Tanulói képzések

Praktyki zawodowe
Organizacja praktyki zawodowej

Szakmai gyakorlat szervezése

 

A tanulmányok során a gyakorlati életben végzett szakmai gyakorlat a képzési program egyik legfontosabb eleme. Jelentős kiegészítése és fejlesztése az órákon tárgyalt elméleti és gyakorlati tartalomnak. A kiválasztott szervezeteknél végzett szakmai gyakorlatok során a hallgatók fejlesztik ismereteiket, készségeiket és szociális kompetenciáikat a szervezetekben fennálló konkrét problémák és kérdések tekintetében.

A szakmai gyakorlatok a munkaerőpiacon is fontos eszköznek számítanak, hiszen megadott gyakorlatot, tapasztalatot várnak el a munkára felvételiző személytől leendő munkaadói. 

 

A szakmai gyakorlat célja:

 

 • a szakmára, szakmai életre való gyakorlati felkészítés, beleértve a megszerzett ismeretek szakmai munka során történő felhasználásának képességét,
 • a jövőbeni szakmai munkához szükséges készségek kialakítása, beleértve többek között: elemzési készség, szervezési készség, csapatban való munkavégzés, kapcsolatteremtés, tárgyalásvezetés, valamint a tanuló felkészítése a rábízott feladatok önálló és felelősségteljes ellátására,
 • a hallgató/tanuló megismertetése a szakmai környezet sajátosságaival, a gazdasági és társadalmi szervezetek, a kormányzati igazgatási szervek, az önkormányzatok és a gazdasági és társadalmi élet egyéb szervezeti egységeinek működési elveivel, az egyes gazdasági ágazatok ismereteinek elmélyítése,
 • megismerkedik az egyes munkahelyeken történő nyilvántartás vezetésének technikájával, a munkaszervezés elveinek, a szervezeti struktúráknak, a hatáskörök megosztásának megismerése, tapasztalatszerzés, a munkaerőpiac és a munkahelyen szükséges készségek megismerése, valamint a tanulók/tanulók készségeinek önértékelése annak érdekében, hogy növeljék a munkaerőpiacon való hatékony versenyben való helytállási képességüket, a diákok munkaerő-piaci szakmai aktivizálódásának feltételeinek megteremtése.
 • A szakmai gyakorlat további célja lehet a kutatómunka céljainak megvalósításához hasznos anyagok és adatok gyűjtése, beleértve az egyetemi/mérnöki vagy mesterképzési szakdolgozatot is.
 • A szakmai gyakorlat további célja lehet olyan anyagok és adatok gyűjtése, amelyek hasznosak lehetnek a szakdolgozat megírásához.
Ile godzin powinienem zrealizować w ramach praktyki zawodowej?

Mennyi a gyakorlati idő?

A szakmai gyakorlat időtartama az alapképzés és az egységes mesterképzés esetében:

Mesterképzés esetén: 6 hónap, amely legalább 900 órát és 30 ECTS kreditet jelent: 3 hónap, amely legalább 450 órát és 15 ECTS kreditet jelent.

A 2019/2020-as nyári félévre felvételt nyert hallgatóknak 360 óra szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

A posztgraduális hallgatóknak pedagógiai gyakorlatot kell teljesíteniük:

 • 150 óra a posztgraduális hallgatók számára, amely pszichológiai és pedagógiai, valamint didaktikai felkészítést nyújt a tantárgy oktatására érdemi felkészültséggel rendelkező diplomásoknak;
 • 90 óra, amikor a hallgatók képesítést szereznek egy másik tantárgy/tanítás tanítására.
 • 120 óra a posztgraduális képzésben részt vevő, speciális nevelési igényűekkel foglalkozó órák tartására

Hogyan és mikor kezdődik a gyakorlat?

