OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zawód i pasja

Oligofrenopedagog - nauczyciel z autorytetem

W 2019 roku w konkursie organizowanym przez tygodnik społeczno-oświatowy “Głos Nauczycielski “, tytuł Nauczyciela Roku, po raz osiemnasty otrzymała pani Zyta Czechowska – nauczycielka i pedagog specjalny wielkopolskiej szkoły w Kowanówku. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Dla Pani Zyty sukces zawodowy mierzony jest zupełnie inną skalą niż ta, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Według niej największym osiągnięciem jest, gdy dziecko zaczyna rozpoznawać nauczyciela lub przełamuje strach przed obcymi. Taka praca wymaga sporej dawki pokory i dużego zaangażowania. Nie wymusza jednak ograniczeń na polu nowatorskich rozwiązań czy wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wyróżniona nauczycielka włącza swych podopiecznych w innowacyjne projekty, organizuje edukacyjno-poznawcze wyjazdy krajowe i zagraniczne, wprowadza w cyfrowy świat i robi wszystko by jej wychowankowie mogli korzystać z nowoczesnej edukacji tak, jak zwykli pełnosprawni uczniowie. Jak przystało na pedagoga z powołaniem praca jest dla niej pasją. Pani Zyta Czechowska wzięła sobie za cel praktyczne przygotowanie uczniów do życia, stąd organizowane przez nią projekty i warsztaty kulinarne, renowacji mebli czy krawieckie. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu jako pedagog i edukator wyposaża swych podopiecznych w umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak sprawne komunikowanie się z otoczeniem, korzystanie z dóbr społecznych i kulturowych, samodzielność, organizacja czasu wolnego i pracy oraz troska o bezpieczeństwo i zdrowie. Ponadto, ta niezwykła nauczycielka wspomaga kształcenie przyszłych pedagogów prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki.
 

Oligofrenopedagogika - dziedzina nauki

Oligofrenopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi naukę o działaniach, których celem jest przywrócenie jak największej sprawności i jak najbardziej rozległego rozwoju ucznia niepełnosprawnego. Do tych działań zalicza się rewalidację. Termin ten powstał z połączenia dwóch łacińskich słów: re-znów i validus- mocny, oznacza więc przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Dziedzina ta jest ciągłym procesem, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Jest to konsekwentne usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. By osiągnąć te cele konieczne jest dobre poznanie dziecka i stosowanie się do głównych zasad w pracy rewalidacyjnej. Po pierwsze pełna indywidualizacja kształcenia, stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka. Po drugie mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków. Po trzecie powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych. Po czwarte dostosowanie formy zajęć – indywidualne czy grupowe – do zawartych w orzeczeniu wskazań. Osoby zajmujące się oligofrenopedagogiką pracują nad ustaleniem i wprowadzeniem w życie takich metod wychowania i kształcenia by umożliwić wykorzystanie jak najlepiej potencjału dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Każdy nauczyciel, który chciałby poszerzyć swoje kwalifikacje lub pracować w ośrodku szkolno-wychowawczym, szkole lub przedszkolu specjalnym albo świetlicy terapeutycznej, powinien pomyśleć o oligofrenopedagogice. Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej dają kwalifikację do pracy w każdym z tych ośrodków edukacji i wspierania rozwoju dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną. W trakcie studiów nabywa się umiejętności prowadzenia obserwacji i diagnozowania dzieci, programowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, prowadzenia grupy wychowawczej, samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się w procesie edukacji i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

STUDIA ZGODNE Z NOWYMI STANDARDAMI

W celu prawidłowego przygotowania merytorycznego i pedagogicznego do wykonywania zawodu w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 roku określone zostały trzy standardy kształcenia:
• Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela;
• Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej);
• Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University dostosowany jest do nowego stanu prawnego.

REAKCJA NA OCZEKIWANIA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Współczesny rynek edukacyjny nieustannie dopasowuje się (a przynajmniej powinien) do potrzeb kształcenia osób dorosłych zaangażowanych w karierę zawodową, nierzadko związaną z pracą zdalną i częstymi podróżami służbowymi.

Odpowiedzią na takie wyzwanie staje się edukacja e-learningowa zwana powszechnie online. Często jednak nie cieszy się ona uznaniem z uwagi na jej typowe wady: odizolowanie uczestników od prowadzącego, brak interakcji oraz możliwości współpracy grupowej. Edukacja zdalna często kojarzona jest ze zwykłym odtwarzaniem nagranych wcześniej wykładów lub w najlepszym razie przekazem wideo w czasie rzeczywistym.

Z pomocą przychodzi tutaj system informatyczny o trafnej nazwie Cloud Academy (CloudA), stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University, którego częścią jest innowacyjna platforma kształcenia zdalnego.

CloudA umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych kształcenie w 100 % zdalne, z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu, w formie RealTime Online. W praktyce oznacza to, że każdy student może w czasie rzeczywistym brać udział w interaktywnych zajęciach, komunikować się na bieżąco z innymi uczestnikami i prowadzącym oraz, dzięki multitransmisji, widzieć zarówno wykładowcę, jak i jego tablicę, pulpit oraz wszelkie inne pomoce dydaktyczne przez niego używane. Dzięki CloudA możemy oficjalnie ogłosić zakończenie ery biernego e-learningu i nastanie czasów interaktywnego distance-learningu w jego najnowszej odsłonie RealTime Online, będącego zupełnie nową jakością w kształceniu na odległość.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!