Rekrutacja otwarta do 5 października! Zapisz się i zajmij swoje miejsce już dziś!

Aplikuj online

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe
Organizacja praktyki zawodowej

Organizacja praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa realizowana podczas studiów na profilu praktycznym jest jednym z najważniejszych elementów programu kształcenia. Stanowi istotne uzupełnienie i rozwinięcie treści teoretycznych i praktycznych omawianych na zajęciach. Studenci podczas praktyk w wybranych organizacjach rozwijają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące konkretnych problemów i spraw z którymi borykają się organizacje.

Praktyki stanowią również istotny atut, ważny na rynku pracy podczas poszukiwania przez absolwentów pierwszej pracy. Dzięki takim bowiem praktykom zawodowym absolwenci są lepiej przygotowani do przyszłej pracy.

Celem praktyk studenckich jest między innymi:

 • praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych,
 • pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie Studenta/Słuchacza do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • zapoznanie Studentów/Słuchaczy ze specyfiką środowiska zawodowego, zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, społecznych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych w życiu gospodarczo – społecznym, pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
 • zapoznanie się z techniką prowadzenia dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • poznanie zasad organizacji pracy, struktur organizacyjnych, podziału kompetencji,
 • zdobycie doświadczenia, wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności wymaganych w pracy, a także dokonanie samooceny w zakresie umiejętności Studentów/Słuchaczy w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku pracy,
 • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej Studentów/Słuchaczy na rynku pracy.

Dodatkowym celem praktyki może być zebranie materiałów i danych przydatnych do realizacji założeń pracy badawczej, w tym pracy licencjackiej/inżynierskiej czy magisterskiej.

Ile godzin powinienem zrealizować w ramach praktyki zawodowej?

Ile godzin powinien zrealizować student w ramach praktyki zawodowej?

Okres trwania studenckiej praktyki zawodowej wynosi: - dla studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich: 6 miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż 900 godzin i 30 punktów ECTS, - dla studiów II stopnia: 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin i 15 punktów ECTS. Studenci przyjęci przed rekrutacją na semestr letni 2019/2020 zobowiązani są do zrealizowania 360 godzin praktyk zawodowych.

Słuchacze studiów podyplomowych obowiązują praktyki pedagogiczne w wymiarze:

 • 150 godzin dla słuchaczy studiów podyplomowych dających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne absolwentom studiów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć;
 • 90 godzin słuchaczy uzyskujących kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu/ prowadzenia zajęć.
 • 120 godzin dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania w dziedzinie pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jak i kiedy rozpocząć praktykę?

 1. Praktykę należy zrealizować do końca ostatniego semestru studiów. Nie jest jednak koniczne, aby z jej rozpoczęciem czekać do końca studiów. Oznacza to, że na niższych semestrach Studenci/Słuchacze mogą już przystąpić do jej realizacji. W takim przypadku zaliczenie może odbyć się wcześniej, jednak formalny wpis do protokołu wraz z oceną zostaje dokonywany dopiero w ostatnim semestrze.
 2. Praktyka, która nie zostanie wprowadzona do systemu clouda nie jest brana pod uwagę oraz zaliczana.
 3. Praktyka może być realizowana w kilku miejscach, a więc powyższą ilość godzin można odbywać w większej liczbie niż jedna instytucja.
 4. Studenci kierunku psychologia zobowiązani są do realizowania praktyki pod nadzorem i opieką psychologa, który zatrudniony jest w miejscu odbywania praktyki zawodowej- jest on wskazany jako opiekun praktyki zawodowej.
 5. Praktykę można realizować w dwojaki sposób: standardowo- gdzie student jest przyjmowany na podstawie skierowania na praktykę lub porozumienia z pracodawcą.

