• Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Informacje ogólne


 W WSB-NLU w Nowym Sączu możesz studiować w trzech formach:

1. Studia stacjonarne

 • Wykłady i ćwiczenia od poniedziałku do piątku na terenie uczelni w Nowym Sączu 

2. Studia niestacjonarne:

 • Wykłady i ćwiczenia na terenie uczelni w Nowym Sączu, średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela)
 • Wykłady dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy

3. Studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet:

 • Wykłady i ćwiczenia średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela)
 • Wykłady na terenie uczelni w Nowym Sączu, dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy
 • Ćwiczenia w formie zdalnej, z wykorzystaniem systemu Cloud Academy

 

Dołącz do nas


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od 11 października 2019r. w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Rekrutacji i Marketingu.

 Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

W razie  jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem +48 18 44 99 101 lub 103 lub na adres rekrutacja @wsb-nlu.edu.pl

Dokumenty


Wymagane dokumenty proszę przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji WSB-NLU (budynek C, pok. 023 ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz), w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowane i podpisane podanie
 • kopia świadectwa dojrzałości - tylko na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (oryginał do wglądu)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - tylko na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (oryginał do wglądu)
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - 85 zł (dla absolwentów WSB-NLU i uczelni partnerskich - 0zł)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie oraz studia podyplomowe), kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich oraz podylomowych na zasadzie wykupu kursów
 • podanie o akademik (opcjonalnie)

Kandydaci z zagranicy (nie dotyczy osób z krajów UE, państw OECD, EFTA lub objętych porozumieniem o uznawaniu wykształcenia (m.in. Białoruś, Ukraina) ubiegający się o przyjęcie na studia w WSB-NLU, poza powyższymi dokumentami, muszą złożyć tłumaczenie świadectwa i dyplomu na język polski wraz z legalizacją wydaną przez MNiSW lub apostillem wydanym przez uprawniony organ w kraju wydania dokumentu.

Świadectwa ukończenia szkoły średniej muszą zostać poddane nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce.

W kwestii nostryfikacji pomocy udziela Biuro Rekrutacji WSB-NLU. Kandydaci z zagranicy są zobowiązani ponadto do dostarczenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.


Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na konto Uczelni, podając w tytule wpłaty swoje imię i nazwisko.

Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

 

Sprawdzian językowy


Dla studentów studiów stacjonarnych:

Istotnym elementem rekrutacji na studia stacjonarne jest sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący na odpowiedni poziom językowy, od którego student rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane są we wrześniu. Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, oraz osoby które zdały Maturę Międzynarodową (International Baccalaureate Diploma Programme), są zwolnieni ze sprawdzianu językowego.

UWAGA! Nieprzystąpienie do sprawdzianu oznacza rezygnację z nauki języka obcego w pierwszym semestrze studiów.

Od kandydatów na studia prowadzone w całości w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi minimum B1 wg. skali Rady Europy (średniozaawansowany).

Osoby, które nie spełnią ww. warunku, będą przyjęte na studia na tym samym kierunku w języku polskim.


Dla studentów studiów niestacjonarnych:

Sprawdziany językowe dla studentów studiów niestacjonarnych, kwalifikujące do odpowiednich grup nauki języka są realizowane poprzez test językowy w systemie intranetowym Uczelni na początku października.

Stypendia


System stypendialny został stworzony specjalnie dla potrzeb studentów WSB-NLU. Jest on kompleksowy, uporządkowany, jednolity i co ważne, sprawiedliwy.


Poza standardową ofertą stypendiów za wyniki w nauce, w sporcie i stypendiów socjalnych, WSB-NLU utworzyła własny system stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży. Dzięki temu fundusz stypendialny jest zasilany jednocześnie z 3 źródeł: budżetu państwa, środków własnych oraz stypendiów sponsorowanych ze źródeł zewnętrznych firm i instytucji, co pozwala na przyznawanie większej ilości stypendiów.


