• Baner

  Studia podyplomowe

  rekrutacja otwarta
 • Baner

  Trzy modele studiowania

  dołącz do NAS !
 • Baner

  STUDIUJ PSYCHOLOGIĘ

  wybierz jedną ze specjalności
 • Baner

  STUDIUJ ZARZĄDZANIE

  wybierz jedną ze specjalności
 • Baner

  STUDIUJ INFORMATYKĘ

  wybierz jedną ze specjalności
 • Baner

  STUDIUJ PODYPLOMOWO

  16 nowych kierunków studiów podyplomowych

Aktualności

Ścieżki rozwoju psychologa

10-06-2021
Psychologia to wyjątkowy kierunek nauki, który daje początek ścieżki rozwoju, zarówno osobistego jak i zawodowego. Zachęcam do zapoznania się z opisanymi poniżej różnymi możliwościami. Aby uzyskać tytuł magistra psychologii należy studiować pięć lat. Niektóre uczelnie oferują cykl kształcenia w systemie bostońskim- czyli zgłębianie tajników psychologii podzielone jest na stopień licencjata i magistra. Niezwykle atrakcyjny obecnie model kształcenia zgodny z system edukacji oferuje możliwość indywidualnego toku studiowania dla osób, które posiadają dyplom ukończenia innych studiów, pokrewnych dla kierunku psychologia. Dzięki przepisaniu ocen z dotychczasowego dorobku naukowego, kandydat może zostać zakwalifikowany na wyższy rok niż pierwszy - jest to uzależnione od liczby zrealizowanych kursów, które będzie można uznać w ramach kształcenia na kierunku psychologia. Program studiów jest opracowany w oparciu o obecne standardy kształcenia na kierunku psychologia, które są ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w żadnym stopniu nie umniejszają edukacji w porównaniu z ta, która jest rozłożona na pięć lat. Krótko mówiąc, aby zostać psychologiem można studiować krócej – posiadając dyplom ukończenia innego kierunku. Ważne, aby zrealizować wszystkie kursy przewidziane w siatce studiów na kierunku psychologia oraz z powodzeniem obronić pracę dyplomową o tematyce psychologicznej. No dobrze, ale co dalej? Studia skończą się prędzej czy później - czy to po pięciu czy po trzech latach. Jakie ścieżki rozwoju ma przed sobą absolwent kierunku psychologia? Większość uczelni wyższych dla swoich studentów psychologii oferuje różne specjalności, gdzie najpopularniejszą od wielu lat jest psychologia kliniczna i osobowości. Niewiele osób wie jednak, iż uzyskując dyplom psychologa o powyższej specjalności absolwent nie ma prawa tytułować się mianem: psychologa klinicznego. Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. W związku z powyższym, uzyskanie tytułu SPECJALISTY PSYCHOLOGA KLINICZNEGO możliwe jest po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. I tak, szkolenie to obejmuje: specjalistyczny blok podstawowy (2 lata - zdobywa się tu wiedzę dotyczącą zastosowania psychologii klinicznej w czterech działach medycyny: psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych) oraz blok szczegółowy (2 lata - wybór jedną z w/w ścieżek specjalistycznych i pogłębianie w tym kierunku wiedzy, szczegółowo dla zaburzeń i chorób danego działu medycyny). W trakcie szkolenia specjalizacyjnego psycholog powinien odbyć staż podstawowy wynoszący 1200 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis na listę psychologów klinicznych na stronie konsultantów z psychologii klinicznej oraz wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wpis na listę prowadzoną przez konsultantów jest bezpłatny. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności. Wpis możliwy poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aby podjąć pracę jako NAUCZYCIEL PSYCHOLOG, PSYCHOLOG SZKOLNY LUB PRZEDSZKOLNY, albo po prostu PSYCHOLOG PRACUJĄCY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, nie wystarczy ukończyć studia na kierunku psychologia. Należy również posiadać przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego trwają 3 semestry, które przekładają się na 270 godzin nauki oraz konieczność zrealizowania praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin. Rolą psychologa szkolnego/ przedszkolnego czy pracownika PPP jest świadczenie pomocy psychologicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Takie wsparcie może obejmować rozwiązywanie problemów wychowawczych, wspieranie ucznia w jego rozwoju, prowadzenie mediacji w sytuacjach kryzysowych, rozpoznawanie potrzeb i talentów uczniów czy prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień. A może PSYCHOLOG TRANSPORTU? Uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych, m.in. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu, dla kandydatów, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz zostali wpisany do ewidencji uprawnionych psychologów. Znacznie bardziej odpowiedzialnym zajęciem, jakiego może podjąć się psycholog jest wykonywanie DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ KANDYDATÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI. Specjalista taki powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu. Ale to jeszcze nie wszystko - wymagane jest również ukończenie specjalistycznego szkolenia zakończonego pozytywnym zaliczeniem egzaminu weryfikującego przyswajaną wiedzę oraz wpis na listę psychologów uprawnionych do wydawania wspomnianych pozwoleń. Z kolei aby zostać PSYCHOTERAPEUTĄ należy po uzyskaniu tytułu magistra (nie tylko z psychologii) ukończyć dodatkowo 4-letnią szkołę psychoterapii w dowolnie wybranym nurcie. Do najpopularniejszych należą m.in: psychoanalityczny, Gestalt, psychodynamiczny, integratywny czy poznawczo-behawioralny. Najbardziej prestiżowy cykl szkolenia opiera się na standardzie Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii i obejmuje nie mniej niż 700 godzin specjalistycznego praktycznego i teoretycznego szkolenia, własną 2-3 letnią psychoterapię prowadzoną w nurcie, który jest zgłębiany, minimum dwa lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu. Prawa do prowadzenia psychoterapii zwykle nabywa się w drugim roku powyższego szkolenia, co oznacza, iż można z powodzeniem prowadzić własny gabinet psychoterapeutycznym jeszcze w trakcie własnego kształcenia. Psycholog może również z powodzeniem realizować się w pracując dla wymiarze sprawiedliwości. Do zadań PSYCHOLOGA SĄDOWEGO należy ocena stanu psychicznego i poczytalności sprawców, ocena wiarygodności zeznań, wyjaśnianie mechanizmów aspołecznych i motywacji działań sprawców, tworzenie profilów psychologicznych sprawców, ocena kompetencji wychowawczych opiekunów i jakości relacji w rodzinach. Jeśli psycholog ma występować w roli biegłego, musi spełniać również dodatkowe wymagania. Warto na początek przywołać informację, kim jest biegły sądowy. To osoba, u której sąd zasięga opinii. Biegły wydaje opinie w obszarze, w którym posiada fachową wiedzę. O tym, kto może być biegłym, mówi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych: „1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która: • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; • ukończyła 25 lat życia; • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym; 2 . Posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).” Trzeba zaznaczyć, iż ukończenie studiów podyplomowych z psychologii sądowej nie stanowi warunku koniecznego do wykonywania pracy biegłego psychologa. Podsumowując, psychologia jest kierunkiem, po którym na pewno każdy znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce na rynku pracy, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Trzeba jednak pamiętać, iż zawód ten wymaga stałego doskonalenia zawodowego, co stanowi gwarancję sukcesu i realizowania się w wymarzonej pracy. Autor: mgr Magdalena Wajda

