O kierunku


✔ Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

✔ Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

✔ Program studiów obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.

✔ Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).

✔ Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner.

Specjalności


Zarządzanie projektami

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych,  kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach. Umiejętności kształtowane w ramach tej specjalności są istotne we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Zapewniają przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika projektu oraz pracownika zespołu projektowego. Są także bardzo przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które planują realizację przedsięwzięć gospodarczych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: kierowanie zespołem projektowym, zarządzanie wybranymi rodzajami projektów, komputerowe metody zarządzania projektami, zarządzanie projektami ze środków UE.

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem specjalności jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób przygotowujących się do roli menedżera czy specjalisty ds. personalnych. Specjalność ta ponadto jest bardzo cenna w pracy w działach kadr organizacji i działach HR. 

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji, Zarządzanie innowacjami, Strategie i procesy personalne, Kierowanie zespołem

Zarządzanie firmą

Słuchacz tej prestiżowej specjalności pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji, w tym zarządzania: międzynarodowego, projektami, kapitałem ludzkim i strategii marketingowych, a także z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej. W procesie nauczania doświadczona kadra ekspercka główny nacisk kładzie na praktyczny charakter interaktywnych zajęć, wzbogaconych licznymi studiami przypadków. Po ukończeniu tej specjalności Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich. Praktyczny aspekt prowadzonych zajęć pozwala również na zdobycie wymaganych kompetencji do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:Kierowanie zespołem, Analiza ekonomiczno-finansowa, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji.

Zarządzanie finansami

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji. W tym celu Absolwent dysponuje wszechstronną wiedzą o współczesnych instrumentach finansowych, umie je wycenić i potrafi zbudować strategie osłaniające przed ryzykiem. Ponadto Absolwent potrafi modelować na komputerze złożone zjawiska i procesy związane z zarządzaniem finansami firm czy funduszami inwestycyjnymi. Docelowymi miejscami pracy po tej specjalności są: podmioty rynku finansowego i kapitałowego, a także rynku usług doradztwa inwestycyjnego.

Wybraneo przedmioty specjalnościowe: Kierowanie zespołem, Analiza ekonomiczno-finansowa, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji.

Global Business Management

Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę i doświadczenie niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz złożonymi strategicznymi i praktycznymi problemami z zakresu zarządzania firmami w środowisku międzynarodowym. Program pomaga im rozwijać umiejętności oczekiwane od każdego nowoczesnego menedżera: przywództwo, komunikację, umiejętność liczenia, kreatywność, zdolności analityczne, rozwiązywanie problemów, pracę zespołową i planowanie strategiczne. Absolwenci mogą pracować jako menedżerowie w szerokim zakresie obszarów biznesowych, przede wszystkim w międzynarodowych organizacjach dowolnej wielkości.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Ryzyko, Przywództwo w biznesie światowym, Neomanager: uniwersalne prawa przyrody i biznesu, Przywództwo i zachowania organizacyjne.

Promocja i techniki sprzedaży

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać. Słuchacz posiada szerokie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji skutecznych strategii public relations.  Ważną umiejętnością zdobytą na tej specjalności jest również przygotowywanie i przeprowadzanie profesjonalnych prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem zasad mowy ciała. Docelowymi miejscami pracy po tej specjalności są działy PR i marketingu oraz działy sprzedaży przedsiębiorstw a także agencje reklamowe.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Promocja osobista i techniki sprzedaży, Interakcja człowiek-komputer, Kształtowanie kampanii promocyjnych, Marketing personalny.

Zarządzanie w administracji publicznej

Specjalność rozszerza wiedzę i umiejetności  z zakresu efektywnego zarządzania instytucjami administracji publicznej, ze szczególnym naciskiem na profesjonalne kierowanie i kontrolowanie zespołów ludzkich. Jej zadaniem jest ukształtowanie modelu nowoczesnego pracownika administracji publicznej, zorientowanego na współdziałanie i rozwiązywanie złożonych problemów sektora publicznego. Specjalność jest adresowana zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków)

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Prawo administracyjne; Audyt i kontrola wewnętrzna; Kierowanie zespołem; Wybrane aspekty finansów publicznych;

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również  zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych. Absolwent tej specjalności będzie w stanie samodzielnie: prowadzić i zarządzać działalnością gospodarczą w sektorze turystyki, pełnić funkcję menedżera w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich oraz pracować w wydziałach (komórkach) jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się szeroko rozumianą promocją turystyki i zarządzaniem turystyką w regionie. Również po tej specjalności absolwenci będą mogli kierować samodzielnie obiektami gastronomicznymi.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii, Kierowanie zespołem, Ekonomika turystyki i gastronomii, Promocja osobista i techniki sprzedażowe.

Współczesna rachunkowość

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również ważnych dla przyszłego przedsiębiorcy w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Osoba kończąca tą specjalność posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, audytu, prawa podatkowego oraz wykazuje się znajomością księgowych systemów informatycznych.  Specjalność przeznaczona jest dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych, a także dla kandydatów do pracy w tych służbach.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość sektora publicznego, Audyt i kontrola wewnętrzna, Narzędzia informatyczne w rachunkowości.

Przedmioty


Pobierz katalog przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Formy studiów


Studia stacjonarne

 1. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie uczelni w Nowym Sączu.
 2. Na pierwszym roku studenci dokonują wyboru pomiędzy polską a angielską ścieżką językową.
 3. Od drugiego roku studiów zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim.
 4. Absolwent otrzymuje dyplom studiów stacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia niestacjonarne

 1. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się na terenie uczelni w Nowym Sączu, średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela).
 2. Wykłady są dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy.
 3. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet

 1. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela).
 2. Wykłady odbywają się na terenie uczelni w Nowym Saczu, są również dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy.
 3. Ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzystaniem systemu Cloud Academy.
 4. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Atuty kierunku


Synergia pomiędzy teorią i praktyką

Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę

Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć

Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować

Poznasz narzędzia informatyczne dla menedżerów

Przyjazna administracja - minimum formalności, załatwianie wszystkich spraw studenckich poprzez własną, rozbudowaną sieć Intranet

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. W przypadku wyboru dodatkowej opcji dyplomu amerykańskiego naliczana jest dodatkowa opłata.

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Stopka