System stypendialny został przemyślany w taki sposób, aby studenci już od pierwszego semestru mogli otrzymywać stypendia. W ubiegłym roku ponad 45% otrzymało stypendia pokrywające w dużej mierze koszty czesnego, a prawie 20% z nich studiowało całkowicie za darmo.

Opłaty


Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University jest Uczelnią prywatną, co wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego za udział w zajęciach, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Koszty związane ze studiowaniem:

 • czesne + opłaty dodatkowe (uzależnione od kierunku i trybu studiów, zgodnie z poniższą tabelą)

UWAGA! Informujemy, że opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego

TABELA OPŁAT


W trakcie roku akademickiego obowiązuje 10 rat czesnego płatnych do 10. dnia każdego miesiąca za okres październik - lipiec. Powyższa kwota obejmuje 1 miesięczną ratę czesnego.


Zobacz także:

Nazwa banku: Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu

Numery kont (PLN, EUR, USD)

UWAGA! Wpłaty na rachunek należy dokonywać w tej samej walucie, w jakiej dokonywana jest opłata za czesne.

Przykładowo: Jeśli dokonujesz płatności w EUR, bardzo prosimy o przesyłanie pieniędzy w tej walucie na rachunek EUR podany powyżej.

Uznanie zawodowe


Oferta dla osób aktywnych zawodowo: 

Informujemy o możliwości podjęcia studiów z wykorzystaniem uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego.

Oferta umożliwia szybsze ukończenie studiów poprzez zaliczenie zdobytego doświadczenia zawodowego na poczet wybranych przedmiotów i efektów kształcenia wymaganych na I roku.

Studia tego typu są adresowane do osób posiadających, obok świadectwa dojrzałości, co najmniej:

 • 5 - letnie doświadczenie zawodowe - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,
 • 3 - letnie doświadczenie zawodowe - dla osób z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera.

W tym trybie można zaliczyć do 50% programu studiów.

REGULAMIN POTWIERDZAJĄCY EFEKTY UCZENIA SIĘUCHWAŁA SENATU NR 12_2014_2015

REGULAMIN POTWIERDZAJĆY EFEKTY KSZTAŁCENIA - 01/2015/2016 z dnia 30 września 2015 r.


Szczegółowe informacje

Biuro Rekrutacji WSB-NLU 

tel.: 18 44 99 101 (Michał Kapała), 18 44 99 103 (Natalia Gut)

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl 

Reaktywacja


REAKTYWACJA dotyczy osób, które przerwały studia w w WSB-NLU i w bieżącym roku akademickim chcą je kontynuować. W tym przypadku dotychczasowe osiągnięcia w WSB-NLU są uznawane przez władze uczelni.


Aby reaktywować się na studia należy złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki. Podanie należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat"

W przypadku osób posiadających dotychczas zaległe zobowiązania względem WSB-NLU i chcących kontynuować naukę, każdy wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony przez Władze Uczelni.


Szczegółowe informacje:

Dziekanat WSB-NLU

tel.: 18 44 99 131

e-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl

Transfer z innej uczelni


Przyjęcie na studia w WSB-NLU studenta w drodze przeniesienia z innej uczelni następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni.

Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

 • podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia
 • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
 • zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia. 


Przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem:

Informujemy, że istnieje możliwość przyjęcia na studiach w WSB-NLU na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem, która realizowała studia na innej uczelni i przerwała je.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek do Dziekana o przyjęcie na studia
 • dokumentacja dotychczasowego przebiegu studiów.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia.

 

Kontakt


Biuro Rekrutacji WSB-NLU

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub naszej uczelni, jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

 • na terenie kampusu WSB-NLU przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu, budynek C, parter, pok 023 (obok Dziekanatu)
 • telefonicznie: 18 44 99 101 (Michał Kapała), 18 44 99 103 (Natalia Gut) 
 • e-mailowo: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl 
Stopka