Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Zamówienia publiczne

Partner
Zakres:

Zarządzanie

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia podyplomowe niestacjonarne - RealTime Online realizowane są w 100% zdalnie

Zamówienia publiczne to znacząca część rynku krajowego, której zadaniem jest m.in. napędzenie gospodarki.

Zamówienia publiczne to znacząca część rynku krajowego, której zadaniem jest m.in. napędzenie gospodarki.

Wynikiem umiejętnie przeprowadzonych zamówień publicznych jest zapewnienie pracy tysiącom pracownikom w różnego typu przedsiębiorstwach. Umiejętność odpowiedniego udzielenia zamówień publicznych jest niekiedy kluczem do dobrego biznesu. Aby tego dokonać, warto zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych – zarówno tę teoretyczną, jak i praktyczną.

Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

Zamówienia publiczne - dla kogo to dobry kierunek studiów podyplomowych?

Zamówienia publiczne - dla kogo to dobry kierunek studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University skierowane są zarówno do praktyków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zamówień publicznych, jak i nowicjuszy, którzy zamierzają zmienić swoją ścieżkę zawodową. Nasza podyplomówka skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe.

Nasze studia podyplomowe dedykowane są osobom zainteresowanym finansami publicznymi, udzielaniem zamówień, wydatkowaniem środków oraz prawem i administracją. Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej sprawia, że studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University są atrakcyjne także dla prezesów urzędów zamówień publicznych i pracowników krajowej izby odwoławczej.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Zamówienia publiczne?

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych jest przekazanie przyszłym absolwentom wszelkiej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z tą niezwykle trudną tematyką udzielenia oraz pozyskiwania zamówień. Zamówienia publiczne są instrumentem angażującym środki publiczne i służącym osiąganiu celów strategicznych dla całej gospodarki. Wydajne, skuteczne i konkurencyjne procedury udzielania zamówień publicznych mają zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonującego rynku oraz stanowią ważny kanał dla inwestycji w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Program studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

Program studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych organizowane przez WSB-NLU są odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez poprawę zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach.

Program studiów podyplomowych jest aktualizowany i na bieżąco dostosowywany do współczesnych potrzeb. Nasze studia obejmują kompleksowe zagadnienia, które sprawdzają się podczas prac, np. w krajowej izbie odwoławczej czy jako specjalista ds. udzielania zamówień. Podczas całego toku studiów będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

 • Prawo administracyjne;
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne;
 • System zamówień publicznych w prawie polskim i UE;
 • Audyt i kontrola wewnętrzna;
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych.

 

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci Zamówień publicznych?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci Zamówień publicznych?

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych to szansa na zyskanie umiejętności teoretycznych i praktycznych. Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University potrafią biegle poruszać się po wszelkich procedurach oraz ustawach prawnych dot. zamówień publicznych. Tworzą i umieją kontrolować dokumentację z tematyki zamówień publicznych jak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia czy Opis przedmiotu zamówienia.

To jednak nie wszystko – po ukończeniu Zamówień publicznych jako studiów podyplomowych, absolwenci zyskują kompetencje odnośnie do identyfikowania głównych zagrożeń prawnych, kontrolowania harmonogramu realizacji projektów, czy odpowiedniego reagowania na czynności wykonawców.

Jak składać oferty w związku z zamówieniami publicznym?


W jaki sposób szukać szans na rozwój swojej firmy? Jak pozyskiwać nowe zlecenia? Przede wszystkim, dobrym sposobem jest poszukiwanie zysków w sektorze publicznym. Pomoże w tym odpowiednie pozyskiwanie zamówień publicznych. Wymaga to doświadczenia oraz stosowania się do określonych zasad. Jak prawidłowo składać oferty związane z zamówieniami publicznym? O czym należy pamiętać?

Zamówienia publiczne – co to takiego?

Zamówienia publiczne to bardzo duża część rynku krajowego, a jej zadaniem jest m.in. napędzanie gospodarki. Czym dokładnie są?

Jako zamówienia publiczne rozumiemy odpłatną umowę, która zawierana jest między publicznym podmiotem a wykonawcą. To, co istotne w przypadku zamówień publicznych to fakt, że są one sformalizowane: zarówno wykonawca, jak i zamawiający muszą działać w ściśle określony sposób. Zamówienia publiczne to proces, w ramach którego organy publiczne, takie jak departamenty rządowe lub władze lokalne, kupują prace, towary lub usługi od firm.

Czego mogą dotyczyć zamówienia publiczne?

