Zapisz się i zajmij swoje miejsce już dziś! Rekrutacja na semestr już otwarta! 

PROCES REKRUTACJI

Konferencja naukowa "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia"

Konferencja

Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia

XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Serdecznie witamy na stronie Konferencji Biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Kampusie
Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, ul. Zielona 27, aula C010.
 Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Ankieta

Uprzejmie prosimy o wyrażenie Państwa opinii na temat przebiegu konferencji. Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Państwa ocena będzie bardzo ważna podczas planowania

Link do ankiety

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

O konferencji

Zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Planowana konferencja poświęcona jest tym razem przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.

Szukając odpowiedzi na pytanie: jaka biblioteka przyszłości? zapraszamy do udziału bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej bibliotek akademickich, bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, osoby odpowiedzialne za infrastrukturę informatyczną, twórców bibliotek cyfrowych i systemów e-learningowych, a także pracowników naukowych instytutów bibliologii i informatologii, nauczycieli akademickich oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami roli i rozwoju bibliotek przyszłości.

Szerokie gremium konferencji gwarantuje prezentacje i dyskusje zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki oraz wspólne inspiracje dotyczące przezwyciężania zagrożeń, odkrywania działań niszowych i wykorzystania nowoczesnych technologii jako bliskiego sojusznika bibliotekarza i pracownika informacji.

  Obszary tematyczne:

TECHNOLOGIE

 • Platformy edukacyjne i miejsce zasobów informacyjnych (nowe narzędzia wspomagające procesy edukacji, komunikacji, dostęp do informacji);
 • Otwarte zasoby wiedzy (repozytoria, wolne licencje, biblioteki cyfrowe i edukacja medialna, otwarte zasoby wiedzy);
 • Technologie informatyczne (technologie i usługi mobilne, aplikacje i nowe możliwości pracy bibliotek);
 • Narzędzia komunikacji z użytkownikiem (student, pracownik naukowy, obcokrajowcy, osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież, inni użytkownicy) w zmieniającym się środowisku informacji (social media);
 • Organizacja i udostępnianie rozproszonych zbiorów elektronicznych (narzędzia, dobre praktyki, rozwiązania informatyczne);
 • Konsorcja uczelniane i inne platformy współpracy odpowiedzią na rozproszenie instytucjonalne instytucji naukowych (wielkie uczelnie – małe uczelnie; nauka resortowa; brak powszechnych uzgodnień w zakresie norm i dobrych praktyk).

NAUKA

 • Science 2.0 i rola biblioteki (współpraca z naukowcami, PBN, parametryzacja, nieodpłatny dostęp do wyników badań i ochrona prawna wyników badań);
 • Konstytucja dla Nauki a biblioteki (kierunki rozwoju nauki a zasoby biblioteczne);
 • Współpraca bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej z różnymi podmiotami nauki na poziomie lokalnym i centralnym;
 • Umiędzynarodowienie uczelni (kryzys nauki, zwiększona mobilność studentów, anglojęzyczność nauki oraz globalizacja przemysłu naukowego) wyzwaniem dla biblioteki.

JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

 • Badania satysfakcji użytkowników - narzędzia, pomiary, przykłady; 
 • Badania wpływu, wartości i znaczenia bibliotek - narzędzia, pomiary, przykłady;
 • Badanie funkcjonowania bibliotek – narzędzia, doświadczenia,

KOMPETENCJE

 • Biblioteka jako organizacja oparta na wiedzy (nowe kompetencje bibliotekarzy, szkolenia, rozwój osobisty, kształcenie bibliotekarzy, psychologiczne aspekty pracy bibliotekarzy, ”uwolnienie zawodu” i jego wpływ na rozwój zawodowy bibliotekarzy);
 • Formy komunikacji z użytkownikiem (modele, trudności, możliwości)
 • Relacje bibliotekarz a pracownik naukowy (wymiana, współpraca, doradztwo).

Komitet organizacyjny

Biblioteka WSB-NLU:
Maria Sidor – Dyrektor Biblioteki
Marzena Totoś-Gutowska
Marlena Pomietłowska

Dział Marketingu:
Grażyna Mostowik
Bartosz Stępień
Ewelina Łasińska

Centrum Badań i Programowania:
Artur Kornatka
Piotr Cichoński
Wojciech Bobak

 

Komitet naukowy

 

Prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

dr Anna Ujwary-Gil, Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Redaktor naczelny czasopisma „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (JEMI)

dr Magda Karciarz, Kustosz dyplomowany, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

dr Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie

mgr Lidia Derfert-Wolf, Starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy

mgr Janina Przybysz, Starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

dr Natalia Potoczek, Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

dr Maria Wanda Sidor, Dyrektor Biblioteki WSB-NLU

dr Dariusz Woźniak, Adiunkt, Rektor WSB-NLU

 

Kalendarium

Tytuły referatów wraz ze streszczeniem prosimy przesłać do 15.01.2018 r. na adres: masid@wsb-nlu.edu.pl

Ważne terminy :

 • 15.01.2018 – nadsyłanie propozycji referatów (wraz z abstraktem) przez autorów
 • 30.01.2018 – rejestracja uczestników (do 28.02.2018 r.)
 • 30.03.2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 30.04.2018 – przesłanie gotowych tekstów referatów przygotowanych zgodnie z podanymi wytycznymi
 • 10.05.2018 - przesłanie prezentacji
 • 24-25.05.2018 - Konferencja w Kampusie WSB-NLU w Nowym Sączu

Referaty oraz prezentacje należy przesłać na adres: 

bibliotekawsb123@gmail.com

 

Informacje dla autorów

Gotowe teksty o objętości nieprzekraczającej 12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) należy przesyłać do 30.04.2018 r. Prosimy o terminowe nadsyłanie gotowych referatów. Artykuł prosimy poprzedzać abstraktem. Powinien on zawierać główne tezy artykułu. Objętość abstarktu  maksymalnie pół strony tekstu (do 1200 znaków) i słowa kluczowe - do 5 słów kluczowych (abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim). Tekst referatu prosimy przesłać na adres: bibliotekawsb123@gmail.com. Na pierwszej stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz afliliację (miejsce pracy), a także adres poczty elektronicznej. 

Prezentację należy przygotować w programie MS Power Point i dostosować jej objętość do czasu 15 min. wystąpienia (zalecane max. 10 slajdów) oraz przesyłać na adres e-mail: bibliotekawsb123@gmail.com 

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii. Redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do publikacji tekstów niespełniających wymogów artykułu naukowego. Z autorami artykułów do monografii zostaną podpisane umowy licencyjne.

Zasady redagowania tekstów:

Teksty artykułów powinny być zapisane w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Tytuł główny: Times New Roman 16 (pogrubiony, wyśrodkowany).

Równanie do prawej i lewej strony, interlinia 1,5 wiersza. Czcionka: Times New Roman 12, w przypisach dolnych: Times New Roman 10 (przypisy o charakterze wyjaśniającym, stosowane z umiarem i bez stosowania danych bibliograficznych, które, zgodnie z proponowanym stylem APA 6 (American Psychological Association 6th) powinny znaleźć się w tekście artykułu).

Marginesy każdej strony powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm.

Dzielenie wyrazów automatyczne. Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, fotografie) należy przygotować jako odrębne dokumenty, właściwie opisane. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce dla ilustracji.

Bibliografia powinna zawiera opisy wszystkich prac, do których autor odsyła w tekście głównym.

Fragmenty cytowanych prac, które składają się z mniej, niż 40 słów powinny zostać ujęte w cudzysłów i nie należy ich wyróżniać dodatkowo np. kursywą.

Fragmenty cudzych prac (dosłownie przytoczonych), które składają się z 40 i więcej słów należy wyróżnić w oddzielnym bloku tekstu (ang. blockquote).

Uwaga: należy sprawdzić, czy cytowana publikacja posiada DOI (Digital Object Identifier) i zamieścić w opisie bibliograficznym, zgodnie z podanymi przykładami, wg standardu APA 6, na podstawie: American Psychological Association *Publication Manual* 6th ed.

