Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Świadczenia stypendialne w roku akademickim 2023/2024

Oceń ten wpis:
(0.0)

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium Rektora należy złożyć w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu ul Zielona 27 budynek C pok. 019 lub przesłać pocztą na adres: 33-300 Nowy Sącz ul Zielona 27 budynek C pok. 019.

W roku akademickim 2023/2024 studenci mają możliwość ubiegania się o różne formy świadczeń stypendialnych w tym: 

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi
 • stypendium Rektora
 • stypendium naukowe Ministra Edukacji i Nauki *

 

Terminy składania wniosków:

 • od 1 do 31 października 2023 r. – podstawowa pula na semestr zimowy 2023/2024
 • od 1 do 31 marca 2024 r.  – podstawowa pula na semestr letni 2023/2024

Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć w każdym miesiącu (październik-czerwiec). Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe powodujące przejściowo trudną sytuację życiową nastąpiło w trakcie studiowania w WSB-NLU, a od daty jego wystąpienia nie minęło więcej niż 3 miesiące.

Student, wypełniając wniosek, zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczenia zawierającego wykaz studiowanych kierunków oraz okres studiowania. Informacje zawarte w oświadczeniu zostaną zweryfikowane przez Komisję Stypendialną w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu:

 • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż 7 semestrów,
 • wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu oraz oczekiwania na powtarzanie semestru,
 • nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego,
 • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów odbytych za granicą.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres do 12 semestrów studiowania.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia stypendialne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

Decyzja o przyznaniu świadczenia stypendialnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca,
w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, został skreślony z listy studentów, albo gdy upłynął łączny okres, przez który przysługują świadczenia.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek. Wysokość tego dochodu ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
W roku akademickim 2023/2024 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 294,40 zł. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami ustalania i dokumentowania dochodu.

W przypadku studentów, którzy wykazują dochód przypadający na członka w rodzinie poniżej 600 zł, niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.
W przypadku, gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny. Nieudokumentowanie źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

STYPENDIUM REKTORA

Student ubiegający się o przyznanie stypendium Rektora może starać się o to stypendium:

 • w przypadku ubiegania się o stypendium tylko w kategorii „wyróżniające wyniki w nauce” (średnia ocen) – średnia ocen z ostatniego roku studiów na WSB-NLU wyliczana jest automatycznie przez system CloudA lub na podstawie zaświadczenia o średniej z ocen z ostatniego roku  na poprzedniej Uczelni (przerwa pomiędzy studiami nie może być dłuższa niż 1 rok)
 • w przypadku ubiegania się o stypendium w kategorii za „osiągnięcia naukowe” „osiągnięcia artystyczne” „osiągnięcia sportowe” – Wniosek należy uzupełnić poprzez wymienienie we wniosku osiągnięć, które należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (Dyplom, zaświadczenia)
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

* Zachęcamy do ubiegania się o stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024. Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o zgłaszanie się do 10 października 2023 r. na adres e-mail: stypendia@wsb-nlu.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie swoich danych: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu, adres do korespondencji w Polsce oraz numer telefonu. 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągniecia dla studentów dostępne będą na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia) – zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wnioskowaniem o stypendium.

 

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.