Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Uznawalność dokumentów zagranicznych

Uznawalność dokumentów zagranicznych

Chcesz ubiegać się o studia w Polsce, ale uzyskałeś maturę lub inne świadectwo zagranicą? Musisz spełnić kilka warunków oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

Dowiedz się wszystkiego, co ważne w przypadku świadectw uzyskanych poza Polską!

Zagraniczne świadectwo – czy może być uznane za ważne podczas ubiegania się o przyjęcie studia?

Zagraniczne świadectwo – czy może być uznane za ważne podczas ubiegania się o przyjęcie studia?

Wszyscy, którzy ukończyli szkołę za granicą, bez przeszkód mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w WSB-NLU. Warunkiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które objęte jest umowa międzynarodową. Co to oznacza? Niektóre świadectwa uzyskane za granicą nie wymagają żadnych dodatkowych formalności – uznawane są automatycznie, na mocy polskiego prawa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz złożyć swoje dokumenty bezpośrednio w uczelni lub innej instytucji bez uzyskiwania żadnych dodatkowych opinii.

Jakie świadectwa uznawane są w Polsce z mocy prawa?

W Polsce, na mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy, posiadacze poniższych świadectw i dyplomów nie muszą dostarczać m.in. do uczelni żadnych dodatkowych dokumentów czy nostryfikacji. Na mocy prawa uznaje się:

 • Świadectwa „maturalne”, które zostały uzyskane na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Postanowienie to dotyczy wszystkich świadectw oraz dyplomów ukończenia szkół średnich, świadectw lub dyplomów maturalnych, bądź innych dokumentów, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument został wydany.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi:
  • umowy dwustronne,
  • umowy wielostronne.

Co w przypadku, gdy świadectwo nie spełnia uznania z mocy prawa?

Jeśli posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów – niezbędne będzie dopełnienie kilku formalności, w tym uzyskanie nostryfikacji świadectwa maturalnego.

Co trzeba dołączyć do świadectwa uzyskanego poza Polską?

Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o przyjęcie na studia I stopnia i posiadasz maturę zagraniczną, powinieneś dostarczyć poniższe dokumenty:

 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów (również apostille lub legalizacja) sporządzone w języku polskim,
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego.

Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i posiadasz dyplom zagraniczny, aby kontynuować kształcenie w WSB-NLU musisz dostarczyć poniższe dokumenty:

 • apostille lub legalizację dla dyplomu wydanego poza granicami Polski,
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów (również apostille lub legalizacja) sporządzone w języku polskim.

Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) do dokumentów

Dyplom lub świadectwo maturalne jest niezbędne, by starać się o miejsce na uczelni wyższej. Jeśli posiadasz dokumenty uzyskane za granicą, ale chcesz studiować w Polsce na WSB-NLU, niezbędne jest przetłumaczenie dokumentu na język polski.

Dlaczego istotne jest tłumaczenie poświadczone dokumentów?

Jednym z warunków koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji na WSB-NLU w przypadku dokumentów wydawanych za granicą, jest uzyskanie tłumaczenia poświadczonego. Jedynie dostarczenie odpowiednio przetłumaczonych dokumentów pozwala uznać prawdziwość dostarczonych na uczelnię dyplomów lub świadectw. Pamiętaj, by wykonać jedynie tłumaczenie poświadczone dokumentów, a nie zwykłe! W przeciwieństwie do klasycznego tłumaczenia, jedynie tłumaczenie przysięgłe zyskuje moc prawną i można je złożyć w instytucjach państwowych czy organach takich jak WSB-NLU.

Tłumaczenie poświadczone – co to takiego?

Tłumaczenie poświadczone często potocznie bywa nazywane również przysięgłym lub uwierzytelnionym. To bardzo szczególny rodzaj tłumaczenia, który może być wykonywany wyłącznie przez uprawnioną osobę, czyli tłumacza przysięgłego. Posiada on uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, może wykonywać tłumaczenia opatrzone specjalnym poświadczeniem, odciskiem pieczęci oraz podpisem i dedykowaną formułą, informująca o tym, jaki konkretnie dokument został nadany do przetłumaczenia.

Kto może wykonać tłumaczenie poświadczone?

Jeśli chcesz zapisać się na studia prowadzone w języku polskim, a posiadasz dokumenty w innym języku – muszą być one przetłumaczone. Tłumaczenie poświadczone może być wykonane przez:

 • Tłumacza przysięgłego z Polski, który jest wpisany na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • Tłumacza przysięgłego z Unii Europejskiej;
 • Konsula RP znajdującego się w państwie, w którym wydano dyplom lub świadectwo;
 • Akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne.

O czym pamiętać wykonując tłumaczenie poświadczone dokumentów?

