Tanulói képzések

Praktyki zawodowe
Organizacja praktyki zawodowej

Szakmai gyakorlat szervezése

 

A tanulmányok során a gyakorlati életben végzett szakmai gyakorlat a képzési program egyik legfontosabb eleme. Jelentős kiegészítése és fejlesztése az órákon tárgyalt elméleti és gyakorlati tartalomnak. A kiválasztott szervezeteknél végzett szakmai gyakorlatok során a hallgatók fejlesztik ismereteiket, készségeiket és szociális kompetenciáikat a szervezetekben fennálló konkrét problémák és kérdések tekintetében.

A szakmai gyakorlatok a munkaerőpiacon is fontos eszköznek számítanak, hiszen megadott gyakorlatot, tapasztalatot várnak el a munkára felvételiző személytől leendő munkaadói. 

 

A szakmai gyakorlat célja:

 

 • a szakmára, szakmai életre való gyakorlati felkészítés, beleértve a megszerzett ismeretek szakmai munka során történő felhasználásának képességét,
 • a jövőbeni szakmai munkához szükséges készségek kialakítása, beleértve többek között: elemzési készség, szervezési készség, csapatban való munkavégzés, kapcsolatteremtés, tárgyalásvezetés, valamint a tanuló felkészítése a rábízott feladatok önálló és felelősségteljes ellátására,
 • a hallgató/tanuló megismertetése a szakmai környezet sajátosságaival, a gazdasági és társadalmi szervezetek, a kormányzati igazgatási szervek, az önkormányzatok és a gazdasági és társadalmi élet egyéb szervezeti egységeinek működési elveivel, az egyes gazdasági ágazatok ismereteinek elmélyítése,
 • megismerkedik az egyes munkahelyeken történő nyilvántartás vezetésének technikájával, a munkaszervezés elveinek, a szervezeti struktúráknak, a hatáskörök megosztásának megismerése, tapasztalatszerzés, a munkaerőpiac és a munkahelyen szükséges készségek megismerése, valamint a tanulók/tanulók készségeinek önértékelése annak érdekében, hogy növeljék a munkaerőpiacon való hatékony versenyben való helytállási képességüket, a diákok munkaerő-piaci szakmai aktivizálódásának feltételeinek megteremtése.
 • A szakmai gyakorlat további célja lehet a kutatómunka céljainak megvalósításához hasznos anyagok és adatok gyűjtése, beleértve az egyetemi/mérnöki vagy mesterképzési szakdolgozatot is.
 • A szakmai gyakorlat további célja lehet olyan anyagok és adatok gyűjtése, amelyek hasznosak lehetnek a szakdolgozat megírásához.
Ile godzin powinienem zrealizować w ramach praktyki zawodowej?

Mennyi a gyakorlati idő?

A szakmai gyakorlat időtartama az alapképzés és az egységes mesterképzés esetében:

Mesterképzés esetén: 6 hónap, amely legalább 900 órát és 30 ECTS kreditet jelent: 3 hónap, amely legalább 450 órát és 15 ECTS kreditet jelent.

A 2019/2020-as nyári félévre felvételt nyert hallgatóknak 360 óra szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

A posztgraduális hallgatóknak pedagógiai gyakorlatot kell teljesíteniük:

 • 150 óra a posztgraduális hallgatók számára, amely pszichológiai és pedagógiai, valamint didaktikai felkészítést nyújt a tantárgy oktatására érdemi felkészültséggel rendelkező diplomásoknak;
 • 90 óra, amikor a hallgatók képesítést szereznek egy másik tantárgy/tanítás tanítására.
 • 120 óra a posztgraduális képzésben részt vevő, speciális nevelési igényűekkel foglalkozó órák tartására

Hogyan és mikor kezdődik a gyakorlat?

 1. A szakmai gyakorlatot a tanulmányok utolsó félévének végéig kell teljesíteni. Nem szükséges azonban a tanulmányok végéig megvárni. Ez azt jelenti, hogy bármelyik félévben megkezdhetők a gyakorlatok. Ebben az esetben a kreditpontok már korábban is megadhatók, de a hivatalos bejegyzés a bizonyítványba csak az utolsó félévben történik meg.
 2. A felhő rendszerbe be nem írt szakmai gyakorlatot nem veszik figyelembe és nem minősítik át.
 3. Egy szakmai gyakorlat több helyen is teljesíthető, így a fenti óraszám több intézményben is teljesíthető.
 4. A pszichológia szakos hallgatóknak a szakmai gyakorlatot a gyakorlati helyen foglalkoztatott pszichológus felügyelete és irányítása mellett kell teljesíteniük - őt jelölik ki a szakmai gyakorlat felügyelőjének. 
 5. A szakmai gyakorlat kétféleképpen valósulhat meg: standard módon, amikor a hallgató a gyakorlati helyre jelentkezik 

