Rekrutacja na studia - informacje ogólne


Rekrutacja standardowa na pierwszy rok studiów w WSB-NLU składa się z następujących etapów:

1. Rejestracja na studia odbywa się poprzez portal rekrutacyjny znajdujący się na naszej stronie WSB-NLU - kafelek ZAPISZ SIĘ

2. W pierwszym kroku należy założyć konto na portalu rekrutacyjnym - rejestracja konta - załóż konto.

3. Po uzyskaniu dostępu do portalu należy:

👉 Wypełnić formularz z danymi (menu "Moje dane" z lewej strony)

👉 Wybrać kierunek (menu "Rekrutacja" z lewej strony)

👉 Załączyć dokumenty (menu "Wymagane dokumenty" z lewej strony)

👉 Śledzić status swojej rekrutacji (menu "Moje aplikacje" z lewej strony).

4. Wszelkie informacje o statusie rekrutacji będą przesyłane w formie komunikatów, wiadomości e-mail poprzez portal rekrutacyjny.

 

Rekrutacja dotycząca transferu ocen w WSB-NLU składa się z następujących etapów:

1. Rejestracja na studia odbywa się poprzez portal rekrutacyjny znajdujący się na naszej stronie WSB-NLU - Kafelek ZAPISZ SIĘ

2. W pierwszym kroku należy założyć konto na portalu rekrutacyjnym.

📣Jeśli posiadasz dorobek kształcenia związany ze studiowaniem, możesz ubiegać się o transfer ocen na wyższy rok niż pierwszy.

🔎Kandydat ubiegający się o awans musi przesłać dorobek zawiązany ze studiowaniem( menu "Transfer Ocen" z lewej strony).

Dorobek (w zależności jaki posiadasz dokument) to m.in.: suplement, indeks, transkrypt ocen, dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

2. Otrzymasz wstępną decyzję o promocji na wyższy rok niż pierwszy od Dziekana WSB-NLU

3. Jeśli propozycja Dziekana WSB-NLU zostanie przez Ciebie zaakceptowana, postępuj zgodnie z instrukcją rekrutacji standardowej.

4. Wszelkie informacje o statusie rekrutacji będą przesyłane w formie komunikatów, wiadomości e-mail poprzez portal rekrutacyjny.

 

Złożenie całego kompletu wymaganych dokumentów odbywa się poprzez:

- portal rekrutacyjny WSB-NLU;

- dopuszczamy możliwość przesłania drogą listową na adres siedziby WSB-NLU – ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem Biuro Rekrutacji i Marketingu) lub osobiście – w siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, bud. C, pokój 023.

Spis wymaganych dokumentów


 

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN

1. Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny

– pobrany z wiadomości e-mail (akceptacyjnej) otrzymanej do 5 dni roboczych od momentu wypełnienia elektronicznej wersji formularza rekrutacyjnego DOŁĄCZ DO NAS

2. Kopia świadectwa dojrzałości:

    a) „nowa matura” tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);

    b) „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);

    c) świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą (szczegóły opisane są poniższej).

3. Jedno zdjęcie

- kolorowe zdjęcie o wymiarach: 3,5 x 4,5 cm, wykonane en-face tj. przodem. Zdjęcie powinno być przyklejone do formularza rekrutacyjnego w wyznaczonym miejscu. Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dokumentów urzędowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z zachowaniem wymiarów, proporcji, brak nakrycia głowy, brak okularów przeciwsłonecznych, na jasnym tle. Szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia do pobrania w linku: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

4. i 5. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej oraz kwalifikacyjnej

– opłaty należy dokonać jednym przelewem (dane do przelewu opisane są poniżej).

6. Dyplom ukończenia studiów

- jeżeli na dyplomie jest wskazane miejsce na podpis posiadacza, to powinien on być podpisany (nie wszystkie dyplomy wymagają podpisu). Prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię.

7. Podanie o akademik

– dotyczy w przypadku chęci ubiegania się o miejsce w domu studenckim. Podanie należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć do kompletu dokumentów rekrutacyjnych POBIERZ

8. Podanie do Dziekana

– dotyczy w przypadku ubiegania się o przyjęcie na wyższy rok niż pierwszy tzw. awans, który przyznawany jest po konsultacji e-mailowej z Działem Rekrutacji i Marketingu (rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl). Podanie należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć do kompletu dokumentów rekrutacyjnych POBIERZ

9. Kserokopia suplementów, indeksów lub transkryptów ocen*

a) suplement - należy skserować wszystkie strony oraz spiąć w kolejności (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);

b) indeks – należy skserować od pierwszej do ostatniej zapisanej strony oraz spiąć w kolejności (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);

c) transkrypt ocen – wydane przez macierzystą uczelnię, powinny być opieczętowane i podpisane przez osobę uprawnioną (kierownik dziekanatu, dziekan, rektor);

d) dyplom ukończenia studiów podyplomowych - należy skserować wszystkie strony świadectwa oraz spiąć w kolejnosci (prosimy o nie wysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię).