Cytowanie literatury:

Dla cytowań i spisu literatury przyjmuje się wymogi Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologii (APA). Standardy te są sformułowane w „Publication Manual of the American Psychological Association”, dostępnym on-line: http://www.apastyle.org/

W tekście artykułu podajemy w okrągłym nawiasie nazwisko autora i rok ukazania się publikacji, oddzielone przecinkiem i nr cytowanej strony.

Przykłady:

Cytowanie pracy jednego autora:

(Wojciechowski, 2000, p. 77)

Jeżeli nazwisko autora pojawia się, jako fragment zdania, wówczas w nawiasie podajemy jedynie rok ukazania się publikacji:

Przykład:

Wojciechowski (2000, p. 77)* SEMIOTYKA jako teoria ...”

* Zgodnie z normą APA numer strony podajemy w przypadku stosowania dosłownego cytatu. Przyjmuje się jednak, aby podawać numer strony także w wypadku stosowania parafrazy tekstu pochodzącego z wydawnictwa książkowego. Może to w znacznym stopniu ułatwić czytelnikowi odnalezienie danego fragmentu w źródle.

Cytowanie pracy dwóch autorów:

Przy każdym cytowaniu (odwołaniu) podajemy dwa nazwiska, które łączymy znakiem &

Przykład:

(Kędzior & Karcz, 2007)

Cytowanie pracy od dwóch do pięciu autorów:

Przy pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich autorów, przy kolejnych odwołaniach podajemy jedynie pierwszego autora, pozostałych zastępujemy skrótem et al.

Przykład:

(Stanton, Etzel, & Walker, 1994).

Spis literatury:

Książki i artykuły z czasopism powinny być wymienione w kolejności alfabetycznej, wg nazwisk autorów lub redaktorów, na jednej liście. Źródła internetowe powinny mieć osobny wykaz. Wymienienie źródła bibliograficznego lub internetowego w przypisie nie wystarcza – to źródło musi się również znaleźć w spisie literatury.

Zapis książki:

Nazwisko, X., (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Wojciszke, B. (1995). Psychologia miłości. intymność namiętność zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zapis artykułu:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom (Numer), strona początku-strona końca.

Parzuchowski, M., Szymkow-Sudziarska, A. (2008). Well, Slap My Thigh: Expression of Surprise Facilitates Memory of Surprising Material. Emotion, 8 (3), 430-434.

Artykuł w gazecie i czasopiśmie nienaukowym:

Nazwisko, X. (rok, dzień miesiąc). Tytuł. Tytuł gazety, (Numer), strona początku-strona końca.

Pawłowski, K. (2005, Listopad). Syndrom młodego stażem polityka. Home & Market, (11), p. 93

Zapis strony internetowej:

Parzuchowski, M. (2010). Sens pracy. Badania.net. Pobrano 22 sierpnia 2011, z http://badania.net/sens-pracy/.

Artykuł w wersji elektronicznej:

Szulc, A., & Wilgosiewicz - Skutecka, R. (2015). O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Biblioteka, 18(27), 7-32. doi: http://dx.doi.org/10.14746/b.2014.18.1

Zapis rozdziału książki:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku-strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Wojciszke, B. (2003). Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i jako motyw. W: B. Wojciszke i M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie (s. 15-49). Kraków: Impuls.

Więcej szczegółowych informacji o stylu APA znajdziecie Państwo pod adresem:
http://blog.apastyle.org/apastyle/2017/09/best-of-the-apa-style-blog-2017-edition.html

Przydatne przykłady opracowania można również znaleźć pod adresami czasopism :

- „Studia Romanica Posnaniensia”:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/about/submissions#authorGuidelines

- „Konteksty społeczne”
http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/10/Redagowanie-tekstow- APA.pdf

Informacje dla autorów - plik do pobrania

Zgoda na udostępnianie wizerunku oraz materiałów szkoleniowych - plik do pobrania

Umowa licencyjna z autorem - plik do pobrania

Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej - Zasady redagowania tekstów - plik do pobrania

Załącznik nr 2 do umowy licencyjnej - Protokół przekazania referatu - plik do pobrania

 

 

Uczestnicy


 

Lista uczestników

Nazwisko Imię Nazwa instytucji
Abramowska Anna EBSCO Sp. z o.o
Bajer Jakub Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Barańska Magdalena Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
Barańska-Malinowska Barbara Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna
Błaszkowska Katarzyna Politechnika Gdańska
Boćkowska Maria Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Cibicka Maria Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Cieśla Maria Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Czarnecka Barbara TEB Edukacja W Nowym Sączu
Czyżewska Maria Politechnika Białostocka
Derfert-Wolf Lidia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Dobrzyńska-Lankosz Ewa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biblioteka Główna
Dr Drabek Aneta Uniwersytet Śląski
Dyrek Krzysztof Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu
Dr Felczak Joanna Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu
Feret Błażej Politechnika Łódzka
Gajda Jarosław Politechnika Lubelska
Dr hab., profesor UKW Gębołyś Zdzisław Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Górski Marek Politechnika Krakowska, BPK
Dr Gwiżdż Andrzej Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Dr Hollender Henryk Uczelnia Łazarskiego
Jańdziak Anna Politechnika Opolska
Dr hab. Jazdon Artur Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Josińska Iwona Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Kaleta Agata Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
Kapinos Danuta Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
Dr Karciarz Magdalena Dolnośląska Szkoła Wyższa
Kardela Dariusz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Politechnika Wrocławska
Kasprzyk-Machata Joanna Biblioteka Główna. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kluczewska Jolanta Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
Ks. Dr Kochaniewicz Paweł Zespół Szkół Katolickich
Koczara Artur Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Dr Kołakowska Katarzyna Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kołodziejczyk Edyta Biblioteka Politechniki Łódzkiej
Dr Konieczny-Rozenfeld Bogumiła Wojskowa Akademia Techniczna. Biblioteka Główna
Kornatka Artur Centrum Badań i Programowania. WSB-NLU w Nowym Sączu
Kościuch Hanna Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Kowalski Dominik Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dr Krupa Zenona Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr Kubów Stefan Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Lesman Michał Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
Leśniewski Jędrzej Politechnika Wrocławska
Dr hab. / Prof. nadzw. Lizak Jadwiga Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Marcinek Marzena Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Mendruń Joanna Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Mikołajuk Lidia Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Mozolewska Ewa Collegium Da Vinci
Narloch Anna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Niewalda Monika Biblioteka Collegium Medicum UJ
Nowakowska Marta Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
Olszewska Helena Biblioteka UAM Poznań
Petryszak Grzegorz Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Pioterek Paweł Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pomietłowska Marlena Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu
Popławska Karolina Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Portacha Alicja Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna
Poślada Urszula Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Biblioteka Główna
Dr Potoczek Natalia Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu
Potoniec-Mędoń Urszula Stowarzyszenie „Promyk” w Gostwicy
Przybysz Janina Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Puksza Katarzyna Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Regulska Katarzyna Biblioteka Główna. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rozmus Kinga Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Dr inż. Rożniakowska-Kłosińska Małgorzata Politechnika Łódzka. Biblioteka
Rypel Sylwia Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Rzepa Małgorzata Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Salamaga Ewa Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
Sawko Beata Politechnika Opolska
Dr Sidor Maria Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu
Siewiorek Anna Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Skawiańczyk-Żur Justyna Pearson Higher Education
Skrodzka Justyna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Sobiech Anna Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Sobielga Jolanta Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
Dr Sokołowska-Woźniak Justyna Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Sosin Maria Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
Stańczyk Ewa Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie
Dr Stępień Justyna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Stokaluk Marta Biblioteka Collegium Medicum UJ
Straszak Natalia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna
Strycharz Jolanta Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
Strzelczyk Edyta Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Dr Studzińska-Jaksim Paulina Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Sudra Elżbieta Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Dr Swoboda Izabela Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szafrański Leszek Biblioteka Jagiellońska
Szewczyk-Kłos Danuta Uniwersytet Opolski. Biblioteka Główna
Szołtysik Karina Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Świrad Małgorzata Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Biblioteka Główna
Totoś-Gutowska Marzena Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu
Dr Ujwary-Gil Anna Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Urban Bogumiła Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Uryga Anna Biblioteka Collegium Medicum UJ
Dr Walasek Piotr Akademia Leona Koźmińskiego
Dr Wiącek Grzegorz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. Widlak Frederic Wydział Nauk Społecznych i Informatyki. WSB-NLU w Nowym Sączu
Wilk Witold WNSiI w Nowym Sączu
Dr Woźniak Dariusz Wydział Nauk Społecznych i Informatyki. WSB-NLU w Nowym Sączu
Woźniak Monika Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie
Wrzeciono Anna Zespół Szkół Katolickich
Zabłocka Katarzyna Biblioteka Wydziału Prawa. Uniwersytet w Białymstoku
Ziobrowska Anna Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej
Zwarycz Elżbieta Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Żochowska Jolanta Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Przedstawiciele sponsorów

Nazwisko Imię Nazwa instytucji
Dr Gajkiewicz Jacek MOL Sp. z o.o.
Król Monika Elibron Sp. z o.o.
Kukawska Joanna Akme Archive Sp. z o.o.
Madejek Gracjana Emerald Publishing
Marcinkowski Piotr Aleph Polska Sp. z o.o.
Dr Mittermeier Martin SwissAcademic Software GmbH
Pasternak Michał IPL Michał Pasternak
Piera Damian EBSCO Sp. z o.o.
Radoszewska Anna IBUK LIBRA
Szarejko Aribert Z. H + H Software GmbH
Wojtas Monika Marek Lewinson - Publishers' Representative Eastern Europe
Znaleźniak Jarosław Elibron Sp. z o.o.