 1. A szakmai gyakorlatot a tanulmányok utolsó félévének végéig kell teljesíteni. Nem szükséges azonban a tanulmányok végéig megvárni. Ez azt jelenti, hogy bármelyik félévben megkezdhetők a gyakorlatok. Ebben az esetben a kreditpontok már korábban is megadhatók, de a hivatalos bejegyzés a bizonyítványba csak az utolsó félévben történik meg.
 2. A felhő rendszerbe be nem írt szakmai gyakorlatot nem veszik figyelembe és nem minősítik át.
 3. Egy szakmai gyakorlat több helyen is teljesíthető, így a fenti óraszám több intézményben is teljesíthető.
 4. A pszichológia szakos hallgatóknak a szakmai gyakorlatot a gyakorlati helyen foglalkoztatott pszichológus felügyelete és irányítása mellett kell teljesíteniük - őt jelölik ki a szakmai gyakorlat felügyelőjének. 
 5. A szakmai gyakorlat kétféleképpen valósulhat meg: standard módon, amikor a hallgató a gyakorlati helyre jelentkezik 

vagy

 1. Szakmai tevékenység beszámítható:

  - munkaviszony alapján végzett munka vagy

  - polgári jogi jogviszony alapján végzett munka vagy

  - önálló vállalkozói tevékenység, vagy

  - olyan szakmai gyakorlat, amelyet a hallgató egy másik felsőoktatási intézmény hallgatójaként vagy végzettjeként teljesített, és amely megfelel az adott szakterület tantervében foglalt követelményeknek, vagy

  a hallgató által teljesített (jelenleg is folyamatban lévő) szakmai gyakorlat, valamint a megfelelő gyakorlati ismeretek elsajátítását biztosító, hazai vagy külföldi vállalkozásnál végzett szakmai gyakorlat, - feltéve, hogy a tevékenység vagy munka típusa megfelel a szakmai gyakorlat céljának. A pszichológia területén fontos, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat részeként pszichológussal dolgozzon együtt, aki igazolja a pszichológiai ismeretek elsajátítása iránti elkötelezettségét, szakmai rátermettségét.

  A szakmai gyakorlat megkezdéséhez a hallgatónak a Cloud rendszerben ki kell választania a gyakorlat fület, megadnia a gyakorlat helyét és az intézményben teljesítendő óraszámát. Szükséges továbbá a kezdő és befejező dátum megadása is. Ha a hallgató a szakmai gyakorlatba szakmai gyakorlatot (pl. munkaviszony) kíván beszámítani, akkor a szerződés dátumát és a befejezés dátumát kell megadni (ha a munkaviszony folytatódik, a befejezés dátumát nem kell megadni).


   
Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji praktyki zawodowej?

Milyen dokumentumok szükségesek a szakmai gyakorlathoz?

 1. A  szakmai gyakorlathoz kapcsolódó összes dokumentumot online formában szükséges benyújtani, ami azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokat papíralapon nem fogadják el. A benyújtásuk e dokumentumok szkennelt formában történő feltöltésével lehetséges a CloudA rendszerbe.
 2. Gyakorlati naplót jelenleg nem kell vezetni, azonban ha a szakmai gyakorlat helye ilyen dokumentumot kér az egyetem a hallgató kérésére kiállíthat egyet. Mindazonáltal a végső ellenőrzés során nem szükséges a szakmai gyakorlati napló szkennelését elküldeni.
  A hallgató/ösztöndíjas maga kéri be azokat a dokumentumokat, amelyekre a szakmai gyakorlat megkezdéséhez szüksége lesz. Gyakornoki képzés esetén ez lehet:
  a szakmai gyakorlatra való hivatkozás
  képzési megállapodás
 3. Válasszon egyet a dokumentumok közül. Nem szükséges mindegyiket kitölteni. Tevékenységalapú gyakorlat esetén a hallgatónak a tevékenységalapú gyakorlatra vonatkozó kérelmet kell kiválasztania.
Gdzie odbywać praktykę zawodową?

Hol végezhető a szakmai gyakorlat?

 1. A menedzsment és informatika szakon a hallgatók az egyetem által biztosított szervezetekben, a hallgatók által javasolt helyeken (a Szakmai Gyakorlati Szabályzatban meghatározott szabályok szerint) teljesíthetik szakmai gyakorlatukat, vagy kérhetik a szakmai gyakorlat helyének beszámítását a szakmai gyakorlatba (a Szakmai Gyakorlati Szabályzatban meghatározott szabályok szerint).
 2. Ezen túlmenően a pszichológia szakterületen a hallgatót szakmai gyakorlatra elfogadó intézmény előfeltétele, hogy az intézmény alkalmazzon vagy együttműködjön egy szakképzett pszichológussal, aki a szakmai gyakorlatot végző hallgató érdemi felügyeletét ellátja.
  A pszichológia szakos hallgatók teljes szabadságot élveznek a gyakorlati hely megválasztásában.
 3. Javasoljuk:
  Általános és középiskolák;
  Óvodák;
  Pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központok;
  Kerületi családsegítő központok vagy szociális ellátó központok, örökbefogadó központok;
  Magán- és állami pszichológiai rendelők;
  Kórházak, beleértve a pszichiátriai osztályokat is;
  Alapítványok és egyesületek;
  Hospice-ok, neurológiai rehabilitációs központok;
  Képző cégek;
  Foglalkozásterápiás műhelyek és fogyatékkal élők egyesületei.

