którzy chcą usprawnić swoje relacje, a także dla pracodawców, managerów, przedstawicieli handlowych, pracowników obsługi klientów czy negocjatorów;
 • Zestaw Testów Uzdolnień Horn - test służy do badania inteligencji i składa się z werbalnych oraz niewerbalnych podtestów; to rzetelne badanie o wysokiej trafności, przeznaczony dla dzieci od 12 roku życia oraz młodzieży;
 • LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego - polski test stanowiący adaptację włoskiego kwestionariusza; opiera się na 24 pozycjach, które opisują odczucia badanej osoby w odniesieniu do pracy zawodowej; przeznaczone są dla osób dorosłych w wieku od 19 do 65 lat.

2. Narzędzia do diagnozy inteligencji - to testy stosowane do określenia potencjalnych możliwości badanej osoby, ich zdolności umysłowych, inteligencji czy tzw. czujności umysłowej:

 • APIS-Z- Bateria testów - to wielowymiarowe testy służące m.in. badaniu inteligencji ogólnej; w trakcie testu uwzględnia się zdolności abstrakcyjno-logiczne, werbalne, społeczne oraz wzrokowo-przestrzenne; to badanie jest skierowane głównie do młodzieży, która ukończyła szkołę średnią, osób studiujących oraz dorosłych;
 • TIS - Bateria Testów do Pomiaru Inteligencji Skrystalizowanej - badanie pozwala na postawienie diagnozy dot. inteligencji skrystalizowanej, a także czterech typów zdolności jednostki; przeznaczone jest dla dorosłych i znajduje swoje zastosowanie m.in. w celach selekcyjnych i doradztwie zawodowym;
 • OMNIBUS - Test Inteligencji - służący do pomiaru inteligencji ogólnej; test składa się z 60 zadań i jest przeznaczony dla studentów oraz osób dorosłych;
 • CFT 20-R - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - to test, który jest miarą inteligencji płynnej, czyli ogólnej - stosuje się go zarówno w przypadku badania dzieci w wieku od 8 do 19 lat, jak i osób dorosłych; może być stosowany szeroko, m.in. do prognozowania osiągnięć;
 • WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci - PUDEŁKO - narzędzie diagnostyczne, które służy przede wszystkim do oceniania stopnia inteligencji dzieci; test ten zawsze musi być poprzedzony wywiadem; służy m.in.możliwości uzyskania pełnego obrazu zdolności dziecka;
 • WAIS-R - Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych - PUDEŁKO - to badanie, które zostało opracowane z myślą o osobach dorosłych i służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej i jest przeznaczony dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych;
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera - PUDEŁKO - to niewerbalny test inteligencji, który składa się z 52 zadań; ma dużą trafność teoretyczną oraz diagnostyczną, to świetne narzędzie do badania dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz dzieci głuchych od 3 do 14 roku życia;
 • Skala Rozwoju Psychomotorycznego Brunet i Lezine - PUDEŁKO - to badanie skierowane do najmłodszych, może być stosowane już w przypadku dzieci od trzeciego miesiąca życia; pozwala określić iloraz rozwojowy malucha;
 • Skala Inteligencji Termann-Merrill - PUDEŁKO - badanie według skali rozwojowej typu binetowskiego, celem testu jest zbadanie inteligencji u dzieci powyżej 3. roku życia oraz młodzieży; pozwala sprawdzić na podstawie kilku zdań, w jaki sposób badany angażuje się we wnioskowanie oraz rozumowanie;
 • Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia - PUDEŁKO - test ten jest przeznaczony do indywidualnego badania rozwoju umysłowego dziecka, które wspierane jest w ramach terapii mózgowego porażenia dziecięcego; służy do sprawdzenia możliwości umysłowych u dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym, zaburzeniami słuchu czy motoryki;
 • SB-5 - Skala Inteligencji Stanford-Binet - PUDEŁKO - to niezwykle popularny test, którego głównym celem jest określenie poziomu inteligencji oraz określenie zdolności poznawczej w grupach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych - testy i badania, których celem jest postawienie oceny dot. funkcjonowania poznawczego, behawioralnego i emocjonalnego:

 • Test Bender-Koppitz - test do diagnozy percepcji wzrokowej - służy do diagnozowania percepcji wzrokowej; test polega na przerysowaniu określonych figur i kształtów, co daje możliwość określenia zdolności wzrokowo-przestrzennych;
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona - badanie jest wykorzystywane do oceny pamięci oraz percepcji wzrokowej, posiada trzy alternatywne wersje i jest stosowany przy diagnozie neuropsychologicznej; może być stosowane zarówno w odniesieniu do dzieci w wieku od 5 do 17 lat, jak i osób dorosłych;
 • Test Bender-Gestalt - test do badania pamięci i percepcji wzrokowej u dzieci - jego celem jest określenie funkcjonowania wzrokowo-ruchowego, neurologicznego oraz zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku 3 lat i starszych, a także dorosłych;
 • Test Językowy Leksykon - badanie przeznaczone jest do oceny zasobów słownictwa u młodzieży, a także do sprawdzenia możliwości korzystania z tychże zasobów; jest stosowany m.in. w poradnictwie szkolnym czy doradztwie zawodowym;
 • MMSE - Mini Mental State Examination - test zawiera 30 zadań sprawdzających m.in. orientację w czasie i miejscu, umiejętność nazywania, powtarzania i rozumienia; służy wstępnej orientacji funkcji poznawczych badanego;
 • Test Badania Uwagi D2 - celem testu jest sprawdzenie, w jaki sposób badany utrzymuje uwagę ciągłą oraz zachowuje koncentrację po bodźcach; mierzona jest także szybkość, jakość oraz wytrzymałość osoby; test jest często wykonywany w ramach diagnozy pedagogicznej, w szkolnictwie, czasem także sądownictwie, medycynie, geriatrii oraz przy psychologii rozwoju i pracy;
 • MOCA-B - Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych - służy przede wszystkim do oceny m.in. pamięci krótkotrwałej, funkcji przestrzenno-wzrokowych, wykonawczych, językowych czy orientacji allopsychicznej;
 • CTT - Kolorowy Test Połączeń - to badanie neuropsychologiczne, które służy m.in. do badania procesów powiązanych z uwagę i funkcjami wykonawczymi; przeznaczony jest do testowania osób dorosłych i służy diagnozie neuropsychologicznej;
 • TUS - Test Uwagi i Spostrzegawczości - stosowany jest w badaniach kwalifikacyjnych, np. przy określaniu predyspozycji do różnych stanowisk pracy i zawodów, w których wymagana jest uwaga; skierowany jest do uczniów szkół średnich, studentów, osób dorosłych, a także żołnierzy zasadniczej służby wojskowej;
 • CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego - badanie zostało stworzone do dokonywania pomiarów zdolności uczenia się, a także zapamiętywania materiałów werbalnych; przeznaczony jest dla osób w wieku od 16. roku życia.

4. Kwestionariusze Osobowości i Stresu - badania, które mają na celu sprawdzenie, jak jednostki działają w sytuacjach stresowych, w jaki sposób sobie z nimi radzą; pozwalają ocenić wrażliwość na stres. Dostępne są także kwestionariusze osobowości, które pozwalają dowiedzieć się więcej o tym, jakie są mocne strony osoby badanej, a także jej cechy działania czy postępowania.

 • EAS - Kwestionariusz Temperamentu - badanie przeznaczone jest do diagnozy temperamentu, który rozumiany jest jako zespół dziedziczonych cech osobowości; dostępny jest w wersji dla dzieci, młodzież oraz dorosłych;
 • ACL - Test przymiotnikowy - badanie przeznaczone do określania cech osobowościowych; to obecnie jedno z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi, służących do badania sposobów postrzegania siebie przez… samego siebie; skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych;
 • NEO-FFI - Inwentarz Osobowości - kwestionariusz został przygotowany specjalnie do diagnozowania cech osobowościowych określanych jako tzw. Wielka Piątka, do których należy neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność; test pozwala uzyskać pełny opis osobowości badanego i daje możliwość prognozowania, np. jego możliwości w szkole czy danym zawodzie;
 • FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu - służy do diagnozowania podstawowych wymiarów temperamentu osoby badanej; przede wszystkim stosowany jest w doradztwie zawodowym, wychowawczym, bywa również używany podczas rekrutacji czy badań klinicznych;
 • STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci - narzędzie to jest dostosowane do badania lęku przejściowego, uwarunkowanego lub występującego w formie stałej cechy osobowości u dzieci w wieku od 10 do 14 lat; bywa stosowany m.in. podczas diagnozy przesiewowej, czyli w celu wyłonienia dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu w szkole z powodów lękowych;
 • STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych - narzędzie służące do badania lęku, który dotyka jednostki - badany jest zarówno lęk przejściowy, jak i uwarunkowany sytuacyjnie, a także taki rozumiany jako stała cecha osobowości; przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 15. roku życia, osób dorosłych oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej;
 • NEO-Pi-R - Inwentarz Osobowości - kwestionariusz zbliżony do NEO-FFI, jednak zakłada wyszczególnienie składników cech tzw. Wielkiej Piątki, w przypadku badanych osób; składa się z 240 twierdzeń, które oceniane są w kategoriach prawdziwości; przeznaczony jest do stosowania w przypadku młodzieży i dorosłych;
 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka - przeznaczony jest do badania podstawowych wymiarów osobowości w teorii Eysencka; może być wykorzystywany m.in. do diagnozy indywidualnej w edukacji, organizacji i pracy, a także psychologii klinicznej;
 • KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu - badanie to pozwala dokonać pomiaru struktury doznań stresowych jednostki, odwołując się do trzech wymiarów: napięcia emocjonalnego, stresu zewnętrznego oraz stresu intrapsychicznego; badanie skierowane jest do osób po 16. roku życia;
 • MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny - kwestionariusz służy do badania samooceny, poczucia własnej wartości i odnosi się do podstawowych aspektów funkcjonowania; sprawdza się także przy ocenianiu efektywności procesów samo poznawczych;
 • MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości - badanie to jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości, w którym zadaniem badanego jest odniesienie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań; stosuje się go w diagnozie klinicznej do oceny osobowości oraz zaburzeń psychicznych, a czasem np. do badania kandydatów do pracy czy wojska;
 • SES - Skala Samooceny Rosenberga - test służy do badania ogólnego swojej samooceny, rozumianej jako świadoma postawa wobec Ja; może być przeprowadzony wśród osób powyżej 14. roku życia;
 • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych - test ten pozwala określić, jak osoba badana radzi sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych lub lękowych; bywa stosowany w badaniach kwalifikacyjnych do pracy zawodowej strażaka, wojskowego, policjanta czy kierowcy, a także w badaniach osób, które ubiegają się o zezwolenie na posiadanie broni;
 • COPE i MiniCOPE - Wielowymiarowe Inwentarze do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem - oba testy skierowane są do osób dorosłych i służą do ocenienia sposobów radzenia sobie jednostki ze stresem.

