Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Jak obniżyć swoje czesne?

Stypendia z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium socjalne
Stypendium dla osób z określonym stopniem niepełnosprawności
Stypendium za wyniki w nauce (stypendium rektora)
Stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne (stypendium rektora)
Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej (na platformie CloudA™ w zakładce STYPENDIA) w Dziekanacie lub w pokoju 019 w budynku C w Nowym Sączu lub wysłać korespondencyjnie z dopiskiem „komisja stypendialna”.

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium, które ma być przyznane na semestr zimowy, rozpoczyna się od 1 października, a upływa 31 października. Na semestr letni wnioski składane są od 1 marca do 31 marca. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim.

Wysokość stypendium socjalnego

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium oraz wysokość stypendium ustala Rektor WSB-NLU na przełomie października i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz na przełomie marca i kwietnia na semestr letni. Aktualna wysokość świadczenia oraz dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium dostępna jest w zakładce zarządzenia.

Kontakt

W sprawie wszystkich typów stypendiów prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Lewczak - Kątniak pod numerem 18 44 99 120 lub mailowo stypendia@wsb-nlu.edu.pl

Zapomoga

Zgodnie z art. 90 ustawy o szkolnictwie wyższym zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej 2 razy do roku, jednak tylko raz na dane zdarzenie.

Wyszczególnione sytuacje oraz kwoty zostały wykazane w załączniku do Regulaminu - znajdującego się na platformie Cloud Academy™.

Zniżki regulaminowe

Rodzinna zniżka 10% (dla aktywnych studentów)
Rodzinna zniżka 10% (dla dzieci absolwentów)
Zniżka 50% na drugi tańszy kierunek
Zniżka dla kontynuujących edukację
Zniżka dla aktywnych studentów oraz absolwentów WSB-NLU
Zniżka "Aktywna mama"
Wnioski

Procedura składania wniosków o obniżenie czesnego odbywa się za pomocą platformy Cloud Academy™, gdzie, po zalogowaniu się, należy skorzystać z zakładki "Podania".

Terminy

Wnioski należy złożyć w terminie do 30 listopada w przypadku rekrutacji zimowej oraz do 31 marca dla rekrutacji letniej. Osoby przyjęte na studia po tych terminach, powinny złożyć wniosek najpóźniej do 15 dni od daty zrekrutowania na studia.

Dofinansowania do studiów podyplomowych 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Baza Usług Rozowjowych (BUR)

Zniżka "Poleć nas"

Jeśli satysfakcjonuje Cię poziom kształcenia na naszej Uczelni i chcesz polecić nas innym skorzystaj w systemie CloudA z sekcji Poleć nas i zyskaj rabat. Wystarczy, że udostępnisz swój link referencyjny, a osoba która zdecydowała się na studia dzięki Twojemu poleceniu dołączy do grona naszych studentów lub słuchaczy. Za każdą osobę przysługuje Ci 5% zniżki. Maksymalnie można obniżyć swoje czesne do 50%. Po potwierdzeniu przez osobę polecaną i weryfikacji przez Kwesturę WSB-NLU, zostaną Ci przydzielone ulgi w czesnym, zgodnie z zarządzeniem Kanclerza dotyczącym opłat, które dostępne jest do pobrania tutaj.

PFRON (program aktywny samorząd)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odgrywa ważną rolę w umożliwianiu osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Jednym z jego pilotażowych programów jest "Aktywny samorząd", którego zadaniem jest zmniejszenie barier ograniczających życie beneficjentów programu lub nawet ich wyeliminowanie. Zaświadczenia do PFRON wydawane są przez Dziekanat. Procedura odbywa się za pomocą platformy Cloud Academy™, gdzie należy skorzystać z zakładki „Zgłoszenia”, wybrać opcję „Zaświadczenia”, a następnie złożyć „Wniosek do PFRON”. 

Kredyt studencki

Osoby uprawnione do ubiegania się o kredyt to:

 • Student, który nie przekroczył 30 roku życia.
 • Doktorant, który nie przekroczył 35 roku życia.

Wnioski o udzielenie kredytu można składać przez cały rok. Ich rozpatrzenie następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia.

Można to zrobić poprzez dostarczenie wniosku w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do jednej z następujących instytucji:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o dochodach i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok.
 • Zaświadczenie od szkoły wyższej potwierdzające status studenta lub doktoranta lub dokument potwierdzający udział w procesie rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej.
 • Dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.

Wnioskujący powinien również określić jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów studenckich znajdziesz na stronie internetowej MSWiN

Stypendia dla osób z zagranicy

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PoSWiN, czyli o stypendium socjalne. Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • Posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • Cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Studenci - cudzoziemcy mogą się również ubiegać o stypendium rektora.  

Zniżka firmowa

Twoja firma może być kluczem do rozwoju zawodowego Twoich pracowników! Skieruj co najmniej 5 z nich na studia w WSB-NLU i zyskaj 15% zniżki na czesne w danym roku akademickim. To nie tylko okazja do podniesienia kwalifikacji Twojego zespołu, ale także inwestycja w ich przyszłość i rozwój. Dzięki naszej zniżce Twoja firma może cieszyć się lepiej wykształconymi pracownikami, gotowymi na nowe wyzwania i osiągnięcia. Nie zwlekaj, skorzystaj z tej wyjątkowej okazji już teraz!

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.