Prelegenci


 
(w kolejności alfabetycznej według nazwisk pierwszych autorów)
Bajer20Jakub.jpg
Jakub Bajer, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie informacji naukowej. Z Biblioteką Politechniki Poznańskiej związany od 22 lat. W roku 2011 objął funkcję kierownika Oddziału Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Aktywnie zaangażowany w tworzenie Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej, którego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku publikacyjnego, a w najbliższej przyszłości gromadzenie całego dorobku naukowego Uczelni.
Popawska20K.jpg
Karolina Popławska, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu Information Management, Systems and Services. Z Biblioteką Politechniki Poznańskiej związana od 18 lat. W roku 2013 objęła funkcję kierownika Oddziału Informacji Naukowej. W 2015 roku została kierownikiem Zespołu do spraw Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej, którego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku publikacyjnego, a w najbliższej przyszłości gromadzenie całego dorobku naukowego Uczelni. Ponadto w swojej pracy zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem kursów e-learningowych na uczelnianej platformie moodle, a także jest osobą odpowiedzialną w Bibliotece za koordynowanie działań, mających na celu usprawnienie i ułatwienie studentom z niepełnosprawnościami dostępu do zasobów Biblioteki.
System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako narzędzie komunikacji z użytkownikiem w relacji bibliotekarz - pracownik naukowy

Abstrakt: W obliczu dynamicznie zmieniających się potrzeb środowiska akademickiego, wymogów MNiSW dotyczących raportowania dorobku naukowego i parametryzacji jednostek naukowych, w wielu polskich instytucjach naukowych pojawiła się potrzeba kompleksowego podejścia do gromadzenia informacji z bardzo różnorodnych źródeł. Aby zoptymalizować zarządzanie dorobkiem naukowym uczelni, zarówno na poziomie metainformacji, jak i na poziomie treści cyfrowych, Biblioteka Politechniki Poznańskiej podjęła w 2015 roku współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Celem współpracy było wypracowanie efektywnego narzędzia wspierającego działalność biblioteki w tym zakresie. Narzędzie to ma docelowo łączyć cechy takich systemów jak repozytorium instytucjonalne (ang. IR), system informacji o bieżących badaniach realizowanych na uczelni (ang. CRIS) oraz platformami do zarządzania zasobami cyfrowymi (ang. DAM). Celem niniejszego referatu jest prezentacja założeń powstałego systemu, doświadczeń płynących z jego dotychczasowej eksploatacji, a także zarysowanie jego dalszych planów rozwojowych.
 

Blaszkowska20K.jpg
Katarzyna Błaszkowska, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; zawodowa związana z bibliotekarstwem od 2007 roku. Pracowała w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zajmowała się m.in. projektami edukacyjnymi oraz nauczaniem cudzoziemców; brała udział w opracowywaniu Gdańskiego Modeli Integracji Imigrantów. Od listopada 2017 roku pracuje w Sekcji Obsługi Czytelnika Biblioteki Politechniki Gdańskiej.
Różnorodność w zespole – czy to działa?

Abstrakt: Budowanie sprawnie funkcjonującego zespołu pracowników to integracja jego członków i wzmocnienie więzi między nimi, prowadzące do poprawy efektywności. Niezwykle istotne jest wzmacnianie kompetencji miękkich, takich jak otwartość, inteligencja emocjonalna, komunikatywność, chęć do nauki. Jak twierdzą psychologowie i specjaliści od zarządzania – inkluzywne i integrujące miejsce pracy jest warunkiem sine qua non by można było mówić o zaangażowaniu pracowników. Zmierzyć je można w prosty sposób, korzystając np. z kwestionariusza opracowanego przez Instytut Gallupa. Podejmując działania, mające pobudzić zaangażowanie zespołu, warto każdego członka potraktować indywidualnie. Różne kompetencje, predyspozycje, typy osobowości budują dynamikę grupy. Możliwość „bycia sobą” każdego z pracowników przynosi korzyści nie tylko przełożonym, ale i wszystkim członkom danego zespołu. Doskonałym punktem wyjścia są szkolenia uczące pracowników wykorzystania potencjału drzemiącego w różnorodności. Docenienie różnorodności wpływa na zdolność instytucji do przyciągania i zatrzymywania wartościowych pracowników.
 

Czarnecka20B.jpg
Barbara Czarnecka, Policealna Szkoła TEB Edukacja

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie firmą” w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, uczestniczka 4 – letnich studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Długoletni wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Współpracuje z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aktualnie dyrektor Policealnej Szkoły TEB Edukacja oddział w Nowym Sączu. Autorka i współautorka publikacji, artykułów naukowych oraz projektów badawczych. Główne obszary zainteresowań: zachowania ludzi w organizacji, w szczególności w elastycznych formach organizacyjnych, zarządzanie zespołami, metody zarządzania czasem, work-life balance, metody zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowanie kultury organizacyjnej, zarządzanie zmianami; metody doskonalenie i rozwoju organizacji.
Współpraca i komunikacja w organizacjach o charakterze konsorcjum

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie problematyki współpracy pomiędzy firmami działających w ramach konsorcjum. Zgodnie z definicją Davidow i Malone (1993) jest to jedna z form organizacji o charakterze wirtualnym, której powodzenie zależy od sposobu kooperacji członków. Badania wskazują jednak, że tego typu organizacje mogą być bardziej narażone na nierównorzędne stosunki władzy i brak prawdziwego partnerstwa, co w efekcie może prowadzić do fiaska przedsięwzięcia. W oparciu o przegląd literatury przedstawione zostaną uwarunkowania skutecznej współpracy w konsorcjum.
 

Czyewska.jpg
Maria Czyżewska, Biblioteka Politechniki Białostockiej

Starszy kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora Biblioteki Politechniki Białostockiej. W PB pracuje od 6 lat, wcześniej przez 14 lat związana z bibliotekami uczelni niepublicznych, m.in. jako dyrektor Biblioteki WSE w Białymstoku, organizator konferencji, członek Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Białymstoku (obecnie Książnica Podlaska), w 2 ośrodkach informacji naukowej w Warszawie, a także jako nauczyciel akademicki kształcący przyszłych bibliotekarzy na Uniwersytecie w Białymstoku. Autorka/redaktorka ponad 30 publikacji naukowych.
Dzielenie się wiedzą i informacją - komunikacja z pracownikami naukowymi na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej

Abstrakt: W bibliotekach naukowych, i nie tylko zresztą, pomimo bardzo dużych nakładów finansowych na infrastrukturę, zbiory tradycyjne i elektroniczne, od lat zauważa się spadek liczby odwiedzin i udostępnionych zbiorów. Potwierdzają to także statystki GUS. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przed bibliotekami, w tym również naukowymi, stoją nowe wyzwania i konieczność nie tylko dostosowania się do nowych potrzeb użytkowników, ale również niejako wyprzedzenia ich - pokazania nowych form i rodzajów usług, które może zaoferować biblioteka.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni powinni być dla bibliotekarzy języczkiem uwagi. To w dużej mierze od ich rekomendacji, zalecenia czy wymagań w stosunku do studentów będzie zależała frekwencja studentów w bibliotece uczelnianej. Dlatego też, bibliotekarze muszą zrobić wszystko, wykorzystując różne kanały i formy komunikacji, aby biblioteka, jej zasoby oraz kompetencje pracowników, były atrakcyjne naukowo i wręcz niezbędne w pracy naukowej i dydaktycznej.
W referacie zostaną zaprezentowane metody i formy dzielenia się wiedzą i informacją oraz budowania trwałych, choć niełatwych relacji z pracownikami naukowymi Politechniki Białostockiej.