* do awansu brane są pod uwagę jedynie wyżej wymienione dokumenty, wydane wyłącznie przez UCZELNIE WYŻSZE (do analizy możliwości awansu na danych studiach nie są brane pod uwagę m in. dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia konkursów, kursów, ukończenia szkół doskonalących, językowych, uzyskania tytułów zawodowch, doradczych, coachowych, mentorskich oraz uzyskanych w ramach projektów z funduszy UE a także doświadczenie zawodowe itp. dokumenty).

10. Oświadczenie studenta lub słuchacza:

a) kandydat na studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie powinien wydrukować i wypełnić oświadczenie studenta dołączone do wiadomości e-mail (akceptacyjnej) otrzymanej do 5 dni roboczych od momentu wypełnienia elektronicznej wersji formularza rekrutacyjnego POBIERZ.

b) kandydat na studia podyplomowe powinien wydrukować i wypełnić oświadczenie słuchacza dołączone do wiadomości e-mail (akceptacyjnej) otrzymanej do 5 dni roboczych od momentu wypełnienia elektronicznej wersji formularza rekrutacyjnego POBIERZ.

11. Oświadczenie o kwalifikacjach pedagogicznych - wymagane przy studiach podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu:

POBIERZ

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Tyflopedagogika
 • Edukacja Włączająca
 • Surdopedagogika

Wszystkie dokumenty niezgodne z powyższymi wymaganiami będą automatycznie odrzucane. Prosimy o dostarczenie CAŁEGO KOMPLETU dokumentów w jednej z poniższych form:

 • Osobiście – w siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, bud. C, pokój 023C;
 • Osobiście - w Wydziale Zamiejscowym WSB-NLU w Tarnowie, ul. ulicy Sanguszków 28 (na terenie Parku Sanguszków);
 • Drogą pocztową - na adres siedziby WSB-NLU – ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem Biuro Rekrutacji i Marketingu);
 • Elektronicznie - tj. drogą e-mail (procedura wysyłki dokumentów opisana jest poniżej).

Dołącz do nas


Informujemy, że na rok akademicki 2021/2022 w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ, zapisy będą trwały WYŁĄCZNIE do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Wszelkie informacje dotyczące rektutacji, w tym wolnych miejsc uzyskają Państwo kontaktując się z Działem Rekrutacji i Marketingu pod numerami:

   •18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 103 – Natalia Gut

Regulamin opłat i inne dokumenty


Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University jest Uczelnią prywatną, co wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego za udział w zajęciach, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

TABELA OPŁAT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O STYPENDIACH

ZARZĄDZENIE KANCLERZA W SPRAWIE OPŁAT WRAZ Z REGULAMINEM OPŁAT


W trakcie roku akademickiego obowiązuje 10 rat czesnego płatnych do 10. dnia każdego miesiąca za okres październik - lipiec.

Zobacz także:

Dane do przelewów:

BANK PKO S.A. Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz
PLN:EUR:USD:
NRB: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603NRB: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148NRB: 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
IBAN: PL 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603IBAN: PL 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148IBAN: PL 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
SWIFT: PKOPPLPWSWIFT: PKOPPLPWSWIFT: PKOPPLPW

 

Elektroniczna wysyłka dokumentów rekrutacyjnych


WSB-NLU zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów chcących podjąć kształcenie na naszej Uczelni i tym samym umożliwia wysyłkę elektroniczną dokumentów.

Sprawdzian językowy


Dla studentów studiów stacjonarnych:

Istotnym elementem rekrutacji na studia stacjonarne jest sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący na odpowiedni poziom językowy, od którego student rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane są we wrześniu. Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, oraz osoby które zdały Maturę Międzynarodową (International Baccalaureate Diploma Programme), są zwolnieni ze sprawdzianu językowego.

UWAGA! Nieprzystąpienie do sprawdzianu oznacza rezygnację z nauki języka obcego w pierwszym semestrze studiów.

Od kandydatów na studia prowadzone w całości w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi minimum B1 wg. skali Rady Europy (średniozaawansowany).

Osoby, które nie spełnią ww. warunku, będą przyjęte na studia na tym samym kierunku w języku polskim.

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

Sprawdziany językowe dla studentów studiów niestacjonarnych, kwalifikujące do odpowiednich grup nauki języka są realizowane poprzez test językowy na platformie CloudA na początku października.

POLITYKA JĘZYKOWA

Aplikuj do WSB-NLU


Opis wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

 

Biuro Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU

Drodzy Kandydaci!

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub naszej uczelni, jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 • na terenie kampusu WSB-NLU przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu, budynek C, parter, pok 023 (obok Dziekanatu)
 • telefonicznie: 18 44 99 101 (Michał Kapała), 18 44 99 102 (Dominika Tabaszewska), 18 44 99 103 (Natalia Gut), 693 103 446 (Dorota Zaród - Wydział Zamiejscowy WSB-NLU w Tarnowie)
 • e-mailowo: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

Stopka