5. Testy do diagnozy dzieci - są przeznaczone wyłącznie do badania dzieci, w celu odpowiedniego poznania ich umiejętności, sprawdzenia stanu psychicznego czy predyspozycji:

 • CPQ - Co lubisz robić i o czym lubisz myśleć - test przeznaczony jest do mierzenia wymiarów osobowości u dzieci; służy do sprawdzania ich rozwoju osobistego, społecznego oraz szkolnego;
 • RISB - Test Zdań Niedokończonych - jest to narzędzie, które służy do ocenienia nieprzystosowania dziecka lub jego braku gotowości do podjęcia jakiegoś zadania; pomaga wykrywać m.in. dzieci potrzebujące pomocy psychologicznej;
 • Test Bajek Luizy Despert - jeden z testów projekcyjnych skierowanych do dzieci powyżej 4 lat; celem jest odpowiedzenie na pytania zawarte w bajkach’;
 • HSPQ - Cattel dla młodzieży - test samoopisowy, który przeznaczony jest dla młodzieży od 12. roku życia; jego celem jest zbadanie, co stoi za zachowaniami społecznymi, klinicznymi, zawodowymi i szkolnymi dziecka;
 • TSS - Test Stosunków Szkolnych - może być wykorzystywany w pracy psychologa lub pedagoga szkolnego i jest skierowany do dzieci od 10 do 14. roku życia; jako badanie projekcyjne służy do zobrazowania, jak wyglądają relacje interpersonalne, które są związane z nauką szkolną;
 • Test Zdań niedokończonych Kostrzewskiego - badanie projekcyjne, które składa się z dwóch części - formalnej i nieformalnej, mającej określić m.in. stosunek dziecka do domu, rodziny, poszczególnych członków; składa się z 70 zdań niedokończonych, z których poszczególne odpowiedzi pozwalają zbadać świadome i nieświadome potrzeby dziecka oraz sfery emocjonalno-społecznej;
 • Test Zdań niedokończonych Bonneta - badanie projekcyjne;
 • CDI-2 - Zestaw Kwestionariuszy do Pomiaru Depresji u Dzieci - test przeznaczony jest do mierzenia objawów depresji u dzieci i młodzieży do 18. roku życia; pozwala wychwycić symptomy depresji, określiść skalę problemów, a także może służyć do monitorowania efektów leczenia;
 • CAT-H - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci - badanie to służy do projekcyjnego testowania osobowości dziecka w wieku od 3 do 10 lat; przedstawia 10 obrazków ludzi w różnych sytuacjach.

6. Testy projekcyjne przeznaczone są do pozyskiwania informacji o stanie psychologicznym badanego na podstawie interpretowanych przez niego bodźców:

 • TAT - Test Apercepcji Tematycznej - test badania osobowości, skierowany do młodzieży oraz dorosłych; polega na ułożeniu historii z otrzymanych plansz;
 • FTT - Test Bajek - badanie skierowane jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat; przede wszystkim bazuje na teoriach psychoanalitycznych i służy do stawiania diagnozy odnośnie relacji dziecka z rodziną; pozwala ocenić u dziecka takie mechanizmy jak lęk, agresja, potrzeba ochrony;
 • Metody Pomiaru Systemu Rodzinnego Braun-Gałkowskiej;
 • Test Rysunku Drzewa - jeden z najpopularniejszych testów projekcyjnych, zwany również testem Kocha; służy diagnozie osobowości osoby badanej na podstawie analizy rysunku drzewa;
 • PIL - Test Celu Życia - celem badania jest zmierzenie poczucia sensu życia; analizuje cztery czynniki: postrzeganie znaczenia życia, doświadczenie znaczenia, cele i zadania jednostki, dialektykę losu;
 •  Test Rysunku Postaci Ludzkiej - celem testu jest uzyskanie odzwierciedlenia myśli, spostrzeżeń oraz odczuć na temat rysowanej postaci; jest stosowany do badania podstawowych procesów poznawczych zwłaszcza u najmłodszych dzieci;
 • Test Plam Atramentowych Rorschacha - jeden z pierwszych i najbardziej znanych testów projekcyjnych, przedstawiających atramentowe kleksy; osoba badana proszona jest o interpretację tego, co widzi.

7. Inne narzędzia

 • INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej - badanie to służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej oraz kompetencji społecznych badanego; pozwala określić zdolność do rozpoznawania, rozumienia oraz kontrolowania swoich emocji, jak i innych osób;
 • TRE - Test Rozumienia Emocji - jak sama nazwa wskazuje, test służy do pomiaru zdolności rozumienia emocji, czyli służy badaniu tzw. inteligencji emocjonalnej; bywa stosowany w badaniach naukowych, ale także do diagnozy indywidualnej, w tym jest narzędziem używanym w doradztwie zawodowym, wykorzystywanym w selekcji i rekrutacji;
 • Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL - test ten służy pomiarowi nastroju konkretnej jednostki, określanej w tym przypadku jako doświadczenie afektywne, które może obejmować trzy wymiary; pozwala wykazywać także korelacje miar funkcji poznawczych oraz cech osobowości; skala ta różnicuje także osoby z rozpoznaną depresją;
 • DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Interpretacji Emocji - test został stworzony do mierzenia podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej; pozwala określać to, w jaki sposób osoba badana odnosi się do emocji swoich i cudzych, a także czy je respektuje, jak ocenia i rozumie ich funkcję;
 • PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej - test oparty jest na badaniach amerykańskich psychologów i odnosi się do koncepcji inteligencji emocjonalnej; pozwala ocenić mocne i słabe strony osoby badanej, przez co bywa stosowany do diagnozy indywidualnej, jak i przy wyborze kierunku kształcenia czy zawodu;
 • KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej - jak wskazuje nazwa, badanie to skierowane jest do małżeństw; pozwala ocenić zachowania komunikacyjne każdego z partnerów oraz wymiary tejże komunikacji w formie wsparcia, zaangażowania i deprecjacji; służy do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji małżeńskiej, często jest stosowany w terapii;
 • KPD - Kwestionariusz Pomiaru Depresji - badanie pozwala określić skalę depresji u osoby badanej; kwestionariusz składa się z 75 pytań, które należy odnieść do siebie; każde z nich odzwierciedla podstawowe objawy depresji, a wyniki ujmowane są w kilku skalach; test ten ma bardzo wysoki współczynnik zgodności i stabilności;
 • BHI-12 - Kwestionariusz Pomiaru Nadziei Podstawowej - test pozwala zmierzyć tzw. nadzieję podstawową, która jest zgodna z teorią Eriksona i odnosi się do przeświadczenia o uporządkowaniu i sensowności świata; test skierowany jest głównie do prognozowania łatwości adaptacyjnych, reakcji na stres czy traumę;
 • LMI - Inwentarz motywacji Osiągnięć - celem kwestionariusza jest zmierzenie motywacji jednostki, w odniesieniu do różnych komponentów, w tym rywalizacji, wytrwałości czy wiary w sukces; pozwala określić cztery typy motywacji studentów i pracowników; często jest stosowany w doradztwie zawodowym, a także przy prognozach rozwojowych, awansach zawodowych czy alokacji pracowników;
 • PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych - test ten służy do mierzenia kompetencji społecznych, oraz pozwala określić, jak dobrze osoba badana radziłaby sobie (lub już radzi0 z konkretnymi zadaniami czy czynnościami; test pozwala wykrywać słabe i mocne strony jednostki, określić jej deficyty w zakresie kompetencji społecznych czy poczucie skuteczności w działaniach;
 • SWS - Skala Wartości Schelerowskich - test pozwalający określić hierarchię wartości badanej jednostki, na podstawie czterech kategorii wartości: emocjonalnej, sensu życia, psychicznej oraz świętości;
 • SW - Skala Wartości Rokeacha - test, którego zadaniem jest określenie systemu wartości osoby badanej; polega na wyborze z listy 18 wartości instrumentalnych oraz 18 ostatecznych tych najważniejszych dla jednostki.

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.