Zarządzanie projektami - czy to zawód przyszłości?

13-05-2021
Zarządzanie to dziedzina bardzo rozległa, a jednym z jej elementów jest zarządzanie projektami. Coraz więcej osób wykonuje ogrom pracy opartej m.in. na wiedzy projektowej. Czy w przyszłości będziemy potrzebować „profesjonalnych” kierowników projektów? A może ludzi, którzy po prostu zarządzają projektami? Pozostaje również pytanie - czy zarządzanie projektami to zawód przyszłości, w który warto zainwestować? CZYM ZAJMUJĄ SIĘ SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI? Kariera w zarządzaniu projektami to niezwykle fascynujący wybór. Tradycyjnie zarządzanie projektami wywodzi się z dyscypliny bardzo skoncentrowanej na zadaniach, jednak zarządzanie zmianą staje się dziś ważnym zestawem umiejętności kierowników projektów. Czym dokładnie zajmują się specjaliści ds. zarządzania projektami? Przede wszystkim zarządzanie projektami zakłada planowanie, organizowanie, zabezpieczanie, kontrolowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Ale nie tylko! Osoby specjalizujące się w zarządzaniu projektami określają strategie rozpoczęcia projektu, oceniają i rozumieją wymagania projektu, analizują i zatrudniają wymaganych specjalistów oraz monitorują postęp prac. PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Kierownicy projektów są zawsze poszukiwani - bez względu na branżę. Project Management Institute w 2017 r. przygotował raport, z którego wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat popyt na kierowników projektów będzie rosnąć coraz szybciej. PMI podaje, że do 2027 r. Pracodawcy będą potrzebować prawie 88 mln osób na stanowiskach związanych z projektami. Morał? Globalne zapotrzebowanie na kierowników projektów rośnie. Najwięcej specjalistów będzie co prawda potrzebnych w Chinach i Indiach, ale wzrost zapotrzebowania wystąpi także w Polsce! DLACZEGO WARTO ROZWAŻYĆ STUDIOWANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI? Podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów, tak i przy zarządzaniu projektami wymaga się od osoby zajmującej to stanowisko różnorodnych umiejętności, aby odnieść sukces. Oprócz zdolności organizacyjnych kierownicy projektów powinni również skutecznie rozwiązywać problemy, posiadać ponadprzeciętne umiejętności matematyczne i jasną umiejętność komunikowania się. Jakie są główne powody, dla których warto studiować zarządzanie projektami? ● Zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże! A spodziewane jest, że… liczba ofert pracy na rynku będzie tylko rosnąć. To zawód, który ma przyszłość! ● To rynek, który nieustannie się zmienia, więc trzeba być na bieżąco, dokształcać się - więc to zawód dla osób, które nie lubią stać w miejscu. ● Menedżerowie projektów są potrzebni w wielu różnych branżach. Chociaż dość powszechnie są “wybierani” do branży IT, to jednak praca zorientowana na projekty jest również powszechna w usługach biznesowych, naftowo-gazowych, finansowych. Poszukuje się ich także do pracy na rynku ubezpieczeniowym, produkcyjnym, budowlanym i użyteczności publicznej - na całym świecie. ● Nie mamy, co ukrywać, ale wybierając przyszły zawód… często bierze się pod uwagę zarobki! W przypadku specjalistów ds. zarządzania projektami - wynagrodzenie stoi na bardzo wysokim poziomie! Przeciętnie jako manager projektu można liczyć na pensję w granicach od 5300 do 8570 zł miesięcznie. ● Studiowanie pomaga przyszłym kierownikom projektów zdobyć różne umiejętności potrzebne do wykonania wielu zadań wymaganych do wykonania pracy. ● Istnieje wiele możliwości rozwoju - można robić dodatkowe certyfikaty. Dwa najpopularniejsze certyfikaty zarządzania projektami to Agile i PRINCE2™. Wysoko doświadczeni, wyspecjalizowani, certyfikowani kierownicy projektów mogą spodziewać się dwukrotności pensji osób początkujących - lub więcej. ● Menedżerowie projektów mogą naprawdę coś zmienić. Mają bezpośredni wpływ nie tylko na morale, ale także na wyniki finansowe firmy. Oprócz godnej pozazdroszczenia pensji to całkiem niezła nagroda.

Nauka zdalna na studiach: zalety, wady, wyzwania

21-04-2021

Od pewnego czasu nauka zdalna zaczęła zyskiwać na popularności. Coraz więcej uczelni wyższych decydowało się, by powoli testować rozwiązanie jakim jest edukacja zdalna. Jednym wychodziło to z większym sukcesem (np. WSB-NLU, które od kilku lat działa w formule RealTime Online), innym szło nieco gorzej.

Wszystko zmieniło się wraz z pandemią koronawirusa, z którą borykamy się już od roku. Nauka online stała się dziś koniecznością, a nie tylko opcją lub wygodą. Niewiele uczelni poradziło sobie z wyzwaniem, jakim jest zdalne nauczanie… mimo wszystko, coraz więcej osób zastanawia się, czy taki model edukacji ma szansę zagościć w naszym świecie na dłużej.

CZY NAUCZANIE ZDALNE MOŻE ZASTĄPIĆ TRADYCYJNE STUDIA PROWADZONE W SIEDZIBIE UCZELNI?

