• Zapoznaj się z szeroką ofertą studiów podyplomowych

Studia podyplomowe w WSB-NLU


Specjalnością WSB-NLU są studia podyplomowe dla osób, które pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, informatyki oraz psychologii.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zajęcia na każdym kierunku są realizowane w dwóch formach:

√ Część zajęć jest realizowana w formie stacjonarnej w jednej z poniższych lokalizacji: Nowy Sącz, Kraków, Tarnów, Radom, Warszawa, Chrzanów.

√ Pozostałe zajęcia są realizowane na odległość za pomocą innowacyjnego systemu Cloud Academy i modułu multitransmisji zajęć, dającego dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie. Więcej informacji: www.clouda.edu.pl

Możliwość uzyskania dofinansowania na nasze kursy i studia podyplomowe !!!

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS może przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie. WSB-NLU pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu/studiów.

Zarządzanie


Master of Business Administration

Słuchacz studiów pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji, w tym zarządzania międzynarodowego, projektami, kapitałem ludzkim, rozwojem technologicznym i strategii marketingowych, a także z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej.
W procesie nauczania kadra ekspercka główny nacisk kładzie na praktyczny charakter interaktywnych zajęć, wzbogaconych licznymi studiami przypadków i realizowanymi projektami.

Po ukończeniu studiów Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw. Praktyczny aspekt prowadzonych zajęć pozwala również na zdobycie wymaganych kompetencji do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Studia są szczególnie polecane osobom z wykształceniem innym niż ekonomiczne, które w wyniku rozwoju kariery zawodowej osiągnęły stanowiska menedżerskie.

Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Kierowanie zespołem, Analiza ekonomiczno-finansowa, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie procesami, Logistyka, Przedsiębiorczość.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia pzez Internet

Czesne za studia: 4 000 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zarządzanie w administracji publicznej

Dalszy rozwój gospodarczy Polski jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Jednym z ważniejszych jest z pewnością jakość administracji publicznej oraz poprawa stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i administracją. W tych obszarach Polska pozostaje daleko za najbogatszymi krajami. Najskuteczniejszym sposobem na zmienienie obecnego stanu jest kształcenie związane z tym zakresem zarówno przyszłych urzędników jak i przedsiębiorców.

Studia podyplomowe są adresowane zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków).
W pierwszym przypadku jej zadaniem jest ukształtowanie nowoczesnego pracownika administracji publicznej, zorientowanego na współdziałanie, w drugim – przedsiębiorcy rozumiejącego zawiłości sektora publicznego.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Kierowanie zespołem, Prawo administracyjne, Audyt i kontrola wewnętrzna, Wybrane aspekty finansów publicznych, Zarządzanie procesami, Zarządzanie innowacjami.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Współczesna organizacja wymaga od menedżerów szerokich kompetencji, integrujących wiedzę z wielu obszarów zarządzania firmą, dlatego Specjalność ta adresowana jest nie tylko do osób przygotowujących się do roli menedżera czy specjalisty ds. personalnych. Decyzje personalne w firmie, choć w różnym zakresie, podejmują wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze, dlatego wiedza z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim stanowić może szczególny rodzaj wsparcia w rozwoju zawodowym każdego menedżera.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Zarządzanie innowacjami, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji, Zarządzanie procesami, Psychologia: emocje i motywacje.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł

Rachunkowość i podatki

Studia przeznaczone dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych, a także dla kandydatów do pracy w tych służbach, jak również Absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Na podbudowie zajęć z rachunkowości i finansów odbytych w toku studiów pierwszego stopnia proponowana specjalność stwarza możliwość komplementarnego rozszerzenia dotychczasowej wiedzy i umiejętności o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz podatkowe niezbędne również dla przyszłego przedsiębiorcy w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Specjalność daje przyszłemu Absolwentowi możliwość dalszego rozwoju wyposażając go nie tylko w wiedzę specjalistyczną ale również, dzięki specyfice tematyki
i uniwersalności części przekazywanej wiedzy (możliwej do wykorzystania w różnych rodzajach przedsiębiorstw), umożliwiając mu bieżące dostosowywanie swoich umiejętności do zmieniających się wymagań pracodawców.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Wybrane aspekty finansów publicznych, Analizy menedżerskie z Excelem, Rachunkowość podatkowa, Analiza ekonomiczno-finansowa, Audyt i kontrola wewnętrzna, Narzędzia informatyczne w rachunkowości.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł

