O kierunku


Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

✔ Konstruując program bierzemy pod uwagę sugestie praktyków (organizacji patronackich), opinie Absolwentów, wnioski płynące z opracowań i raportów na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, własne analizy rynkowe wsparte monitoringiem losów absolwentów.

✔ Nasz program studiów jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

✔ Podstawowe kompetencje menedżera to kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Stąd nacisk na opanowanie podstaw psychologii działań ludzkich, pracę w międzynarodowych zespołach oraz na opanowanie języków obcych (w szczególności języka angielskiego na studiach stacjonarnych). 

✔ Nowoczesne zarządzania opiera się na wykorzystaniu narzędzi informatycznych, studenci nie tylko uczą się ich na przedmiotach ale także korzystają z najbardziej nowatorskiej platformy edukacyjnej CloudA.

Specjalności


Specjalista ds. sprzedaży (ACCOUNT MANAGER)

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów ds. sprzedaży oraz kluczowych klientów. Specjalista do spraw sprzedaży koncentruje się w swojej pracy na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pozyskuje gruntowną wiedzę o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo i konkurencji.

Jednym z kluczowych zadań pracownika jest budowanie bazy klientów oraz realizacja planów sprzedażowych. Do obowiązków specjalisty do spraw sprzedaży należy obsługa partnerów handlowych oraz pozyskiwanie nowych klientów. Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są działy sprzedaży firm usługowych i produkcyjnych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się zarówno z pracowników naukowych jak i praktyków.

Wybrane przedmioty: Badania marketingowe, Komunikacja interpersonalna , Media społecznościowe, Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, Strategie dystybucji i sprzedaży, Negocjacje.

Analityk biznesowy (BUSINESS ANALYST)

 Analityk biznesowy to prestiżowy zawód związany ze światem wielkiej finansjery. Absolwent specjalności zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe; udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne; planuje strategie i rozwój polityki biznesowej; rozwiązuje problemy biznesowe związane z procedurami działania organizacji.

Absolwent studiów posiada wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania wspartą umiejętnościami użycia nowoczesnych narzędzi, uprawniającą do aplikowania na stanowiska średniego szczebla zarządzania na całym świecie.

Wielu spośród naszych absolwentów już na tym etapie decyduje się na rozpoczęcie kariery zawodowej, często także uruchamiają własną działalność gospodarczą. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i  praktyków.

Wybrane przedmioty: Analizy menedżerskie z Excelem, Bazy danych, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Badania marketingowe, Media społecznościowe, Negocjacje.

Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych (HOTEL MANAGER)

 Specjalizacja pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu zasad organizacji, planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami branży turystycznej i hotelarskiej, ze szczególnych uwzględnieniem form i metod obsługi ruchu turystycznego i uwarunkowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści oraz praktycy.

Absolwent specjalności znajdzie pracę w szeroko rozumianym sektorze turystyki, hotelarstwa i rekreacji oraz obiektach gastronomicznych, zarówno jako menedżer/kierownik niższego średniego szczebla, jak i pracownik sektora obsługi ruchu turystycznego.

Wybrane przedmioty: Media społecznościowe, Zachowania klientów i planowanie marketingowe, Systemy informatyczne w turystyce, Standardy obsługi hotelowej, Psychologia emocji i motywacji.

Specjalista ds. Logistyki (LOGISTICS MANAGER)

Specjalista ds. Logistyki to zawód na który obecnie jest bardzo duży popyt na rynku pracy ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę logistyczną w Polsce. Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami.

Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są działy logistyki i dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych i transportowych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków.

Wybrane przedmioty: Podstawy logistyki, Systemy teleinformatyczne w transporcie, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Normy i standardy techniczne transportu drogowego, Negocjacje.

Specjalista ds. Marki i Public Relations (BRAND AND PUBLIC RELATION MANAGER)

Brand and public relation manager to stosunkowo nowy, perspektywiczny zawód, wykreowany na potrzeby dzisiejszego marketingu i technik sprzedaży. Nie ma jeszcze zbyt wielkiej konkurencji w tej branży a sam zawód nie jest zbyt rozpowszechniony na rynku pracy.  Specjalista do spraw marki i public relations kształtuje korzystny, spójny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Do jego zadań należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji.