lub

 1. Na poczet aktywności zawodowej- można studentowi/ słuchaczowi zaliczyć:
  • pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy albo
  • pracę wykonywaną na podstawie stosunku cywilnoprawnego lub
  • samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą albo
  • praktykę zawodową, którą student lub słuchacz odbył jako student lub absolwent innej szkoły wyższej i która spełnia wymagania sylabusa dla danego kierunku studiów albo
  • staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych zrealizowane (aktualnie realizowane) przez studentów lub słuchaczy, gwarantujące uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, - o ile rodzaj aktywności lub pracy odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację ustalonego programu praktyk. Na kierunku Psychologia, ważne aby student w ramach swojej pracy zawodowej współpracował z psychologiem, który poświadczy jego zaangażowanie w przyswajanie wiedzy psychologicznej
 2. Aby rozpocząć praktykę zawodową standardową należy w systemie Clouda wybrać zakładkę praktyka i wpisać miejsce jej realizowania oraz ilość godzin, jaka będzie realizowana w danej instytucji. Wymagane jest również podanie daty jej rozpoczęcia oraz zakończenia. Jeżeli Student/Słuchacz będzie się starał o zaliczenie doświadczenia zawodowego (np. zatrudnienia) na poczet praktyki zawodowej, należy wpisać datę zawarcia i zakończenia umowy (jeżeli zatrudnienie trwa nadal, nie należy wpisywać daty zakończenia).
Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji praktyki zawodowej?

Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji praktyki zawodowej?

 1. Wyższa Szkoła Biznesu zobowiązuje Studentów/Słuchaczy do przedłożenia wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem praktyki w formie on-line, co oznacza, że dokumenty potwierdzające jej odbycie nie będą przyjmowane w formie papierowej. Ich przedłożenie odbywa się poprzez przesłanie do systemu Clouda skanów niniejszej dokumentacji.
 2. Nie jest wymagany obecnie dzienniczek praktyk, jednak jeśli miejsce w którym praktyka jest realizowana wnioskuje o tego typu dokument, to uczelnia na prośbę studenta może go wydać. Mimo to, podczas końcowej weryfikacji nie jest wymagane przesłanie skanu dzienniczka praktyki.
 3. Student/Słuchacz samodzielnie wnioskuje o dokumenty, których będzie potrzebował celem rozpoczęcia praktyki. W przypadku praktyki zawodowej może to być:
  • skierowanie na praktykę
  • porozumienie ws. organizacji praktyki
  • umowa ws. organizacji praktyki.

Należy wybrać jeden z powyższych dokumentów. Nie ma konieczności wnioskowania o wszystkie trzy. W przypadku praktyki realizowanej na poczet aktywności student zobowiązany jest do wybrania wniosku o realizację praktyki na poczet aktywności zawodowej.

Gdzie odbywać praktykę zawodową?

Gdzie odbywać praktykę zawodową?

 1. Na kierunku Zarządzanie i Informatyka Studenci mogą odbywać praktykę w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię, w miejscach zaproponowanych przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych) lub starać się o uwzględnienie doświadczenia zawodowego w miejsce praktyk (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych).
 2. Dodatkowo na kierunku Psychologia warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę.
 3. Studenci kierunku Psychologia mają pełną dowolność w wyborze miejsca odbywania praktyki. Proponujemy:
  • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
  • Przedszkola;
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  • Powiatowe Centra Pomocy rodzinie lub Ośrodki Pomocy społecznej, Ośrodki Adopcyjne;
  • Prywatne oraz państwowe gabinety psychologiczne;
  • Szpitale, w tym oddziały opieki psychiatryczne;
  • Fundacje i Stowarzyszeni;
  • Hospicja, Ośrodki Rehabilitacji Neurologiczne;
  • Firmy szkoleniowe;
  • Warsztaty terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenia działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Praktyki zawodowe - studia podyplomowe

Praktykę pedagogiczną na studiach podyplomowych w zakresie:

 1. Przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela - należy zrealizować w niżej wymienionych placówkach:
  • 120 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe
  • 30 godzin praktyk w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne.
 2. Przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – należy zrealizować, niżej wymienionych placówkach:
  • 90 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe
 3. Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (w dziedzinie niepełnosprawności, której dotyczą studia: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika) praktykę należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych:
  • przedszkole ogólnodostępne - w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych;
  • przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
  • szkoła podstawowa ogólnodostępna:
   • w oddziałach integracyjnych,
   •  w oddziałach terapeutycznych,
   • w oddziałach specjalnych;
  • szkoła podstawowa specjalna;
  • gimnazjum specjalne, szkoła ponadgimnazjalna specjalna;
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy;
  • specjalny ośrodek wychowawczy;
  • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
  •  świetlicach terapeutycznych.

Student/Słuchacz samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej. Uczelnia posiada porozumienie z kilkoma placówkami, zatem w sytuacji kiedy potrzebna będzie pomoc w organizacji miejsca praktyki, Student/Słuchacz może zwrócić się z prośbą o pomoc do Opiekuna praktyk na danym kierunku (Zarządzanie – mgr Krzysztof Dyrek, Informatyka –mgr inż. Katarzyna Homoncik, Psychologia – mgr Magdalena Wajda, Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU).