Twój dyplom lub świadectwo, które chcesz złożyć na WSB-NLU jest poświadczone apostille? Pamiętaj, aby przetłumaczyć na język polski również i ten dokument! Planujesz aplikować na studia WSB-NLU prowadzone w języku obcym? Przetłumacz dokumenty (czyli dyplom lub świadectwo) na język polski bądź angielski.

Apostille i legalizacja dla świadectwa wydanego poza granicami Polski

Apostille i legalizacja dla świadectwa wydanego poza granicami Polski

Zdarzają się przypadki, gdy świadectwa zagraniczne, czyli uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zostać poddane legalizacji. Na czym to polega i co przyszły student musi wiedzieć?

Apostille dla świadectwa zagranicznego – co to takiego?

Apostille to poświadczenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską. Mówiąc prościej: apostille to poświadczenie dokumentu (w tym wypadku dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły) sporządzone w jednym państwie, by móc w pełni legalnie używać tego dokumentu w innym państwie. Dzięki temu wiadomo, że dany dokument jest autentyczny i można posługiwać się nim za granicą. Każdy dokument, który jest potwierdzony apostille może być złożony na uczelnię. Apostille wydawane jest na wniosek posiadacza dyplomu lub świadectwa. Apostille wydawane jest przez NAWA i Kuratorium Oświaty państwa, w którym zdobyty został dyplom. Pełną listę państw oraz instytucji, które są odpowiedzialne za wydanie apostille znajdziesz tutaj: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Legalizacja dokumentów i świadectw – co trzeba wiedzieć?

Legalizacja dokumentów i świadectw – co trzeba wiedzieć?

Podobnie, co apostille działa legalizacja dokumentów. Jej zadaniem jest potwierdzenie autentyczności świadectwa lub dyplomu uzyskanego poza granicami naszego kraju. Legalizację dokumentów stosuje się w przypadku uzyskania dyplomu lub świadectwa w krajach, które nie przystąpiły do Konwencji Haskiej, czyli wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zdobycie apostille. Po uzyskaniu legalizacji w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego kraju.

O czym pamiętać w przypadku apostille lub legalizacji dokumentów?

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczona do WSB-NLU najpóźniej do końca I semestru studiów. Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku równoznaczne jest ze skreśleniem osoby z listy studentów.

Uwaga! Świadectwo matury międzynarodowej - International Baccalaureate, oraz świadectwo matury europejskiej – European Baccalaureate, nie wymagają legalizacji ani tłumaczenia na język polski.

Decyzja o uznawaniu dyplomu zagranicznego

Decyzja o uznawaniu dyplomu zagranicznego

Jeśli chcesz kontynuować swoją edukację w Polsce, ale posiadasz dyplom zagraniczny – sprawdź, czy zostanie on uznany od razu, na mocy prawa, czy potrzebujesz uzyskać dodatkowe decyzje – nostryfikację dyplomu.

Uznanie świadectwa zagranicznego – kiedy obowiązuje?

Część świadectw jest w Polsce uznawanych z tzw. mocy prawa. Co to oznacza? Takie dyplomy i świadectwa nie wymagają żadnych dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Nie ma potrzeby opiniowania, czy poświadczania ich legalności przez polskie instytucje bądź urzędy. Bezpośrednie uznanie świadectw dotyczy wyłącznie dokumentów wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia (dotyczy to również umów już nieobowiązujących w odniesieniu do dokumentów wydanych w czasie obowiązywania umowy).

Świadectwa zagraniczne – z jakich krajów uznaje się z mocy prawa?

Uznanie dokumentów o wykształceniu z mocy prawa dotyczy wyłącznie świadectw i dyplomów z krajów OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Inne kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia to Białoruś, Chiny, Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Uznanie świadectwa zagranicznego podczas dodatkowej procedury.

Świadectwa wydane w państwach, które nie mają z Polską zawartej umowy, wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury. Dopiero po jej przeprowadzeniu będą mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Uznanie takiego świadectwa odbywa się za pośrednictwem kuratora oświaty. W celu uzyskania niezbędnych informacji, należy skontaktować bezpośrednio z kuratorium.

Nostryfikacja dyplomu, co to takiego?

Nostryfikacja dyplomu, co to takiego?

Ponieważ nie wszystkie kraje mają umowę z Polską, w niektórych przypadkach niezbędna jest nostryfikacja dyplomu. Co to takiego? Nostryfikacja to procedura, która prowadzi do ustalenia polskiego odpowiednika dla zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlegają dyplomu ukończenia studiów za granicą, które nie mogą być uznane za równoważne polskim odpowiednikom. Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Nostryfikacja świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego zagranicą wymaga dodatkowo przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, iż uzyskane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.