Derfert.jpg
Lidia Derfert-Wolf, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Bibliotekarz dyplomowany w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową na UAM w Poznaniu. Zainteresowania skupiają się wokół działalności informacyjnej bibliotek, baz danych, otwartego dostępu i kształcenia użytkowników informacji. Zajmuje się również statystyką biblioteczną i oceną efektywności bibliotek. Jest członkiem zespołu AFBN, koordynatorem merytorycznym bazy danych BazTech, redaktorem naczelnym "Biuletynu EBIB" i redaktorem międzynarodowego repozytorium E-LIS.
Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki

Abstrakt: W referacie przedstawione zostanie zagadnienie badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – jego geneza i znaczenie dla ogólnej oceny funkcjonowania bibliotek oraz ich wizerunku w społecznościach lokalnych. Zaprezentowane zostaną metody badań, głównie w oparciu o zalecenia z międzynarodowej normy w tym zakresie, oraz przykłady inicjatyw w bibliotekach zagranicznych. Omówione tez zostaną plany rozwoju badań w ramach AFBN, w kierunku oceny wpływu i wartości bibliotek.
 

Dobrzynska-Lankosz20Ewa.jpg
Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Biblioteka Główna, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Starszy kustosz dyplomowany. Od 1998 r. jest dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, od 1994 r. dyrektorem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. W latach 2003 – 2013 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich; wcześniej była sekretarzem Rady. Od 2007 jest członkiem Rady Naukowej Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Brała udział w pracach wielu zespołów ogólnopolskich, głównie związanych z komputeryzacją bibliotek, m.in. zespołu ds. utworzenia narodowego katalogu centralnego NUKAT. Od 2004 r. bierze udział w pracach Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. W dorobku publikacyjnym ma ok. 60 prac.
Analiza porównawcza wybranych wskaźników funkcjonalności jako przykład wykorzystania AFBN w zarządzaniu biblioteką

Abstrakt: Kilkanaście lat temu podjęte zostały prace nad wypracowaniem standardów dla bibliotek naukowych, w szczególności – akademickich. Zbierane co roku dane poddawane są analizie w efekcie czego zyskuje się cenny materiał, który może być wykorzystywany do różnych celów: kreowania polityki zatrudnienia, polityki gromadzenia zbiorów, monitorowania potrzeb użytkowników, zarządzania biblioteką itp. W referacie przedstawione zostaną przykładowe możliwości wykorzystania wskaźników.
 

Drabek20A.jpg
Dr Aneta Drabek, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka)

Kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 12 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii (zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań), a także czasopism elektronicznych. Członkini Scholarly Communication Research Group, której działalność koncentruje się na komunikacji naukowej, ewaluacji nauki, polityce naukowej oraz bibliometrii.
Międzynarodowa obecność polskich czasopism (na podstawie Emerging Sources Citation Index)

Abstrakt: W listopadzie 2015 roku do bazy Web of Science Core Collection (WoS) dodano kolejny indeks cytowań – Emerging Sources Citation Index (ESCI). Dzięki złagodzonym kryteriom włączania czasopism do nowego indeksu wiele periodyków zyskało szansę na indeksowanie w tej międzynarodowej bazie. Zwiększyła się też międzynarodowa widoczność wielu czasopism. Celem wystąpienia będzie scharakteryzowanie nowego indeksu cytowań oraz 137 polskich czasopism w ESCI. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem danych o afiliacji autorów ukażą geograficzną dystrybucję autorów w kontekście oceny czasopism.
 

female.png
Agnieszka Dramińska, Biblioteka Główna UE we Wrocławiu

Bibliotekarz dyplomowany w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Nauk Filologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Oddziału Zasobów Otwartej Nauki. Obszary działalności zawodowej: informacja naukowa, digitalizacja, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, bibliometria, naukometria.
Kasprzyk-Machata20J.jpg
Joanna Kasprzyk-Machata, Biblioteka Główna UE we Wrocławiu

Absolwentka Instytucji Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Bibliotekarz dyplomowany z ponad 10-letnim stażem pracy w bibliotece naukowej. Obecnie pracuje w Oddziale Zasobów Otwartej Nauki Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy zajmuje się dokumentacją dorobku publikacyjnego pracowników uczelni w Repozytorium WIR. Specjalizuje się w tematyce naukometrii, bibliometrii oraz otwartości w nauce.
Repozytorium uczelniane – ogniwo nowoczesnego środowiska naukowego

Abstrakt: Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie naukowym pozwalają, a wręcz wymagają od pracowników bibliotek uczelnianych realizacji nowych zadań dla jednostki macierzystej. Działające na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Repozytorium WIR jest doskonałym przykładem podjęcia nowych funkcji przez biblioteką akademicką i jej współpracę ze środowiskiem uczelni. WIR to platforma, która konsoliduje dane dotyczące działalności naukowej m.in. publikacje, osiągnięcia naukowe, aktywność zawodowa, projekty realizowane przez pracowników. Dystrybucja danych zgromadzonych w bazie odbywa się zarówno na poziomie lokalnym (m.in. system oceny pracowników) jak i krajowym (m.in. POL-on).

Feret20Baej.jpg
Błażej Feret, Główny Specjalista ds. Systemów Informacji o Nauce w Politechnice Łódzkiej

Wieloletni dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Posiada tytuł magistra inżyniera fizyki i wykształcenie bibliotekarskie uzyskane w nieistniejącej już międzynarodowej szkole bibliotekarstwa ICIMSS w Toruniu. Były długoletni przewodniczący Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej - konsorcjum 10 bibliotek naukowych Łodzi. W latach 2000-2002 był członkiem Content Task Force projektu eIFL prowadzonego przez Open Society Institute w Budapeszcie. W latach 2007-2012 - członek Bibliotecznej Rady Doradczej Elsevier, a także członek zespołu doradczego SCOPUS. Były członek bibliotekarskich zespołów doradczych Wiley i EBSCO. Od roku 2011 członek zespołu doradczego ds. infrastruktury oraz WBN w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie jest odpowiedzialny za strategię nauki w Politechnice Łódzkiej.
Rola bibliotek w sprawozdawczości i ewaluacji uczelni

Abstrakt: Biblioteki akademickie, przy poszukiwaniu swojego nowego miejsca i roli w uczelni, zapominają czasem o tym, że mogą służyć nie tylko indywidualnym studentom i pracownikom uczelni, ale także uczelni jako całości, wspierając procesy ogólnouczelniane. Pojawienie się w uczelniach systemów CRIS (Current Reseach Information System), uruchomienie ministerialnych systemów POL-on i PBN, zmodyfikowało tradycyjną rolę biblioteki jako instytucji dokumentującej dorobek naukowy pracowników uczelni. Czy i jak biblioteki odnajdują się w nowej rzeczywistości? Co mogą robić i czy rzeczywiście robią? To pytanie na dziś. Ale już za chwilę przed nami rewolucja w szkolnictwie wyższym spowodowana nową ustawą. Jakie są jej skutki dla uczelni i bibliotek?
 

Gajda20Jaroslaw.jpg
Jarosław Gajda, Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Kustosz dyplomowany w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Kierował Oddziałem Gromadzenia i Opracowania zbiorów oraz projektem Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej. Od października 2010 roku kieruje Ośrodkiem do spraw Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. Główne zainteresowania zawodowe to przestrzeń informacyjna niskonakładowej książki akademickiej oraz Open Access realizowany dla publikacji naukowych i dydaktycznych.
Prace dyplomowe w polskich bibliotekach cyfrowych. Czy czegoś nie przeoczyliśmy?