vagy

 1. Szakmai tevékenység beszámítható:

  - munkaviszony alapján végzett munka vagy

  - polgári jogi jogviszony alapján végzett munka vagy

  - önálló vállalkozói tevékenység, vagy

  - olyan szakmai gyakorlat, amelyet a hallgató egy másik felsőoktatási intézmény hallgatójaként vagy végzettjeként teljesített, és amely megfelel az adott szakterület tantervében foglalt követelményeknek, vagy

  a hallgató által teljesített (jelenleg is folyamatban lévő) szakmai gyakorlat, valamint a megfelelő gyakorlati ismeretek elsajátítását biztosító, hazai vagy külföldi vállalkozásnál végzett szakmai gyakorlat, - feltéve, hogy a tevékenység vagy munka típusa megfelel a szakmai gyakorlat céljának. A pszichológia területén fontos, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat részeként pszichológussal dolgozzon együtt, aki igazolja a pszichológiai ismeretek elsajátítása iránti elkötelezettségét, szakmai rátermettségét.

  A szakmai gyakorlat megkezdéséhez a hallgatónak a Cloud rendszerben ki kell választania a gyakorlat fület, megadnia a gyakorlat helyét és az intézményben teljesítendő óraszámát. Szükséges továbbá a kezdő és befejező dátum megadása is. Ha a hallgató a szakmai gyakorlatba szakmai gyakorlatot (pl. munkaviszony) kíván beszámítani, akkor a szerződés dátumát és a befejezés dátumát kell megadni (ha a munkaviszony folytatódik, a befejezés dátumát nem kell megadni).


   
Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji praktyki zawodowej?

Milyen dokumentumok szükségesek a szakmai gyakorlathoz?

 1. A  szakmai gyakorlathoz kapcsolódó összes dokumentumot online formában szükséges benyújtani, ami azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokat papíralapon nem fogadják el. A benyújtásuk e dokumentumok szkennelt formában történő feltöltésével lehetséges a CloudA rendszerbe.
 2. Gyakorlati naplót jelenleg nem kell vezetni, azonban ha a szakmai gyakorlat helye ilyen dokumentumot kér az egyetem a hallgató kérésére kiállíthat egyet. Mindazonáltal a végső ellenőrzés során nem szükséges a szakmai gyakorlati napló szkennelését elküldeni.
  A hallgató/ösztöndíjas maga kéri be azokat a dokumentumokat, amelyekre a szakmai gyakorlat megkezdéséhez szüksége lesz. Gyakornoki képzés esetén ez lehet:
  a szakmai gyakorlatra való hivatkozás
  képzési megállapodás
 3. Válasszon egyet a dokumentumok közül. Nem szükséges mindegyiket kitölteni. Tevékenységalapú gyakorlat esetén a hallgatónak a tevékenységalapú gyakorlatra vonatkozó kérelmet kell kiválasztania.
Gdzie odbywać praktykę zawodową?

Hol végezhető a szakmai gyakorlat?

 1. A menedzsment és informatika szakon a hallgatók az egyetem által biztosított szervezetekben, a hallgatók által javasolt helyeken (a Szakmai Gyakorlati Szabályzatban meghatározott szabályok szerint) teljesíthetik szakmai gyakorlatukat, vagy kérhetik a szakmai gyakorlat helyének beszámítását a szakmai gyakorlatba (a Szakmai Gyakorlati Szabályzatban meghatározott szabályok szerint).
 2. Ezen túlmenően a pszichológia szakterületen a hallgatót szakmai gyakorlatra elfogadó intézmény előfeltétele, hogy az intézmény alkalmazzon vagy együttműködjön egy szakképzett pszichológussal, aki a szakmai gyakorlatot végző hallgató érdemi felügyeletét ellátja.
  A pszichológia szakos hallgatók teljes szabadságot élveznek a gyakorlati hely megválasztásában.
 3. Javasoljuk:
  Általános és középiskolák;
  Óvodák;
  Pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központok;
  Kerületi családsegítő központok vagy szociális ellátó központok, örökbefogadó központok;
  Magán- és állami pszichológiai rendelők;
  Kórházak, beleértve a pszichiátriai osztályokat is;
  Alapítványok és egyesületek;
  Hospice-ok, neurológiai rehabilitációs központok;
  Képző cégek;
  Foglalkozásterápiás műhelyek és fogyatékkal élők egyesületei.