Jeszcze jakiś czas temu studia i edukacja wyższa kojarzyła się z dusznymi salami, wielkimi aulami i niewygodnymi ławkami, w których studenci spędzali wiele długich godzin. Dziś pojawiła się nowa opcja – edukacja online, która ma wiele kształtów i wymiarów. Koncepcja tradycyjnej edukacji zmieniała się już od jakiegoś czasu, jednak obecnie wiemy, że to coś, co stało się faktem.

Rozwój internetu, nowoczesnych technologii sprawił, że zaczęło pojawiać się coraz więcej możliwości, by zyskać wartościową edukację i to gdziekolwiek, a czasem nawet… kiedykolwiek! Jednym z pionierów takiego rozwiązania była Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, która wprowadziła m.in. dedykowaną dla uczelni platformę CloudA™, zapewniająca model multitransmisji, służący nauce na odległość.

Czy system zdalnego nauczania ma szanse wyprzeć tradycyjne zajęcia? Są osoby, dla których edukacja zdalna jest ogromną szansą – otwiera furtkę do nauki, zdobycia wykształcenia, którego w inny sposób nie mieliby okazji pozyskać. Jednak nie dla każdego jest to zadowalający sposób zdobywania wiedzy. Niektórzy ludzie po prostu potrzebują fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, czego nauczanie online im po prostu nie zapewni.

Dodatkowo należy pamiętać o jednym – nie każdy zawód nadaje się do nauczania online! Podczas, gdy część kierunków świetnie odnajdzie się w wirtualnym świecie, o tyle ciężko wyobrazić sobie praktyczne zajęcia medyczne prowadzone zdalnie. Są po prostu takie przedmioty, które muszą być prowadzone twarzą w twarz, w tradycyjnym środowisku uczelni (na przykład na medycynie czy kierunkach wysoce technicznych).

ZALETY NAUKI ZDALNEJ

Kształcenie online nie jest niczym nowym dla WSB-NLU, która od lat prowadzi kursy online, studia podyplomowe, a także studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie prowadzone według formuły RealTime Online (przy zachowaniu zasady blended learning). Dziś jednak nauka zdalna to przede wszystkim sposób, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo: zarówno mowa tutaj o studentach, jak i wykładowcach. Przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych ma zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednak to nie jedyna zaleta edukacji online!

Jest znacznie więcej plusów takiego rozwiązania, dlatego jest już pewne, że zdalne nauczanie (nawet w mniejszym formacie niż dziś) zostanie z nami na dłużej. Jakie są niektóre pozytywne aspekty uczenia online?

 • Swoboda uczenia się – brak ograniczenia, co do miejsca, w którym się edukujemy. Możemy uczestniczyć w zajęciach będąc we własnym pokoju, sali konferencyjnej czy tarasie! Zaletą edukacji online jest to, że umożliwia ona uczniom uczęszczanie na zajęcia z dowolnego wybranego przez nich miejsca. Umożliwia także szkołom dotarcie do bardziej rozległej sieci uczniów, zamiast ograniczania ich granicami geograficznymi.
 • To także ogromne ograniczenie czasu – nie trzeba dojeżdżać na uczelnie, martwić się wynajmowaniem mieszkania w obcym mieście. Po prostu uczysz się w najlepszym dla siebie środowisku, które sprawia, że jesteś maksymalnie produktywny.
 • Nauka online znosi bariery dla osób niepełnosprawnych, dla których trudnością mogłoby być uczestnictwo w zajęciach w gmachu uczelni. Edukacja zdalna zapewnia im możliwość brania udziału w dokładnie tych samych wykładach, co wszyscy, bez żadnych zmartwień.
 • Z nauczania na odległość, chociażby według formuły RealTime Online bardzo często korzystają rodzice małych dzieci. Możliwość wzięcia udziału w zajęciach zdalnych to dla nich szansa na kontynuowanie edukacji. Często łatwiej zostawić im pod czyjąś opieką dziecko, np. na dwie godziny, w trakcie których biorą udział w wykładzie lub ćwiczeniach, niż organizować pomoc na cały dzień (bo trzeba dojechać na uczelnię, znaleźć opiekę dla malucha itp.).
 • Edukacyjna zdalna to sposób, by swobodnie łączyć naukę z pracą, obowiązkami społecznymi i po prostu własnym życiem.
 • Nauka online to także dostęp do wielu różnych zasobów edukacyjnych. Dzisiaj studenci mają możliwość brać udział w interaktywnych wykładach, dowiadywać się więcej za pośrednictwem treści audiowizualnych.
 • Forma RealTime Online umożliwia dynamiczną interakcję między instruktorem a studentami oraz między samymi studentami. Zasoby i pomysły są wspólne, a proces uczenia się będzie generował ciągłą synergię. Każda osoba może wnieść swój wkład w dyskusje na ćwiczeniach i komentować pracę innych.
 • Ucząc się online, masz szansę studiować kierunki, o których wcześniej byś nie pomyślał. Często praca lub życie prywatne ograniczają studentów przed podróżą na drugi koniec Polski. Zdalne uczenie się pozwala brać udział w zajęciach, np. w Nowym Sączu, podczas gdy mieszkasz w Łodzi, Gdańsku czy Suwałkach! Nie ogranicza Cię już oferta edukacyjna regionu.