Abstrakt: Co roku tysiące absolwentów opuszcza mury polskich szkół wyższych. Absolwenci pozostawiają po sobie prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie), które praktycznie są niedostępne dla szerszego grona czytelników. Nieliczne biblioteki cyfrowe sporadycznie umieszczają te publikacje w swoich zbiorach. Czy wersja cyfrowa pracy dyplomowej może być wartościowym elementem zbioru, który jest jednocześnie atrakcyjny dla użytkownika?
 

Gboy.jpg
Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Redaktor Kroniki w „Przeglądzie Bibliotecznym” (2005–2009), członek polsko- -niemiecko-czeskiego Zespołu Bibliografii Historii Śląska (1997–), członek zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. opracowania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji (2005). Autor 4 książek. Autor i redaktor użytkowego programu komputerowego Dokumentacja w bibliotece (2007), redaktor skryptu Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy (2010) oraz autor ok. 230 publikacji naukowych. Redaktor poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek (2008), współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w języku polskim (2008) i angielskim (2012); członek zespołu informatora o polskich bibliotekach i księgozbiorach na świecie (2009). Tłumacz i redaktor wydania krytycznego wydania krytycznego “Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga (Bydgoszcz 2016). Redaktor Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku. Sosnowiec; Wilno, 2015. Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki zawodu bibliotekarza; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości polskiej na Litwie i w Republice Czeskiej oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce.
Niemiecka Biblioteka Cyfrowa – brama do kultury i wiedzy o Niemczech … i o Polsce

Abstrakt: Die Deutsche DigitaleBibliothek (DDB) (Niemiecka Biblioteka Cyfrowa) to biblioteka wirtualna łącząca na wspólnej platformie sieciowej 30 000 niemieckich placówek kulturalnych i naukowych, dostępna publicznie, według stanu na koniec 2012 roku dająca dostęp do 5,6 mln obiektów. DDB funkcjonuje do 28 XI 2014 roku. W referacie zostanie przedstawione: geneza, cele i zadania DDB. Osobne miejsce znajdzie omówienie architektury funkcjonalnej i informatycznej DDB. Celem referatu jest również przedstawienie strategii wyszukiwawczych realizowanych w DBB. W tym kontekście zostanie zwrócona uwaga na stosowany do indeksowania treści język informacyjno-wyszukiwawczy oraz metody wyszukiwania obiektów cyfrowych. Sąsiedztwo historycznie i geograficzne skłoniło nas do dokonania analizy zbiorów DDB dotyczących Polski, w tym w języku polskim oraz w językach obcych. Na tej podstawie zostaną sformułowane wnioski, w jaki stopniu DDB może stanowić bramę do kultury i wiedzy, nie tylko o krajach niemieckojęzycznych, ale również o Polsce.
 

h_hollender.png
dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bibliotekarz i bibliotekoznawca, niekiedy także tłumacz i publicysta, od 2008 r. dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Oficyny Wydawniczej tejże uczelni. Doktorat z historii książki (1985). W latach 1992-2003 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a następnie m.in. dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej (2006-2008). Absolwent (1974), a następnie pracownik (1977-1992) warszawskiego bibliotekoznawstwa i studiów podyplomowych w Stanach Zjednoczonych (Kent State University, Kent, Ohio, 1986), autor m.in. Miasto książek : popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych, Cieszyn, 2010 oraz wielu artykułów na różne tematy, także publikowanych poza Polską.
Nauka jako mrowisko: miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej

Abstrakt: Nauka jest jedna i globalna, bywa jednak, że się ją uprawia w obrębie instytucji niewielkich i o ograniczonych zasobach. Może to okazać się korzystne, zwłaszcza wówczas, gdy umożliwia skupienie się na badaniach ściśle ukierunkowanych; nauka polska ma tu liczne osiągnięcia. Obecnie jednak najbardziej liczą się badania interdyscyplinarne i duże zespoły autorskie, a otwarty dostęp w dużym stopniu umożliwia uniezależnienie od biblioteki macierzystej instytucji i jej zbiorów. Zadaniem biblioteki nie jest już zatem wspomaganie „wyszukiwania informacji” ani „udostępnianie zasobów”, ale wspieranie uczonych, by odnajdywali się w obrębie „scientific collaboration networks”. Oznacza to współprojektowanie takich sieci, określanie struktury ich ogniw, a nawet wskazywanie ich punktów centralnych.
 

Jazdon20A.jpg
Dr hab. Artur Jazdon, Biblioteka UAM w Poznaniu

Ukończone studia wyższe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM – Poznań 1979. Uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego – 1988. Doktorat z nauk filologicznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – Uniwersytet Wrocławski 1989. Habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatolgia - 2013 Uniwersytet Śląski. Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej od 01.05.1979, od roku 1984 wicedyrektor, w latach 1992-2017 Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych (m.in. Warszawa, Kraków, Brno, Berlin, Bayreuth, Leeds, Ryga). Realizacja zajęć dydaktycznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM, Instytucie Filologii Polskiej UAM, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Wykłady m.in. z zakresu „Nowoczesna organizacja i zarządzanie systemem informacyjnym”. Treści przedstawiane w ramach przedmiotu mają zapoznać słuchaczy z najnowszymi tendencjami w organizacji i zarządzaniu instytucjami non-profit. Wskazać mają zmiany dokonujące się w ich otoczeniu i ich wpływ na w/w instytucje. Słuchacze mają nabrać przekonania, iż instytucje te – wbrew wielowiekowej tradycji – muszą stać się instytucjami stale ewoluującymi, muszą być nowocześnie zarządzane i organizowane. Zajęcia wyposażyć mają słuchaczy w zasób podstawowych pojęć i wiedzy teoretycznej, ale również pozwolić na wyrobienie w nich podstawowych umiejętności praktycznych związanych z budową założeń planów marketingowych, finansowych, obliczania wskaźników do prowadzenia analiz, konstruowania struktur organizacyjnych i zakresów zadań na stanowiskach pracy. Autor: 5 książek i ponad 130 artykułów z zakresów: historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa; organizacji i zarządzania bibliotek; polityki kadrowej w bibliotekach; finansowania nauki i bibliotek; komputeryzacji bibliotek i procesów bibliotecznych. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”, koordynator i kierownik zespołu projektu AFBN.
Czy jest na sali Nostradamus? O trudnym zadaniu kreślenia wizji przyszłości bibliotek

Abstrakt: Autor w swym wystąpieniu zamierza w oparciu o literaturę ostatnich lat, ale także własne doświadczenia zawodowe wskazać jakie wyzwania czy zagrożenia, nadzieje i związane z nimi wizje lub też brak wizji spowodowany utratą nadziei co do dalszego funkcjonowania bibliotek XXI wieku, stawia się i rysuje przed Bibliotekami przyszłości. Stara się przedstawić pewne elementy z otoczenia dalszego i bliższego bibliotek, które mogą mieć wpływ na zarysowanie trendów ich rozwoju. Wypowiedź autora nie ma pesymistycznego z założenia wydźwięku, choć ma on świadomość, że próby formułowania wizji bibliotek są właściwie skazane na niepowodzenie. Wynika ono z braku określenia rozwoju wielu zmiennych, które na przyszłość biblioteki mają czy mogą mieć wpływ. Równocześnie podkreśla, że nie zwalnia nas to z obserwacji otoczenia, analizowania trendów rozwojowych w różnych zakresach, prognozowania kierunków ich przekształcania i ewentualnego wpływu na rozwoj bibliotek i pisania dla nich różnych scenariuszy ich przyszłości. Scenariuszy, które pomogą odnaleźć się bibliotekarzom, ale także organizatorom bibliotek i ich użytkownikom w momencie ich rzeczywistego ziszczania się całkowicie czy choćby częściowo w przewidzianej postaci.