Obowiązująca obecnie Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje, np. zasady oraz tryb udzielania zamówień publicznych. W świetle prawa, przedmiotem umowy mogą być różnego typu usługi, dostawy bądź roboty budowlane.

Skąd zyskać wiedzę o zamówieniach publicznych?

Zamówienia publiczne są ściśle określane przez szereg regulacji prawnych, do których należy między innymi Prawo zamówień publicznych. Aktualnie obowiązująca jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r., więcej na jej temat można znaleźć tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf .

Jednak dane państwowe to nie wszystko. Umiejętności odpowiedniego korzystania z zamówień publicznych można się nauczyć uczęszczając m.in. na studia podyplomowe z tego zakresu. Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

O czym pamiętać, by zamówienie publiczne było kompletne?

Aby złożone przez nas zamówienie publiczne było w pełni kompletne, należy wcześniej upewnić się, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani.

Przede wszystkim w przypadku zamówień publicznych należy pamiętać o tym, by oferta była sporządzona i dostarczona w formie pisemnej. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej, powinien dokładnie opisać sposób ich składania. Zabierając się do składania oferty trzeba również zadbać o to, by zaopatrzyć się w podpis elektroniczny oraz konto na platformie ePUAP.

Jak prawidłowo uzupełniać dokumenty dotyczące zamówień publicznych?

Wszelkie dokumenty, które należy wypełnić w kwestii zamówień publicznych, powinny być przedstawione na początkowym etapie. Dokumenty, które trzeba wypełnić to m.in. formularz oferty, kosztorys czy oświadczenie JEDZ, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Po wypełnieniu dokumentów we wskazanym terminie, należy je podpisać (np. elektronicznie). Brak podpisu najczęściej oznacza podstawowy i nieusuwalny brak oferty. To bardzo ważny element, o którym należy pamiętać, by zamówienie było kompletne. Niepodpisana oferta nie zachowuje formy pisemnej wymaganej w ustawie pod rygorem nieważności.

Co zrobić, jeśli w ofercie wymagane jest wadium?

Jeżeli w zamówieniu publicznym jest wymagane wadium – do oferty dołącza się gwarancję lub poręczenie (chyba że zamawiający wymaga złożenia ich w inny sposób, co czasami się zdarza), a jeśli wadium jest wpłacane przelewem – można dołączyć potwierdzenie dokonania tego przelewu.

Kto może uczestniczyć w przetargach publicznych?

W przetargach publicznych (w zależności od ich trybu) mogą brać udział wyłącznie wykonawcy, którzy dają gwarancję należytej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Taką gwarancją mogą być odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne (potwierdzone odpowiednimi dokumentami), czy dobra sytuacja ekonomiczna.

Dlatego zamawiający szczegółowo określa warunki udziału w każdym postępowaniu, zarówno odnoszące się do samego wykonawcy, jak i przedmiotu zamówienia. Te warunki opisane są najczęściej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – czyli, do jednego z kluczowych dokumentów dla osób i przedsiębiorstw starających się o kontrakt publiczny.

Czy każdy może wziąć udział w zamówieniu publicznym? Nie, albowiem z przetargu mogą być wykluczeni przedsiębiorcy, którzy, np. mają zaległości w ZUS albo podatkach, zostali skazani za przestępstwa skarbowe, bądź nie wykonali należycie wcześniejszego zamówienia z przyczyn leżących po ich stronie.

Tryby zamówień publicznych Istnieje wiele trybów zamówień publicznych, które rozróżnia się ze względu na formę. Zaliczyć do nich można:

 • tryb podstawowy, który rozumie się jako przetarg ograniczony (w odpowiedzi na ogłoszenie, oferty mogą składać wykonawcy zapraszani) i nieograniczony (o przebiegu otwartym dla wszystkich zainteresowanych),
 • inne tryby, w tym:
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • dialog konkurencyjny,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • namówienia z wolnej ręki,
  • zapytania o cenę,
  • partnerstwa innowacyjne,
  • licytacje elektroniczne.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

Partner kierunku: Zamówienia publiczne

Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU to innowacyjna instytucja powstała w 2019 roku, specjalizująca się w prowadzeniu badań i komercjalizacji wiedzy z obszarów nauk przyrodniczych, technicznych i nowych technologii. Współpracuje ściśle z czołowymi firmami IT, takimi jak Comarch, Microsoft i Oracle. Studia będą łączyć specjalistyczną teorię z praktyką, przygotowując studentów do przyszłości na rynku pracy.

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy

Niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University to dwusemestralne studia podyplomowe niestacjonarne, interaktywne i prowadzone w pełni przez internet. Czas ich trwania:

 • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.