Zapytaj psychologa - cz.2

Pani Magdalena Wajda – Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU odpowiada na 10 najczęściej zadawanych pytań przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z zakresu psychologii.

Najczęstsze pytania dotyczące studiów psychologicznych:

1. Czy dla studiujących psychologię w modelu RealTime online przewidziane są zjazdy wiążące się z osobistym wstawiennictwem na Uczelni?

Psychologia w formie interaktywnej zakłada, iż cały proces edukacyjny będzie odbywał się dzięki platformie CloudA. Oznacza to, że każdy student ma zapewnioną możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach nie tylko przed ekranem komputera, ale również poprzez wykorzystanie telefonu – a wszystko to jest możliwe dzięki multitransmisji zajęć objętych tokiem studiów danego studenta. Jako ciekawostkę można dodać, iż system CloudA zapewnia stały dostęp do niemal wszystkich informacji związanych ze studiowaniem, tj. zawiera harmonogramy zajęć, opisy kursów, dziennik obecności i ocen, jak również zapewnia dostęp do płatności i obsługę podań. Warunkiem koniecznym do zapewnienia sobie takiego komfortu studiowania jest tylko posiadanie łącza internetowego. Dla studentów psychologii, którzy zdecydowali się na edukację w formie interaktywnej, jedyny przyjazd na Uczelnię wiąże się z obroną pracy magisterskiej, gdzie przed komisją trzeba będzie zaprezentować osobiście efekty swojej pracy badawczej. Druga wizyta w Wyższej Szkole Biznesu jest zawsze bardzo przyjemnym i doniosłym wydarzeniem- dotyczy odbioru dyplomu magistra psychologii (oczywiście możemy go również wysłać pocztą).

2. Czy w ramach nauczania psychologii w modelu RealTime online należy uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym, czy można je odtworzyć później? I jak często odbywają się transmisje zajęć?

Udział naszych studentów w wykładach jest nieobowiązkowy- są one nagrywane (archiwizowane) i w dowolnym dla siebie czasie można je obejrzeć. Natomiast wymagamy obecności i aktywnego udziału w ćwiczeniach w czasie ich trwania. Warto jednak podkreślić, że zajęć ćwiczeniowych jest znacznie mniej niż wykładów. Dodatkowo, w razie losowego wypadku bądź niedyspozycji studenta- ćwiczenia sa nagrywane, co zapewnia możliwość nadrobienia wszystkich utraconych treści w dogodnym dla siebie czasie. Zjazdy, które stanowią nagrania naszych zajęć odbywają się nie częściej niż co dwa tygodnie. Średnia częstotliwość zjazdów w semestrze to cztery. Dopuszczamy, że w piątkowe popołudnia od godziny 18:00 mogą odbywać się zajęcia, które często kontynuowane sa przez cały weekend. Ponadto, zajęcia na naszej Uczelni odbywają się w blokach 3x45 minut. Oznacza to, że w sobotę lub niedzielę maksymalnie może odbyć się 5 takich bloków, z tym, że zawsze w godzinach od 12:45 do 13:30 nasi studenci mają zapewnioną przerwę obiadową na uzupełnienie energii.

3. Jak wygląda sesja dla studiujących psychologię w formie interaktywnej?

Sesja dla naszych studentów, którzy wybrali interaktywną formę studiowania odbywa się oczywiście przez Internet. Nie ma konieczności przyjeżdżania na Uczelnię i osobistego wstawiennictwa na egzaminach. Studenci na początku każdego semestru informowani są o organizacji roku akademickiego, która zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia sesji. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej, poprzez wykorzystanie platformy CloudA. Student w harmonogramie zajęć widzi datę i godzinę rozpoczęcia egzaminu, co oznacza, że w tym czasie otrzyma do niego dostęp. Na ogół egzamin z danego przedmiotu ma charakter testowy i trwaj 30 minut. Student zaznaczając swoją odpowiedź nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań- a więc nie jest możliwe cofnięcie się wstecz. Po upływie ustalonego czasu materiał testowy nie jest już aktywny i nie jest możliwe kontynuowanie egzaminu. Wykładowca nie tylko widzi odpowiedzi studenta ale również otrzymuje informację, w jakim czasie od wyświetlenia pytania została udzielona odpowiedź.

4. W którym semestrze należy wybrać specjalność i jakie są do wyboru?

Nasi studenci wybierają specjalność na czwartym roku studiów, co oznacza, że jest to semestr VII. Do dyspozycji mają:
- psychologię kliniczną i osobowości (studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych, a wybrane kursy specjalnościowe to: Interwencja kryzysowa, Parcjalne deficyty rozwojowe, Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, Psychologia rewalidacji, Neuropsychologia)
- psychologię organizacji i zarządzania (jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania. Wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu. Wybrane kursy to: Koncepcje zarządzania, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Neuropsychologia, Zarządzanie projektami, Coaching i doradztwo indywidualne.
- psychoonkologię (studenci będą zdobywać podstawową wiedzę psychologiczną oraz medyczną związaną z leczeniem onkologicznym- wszystko po to, aby lepiej zrozumieć pacjenta i pomóc mu znaleźć siłę do walki z chorobą i polepszyć jakość życia. Dodatkowo, zdobędą kompetencje odnoszące się do przeciwdziałania emocjonalnym skutkom choroby, rzutującym również na najbliższych.)

