Studia podyplomowe - Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne to znacząca część rynku krajowego, której zadaniem jest m.in. napędzenie gospodarki. Wynikiem umiejętnie przeprowadzonych zamówień publicznych jest zapewnienie pracy tysiącom pracownikom w różnego typu przedsiębiorstwach. Umiejętność odpowiedniego udzielenia zamówień publicznych jest niekiedy kluczem do dobrego biznesu. Aby tego dokonać, warto zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych – zarówno tę teoretyczną, jak i praktyczną.

Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 15 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

Zamówienia publiczne - dla kogo to dobry kierunek studiów podyplomowych?


Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University skierowane są zarówno do praktyków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zamówień publicznych, jak i nowicjuszy, którzy zamierzają zmienić swoją ścieżkę zawodową. Nasza podyplomówka skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe.

Nasze studia podyplomowe dedykowane są osobom zainteresowanym finansami publicznymi, udzielaniem zamówień, wydatkowaniem środków oraz prawem i administracją. Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej sprawia, że studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University są atrakcyjne także dla prezesów urzędów zamówień publicznych i pracowników krajowej izby odwoławczej.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Zamówienia publiczne?

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania oświatą jest przekazanie przyszłym absolwentom wszelkiej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z tą niezwykle trudną tematyką udzielenia oraz pozyskiwania zamówień. Zamówienia publiczne są instrumentem angażującym środki publiczne i służącym osiąganiu celów strategicznych dla całej gospodarki. Wydajne, skuteczne i konkurencyjne procedury udzielania zamówień publicznych mają zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonującego rynku oraz stanowią ważny kanał dla inwestycji w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Program studiów podyplomowych


Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych organizowane przez WSB-NLU są odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez poprawę zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach.

Program studiów podyplomowych jest aktualizowany i na bieżąco dostosowywany do współczesnych potrzeb. Nasze studia obejmują kompleksowe zagadnienia, które sprawdzają się podczas prac, np. w krajowej izbie odwoławczej czy jako specjalista ds. udzielania zamówień. Podczas całego toku studiów będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

  • Prawo administracyjne;
  • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne;
  • System zamówień publicznych w prawie polskim i UE;
  • Audyt i kontrola wewnętrzna;
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
  • Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych.

Gdzie odbywają się zajęcia?


Zamówienia publiczne to kierunek niestacjonarny, który jest w 100% interaktywny i prowadzony przez internet. Gwarantujemy możliwość odbycia studiów podyplomowych niezależnie od miejsca, w którym się obecnie znajdujesz. Nie musisz pojawiać się na zajęciach osobiście, ponieważ wszystkie odbywają się za pomocą modułu multitransmisji, poprzez platformę Cloud Academy.

Czym jest system CloudA? To nowoczesna platforma zarządzania uczelnią, która został w całości stworzona przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU. Za pomocą CloudA studenci mogą komfortowo zarządzać tokiem studiów, odbywać wielopłaszczyznową komunikację z wykładowcami, administracją oraz innymi studentami. Zarówno wykłady, ćwiczenia, jak i zaliczenie ma miejsce za pomocą systemu CloudA.

To jednak nie wszystko – dzięki multitransmisji, studenci mogą brać udział w zajęciach niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Możesz uczyć się z dowolnego miejsca na świecie, przy pomocy urządzenia mobilnego, przeglądarki lub dedykowanej aplikacji Cloud Academy.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Czas trwania studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na kierunku Zamówienia publiczne wynosi 2 semestry.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe Zamówienia publiczne?

Jak wygląda proces rekrutacyjny w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University? Zapraszamy do złożenia dokumentów internetowo, za pomocą specjalnego formularza na naszej stronie. Rekrutacja na Zamówienia publiczne odbywa się online, a liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia podań. Wszyscy kandydaci przyjmowani są w miarę wolnych miejsc określonych według limitu danego kierunku. Jednocześnie możemy zagwarantować uruchomienie kierunku Zamówienia publiczne, niezależnie od liczby studentów na roku.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje zyskują absolwenci Zamówień publicznych?


Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych to szansa na zyskanie umiejętności teoretycznych i praktycznych. Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University potrafią biegle poruszać się po wszelkich procedurach oraz ustawach prawnych dot. zamówień publicznych. Tworzą i umieją kontrolować dokumentację z tematyki zamówień publicznych jak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia czy Opis przedmiotu zamówienia.

To jednak nie wszystko – po ukończeniu Zamówień publicznych jako studiów podyplomowych, absolwenci zyskują kompetencje odnośnie do identyfikowania głównych zagrożeń prawnych, kontrolowania harmonogramu realizacji projektów, czy odpowiedniego reagowania na czynności wykonawców.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Jak składać oferty w związku z zamówieniami publicznym?


W jaki sposób szukać szans na rozwój swojej firmy? Jak pozyskiwać nowe zlecenia? Przede wszystkim, dobrym sposobem jest poszukiwanie zysków w sektorze publicznym. Pomoże w tym odpowiednie pozyskiwanie zamówień publicznych. Wymaga to doświadczenia oraz stosowania się do określonych zasad. Jak prawidłowo składać oferty związane z zamówieniami publicznym? O czym należy pamiętać?