Karciarz.jpg
Dr Magdalena Karciarz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: Elektroniczne Serwisy Informacyjne. Bibliotekarz dyplomowany, wykładowca, od 2004 pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Prezes Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji "Przestrzeń", najlepiej odpoczywa w górach lub lesie. Podróżniczka, wierna czytelniczka słowa drukowanego w różnych formach.
Bibliotekarza zatrudnię od zaraz. O kompetencjach bibliotekarzy w ponowoczesnym świecie

Abstrakt: Spadająca rekrutacja, cięcia budżetowe, kadrowe, zmiany lokalowe, łącznie uczelni… To tylko niektóre z procesów, które obserwujemy na rynku edukacyjnym niepaństwowych szkół wyższych. Jak przygotować się na zmiany? Jakie kompetencje mogą wzmocnić pozycję zawodową bibliotekarzy? Czy ten zawód jest jeszcze potrzebny? Artykuł jest wprowadzeniem do dyskusji na temat zmian kompetencyjnych bibliotekarzy w kontekście ponowoczesności, rozwoju technologicznego oraz wyzwań nauki. Oparty jest na analizie trendów rynkowych, ponowoczesnej koncepcji społeczeństwa oraz badaniach własnych.

female.png
Edyta Kołodziejczyk, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, kustosz dyplomowany. Autorka licznych publikacji o charakterze naukowym oraz referent na krajowych konferencjach poświęconych tematyce bibliotekarskiej.
female.png
dr inż. Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, w 2007 r. uzyskała stopień doktora z zakresu termomechaniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Pracuje w Bibliotece Politechniki Łódzkiej jako kierownik Oddziału Tworzenia Zasobów Cyfrowych, dokumentalista dyplomowany. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie digitalizacji, bibliotek cyfrowych i repozytoriów publikacji naukowych oraz archiwizacji danych.
Ocena wykorzystania technologii informatycznych przez studentów i wykładowców akademickich: studium przypadku Biblioteki Politechniki Łódzkiej

Abstrakt: Transformacje jakie zachodzą w technologii, badaniach naukowych, uczeniu się i nauczaniu wyznaczyły bibliotekom akademickim nowy kierunek. Eksplozja ilości informacji produkowanych w formie cyfrowej radykalnie zmieniła oczekiwania jej potencjalnych użytkowników. Biblioteki reagują na zmieniające się potrzeby środowiska w sposób proaktywny i interaktywny, starając się zapewnić użytkownikowi poszukiwany zasób informacyjny i dostęp do niego niezależnie od miejsca, w którym jest on fizycznie bądź elektronicznie gromadzony i w cyfrowy sposób przetwarzany.
Celem artykułu było przeprowadzenie wstępnej analizy umiejętności informatycznych w zakresie ich wykorzystania w badaniach naukowych, dydaktyce i edukacji przez studentów oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych PŁ.
 

Kornatka20A.jpg
Artur Kornatka, Centrum Badań i Programowania, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU. Prowadzi zajęcia z zakresu programowania i projektowania systemów informatycznych. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku matematyka-informatyka. Dodatkowo ukończył studia licencjackie na kierunku ekonomia o specjalności systemy informatyczne w gospodarce oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Jest pasjonatem programowania na platformie .NET oraz opiekunem Koła Naukowego Programistów .NET w WSB-NLU. Artur Kornatka odbył w 2009 roku staż naukowy w DePaul University w Chicago (USA), a w 2010 roku był uczestnikiem programu „Erasmus Teaching Programme” w Reykjavik University (Islandia). Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej przez wiele lat zajmował się programowaniem aplikacji użytkowych i był współwłaścicielem firmy informatycznej. Do września 2013 był Pełnomocnikiem Kanclerza WSB-NLU ds. Informatycznych oraz pracował w spółce Miasteczko Multimedialne, w której odpowiadał za działania informatyczne oraz budowę infrastruktury IT Parku Technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu. Obecnie jest Koordynatorem Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University.
Nowoczesna dydaktyka z perspektywy studenta i wykładowcy

Abstrakt: Zaprezentowany zostanie innowacyjny, zintegrowany system informatyczny Cloud Academy, stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Jej głównym zadaniem jest poprawa jakości dydaktyki oraz wydajności operacyjnej i w efekcie zwiększenie rentowności danej jednostki. System, oprócz innowacyjnego i kompleksowego podejścia do zarządzania strategicznego i operacyjnego, oferuje całkiem nowe możliwości realizacji w pełni interaktywnych zajęć na odległość z wykorzystaniem wielostrumieniowego przekazu danych (w tym. m.in. przekazu wideo w formacie 360 stopni oraz poprzez okulary wirtualne). System został wykonany w nowoczesnym layoucie Material Design, jest w pełni responsywny, a do korzystania wystarczy dowolne urządzenie mobilne.

Kociuch_Hanna2.jpg
Hanna Kościuch, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Sekretarz Naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Zajmuje się promocją biblioteki i organizacją wydarzeń o charakterze naukowym - konferencji, seminariów, spotkań cyklicznych (m.in. Podlaskiego Forum Bibliotekarzy i Podlasia w badaniach naukowych). Odpowiada za współpracę biblioteki ze szkołami, instytucjami nauki i kultury oraz z Bibliotekami Sieci Uniwersytetów Pogranicza, której Biblioteka Uniwersytecka jest inicjatorem i koordynatorem. Obszary zainteresowań badawczych: marketing biblioteczny (promocja i reklama biblioteki), sztuka książki, ludzie starsi jako czytelnicy książek i użytkownicy informacji, czytelnik specjalny w bibliotece.
ochowska20Jolanta.jpg
Jolanta Żochowska, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Bibliotekarz, pedagog, edytor. Pracuje na stanowisku kustosza w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Zajmuje się działalnością promocyjną, m.in.: przygotowaniem wystaw, spotkań, konferencji i seminariów naukowych; działalnością dokumentacyjną m.in. rejestracją publikacji pracowników naukowych, przygotowaniem zestawień bibliograficznych. Obszary zainteresowań badawczych: bibliografia i inne źródła informacji naukowej, marketing biblioteczny (promocja i reklama biblioteki), edytorstwo współczesne. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Uniwersytetu w Białymstoku.
Współpraca międzynarodowa uczelni a rozwój bibliotek akademickich w Polsce na przykładzie Uniwersytetu w Białymstoku i Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Abstrakt: Umiędzynarodowienie uczelni stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Problematyka ta znajduje swoje miejsce w efektywnej polityce państwa, pojawia się w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym, przewija podczas licznych konferencji i spotkań w środowisku akademickim i naukowym. Podnoszenie konkurencyjności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, zwiększenie udziału nauki i szkolnictwa wyższego we wzroście gospodarczym kraju, a także wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez wzrost jej atrakcyjności jako centrum rozwoju nauki i kształcenia – to główne cele „Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich realizacja wymagać będzie nie tylko odpowiedniej polityki resortu, ale również ogromnego zaangażowania na poziomie uczelni. W artykule przybliżono inicjatywy podejmowane przez Uniwersytet w Białymstoku na rzecz umiędzynarodowienia uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z krajami sąsiadującymi (projekt: Sieć Uniwersytetów Pogranicza). Przedstawiono działania podejmowane w tym zakresie przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (projekt: Biblioteki Sieci Uniwersytetów Pogranicza). Zwrócono uwagę na współpracę międzynarodową będącą nie tylko wartością dla uczelni, ale również czynnikiem wyzwalającym kreatywność bibliotekarzy, wzrost ich kompetencji i sprzyjającą rozwojowi biblioteki.

kowalski.jpg
Dominik Kowalski, Pracownia Digitalizacji, Biblioteka-Fonoteka-Fototeka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Kieruje Pracownią Digitalizacji Biblioteki-Fototeki-Fonoteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Zajmuje się przygotowaniem w najwyższej jakości kopii cyfrowych unikalnych zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej. Jego celem jest jak najszersze udostępnianie dóbr kultury zarówno dla potrzeb prowadzenia badań naukowych jak i zapewnienie dostępu do nich zwykłym odbiorcom. Prowadzi projekty digitalizycyjne w wielu miejscach: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Biblioteka Jasnej Góry, Biblioteka WTM, Biblioteka Polska w Paryżu.
Biblioteka muzyczna biblioteką przyszłości