Mam miejsce praktyki i co dalej?

Mam miejsce praktyki i co dalej?

 1. W razie potrzeby Uczelnia na prośbę Studenta/Słuchacza może wystawić: skierowanie na praktykę, porozumienie o organizacji praktyki zawodowej lub umowę o realizacji praktyki. O niniejsze dokumenty student wnioskuje poprzez system Clouda i są one do odbioru w Dziekanacie WSB-NLU. Mogą być również wysłane na adres email Studenta/Słuchacza lub pod wskazany przez niego adres zamieszkania (po opłaceniu kosztów przesyłki).
 2. Po wprowadzeniu praktyki do systemu Clouda, opiekun merytoryczny danego kierunku dokonuje wstępnej weryfikacji. W przypadku akceptacji, Student/Słuchacz otrzymuje informację, że praktyka została pozytywnie zweryfikowana i może przystąpić do przygotowywania dokumentów celem jej zaliczenia.
 3. Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie w CloudA skanów wszystkich wspomnianych wcześniej dokumentów (skierowanie/porozumienie/wniosek) oraz przedłożenie sprawozdania z praktyki, które należy wygenerować w systemie clouda i wypełnić. Student/Słuchacz wpisuje w niniejszym sprawozdaniu faktycznie podejmowane czynności. Uczelnia nie proponuje konkretnych zadań podczas realizowania praktyki zawodowej.
 4. Podmiot, u którego praktyka została zrealizowana potwierdza na sprawozdaniu podpisem i imienną pieczątką (pieczęć firmowa) fakt odbycia praktyki oraz wydaje opinię o praktykancie w formie oceny przebiegu studenckiej praktyki zawodowe (oceny te generują się na 2-giej stronie sprawozdania).
 5. Na kierunku Psychologia warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez praktykanta wypełnionego i zatwierdzonego przez Opiekuna praktyk w podmiocie Organizatora praktyk oraz Dyrektora szkoły/placówki, w której odbywała się praktyka, sprawozdania z praktyki wraz z oceną praktyki.
 6. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun merytoryczny praktyk dla danego kierunku.
 7. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru.

Skrócona instrukcja dodania praktyki w CloudA (zakładka praktyki)

 1. Zapoznaj się z regulaminem praktyk (sekcja Przydatne Odnośniki).
 2. Wypełnij wymagane pola w formularzu dodawania praktyki (przycisk dodaj praktykę z lewej strony). Pamiętaj, że praktyka powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
 3. Poczekaj na weryfikację praktyki.
 4. Jeśli w formularzu dodawania praktyki wskazałeś:
  • praktykę standardową:
   • Odbierz z Dziekanatu podpisane dokumenty, których wymaga instytucja/zakład pracy, w którym odbywasz praktykę. Na prośbę studenta/Słuchacza dokumenty mogą być wysłane;
   • Uzupełnij brakujące dane w otrzymanych dokumentach;
   • Uzyskaj w wybranej instytucji wszystkie wymagane w dokumentach podpisy;
   • Przed rozpoczęciem praktyki prześlij do systemu CloudA skany podpisanych przez Instytucję dokumentów (porozumienie/umowa/skierowanie na praktykę);
   • Po zrealizowaniu praktyki uzupełnij sprawozdanie w CloudA, następnie je zapisz (ale jeszcze nie kończ praktyki).
  • praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:
   • Wydrukuj wniosek o zaliczenie praktyki;
   • Uzupełnij brakujące dane i podpisz dokument;
   • Zeskanuj uzupełniony i podpisany wniosek a następnie prześlij go do systemu CloudA;
   • Prześlij do systemu CloudA potwierdzenie zatrudnienia (w przypadku własnej działalności gospodarczej odpis z CEiGD);
   • Uzupełnij sprawozdanie w CloudA, następnie je zapisz (ale jeszcze nie kończ praktyki);
 5. Wydrukuj sprawozdanie oraz uzupełnij podpisy, a następnie prześlij jego skan do systemu CloudA.
 6. Przekaż praktykę do weryfikacji (przycisk zakończ) i czekaj na jej zatwierdzenie przez Opiekuna praktyk WSB-NLU.

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem +48 18 44 99 148, dziekanat@wsb-nlu.edu.pl.

Jak poprawnie dodać praktykę zawodową w Cloud Academy™ (CloudA)?

 

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.