5. Czy kończąc studia w formie interaktywnej otrzymam dyplom z adnotacją, iż studia były realizowane w takiej formie?

Na dyplomie ukończenia studiów psychologicznych w formie interaktywnej będzie znajdować się jedynie adnotacja, że były one realizowane w trybie niestacjonarnym.

6. Czy kierunek psychologia oferowany w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University kończy się tytułem magistra?

Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University oferuje pięcioletnie jednolite studia magisterskie w trybie dziennym i niestacjonarnym. Dodatkowo, dla osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, społecznych i medycznych oferujemy studia z transferem ocen. Mają one charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów (3 lata), co pozwala na znaczne skrócenie procesu edukacyjnego na kierunku psychologia. Program studiów- czy to niestacjonarnych czy w formie związanej z transferem ocen- zawsze jest analogiczny do tego, który jest realizowany na studiach dziennych. Pierwsze trzy lata studiów obejmują przyswojenie sobie przez studenta wiedzy o metodologicznych, statystycznych i biologicznych podstawach psychologii, jak również zakłada przekazanie informacji z zakresu podstawowych subdyscyplin tej dziedziny. Reasumując, kończąc psychologię na WSB- NLU otrzymujemy tytuł magistra, założeniu, iż zrealizowano wszystkie kursy przewidziane w siatce studiów na oraz z powodzeniem obroniono pracę dyplomową o tematyce psychologicznej. Nasi absolwenci maja możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe lub doktoranckie.

7. Na którym semestrze należy zrealizować praktykę i w jakiej liczbie godzin?

Nasi studenci zobowiązani się do zrealizowania 900 godzin praktyki zawodowej w związku z przejściem Wyższej Szkoły Biznesu na profil praktyczny kształcenia przyszłych psychologów (podstawa prawna: Art. 67. 1. 5. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej:
1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia. 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1
Ustawa z dnia 18 lipca 2018- prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz. U. 2020.0.05 t.j).
Praktyka realizowana jest na dziewiątym i dziesiątym semestrze- po 450 godzin. Nie jest jednak koniczne, aby z jej rozpoczęciem czekać- oznacza to, że na niższych semestrach Studenci mogą już przystąpić do jej realizacji.

8. Czy szkoła udostępnia materiały dydaktyczne czy należy wszystkiego szukać we własnym zakresie?

Każdy prowadzący udostępnia swoim słuchaczom materiały dydaktyczne oraz prezentacje poprzez umieszczenie ich w systemie CloudA, gdzie student ma do nich dostęp nawet po zakończeniu kursu. Dodatkowo, szkoła uruchomiła interaktywne repozytorium testów psychologicznych, co oznacza, że nasi studenci psychologii mają dostęp do skanów najczęściej stosowanych metod diagnostycznych.

9. Czy praca magisterska pisana na kierunku psychologia może mieć formę teoretyczną?

Praca magisterska studenta psychologii ma mieć charakter badawczy. Oznacza to, że w porozumieniu z promotorem student wybiera obszar tematyczny, jaki będzie przez niego eksplorowany i badany. Następnie, proponowany jest zbiór i zakres metod testowych, które będą służyły do zbadania danego zjawiska. Innymi słowy, należy dokonać badań testami psychologicznymi (które student poznaje w toku studiów) w określonej grupie społecznej a następnie przedstawić wnioski płynące z nich z uwzględnieniem metod statystycznych. Taka praca w swoich pierwszych rozdziałach będzie zawierać rozważania teoretyczne, jednak w dalszej swojej części musi posiadać odniesienie do przeprowadzonych badań.

10. Jak w praktyce wyglądają studia psychologiczne? Jakie przedmioty będą realizowane?

Co prawda, psychologia należy do grupy nauk humanistycznych, jednak jej studiowanie to nie tylko sama teoria. W związku z tym, że jednym z głównych narzędzi pracy psychologa są testy psychologiczne, studenci będą musieli przyswoić sobie podstawowe wiadomości z zakresu statystyki, metodologii nauk czy logiki. Innymi słowy- dobry psycholog musi nie tylko orientować się w mechanizmach, jakie wpływają na ludzkie postepowanie, ale powinien znać zasady matematyki i umieć formułować wnioski na podstawie otrzymanych danych statystycznych. Dodatkowo, studia przewidują realizację przedmiotów ogólnych, takich jak: filozofia, narzędzia informatyki, komunikacja interpersonalna czy podstawy zarządzania. Do podstawowych przedmiotów należą m.in.: etyka zawodu psychologia, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, biologiczne odstawy zachowania, diagnoza inteligencji, metody badania osobowości czy psychologia kliniczna. Jedno jest pewne- dzięki różnorodności przedmiotów studiując psychologię na nudę nie można narzekać!

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!