Przyszłym miejscem pracy absolwentów są działy PR lub marketingu w organizacjach publicznych i niepublicznych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników nauki i praktyków.

Wybrane przedmioty: Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych, Media społecznościowe, Myślenie krytyczne i kreatywne, Psychologia osobowości.

Specjalista ds. reklamy internetowej (E-COMMERCE MANAGER)

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu. Specjalista do spraw sprzedaży internetowej koncentruje się w swojej pracy na zachęcaniu do zakupu produktów lub usług poprzez przekazywanie potencjalnym nabywcom odpowiednio przygotowanych informacji. Określa miejsce i cel reklamy oraz jej adresatów w ogólnej strategii przedsiębiorstwa; ustala budżet reklamowy; dokonuje doboru treści reklamowych, wyboru mediów oraz formy przekazu reklamowego. Szczególne miejsce w treściach zajmuje reklama internetowa.

Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są działy sprzedaży, promocji lub marketingu organizacji prywatnych i publicznych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z praktyków.

Wybrane przedmioty: Media społecznościowe, Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych, Analizy menedżerskie z Excelem, Zachowania konsumentów i psychologia reklamy, Myślenie krytyczne i kreatywne.

Specjalista ds. Administracji publicznej (PUBLIC ADMINISTRATION MANAGER)

Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadanej wiedzy Absolwent będzie rozpatrywał sprawy interesantów z zakresu administracji publicznej. Będzie potrafił zaprojektować rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych zadań, a także wydać decyzję na podstawie otrzymanego upoważnienia.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania nowoczesnych technik kancelaryjno - biurowych i narzędzi informatycznych. Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są jednostki administracji rządowej i samorządowej. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków.

Wybrane przedmioty: Organizacja administracji publicznej, KPA i jego rola w pracy urzędnika, Gospodarka komunalna, Media społecznościowe, Zachowania organizacyjne.

 

Specjalista ds. BHP (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INSPECTOR)

Absolwent specjalności organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Specjalista ds. BHP potrafi także prowadzić doradztwo w zakresie bhp, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Absolwent ma wiedzę o sposobie opiniowania planów, założeń i projektów modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych. Uczestniczy także w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych.

Wybrane przedmioty: Prawo pracy, Dydaktyka szkoleń BHP, Postępowanie powypadkowe, Wymagania budynków i urządzeń w zakresie BHP, Certyfikacja artykułów spożywczych HACCP

Specjalista ds. Rachunkowości i finansów (FINANCIAL AND ACCOUNTANT MANAGER)

  Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego, oddziałach banków, biurach księgowych oraz działach finansowo-rachunkowych organizacji.

Absolwenci specjalności będą potrafili wykorzystywać uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji organizacji. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z  pracowników naukowych i praktyków.

Wybrane przedmioty: Rachunkowość finansowa, Ewidencyjne ujęcie przychodów i kosztów, Rozrachunki działalności gospodarczej, Analizy menedżerskie z Excelem, Podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, Finanse firm.

SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI IMPREZ (EVENT MANAGER)

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych, naukowych i innych.

Eventowiec to specjalista od planowanie spotkań i specjalnych wydarzeń, koordynowania organizacji eventów, przygotowywanie budżetów, negocjowanie kontraktów. Event Manager odpowiada za scenariusz wydarzenia, jego oprawę scenograficzną, muzyczną i artystyczną. Poszukuje dostawców cateringu oraz konferansjerów – w zależności od oryginalności pomysłu i zapotrzebowania. Współpracuje z gwiazdami ze świata mediów. Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są agencje eventowe, agencje PR, agencje marketingowe, a także korporacje i biura podróży. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się zarówno z pracowników naukowych jak i praktyków.

Wybrane przedmioty: Negocjacje, Zachowania organizacyjne, Analizy menedżerskie z Excelem, Zarządzanie projektami, Effective speaking. Studenci nabywają doświadczenie praktyczne podczas udziału w wydarzeniach: Geniusz IT, Run4aSmile oraz organizacji konferencji naukowych.

Przedmioty


Pobierz katalog przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Atuty kierunku


Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować

Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć

Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę

Nauka narzędzi informatycznych dla menedżerów

Synergia pomiędzy teorią i praktyką

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Stopka