Zarządzanie marketingiem

Absolwent studiów posiada kompetencje w zakresie działań marketingowych organizacji. Osoba kończąca studia posiada wiedzę na temat sposobów postępowania i zachowania się organizacji zorientowanej na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją takiego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak wewnętrznych klientów uczestniczących w systemie komunikacji marketingowej. Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji efektywnych strategii public relations. Jest on również wyposażony w specjalistyczną wiedzę dotyczącą komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Ponadto Słuchacz po ukończeniu specjalności potrafi analizować i oceniać wybrane kampanie reklamowe, umie też samodzielnie zaprojektować kampanię promocyjną dla danego przedsięwzięcia. Absolwent umie również przygotować i przeprowadzić prezentację multimedialną z uwzględnieniem zasad mowy ciała. Docelowymi miejscami pracy są działy PR i marketingu oraz działy sprzedaży przedsiębiorstw a także agencje reklamowe.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Promocja osobista i techniki sprzedaży, Interakcja człowiek-komputer, Kształtowanie kampanii promocyjnych, Marketing personalny, Zarządzanie innowacjami i innowatyka, Psychologia ogólna: procesy poznawcze, Myślenie krytyczne i kreatywne, Komunikacja interpersonalna.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych oraz zasad gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto absolwenci tej specjalności będą znali zasady funkcjonowania turystyki w lokalnej i regionalnej strukturze podmiotowej, z uwzględnieniem roli organizacji turystycznych, zasad formułowania strategii rozwoju turystyki w regionie oraz identyfikowania funduszy Unii Europejskiej na rozwój turystyki w latach 2014-2020. Zatem Absolwent specjalności będzie w stanie samodzielnie: prowadzić i zarządzać działalnością gospodarczą w sektorze turystyki, pełnić funkcję menedżera w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich oraz pracować w wydziałach (komórkach) jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się szeroko rozumianą promocją turystyki i zarządzaniem turystyką w regionie. Również po tej specjalności absolwenci będą mogli kierować obiektami gastronomicznymi.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii, Kierowanie zespołem Ekonomika turystyki i gastronomii, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Zarządzanie procesami, Etyka biznesu i technologii, Zarządzanie innowacjami.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są instrumentem angażującym środki publiczne i służącym osiąganiu celów strategicznych dla całej gospodarki. Wydajne, skuteczne i konkurencyjne procedury udzielania zamówień publicznych mają zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonującego rynku oraz stanowią ważny kanał dla inwestycji w Polsce i całej Unii Europejskiej. Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych organizowane przez WSB-NLU są odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez poprawę zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach. Studia są skierowane do wszystkich chętnych, którzy ukończyli studia wyższe. Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

Przedmioty: System zamówień publicznych w prawie polskim i UE, Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, Przeprowadzenie postępowania o zamówienia publiczne, Prawo administracyjne, Audyt i kontrola wewnętrzna, Analizy menedżerskie z Excelem.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Opracowanie i zaoferowanie tej specjalności jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy, zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy.

Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy, zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy.

Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp.

Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy, Prawo pracy, Zagrożenia i ryzyko zawodowe, Ergonomia, Ekspoloatacja budynków i maszyn, Audyt bezpieczeństwa pracy, Medycyna pracy.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Informatyka


Programowanie aplikacji biznesowych

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty .NET". Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 4 800 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Psychologia


Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

 

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów podniesie kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Psychologia Sądowa

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sadowego. Zapewniają one poszerzenie wiedzy dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 4 800 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Ukończenie studiów podniesie kompetencje do pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, absolwent może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Rekrutacja


Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności składania podań. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego limitu miejsc.

Studia trwają 2-3 semestry, zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy i odbywają się w formie interaktywnych zajęć przez Internet.

Zapisów prosimy dokonywać poprzez wypełnienie podania na odpowiednie studia w formie elektronicznej.

O konieczności i terminie dostarczenia pozostałych dokumentów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

O terminie rozpoczęcia zajęć informujemy kandydatów telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Informujemy, że możliwy jest wykup pojedynczych kursów również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego (minimum studia licencjackie) - szczegóły TUTAJ.


Wymagane dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
  • oświadczenie studenta WSB-NLU
  • dowód opłaty wpisowej 85 zł

Opłat należy dokonać bezpośrednio na konto: Bank Pekao SA 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603.

Wpłat prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu uruchomienia danego kierunku.

 

Dokumentację rekrutacyjną należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Rekrutacji WSB-NLU, pok. C023,

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

 tel. 18 44 99 101 e-mail rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

 

Możliwość uzyskania dofinansowania na nasze kursy i studia podyplomowe !!!

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS może przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie.

WSB-NLU pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu/studiów.

Stopka