Szakmai gyakorlat - posztgraduális képzés:

 1. A tanári pályára való felkészítés - a következő intézményekben végrehajtandó a gyakorlati idő:
  A didaktikai felkészítés területén 120 óra gyakorlat: oktatási rendszer intézményei, pl. óvodák és általános iskolák vagy oktatási intézmények és középiskolák.
  30 óra gyakorlat a pszichológiai és pedagógiai felkészítés területén - pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központok, beleértve a nem állami központokat is.
 2. Más tantárgy tanítására való felkészítés (órák vezetése) - megvalósítandó, a következő intézmények:
  90 óra gyakorlat a didaktikai felkészítés területén: a tanulókat, szülőket, gondviselőket és tanárokat segítő oktatási rendszer intézményei, pl. óvodák és általános iskolák vagy oktatási intézmények és középiskolák.
  A speciális pedagógia területén történő felkészítés (a fogyatékosság azon területén, amelyre a tanulmányok vonatkoznak: oligofrenopedagógia, tyflopedagógia) a gyakorlatot olyan óvodákban, iskolákban és az oktatási rendszer olyan intézményeiben kell végezni, amelyekben az 1982. január 26-i törvény 9. cikkének (2) bekezdése alapján kiadott rendeletekben meghatározott képesítések szükségesek a tanári állás betöltéséhez. -
 3. Karta Nauczyciela, különösen a speciális iskolákban és speciális osztályokban,- azaz az alábbi iskolatípusokban az alábbiak közül:
  -általános óvodában - integrált ágakban, speciális ágakban;
  -integrációs óvodában, speciális óvodában;
  -általános általános általános iskola:
  -integrációs ágakban,
  -terápiás osztályokban,
  -speciális ágakban;
  -speciális általános iskola;
  -speciális alsó középiskola, speciális felső középiskola;
  -speciális oktatási gondozási központ;
  -speciális oktatási központ;
  -a hallgató által megkezdett posztgraduális tanulmányok körének megfelelő fogyatékossággal élő vagy halmozottan fogyatékos hallgatók számára fenntartott speciális iskola;
  -olyan központ, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató által felvett posztgraduális tanulmányok körének megfelelő fogyatékossággal élő vagy páros fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok teljesíthessék éves óvodai felkészítési, tankötelezettségi és tankötelezettségi kötelezettségüket;
  -pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központok;
   -terápiás napközi otthonok.

 4. A szakmai gyakorlat helyét a hallgató/tanuló maga választja meg. Az Egyetemnek több intézménnyel van megállapodása, így abban a helyzetben, amikor a szakmai gyakorlat megszervezésében segítségre van szükség, a hallgató/tanuló segítséget kérhet az adott szakterület szakmai gyakorlatának szupervizorától (menedzsment - Krzysztof Dyrek, M.Sc., informatika - Katarzyna Homoncik, M.Sc., pszichológia - Magdalena Wajda, M.Sc., a WSB-NLU Diagnosztikai, Véleményezési és Pszichológiai Támogató Intézet igazgatója).
Mam miejsce praktyki i co dalej?

Mam miejsce praktyki i co dalej?