Zamówienia publiczne – co to takiego?

Zamówienia publiczne to bardzo duża część rynku krajowego, a jej zadaniem jest m.in. napędzanie gospodarki. Czym dokładnie są?

Jako zamówienia publiczne rozumiemy odpłatną umowę, która zawierana jest między publicznym podmiotem a wykonawcą. To, co istotne w przypadku zamówień publicznych to fakt, że są one sformalizowane: zarówno wykonawca, jak i zamawiający muszą działać w ściśle określony sposób. Zamówienia publiczne to proces, w ramach którego organy publiczne, takie jak departamenty rządowe lub władze lokalne, kupują prace, towary lub usługi od firm.

Czego mogą dotyczyć zamówienia publiczne?

Obowiązująca obecnie Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje, np. zasady oraz tryb udzielania zamówień publicznych. W świetle prawa, przedmiotem umowy mogą być różnego typu usługi, dostawy bądź roboty budowlane.

Skąd zyskać wiedzę o zamówieniach publicznych?

Zamówienia publiczne są ściśle określane przez szereg regulacji prawnych, do których należy między innymi Prawo zamówień publicznych. Aktualnie obowiązująca jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., więcej na jej temat można znaleźć tutaj: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp.

Jednak dane państwowe to nie wszystko. Umiejętności odpowiedniego korzystania z zamówień publicznych można się nauczyć uczęszczając m.in. na studia podyplomowe z tego zakresu. Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

O czym pamiętać, by zamówienie publiczne było kompletne?

Aby złożone przez nas zamówienie publiczne było w pełni kompletne, należy wcześniej upewnić się, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani.

Przede wszystkim w przypadku zamówień publicznych należy pamiętać o tym, by oferta była sporządzona i dostarczona w formie pisemnej. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej, powinien dokładnie opisać sposób ich składania. Zabierając się do składania oferty trzeba również zadbać o to, by zaopatrzyć się w podpis elektroniczny oraz konto na platformie ePUAP.

Jak prawidłowo uzupełniać dokumenty dotyczące zamówień publicznych?

Wszelkie dokumenty, które należy wypełnić w kwestii zamówień publicznych, powinny być przedstawione na początkowym etapie. Dokumenty, które trzeba wypełnić to m.in. formularz oferty, kosztorys czy oświadczenie JEDZ, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Po wypełnieniu dokumentów we wskazanym terminie, należy je podpisać (np. elektronicznie). Brak podpisu najczęściej oznacza podstawowy i nieusuwalny brak oferty. To bardzo ważny element, o którym należy pamiętać, by zamówienie było kompletne. Niepodpisana oferta nie zachowuje formy pisemnej wymaganej w ustawie pod rygorem nieważności.

Co zrobić, jeśli w ofercie wymagane jest wadium?

Jeżeli w zamówieniu publicznym jest wymagane wadium – do oferty dołącza się gwarancję lub poręczenie (chyba że zamawiający wymaga złożenia ich w inny sposób, co czasami się zdarza), a jeśli wadium jest wpłacane przelewem – można dołączyć potwierdzenie dokonania tego przelewu.

Kto może uczestniczyć w przetargach publicznych?

W przetargach publicznych (w zależności od ich trybu) mogą brać udział wyłącznie wykonawcy, którzy dają gwarancję należytej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Taką gwarancją mogą być odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne (potwierdzone odpowiednimi dokumentami), czy dobra sytuacja ekonomiczna.

Dlatego zamawiający szczegółowo określa warunki udziału w każdym postępowaniu, zarówno odnoszące się do samego wykonawcy, jak i przedmiotu zamówienia. Te warunki opisane są najczęściej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – czyli, do jednego z kluczowych dokumentów dla osób i przedsiębiorstw starających się o kontrakt publiczny.

Czy każdy może wziąć udział w zamówieniu publicznym? Nie, albowiem z przetargu mogą być wykluczeni przedsiębiorcy, którzy, np. mają zaległości w ZUS albo podatkach, zostali skazani za przestępstwa skarbowe, bądź nie wykonali należycie wcześniejszego zamówienia z przyczyn leżących po ich stronie.

Tryby zamówień publicznych Istnieje wiele trybów zamówień publicznych, które rozróżnia się ze względu na formę. Zaliczyć do nich można:

  • tryb podstawowy, który rozumie się jako przetarg ograniczony (w odpowiedzi na ogłoszenie, oferty mogą składać wykonawcy zapraszani) i nieograniczony (o przebiegu otwartym dla wszystkich zainteresowanych),
  • inne tryby, w tym:

- negocjacje z ogłoszeniem,

- dialog konkurencyjny,

- negocjacje bez ogłoszenia,

- namówienia z wolnej ręki,

- zapytania o cenę,

- partnerstwa innowacyjne,

- licytacje elektroniczne.

Stopka