WADY STUDIOWANIA ONLINE

Jak wszystko, tak i studiowanie online ma swoje wady. Choć programy edukacyjne online, studia podyplomowe czy różne kursy oferują szereg rozwiązań najwyższej jakości, niestety, czasem zdarzą się również i słabe punkty tego rozwiązania. Jakie są wady studiowania online?
 • Jedną z kluczowych przeszkód może być… technologia! To, co zapewnia nam dostęp do edukacji zdalnej może też być wadą. Czasem jest to problem natury ekonomicznej, czasem logistycznej, a niekiedy przypadek losowy. Wystarczy, że sprzęt odmówi posłuszeństwa, padnie sieć internetowa i nie mamy już możliwości uczestnictwa w zajęciach online na uczelni, dlatego przed podjęciem tego rodzaju studiów sprawdź wymagania sprzętowe dostępne na stronie www.wsb-nlu.edu.pl w zakładce POZNAJ NAS , sekcja FORMY STUDIOWANIA.
 • Nauczanie online może być dobre dla osób zdyscyplinowanych, które są dojrzałe i wiedzą, jak dążyć do celu. Osoby, które potrzebują dodatkowych bodźców, motywacji lub nauki organizacji mogą nie odnaleźć się w takim trybie edukacji – po prostu nie będą uczestniczyć w zajęciach, nie będą w nich aktywnie uczestniczyć i szybko znudzeni zrezygnują z nauki.
 • Nie każda uczelnia jest rzeczywiście przygotowana, by prowadzić zajęcia online. Przed wyborem studiów, warto sprawdzić opinie, dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej, wykorzystywanym systemie informatycznym i metodach prowadzenia zajęć. Istnieje obawa, że część dostępnych na rynku studiów to formuły e-learningowe oparte na nudnych, powtarzalnych podcastach. Idealnie jest, kiedy zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym, dokładnie tak, jak w sytuacji, gdy byłbyś na wykładzie czy ćwiczeniach w budynku uczelni. Takie właśnie zajęcia prowadzone są na WSB – NLU od wielu lat, co skutkuje dobrym poziomem zarówno merytorycznym jak i technologicznym.
 • Edukacja zdalna na uczelni wyższej może dawać poczucie izolacji. Niektórzy studenci wręcz potrzebują przebywać w towarzystwie. Dla takich osób, kursy online nie będą satysfakcjonujące.

WYZWANIA ZDALNEGO NAUCZANIA

Technologia całkowicie zmieniła nasze życie – dziś można się uczyć za pomocą filmów, materiałów audiowizualnych, a do dyspozycji mamy znacznie więcej możliwości. Jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, żeby wymagać i oczekiwać coraz to więcej. Tak też jest w przypadku nauczania zdalnego na uczelniach wyższych. Możliwość prowadzenia studiów online otwiera zupełnie nowy świat edukacji. To także ogromne wyzwanie dla uczelni, które muszą poszerzać swoje horyzonty i zyskiwać na nowoczesności.