Szakmai gyakorlat - posztgraduális képzés:

 1. A tanári pályára való felkészítés - a következő intézményekben végrehajtandó a gyakorlati idő:
  A didaktikai felkészítés területén 120 óra gyakorlat: oktatási rendszer intézményei, pl. óvodák és általános iskolák vagy oktatási intézmények és középiskolák.
  30 óra gyakorlat a pszichológiai és pedagógiai felkészítés területén - pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központok, beleértve a nem állami központokat is.
 2. Más tantárgy tanítására való felkészítés (órák vezetése) - megvalósítandó, a következő intézmények:
  90 óra gyakorlat a didaktikai felkészítés területén: a tanulókat, szülőket, gondviselőket és tanárokat segítő oktatási rendszer intézményei, pl. óvodák és általános iskolák vagy oktatási intézmények és középiskolák.
  A speciális pedagógia területén történő felkészítés (a fogyatékosság azon területén, amelyre a tanulmányok vonatkoznak: oligofrenopedagógia, tyflopedagógia) a gyakorlatot olyan óvodákban, iskolákban és az oktatási rendszer olyan intézményeiben kell végezni, amelyekben az 1982. január 26-i törvény 9. cikkének (2) bekezdése alapján kiadott rendeletekben meghatározott képesítések szükségesek a tanári állás betöltéséhez. -
 3. Karta Nauczyciela, különösen a speciális iskolákban és speciális osztályokban,- azaz az alábbi iskolatípusokban az alábbiak közül:
  -általános óvodában - integrált ágakban, speciális ágakban;
  -integrációs óvodában, speciális óvodában;
  -általános általános általános iskola:
  -integrációs ágakban,
  -terápiás osztályokban,
  -speciális ágakban;
  -speciális általános iskola;
  -speciális alsó középiskola, speciális felső középiskola;
  -speciális oktatási gondozási központ;
  -speciális oktatási központ;
  -a hallgató által megkezdett posztgraduális tanulmányok körének megfelelő fogyatékossággal élő vagy halmozottan fogyatékos hallgatók számára fenntartott speciális iskola;
  -olyan központ, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató által felvett posztgraduális tanulmányok körének megfelelő fogyatékossággal élő vagy páros fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok teljesíthessék éves óvodai felkészítési, tankötelezettségi és tankötelezettségi kötelezettségüket;
  -pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központok;
   -terápiás napközi otthonok.

 4. A szakmai gyakorlat helyét a hallgató/tanuló maga választja meg. Az Egyetemnek több intézménnyel van megállapodása, így abban a helyzetben, amikor a szakmai gyakorlat megszervezésében segítségre van szükség, a hallgató/tanuló segítséget kérhet az adott szakterület szakmai gyakorlatának szupervizorától (menedzsment - Krzysztof Dyrek, M.Sc., informatika - Katarzyna Homoncik, M.Sc., pszichológia - Magdalena Wajda, M.Sc., a WSB-NLU Diagnosztikai, Véleményezési és Pszichológiai Támogató Intézet igazgatója).
Mam miejsce praktyki i co dalej?

Szereztem egy szakmai gyakorlatot, és most hogyan tovább?

Szükség esetén az Egyetem a hallgató/hallgató kérésére kiadhatja: a szakmai gyakorlatra való beutalót, a szakmai gyakorlat megszervezésére vonatkozó megállapodást vagy a szakmai gyakorlat megvalósítására vonatkozó megállapodást. Ezeket a dokumentumokat a Hallgató a Clouda rendszeren keresztül kéri, és a WSB-NLU Dékáni Hivatalában veheti át. Elküldhetők a Hallgató/hallgató e-mail címére vagy a hallgató által megadott lakcímre is (a postaköltség megfizetése után).
Miután a helyezés bekerült a Cloud rendszerbe, az adott kurzus kari felelőse elvégzi az első ellenőrzést. Elfogadás esetén a Hallgató/hallgató értesítést kap arról, hogy a kihelyezés pozitívan került ellenőrzésre, és megkezdheti a dokumentumok elkészítését a teljesítéshez.
A szakmai gyakorlat befejezésének alapja a fent említett dokumentumok (beutaló/megállapodás/jelentkezés) szkennelésének benyújtása a CloudA rendszerben, valamint a szakmai gyakorlatról szóló jelentés benyújtása, amelyet a CloudA rendszerben kell generálni és kitölteni. Ebben a jelentésben a hallgatónak/diáknak a ténylegesen végzett tevékenységeket kell beírnia. Az Egyetem nem javasol konkrét feladatokat a szakmai gyakorlat teljesítése során.
Az a szervezeti egység, amelynél a szakmai gyakorlatot teljesítették, a jelentésen aláírásával és névbélyegzővel (cégbélyegzővel) igazolja a szakmai gyakorlat teljesítésének tényét, és a hallgatóról véleményt ad a hallgató szakmai gyakorlatának lefolyásáról értékelés formájában (ezek az értékelések a jelentés második oldalán generálódnak).