Abstrakt: Biblioteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina realizuje projekt, którego celem jest udostępnienie całej spuścizny muzycznej Fryderyka Chopina w Internecie. Przy tej okazji nie tylko rozwijane są nowe technologie służące do prezentacji dorobku naszego kompozytora, ale również nawiązywana jest współpraca z innymi instytucjami naukowymi oraz prowadzone są na bieżąco badania ewaluacyjne wśród czytelników i potencjalnych odbiorców. Realizacja tego projektu jest istotnym składnikiem misji naszej biblioteki, jest wieloaspektowym wyzwaniem dla biblioteki, które wpisuje się w bieżące trendy. W celu realizacji tego przedsięwzięcia zostały pozyskane najnowsze technologie służące do digitalizacji zbiorów muzycznych oraz prowadzenia automatycznej analizy muzykologicznej. Technologie te są rozwijane obecnie w dwóch miejscach na świecie: na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii oraz w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Biblioteka-Fototeka-Fonoteka NIFC jest przede wszystkim biblioteką muzyczną. Posiada unikalne zbiory muzyczne zarówno nutowe, jak i nagrania i wizerunki koncertowe. W referacie zostaną zaprezentowane aspekty naukowe projektu oraz prawne i organizacyjne.
 

female.png
Monika Król, Prezes Zarządu / CEO Elibron Sp. z o.o. Tychy
 
Nowoczesne systemy do zabezpieczenia i ewidencji zbiorów bibliotecznych

Krupa20Z.jpg
Dr Zenona Krupa, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Adiunkt biblioteczny, pracownik Oddziału Opracowanego Formalnego Zbiorów. W październiku 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Tematem pracy doktorskiej było "Czytelnictwo w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego". Posiada 9 recenzowanych publikacji naukowych z czego najważniejsze to: Internet – zagrożenie czy uzupełnienie tradycyjnej biblioteki? [w:] Biblioteki XXI wieku, Czy przetrwamy? (materiały konferencyjne II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej 19-21 VI 2006 r. The Internet – A Threat or Supplement to the Traditional Library? [w:] „World Libraries” vol. 16 no 1 and 2 Spring and Fall 2006, (ISSN 1092-7441), Full issue posted January 2009, http:www.worlib.org/; Czytelnictwo studentów wśród innych form aktywności w czasie wolnym [w:] Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 469-480; Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego w opinii jej użytkowników [w:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: (materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Rzeszów-Czarna, 1-3 VI 2005 r.) Rzeszów, 2005, s. 229-241; Usatysfakcjonowany czy sfrustrowany użytkownik biblioteki – na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego [w:] Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, red. nauk. Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, s. 135-146 ; Skuteczność Internetu w promocji czytelnictwa w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego [w:] Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia, red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s. 89-103.
Satysfakcja użytkowników z usług biblioteki w opinii studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Abstrakt: Biblioteki akademickie są integralną częścią uniwersytetów i mają do odegrania kluczową rolę wspierającą podstawową misję uniwersytetu, czyli wspomaganie procesu dydaktycznego oraz badań naukowych realizowanych w uczelni. Aby biblioteka była jak najbardziej funkcjonalna, świadczone usługi powinny ściśle odpowiadać potrzebom jej użytkowników. Zaspokojenie tych potrzeb w bibliotekach akademickich było od zawsze głównym celem bibliotek i bibliotekarzy a opinie użytkowników uważane są za najbardziej wiarygodny czynnik pomiaru użyteczności i skuteczności każdej biblioteki, stąd badania ich satysfakcji są jak najbardziej zasadne. Użytkownicy są bowiem najważniejszymi arbitrami jakości usług, to oni decydują o tym, czy biblioteki są dla nich miejscem pożytecznym i przydatnym, czy chcą z nich korzystać i tym samym decydują o ich egzystencji, gdyż biblioteki bez użytkowników nie mają przyszłości. Dlatego tak ważna jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań użytkowników, która jest punktem wyjścia do poprawy istniejącej oraz tworzenia nowej oferty, czyli przynosi nową wiedzę o bibliotece. Dzięki wynikom badań możliwe jest spojrzenie na instytucję oczami klienta i dostosowanie usług do jego oczekiwań. Wzrastająca popularność badań satysfakcji wynika z faktu, iż firmy pragnące odnieść sukces na rynku coraz częściej zdają sobie sprawę ze strategicznej wagi oczekiwań klientów, sposobu postrzegania przez nich firmy oraz konieczności określania stopnia ich zadowolenia. Biblioteki akademickie muszą świadczyć usługi w oparciu o wymagania użytkowników, użytkownicy natomiast są zachęcani do korzystania z bibliotek akademickich dzięki różnorodnym usługom i udogodnieniom, które mają znaczący wpływ na ich zadowolenie.
Celem badania będzie ocena czynników wpływających na satysfakcję użytkowników biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Należy oczekiwać, że zadowolenie użytkowników biblioteki będzie wypadkową zadowolenia z otrzymanego produktu informacyjnego oraz usług bibliotecznych. Dane uzyskane w wyniku badań pozwolą, określić mocne i słabe strony instytucji, a także wskazać potrzeby użytkowników, na które należy zwrócić szczególną uwagę w przyszłości.
 

Kubw.jpg
Dr Stefan Kubów, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Bibliotekarz z 48-letnim stażem zawodowym, obecnie dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, którą zaczął tworzyć w 1997 r. Były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Śląskiego i Gdańskiego, odbywał staże naukowe na Uniwersytecie w Wurzburgu i w Państwowym Uniwersytecie Nauk i Sztuk w Moskwie, a wygłaszał wykłady także na innych uniwersytetach polskich i zagranicznych, m.in. w Niemczech, Rosji, Słowacji, Holandii i Finlandii. Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkuset popularnonaukowych i publicystycznych. Pełnił funkcje z wyboru w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Polskim Towarzystwie Bibliologicznym, w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) oraz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, którego w latach 1981-1989 był przewodniczącym Zarządu Głównego. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci i tyleż wnucząt.
Biblioteki w perspektywie zmiany kulturowej

Abstrakt: Inspiracją był raport „Reforma kulturowa 2020 – 2030 – 2040”, zakładający zmianę w Polsce w czterech głównych filarach: deliberatywne państwo, inkluzywna gospodarka – holistyczna szkoła – podmiotowe społeczeństwo. Zmiana polityczna, dokonana w 2015 r. każe odłożyć zawarte w raporcie reformy na później, ale ich nie unieważnia. Daje jednak czas do bardziej gruntownego namysłu. W tak szeroko zakrojonych projektach zwykle brakuje miejsca dla instytucji takich m.in. jak biblioteki, które są immanentną częścią systemu kultury, edukacji i nauki. Jest to więc luka, która pozostaje do wypełnienia przez bibliotekarzy, gotowych wziąć na siebie rolę jednego z podmiotów reformy. Autor proponuje kilka pytań i tez, które stanowiłyby swoiste dopełnienie raportu.

female.png
Dr hab. Jadwiga Lizak, prof. WSB-NLU w Nowym Sączu

Nauczyciel akademicki, w stopniu dr hab. z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo. Wcześniej zawodowo związana z uczelniami w Rzeszowie, obecnie zaś wykładowca WSB-NLU w Nowym Sączu na kierunkach takich jak zarządzanie oraz psychologia. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze zagadnień związanych z szeroko pojętą komunikacją, zwłaszcza zaś z jej aspektem semantyczno-pragmatycznym. Autorka dwóch monografii z zakresu komunikacji z dziecięcym odbiorcą, jak również kilkudziesięciu artykułów poruszających tematykę zjawisk we współczesnej polszczyźnie.
Czy tradycyjne rozumienie biblioteki mieści się w wizji biblioteki przyszłości?

Abstrakt: Biblioteka niewątpliwie stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, które wiążą się m.in. z nowymi technologiami, różnorodnymi formami komunikacji w przestrzeni publicznej, relatywizmem w postrzeganiu kultury, a także z nowym kształtem dyskursu, w którym oficjalność miesza się z nieoficjalnością, sacrum z profanum, a kolokwialność staje się podstawowym rejestrem porozumiewania się. Z jednej strony, biblioteka nie może tych czynników ignorować i musi je uwzględniać w perspektywie swojego istnienia w kulturze. Z drugiej strony, musi strzec swojej misji, od zawsze związanej z wyznaczaniem pozytywnych wzorców funkcjonowania w kulturze. Warto w tym kontekście prześledzić te atrybuty biblioteki, które wpisują się w jej uniwersalność, niezależnie od zmiennych, jakie wokół niej zaistnieją. To, co stanowi konstytuantę w rozumieniu biblioteki, przechowywane jest np. w przysłowiach, skrzydlatych słowach, frazeologizmach zbudowanych na kluczowym słowie książka. Czy ich przesłanie się zdezaktualizowało, czy nadal ma walor świeżości; czy ów zbiór jest zamknięty, czy może wymaga uzupełnienia o nowe złote myśli, oddające kierunek przemian? Ich porównanie w aspekcie diachronicznym, tj. zestawienie cytatów z różnych epok ze współczesnymi hasłami promującymi biblioteki, pozwala także wyodrębnić to, co wspólne w postrzeganiu biblioteki, niezależnie od determinantów, które ją kształtują.