Jednym z największych wyzwań zdalnego nauczania jest dopasowanie oferty programowej studiów do potrzeb studentów, przyszłych pracodawców oraz możliwości sprawnego prowadzenia zajęć na odległość. Dodatkowo coraz bardziej rośnie liczba uczelni, które przygotowują studia online – czyli wzrasta konkurencja. Dla studentów to także nie lada wyzwanie: będą musieli intensywniej zagłębić się w analizę studiów, dostęp do możliwości, jakie daje dana jednostka edukacyjna, by wybrać najlepszą dla nich opcję. Tutaj nie ma miejsca na odstępstwa – jakość edukacji online musi być na najwyższym poziomie i nie może znacząco odbiegać od zajęć prowadzonych bezpośrednio na uczelni.

PODSUMOWANIE

Nauczanie online powoli przestaje być nowością – dla takich uczelni, jak Wyższa Szkoła Biznesu –National Louis University to wręcz norma! To formuła, która udoskonalana jest od wielu lat, a jakość nauczania ewoluuje z każdym rokiem.

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na edukację online. Jednak każdy student musi sam, zgodnie ze swoimi potrzebami, celami oraz przede wszystkim osobowością zdecydować, jaki tryb nauczania będzie dla niego najbardziej efektywny. Choć to alternatywa edukacyjna, która nie jest dla wszystkich, pozostaje wciąż najwygodniejszą opcją edukacyjną, która daje nieskończone możliwości dla studentów na praktycznie całym świecie.

Gratulujemy osiągnięć Pani Adriannie Othmani!

14-04-2021

Pani Adrianno, serdecznie gratulujemy ostatniego sukcesu w postaci pozytywnej obrony pracy doktorski ...

Odkryj WSB-NLU


Studia WSB-NLU

Zapraszamy na studia stacjonarne, niestacjonarne i online.

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji WSB-NLU

Ucz się nie wychodząc z domu!

Run 4 a Smile

Bieg charytatywny organizowany przez Studentów WSB-NLU w ramach projektu zaliczeniowego.

Potęga Informatyki

Widowisko multimedialne organizowane przez Pracowników oraz Studentów WSB-NLU

Studia w WSB-NLU


Zarządzanie


Najwyższe standardy Uczelni międzynarodowych

Informatyka


Pomagamy uwolnić Twój potencjał!

Psychologia


Poznaj siebie i zachowania innych ludzi!

CloudA dla studenta


Uczelniana przestrzeń w zasięgu ręki, na każdym urządzeniu mobilnym

O nas


Wyższa Szkoła Biznesu Nowy Sącz - Twoja interaktywna uczelniaPlanujesz związać swoją zawodową przyszłość z takimi dziedzinami jak informatyka, zarządzanie czy też psychologia ? Chcesz zdobyć wyższe wykształcenie na nowoczesnej uczelni, która przykłada znaczącą wagę do praktycznych aspektów edukacji? Wybierz zajęcia na Wyższej Szkole Biznesu i pozwól nam przygotować Cię do przyszłych wyzwań. Już teraz dołącz do Centrum Badań i Programowania, Instytutu Badań i Komercjalizacji lub Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej i zadbaj o swoje jutro!

Wybierz nowoczesne i praktyczne studiaJedną z głównych zalet WSB-NLU jest to, iż przywiązuje ona wagę przede wszystkim do praktycznego wymiaru edukacji. Właśnie z tego powodu, podczas naszych zajęć skupiamy się na metodach kształcenia, które umożliwiają studentom ćwiczenie ich umiejętności oraz poszerzanie doświadczenia. Wykorzystujemy więc takie techniki akademickie jak ćwiczenia, warsztaty, studia przypadków oraz projekty - zarówno grupowe, jak i indywidualne. Stawiamy na praktykę nie tylko w zakresie metod nauczania, ale także w przypadku samej kadry dydaktycznej. Zadbaliśmy o to, by zajęcia na naszej uczelni były prowadzone przez grono pracowników firm i instytucji z różnorodnych branż. W ten sposób jesteśmy w stanie przekazać naszym studentom nie tylko teoretyczne części programu, ale również przygotować ich do przyszłej pracy. O sukcesie praktycznego podejścia do nauczania można usłyszeć także bezpośrednio od Absolwentów Szkoły Biznesu - aż 89% z nich posiada pozytywną opinię o ukończonych studiach. Co więcej, nasza uczelnia może pochwalić się wieloletnią i bliską współpracą z National Louis University z Chicago. Ta międzynarodowa kooperacja wpłynęła na przyjęcie w naszych programach nauczania wysokich, amerykańskich standardów jakości.

Stopka