A pszichológia területén a szakmai gyakorlat teljesítésének előfeltétele, hogy a gyakornok a szakmai gyakorlat szervezőjénél a szakmai gyakorlat felügyelője és a szakmai gyakorlatot végző iskola/intézmény igazgatója által kitöltött és jóváhagyott szakmai beszámolót nyújtson be, a szakmai gyakorlat értékelésével együtt.
A gyakorlat beszámítását az adott szakterület gyakorlatvezetője adja meg.
A kötelező pedagógiai szakmai gyakorlat sikertelensége a félév sikertelenségével egyenértékű.

Rövid útmutató a gyakorlat hozzáadásához a CloudA-ban (gyakorlat fül)

 1. Ismerje meg a gyakorlati szabályzatot (Hasznos linkek szakasz).
  Töltse ki a szükséges mezőket a praxis hozzáadási űrlapon (praxis hozzáadása gomb a bal oldalon). Ne feledje, hogy a gyakorlatnak összeegyeztethetőnek kell lennie az Ön szakterületével.
  Várja meg a gyakorlat ellenőrzését.
  Ha a gyakorlat hozzáadása űrlapon jelezte:
  standard gyakorlatot:
  Szerezze be a Dékáni Hivatalból az intézmény/munkáltató által előírt aláírt dokumentumokat, ahol a gyakorlatát végzi. A dokumentumokat kérésre elküldjük Önnek;
  Egészítse ki a beérkezett dokumentumokban szereplő hiányzó adatokat;
  Szerezze be a kiválasztott intézményben a dokumentumokban előírt összes aláírást;
  A szakmai gyakorlat megkezdése előtt töltse fel az intézmény által aláírt dokumentumok (megállapodás/szerződés/gyakorlati beutaló) szkennelt példányait a CloudA rendszerbe;
  A szakmai gyakorlat befejezése után töltse ki a jelentést a CloudA-ban, majd mentse el (de még ne fejezze be a szakmai gyakorlatot).
 2. Munkahelyi tapasztalaton alapuló szakmai gyakorlat:
  • Nyomtassa ki a gyakornoki kreditkérelmet;
  • Töltse ki a hiányzó adatokat és írja alá a dokumentumot;
  • Szkennelje be a kitöltött és aláírt kérelmet, majd töltse fel a CloudA rendszerbe;
  • Töltse fel a munkaviszony igazolását (önfoglalkoztatás esetén a CEiGD másolatát) a CloudA rendszerbe;
  • Töltse ki a jelentést a CloudA rendszerben, majd mentse el (de a gyakorlatot még ne töltse ki);
  • Nyomtassa ki a jelentést és töltse ki az aláírásokat, majd töltse fel a szkennelést a CloudA rendszerbe.
  • Küldje el a gyakorlatot ellenőrzésre (befejezés gomb), és várja meg, hogy a WSB-NLU gyakorlatfelügyelője jóváhagyja azt.
  • Ha bármilyen problémája vagy kérdése van, kérjük, forduljon a Dékáni Hivatalhoz +421 948 285 723, dunaszerdahely@wsb-nlu.edu.pl.

Hogyan adhatok hozzá helyesen egy tanulóhelyet a Cloud Academy™ (CloudA) rendszerben?

 

Cookie-beállítások
Hölgyeim és Uraim! Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében. A cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit a Beállítások gombra kattintva adhatja meg. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg Adatvédelmi irányelvek és GDPR információs záradék.
Cookie-beállítások
Cookie-k használata

Hölgyeim és Uraim! Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében. Megadhatja a cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg Adatvédelmi irányelvek és GDPR információs záradék.

Több információ

Ha kérdése van a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot kapcsolatba lépni.