Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia - informacje ogólne

Rekrutacja na studia - informacje ogólne

Rekrutacja standardowa na pierwszy rok studiów w WSB-NLU składa się z następujących etapów: 

 1. Rejestracja na studia odbywa się poprzez portal rekrutacyjny znajdujący się na naszej stronie WSB-NLU - w prawym górnym rogu kafelek ZAPISZ SIĘ ONLINE
 2. W pierwszym kroku należy założyć konto na portalu rekrutacyjnym - przycisk "REJESTRACJA KONTA - ZAŁÓŻ KONTO". Osoby, które posiadają już konto mogą użyć opcji "LOGOWANIE".
 3. Po uzyskaniu dostępu do portalu należy:
  • Wypełnić podanie z danymi (menu "Moje dane" z lewej strony)
  • Wybrać kierunek i specjalność (menu "Rekrutacja" z lewej strony) 
  • Sprawdzić, czy na podaniu rekrutacyjnym wszystkie dane są prawidłowe
  • Załączyć dokumenty (menu "Wymagane dokumenty" z lewej strony)
  • Śledzić status swojej rekrutacji (menu "Moje aplikacje" z lewej strony).
 4. Wszelkie informacje o statusie rekrutacji będą przesyłane w formie komunikatów, wiadomości e-mail oraz poprzez portal rekrutacyjny.

Rekrutacja dotycząca transferu ocen w WSB-NLU składa się z następujących etapów:

 1. Rejestracja na studia odbywa się poprzez portal rekrutacyjny znajdujący się na naszej stronie WSB-NLU - w prawym górnym rogu kafelek ZAPISZ SIĘ ONLINE
 2. W pierwszym kroku należy założyć konto na portalu rekrutacyjnym - przycisk REJESTRACJA KONTA - ZAŁÓŻ KONTO.
  • Jeśli posiadasz dorobek kształcenia związany ze studiowaniem, a oceny nie są starsze niż 20 lat , możesz ubiegać się o transfer ocen na wyższy rok niż pierwszy.
  • Kandydat ubiegający się o awans musi przesłać dorobek zawiązany ze studiowaniem ( menu "Transfer Ocen" z lewej strony).
  • Dorobek (w zależności jaki posiadasz dokument) to m.in.: suplement, indeks, transkrypt ocen, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 3. Otrzymasz rekomendację awansu na wyższy rok niż pierwszy od Dziekana WSB-NLU
 4. Jeśli propozycja Dziekana WSB-NLU zostanie przez Ciebie zaakceptowana, postępuj zgodnie z instrukcją rekrutacji standardowej.
 5. Wszelkie informacje o statusie rekrutacji będą przesyłane w formie komunikatów, wiadomości e-mail oraz poprzez portal rekrutacyjny.

Złożenie całego kompletu wymaganych dokumentów odbywa się poprzez:

 • portal rekrutacyjny WSB-NLU;
 • dopuszczamy możliwość przesłania drogą listową na adres siedziby WSB-NLU – ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem Biuro Rekrutacji i Marketingu) lub osobiście – w siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, bud. C, pokój 002.

Więcej informacji na temat transferu ocen znajduje się tutaj 

Spis wymaganych dokumentów

Opis poszczególnych kolumn

1. Podanie rekrutacyjne:

2. Kopia świadectwa dojrzałości:

 • a) „nowa matura” tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);
 • b) „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);
 • c) świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą (szczegóły opisane są poniższej).

3. Jedno zdjęcie

 • kolorowe zdjęcie o wymiarach: 3,5 x 4,5 cm, wykonane en-face tj. przodem. Zdjęcie powinno być przyklejone do podania rekrutacyjnego w wyznaczonym miejscu. Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dokumentów urzędowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z zachowaniem wymiarów, proporcji, brak nakrycia głowy, brak okularów przeciwsłonecznych, na jasnym tle. Szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia do pobrania w linku: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

4. i 5. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej

 • opłaty należy dokonać jednym przelewem (dane do przelewu opisane są poniżej).

6. Dyplom ukończenia studiów

 • jeżeli na dyplomie jest wskazane miejsce na podpis posiadacza, to powinien on być podpisany (nie wszystkie dyplomy wymagają podpisu). Prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię.

7. Podanie do Dziekana

 • dotyczy w przypadku ubiegania się o przyjęcie na wyższy rok niż pierwszy tzw. awans, który przyznawany jest po złożeniu wniosku o transfer ocen w portalu rekrutacyjnym. Podanie należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć do kompletu dokumentów rekrutacyjnych: Pobierz

8. Kserokopia suplementów, indeksów lub transkryptów ocen*

 • a) suplement - należy skserować wszystkie strony oraz spiąć w kolejności (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);
 • b) indeks – należy skserować od pierwszej do ostatniej zapisanej strony oraz spiąć w kolejności (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);
 • c) transkrypt ocen – wydane przez macierzystą uczelnię, powinny być opieczętowane i podpisane przez osobę uprawnioną (kierownik dziekanatu, dziekan, rektor);
 • d) karta przebiegu studiów - wydane przez macierzystą uczelnię, powinny być opieczętowane i podpisane przez osobę uprawnioną (kierownik dziekanatu, dziekan, rektor);
 • e) dyplom ukończenia studiów podyplomowych - należy skserować wszystkie strony świadectwa oraz spiąć w kolejności (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię).
 • * do awansu brane są pod uwagę jedynie wyżej wymienione dokumenty, wydane wyłącznie przez UCZELNIE WYŻSZE (do analizy możliwości awansu na danych studiach nie są brane pod uwagę m in. dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia konkursów, kursów, ukończenia szkół doskonalących, szkół psychoterapii, językowych, uzyskania tytułów zawodowych, doradczych, coachowych, mentorskich oraz uzyskanych w ramach projektów z funduszy UE a także doświadczenie zawodowe itp. dokumenty).

