• Zapoznaj się z szeroką ofertą studiów podyplomowych

Studia podyplomowe w WSB-NLU


Specjalnością WSB-NLU są studia podyplomowe dla osób, które pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, informatyki oraz psychologii.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku kształcenia.

Zajęcia realizowane są na platformie Cloud Academy i rozróżniamy w nich trzy rodzaje zjazdów. Opis sposobu studiowania znajduje się w zakładce DOŁĄCZ DO NAS – Formy Studiów.

Dzięki realizacji zajęć na odległość za pomocą innowacyjnego systemu Cloud Academy i modułu multitransmisji zajęć, dającego dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie PRK VI i VII) jest zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, którą ustanowiło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istnieje możliwość dofinansowania na nasze kursy i studia podyplomowe - więcej informacji znajdziesz poniżej!

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania


MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Po ukończeniu studiów Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw.

Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 5 500 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia podyplomowe są adresowane zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków).

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Głównym celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Studia przeznaczone dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych, a także dla kandydatów do pracy w tych służbach, jak również Absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM

Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji efektywnych strategii public relations. Jest on również wyposażony w specjalistyczną wiedzę dotyczącą komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE TURYSTYCZNYM I RESTAURACYJNYM

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych oraz zasad gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto absolwenci tej specjalności będą znali zasady funkcjonowania turystyki w lokalnej i regionalnej strukturze podmiotowej, z uwzględnieniem roli organizacji turystycznych, zasad formułowania strategii rozwoju turystyki w regionie. oraz identyfikowania funduszy Unii Europejskiej.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Opracowanie i zaoferowanie tej specjalności jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

PRZECZYTAJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - NOWOŚĆ

Projekty na dobre zagościły w rzeczywistości tak sfery biznesowej jak i przedsięwzięć publicznych. Niezwykle ważną kompetencją każdego menedżera jest umiejętność planowania, organizowania, motywowania oraz oceny podczas działań projektowych. Poszczególne kursy tworzące program studiów wszechstronnie przygotowują do pracy w projektach, zaś wartością dodaną jest możliwość zdobycia w trakcie studiów dwóch certyfikatów międzynarodowych: • Prince 2 Foundation • AgilePM Foundation

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 4 000 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - NOWOŚĆ

Wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prywatności i wzmocnienie praw obywateli jest głównym celem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Szczególnym wyzwaniem w tej kwestii jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii do tego służących, a z drugiej strony rosnącym niebezpieczeństwem przechwycenia takich danych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Studia podyplomowe z zakresu Informatyki


PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty .NET". Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 5 500 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Szkoła Profesjonalego Programowania ZOBACZ

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - NOWOŚĆ

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa nabędzie niezbędnych zdolności służących do efektywnego zabezpieczenia własności intelektualnej firmy oraz przetwarzanych przez nią danych, chroniąc tym samym jej majątek jak również powierzone dane klientów. Większość prowadzonych zajęć w toku studiów ma aspekt praktyczny, co daje wysokie efekty pod względem przyswajania wiedzy, zdobywania zdolności analitycznych, pracy w grupie, jak również wykorzystania zdobytych umiejętności w tzw. środowisku produkcyjnym.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 3 950 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Studia podyplomowe z zakresu Psychologii


OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej) to studia podyplomowe, które uczą, w jaki sposób zajmować się edukacją oraz rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem naszego kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spełniają warunki Ustawy w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela >> ZOBACZ
 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więce TUTAJ

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sadowego. Zapewniają one poszerzenie wiedzy dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 5 500 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

PSYCHOONKOLOGIA - NOWOŚĆ

Absolwenci niniejszych studiów podyplomowych będą zdobywać podstawową wiedzę psychologiczną oraz medyczną związaną z leczeniem onkologicznym - wszystko po to, aby lepiej zrozumieć pacjenta i pomóc mu znaleźć siłę do walki z chorobą i polepszyć jakość życia. Dodatkowo, zdobędą kompetencje odnoszące się do przeciwdziałania emocjonalnym skutkom choroby, rzutujących często na najbliższych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 3 950 zł.

Dowiedz się więcej TUTAJ

Rekrutacja


Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności składania podań. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego limitu miejsc.

Opłata rekrutacyjna wynosi: 85 zł. Opłata za dyplom wynosi: 30 zł.

Studia trwają 2-3 semestry, zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy i odbywają się w formie interaktywnych zajęć przez Internet.

Zapisów prosimy dokonywać poprzez wypełnienie podania na odpowiednie studia w formie elektronicznej.

O konieczności i terminie dostarczenia pozostałych dokumentów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

O terminie rozpoczęcia zajęć informujemy kandydatów telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Informujemy, że możliwy jest wykup pojedynczych kursów również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego (minimum studia licencjackie) - szczegóły TUTAJ.


Wymagane dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
  • oświadczenie studenta WSB-NLU
  • dowód opłaty wpisowej 85 zł

Opłat należy dokonać bezpośrednio na konto: Bank Pekao SA 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603.

Wpłat prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu uruchomienia danego kierunku.

 

Dokumentację rekrutacyjną należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Rekrutacji WSB-NLU, pok. C023,

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

 tel. 18 44 99 101 e-mail rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych


Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Chcąc uzyskać dofinansowanie, pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie.

WSB-NLU pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu/studiów.

Stopka