 1. W razie potrzeby Uczelnia na prośbę Studenta/Słuchacza może wystawić: skierowanie na praktykę, porozumienie o organizacji praktyki zawodowej lub umowę o realizacji praktyki. O niniejsze dokumenty student wnioskuje poprzez system Clouda i są one do odbioru w Dziekanacie WSB-NLU. Mogą być również wysłane na adres email Studenta/Słuchacza lub pod wskazany przez niego adres zamieszkania (po opłaceniu kosztów przesyłki).
 2. Po wprowadzeniu praktyki do systemu Clouda, opiekun merytoryczny danego kierunku dokonuje wstępnej weryfikacji. W przypadku akceptacji, Student/Słuchacz otrzymuje informację, że praktyka została pozytywnie zweryfikowana i może przystąpić do przygotowywania dokumentów celem jej zaliczenia.
 3. Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie w CloudA skanów wszystkich wspomnianych wcześniej dokumentów (skierowanie/porozumienie/wniosek) oraz przedłożenie sprawozdania z praktyki, które należy wygenerować w systemie clouda i wypełnić. Student/Słuchacz wpisuje w niniejszym sprawozdaniu faktycznie podejmowane czynności. Uczelnia nie proponuje konkretnych zadań podczas realizowania praktyki zawodowej.
 4. Podmiot, u którego praktyka została zrealizowana potwierdza na sprawozdaniu podpisem i imienną pieczątką (pieczęć firmowa) fakt odbycia praktyki oraz wydaje opinię o praktykancie w formie oceny przebiegu studenckiej praktyki zawodowe (oceny te generują się na 2-giej stronie sprawozdania).
 5. Na kierunku Psychologia warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez praktykanta wypełnionego i zatwierdzonego przez Opiekuna praktyk w podmiocie Organizatora praktyk oraz Dyrektora szkoły/placówki, w której odbywała się praktyka, sprawozdania z praktyki wraz z oceną praktyki.
 6. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun merytoryczny praktyk dla danego kierunku.
 7. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru.

Skrócona instrukcja dodania praktyki w CloudA (zakładka praktyki)

 1. Zapoznaj się z regulaminem praktyk (sekcja Przydatne Odnośniki).
 2. Wypełnij wymagane pola w formularzu dodawania praktyki (przycisk dodaj praktykę z lewej strony). Pamiętaj, że praktyka powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
 3. Poczekaj na weryfikację praktyki.
 4. Jeśli w formularzu dodawania praktyki wskazałeś:
  • praktykę standardową:
   • Odbierz z Dziekanatu podpisane dokumenty, których wymaga instytucja/zakład pracy, w którym odbywasz praktykę. Na prośbę studenta/Słuchacza dokumenty mogą być wysłane;
   • Uzupełnij brakujące dane w otrzymanych dokumentach;
   • Uzyskaj w wybranej instytucji wszystkie wymagane w dokumentach podpisy;
   • Przed rozpoczęciem praktyki prześlij do systemu CloudA skany podpisanych przez Instytucję dokumentów (porozumienie/umowa/skierowanie na praktykę);
   • Po zrealizowaniu praktyki uzupełnij sprawozdanie w CloudA, następnie je zapisz (ale jeszcze nie kończ praktyki).
  • praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:
   • Wydrukuj wniosek o zaliczenie praktyki;
   • Uzupełnij brakujące dane i podpisz dokument;
   • Zeskanuj uzupełniony i podpisany wniosek a następnie prześlij go do systemu CloudA;
   • Prześlij do systemu CloudA potwierdzenie zatrudnienia (w przypadku własnej działalności gospodarczej odpis z CEiGD);
   • Uzupełnij sprawozdanie w CloudA, następnie je zapisz (ale jeszcze nie kończ praktyki);
 5. Wydrukuj sprawozdanie oraz uzupełnij podpisy, a następnie prześlij jego skan do systemu CloudA.
 6. Przekaż praktykę do weryfikacji (przycisk zakończ) i czekaj na jej zatwierdzenie przez Opiekuna praktyk WSB-NLU.

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem +48 18 44 99 148, dziekanat@wsb-nlu.edu.pl.

Jak poprawnie dodać praktykę zawodową w Cloud Academy™ (CloudA)?

 

Cookie-beállítások
Hölgyeim és Uraim! Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében. A cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit a Beállítások gombra kattintva adhatja meg. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg Adatvédelmi irányelvek és GDPR információs záradék.
Cookie-beállítások
Cookie-k használata

Hölgyeim és Uraim! Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében. Megadhatja a cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg Adatvédelmi irányelvek és GDPR információs záradék.

Több információ

Ha kérdése van a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot kapcsolatba lépni.