9. Oświadczenie studenta lub słuchacza:

 • a) kandydat na studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie powinien wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.
 • b) kandydat na studia podyplomowe powinien wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym  oświadczenie słuchacza.


a) Oświadczenie o kwalifikacjach pedagogicznych - wymagane przy studiach podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej: Pobierz

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja włączająca
 • Logopedia

Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i podpisać. Do oświadczenia załączyć dyplom lub inny dokument nadający uprawnienia pedagogiczne.


b) Oświadczenie o kwalifikacjach pedagogicznych w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z zakresu nauczania kolejnego przedmiotu: Pobierz

 • Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka
 • Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: Biznes i zarządzanie
 • Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka

Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i podpisać. Do oświadczenia załączyć dyplom lub inny dokument nadający uprawnienia pedagogiczne.
 

Wszystkie dokumenty niezgodne z powyższymi wymaganiami będą automatycznie odrzucane. Prosimy o dostarczenie CAŁEGO KOMPLETU dokumentów w jednej z poniższych form:

 • Elektronicznie - przez portal rekrutacyjny
 • Osobiście – w siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, bud. C, pokój 002C;
 • Drogą pocztową - na adres siedziby WSB-NLU – ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem Biuro Rekrutacji i Marketingu);

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University jest Uczelnią prywatną, co wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego za udział w zajęciach, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

W trakcie roku akademickiego obowiązuje 10 rat czesnego płatnych do 10. dnia każdego miesiąca za okres październik - lipiec.

Do pobrania
Regulamin Studiów WSB-NLU
Regulamin studiów podyplomowych w WSB-NLU
Uchwała Senatu_nr_05_2020_2021_w sprawie_ warunków i trybu rekrutacji_studia podyplomowe 2022-2023
Uchwała Senatu_nr_04_2020_2021_w sprawie_ warunków i trybu rekrutacji 2022-2023
Zarządzenie Kanclerza WSB-NLU - opłaty związane z procesem kształcenia dla Studentów zrekrutowanych po 01 kwietnia 2024
Zarządzenie Kanclerza WSB-NLU - opłaty związane z procesem kształcenia dla Słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe 2024-2025
Zarządzenie Rektora w sprawie Organizacji Roku Akademickiego 2023/2024

Dane do przelewów:

BANK PKO S.A. Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz

PLN:
NRB: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
IBAN: PL 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
SWIFT: PKOPPLPW
EUR:
NRB: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148
IBAN: PL 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148
SWIFT: PKOPPLPW
USD:
NRB: 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
IBAN: PL 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
SWIFT: PKOPPLPW
Sprawdzian językowy

Sprawdzian językowy

Dla studentów studiów stacjonarnych odbywających się w języku angielskim:

Istotnym elementem rekrutacji na studia stacjonarne w języku angielskim jest sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący na odpowiedni poziom językowy, od którego student rozpocznie naukę. 

Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, oraz osoby które zdały Maturę Międzynarodową (International Baccalaureate Diploma Programme), są zwolnieni ze sprawdzianu językowego.

Od kandydatów na studia prowadzone w całości w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi minimum B1 wg. skali Rady Europy (średniozaawansowany).

Osoby, które nie spełnią ww. warunku, będą przyjęte na studia na tym samym kierunku w języku polskim.

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

Sprawdziany językowe dla studentów studiów niestacjonarnych, kwalifikujące do odpowiednich grup nauki języka są realizowane poprzez test językowy na platformie CloudA™ .

Instrukcja Obsługi Cloud Academy™ (CloudA)

 

 

Ubezpieczenie NFZ dla studentów powyżej 26 lat

Student po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu rodzinnemu ani innemu (np. z tytułu podjęcia pracy), będzie mógł być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, na której studiuje. Bezpłatna opieka medyczna, do której upoważnia ubezpieczenie zdrowotne, obejmuje także studia zaoczne. Powyżej 26 lat i w sytuacji kontynuowania nauki o ubezpieczenie zdrowotne należy wystąpić do uczelni. Trzeba pamiętać, że student musi samodzielnie wystąpić z wnioskiem do uczelni w tej sprawie. Prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez NFZ) wygasa po 4 miesiącach od dnia ukończenia nauki. Ubezpieczenie zdrowotne po studiach jest ważne przez 4 miesiące. 

W celu wpisania się do ubezpieczenia zdrowotnego należy kontaktować się z Panią Beatą Jaskulska-Żołądź tel. 184499121 lub e-mail bjask@wsb-nlu.edu.pl

 

Dowiedz się więcej  ->  https://pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-i-doktoranta


Ubezpieczenie NNW dla studentów powyżej 26 lat

Student może zapłacić w każdym momencie studiów składkę określoną na dany rok akademicki, a jego ubezpieczenie będzie obowiązywało od następnego dnia po wpłacie na konto uczelni składki do końca roku akademickiego, na jaki została uiszczona opłata. 

 

Aplikuj do WSB-NLU

Aplikuj do WSB-NLU

Opis wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły Tutaj

Projekt graficzny DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW wraz z opisem zabezpieczeń - Zobacz

Biuro Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU

Dołącz do nas
Dołącz do nas

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wolnych miejsc uzyskają Państwo kontaktując się z Działem Rekrutacji i Marketingu pod numerami:

Telefon ogólny: +48 18 44 99 190

mgr Michał Kapała

mgr Hanna Hrechyshkina

mgr Małgorzata Szumacher

Karolina Żytkowicz

mgr Katarzyna Majerska

Małgorzata Marczyk

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

WhatsApp (eng.): +48 605 566 257

 

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.