Marcinkowski20Piotr.jpg
Piotr Marcinkowski, Aleph Polska

Dyrektor ds. Sprzedaży w Aleph Polska. Z bibliotekarstwem związany od 1997 roku, przez dwa lata wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Prywatnie miłośnik intrygujących spotkań z ludźmi, miejscami i smakami. Znawca Ukrainy i piw rzemieślniczych.
Wyszukiwarka naukowa Primo w każdej bibliotece

Abstrakt: W referacie przedstawione zostaną zmiany jakie zachodzą w celach i metodach wyszukiwania informacji naukowej. Na przykładzie wyszukiwarki Primo zaprezentowany zostanie nowy paradygmat odkrywania wiedzy. Referent skonfrontuje się ze stereotypami dotyczącymi narzędzi wyszukiwawczych, korzystając z polskich studiów przypadku. Na koniec przestawione zostaną perspektywy zmiany rynku oprogramowania bibliotecznego w Polsce, związane ze zmianami w szerszym kontekście.
 

Mikolajuk20Lidia.jpg
Lidia Mikołajuk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Kustosz dyplomowany w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest administratorem platformy Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego i współorganizatorem corocznego Seminarium Open Access. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń przysposobienia bibliotecznego oraz zajęć z zakresu kompetencji informacyjnych. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących otwartej nauki, upowszechniania dorobku naukowego, organizacji repozytorium instytucjonalnego, budownictwa bibliotecznego oraz e-learningu. Aktywnie uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych, autorka ponad dwudziestu publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa.
Instytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej

Abstrakt: Rozwój nowoczesnych technologii pociągnął za sobą zmiany w sposobie komunikacji naukowej. Tradycyjne sposoby upowszechniania wyników badań zostały uzupełnione przez rozwiązania wykorzystujące Internet jako medium komunikacji, a istotną cechą zachodzących przeobrażeń jest otwartość treści naukowych. W artykule omówiono instytucjonalne oraz społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej, wskazując ich funkcje, zasięg oraz zamieszczane treści. Zaprezentowano wyzwania, które stoją przed twórcami serwisów naukowych oraz podjęto próbę porównania platform instytucjonalnych i społecznościowych.
 

men.png
Damian Piera, Anna Abramowska, EBSCO

Świat najlepiej jest kontemplować w ruchu dlatego często Damiana Pierę można spotkać płynącego, biegnącego lub jadącego na rowerze. Anna Abramowska również podziela tę zasadę i spaceruje po rozmaitych zakątkach świata. Oboje pracują w EBSCO od wielu lat i odwiedzają biblioteki akademickie równie chętnie jak oddają się swoim pozazawodowym pasjom.
Kompleksowa oferta EBSCO w trendach i wyzwaniach współczesnych bibliotek akademickich

Abstrakt: Wszyscy jesteśmy konsumentami i często powracamy do pewnych usług intuicyjnie, nie potrafiąc nawet nazwać czemu po raz kolejny wybieramy dany hotel, kawiarnię lub fryzjera. Często czynnikami, które decydują o ponownym skorzystaniu z usługi jest nie tylko sam pokój, kawa lub fryzura ale drobne udogodnienia, które sprawiają, że nasze postrzeganie całego procesu jest całkiem inne (lepsze). Produkty i Serwisy EBSCO tworzone są tak, aby przewidywać potrzeby użytkowników i natychmiast dostarczyć im to czego potrzebują aby byli wiernymi konsumentami usług bibliotecznych.

pioterek.jpg
Paweł Pioterek, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na stanowisku kustosz dyplomowany. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień psychologii zarządzania i marketingu bibliotecznego. Autor kilkudziesięciu artykułów i 3 skryptów: „Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece”, „Plan marketingowy dla biblioteki fachowej” oraz „Technika pisania prac dyplomowych”. Prowadzi badania dotyczące satysfakcji użytkowników bibliotek oraz bibliotekarstwa w Hiszpanii. Jego doświadczenie obejmuje także szkolenia z zakresu budowania efektywnego zespołu, ról zespołowych oraz rozwiązywania konfliktów. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniąc funkcję sekretarza Okręgu Wielkopolskiego. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Głównej A. Wojtkowskiego dla najlepszego bibliotekarza Wielkopolski.
Przybysz20J.jpg
Janina Przybysz, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zatrudniona na stanowisku kustosza dyplomowanego w bibliotece akademickiej, zajmuje się gromadzeniem. Autorka kilkunastu artykułów i publikacji z zakresu marketingu bibliotecznego. W 2003 roku uzyskała tytuł bibliotekarza dyplomowanego. Laureatka nagrody głównej im. A. Wojtkowskiego Województwa Wielkopolskiego za wybitne zasługi w zawodzie bibliotekarskim. Inicjator ogólnopolskich konferencji bibliotek wyższych szkół niepublicznych w Polsce.
Analiza badania jakościowego metodą wywiadu przeprowadzonego wśród czytelników Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Abstrakt: Artykuł zawiera wyniki badań jakościowych metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego przeprowadzonych w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Badanie miało na celu sprawdzenie, w jaki sposób można dostosować bieżące usługi biblioteczne do potrzeb czytelników, a także dostarczyć informacji o ich spojrzeniu na bibliotekę uczelnianą i relacji emocjonalnej z tą instytucją. Autorzy starali się w wyczerpujący sposób przedstawić analizę wypowiedzi respondentów.

Puksza20Katarzyna.jpg
Katarzyna Puksza, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Absolwentka kierunku pedagogika kulturoznawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia na stanowisku kustosza. Prowadzi Instagram, współredaguje Facebook, jest jedną z redaktorek Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB, zajmuje się szkoleniami. Zainteresowania zawodowe: promocja bibliotek w mediach społecznościowych, otwarta nauka, Członek Stowarzyszenia na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda”.
Komunikacja wizualna bibliotek szkół wyższych na Instagramie

Abstrakt: Komunikacja wizualna jest znaczącym elementem marketingu. Jej rola wzrosła dzięki rozwojowi social mediów. Obecnie trudno znaleźć bardziej istotny element przekazu niż obraz. Świadczy o tym popularność Instagramu ─ fotograficznego serwisu społecznościowego. Jego potencjał został również dostrzeżony przez biblioteki. Referat porusza zagadnienie promocji bibliotek szkół wyższych za pomocą tego serwisu.
 

Sidor201.jpg
dr Maria Wanda Sidor, Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz dyplomowany. Pełni funkcję dyrektora Biblioteki WSB-NLU, jest wykładowcą i promotorem prac magisterskich i licencjackich na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU. Autorka wielu projektów, m.in. budowy repozytorium instytucjonalnego, współautorka ekspertyzy dla projektu SyNAT, członek zespołu AFBN. Autorka nagrodzonej przez SBP w 2006 książki: Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL. (The quality of library services. Research by the Servqual method )(Warszawa 2005, SBP) oraz artykułów poświęconych zagadnieniom organizacji i zarządzania, źródłom informacji naukowej i biznesowej, standaryzacji, metodom badania jakości usług w organizacjach komercyjnych i non profit.
Rola biblioteki w komunikacji naukowej. Z perspektywy małej biblioteki uczelni wyższej.

Abstrakt: Termin „Nauka 2.0” oznaczający idee, zjawiska i trendy będące efektem zastosowania nowych mediów w nauce współczesnej przyjął się powszechnie i można zaobserwować wiele pozytywnych zmian w każdym środowisku akademickim. Repozytoria instytucjonalne, repozytoria surowych danych z badań, otwarte publikacje naukowe indeksowane w światowych systemach, biblioteki cyfrowe, platformy edukacyjne, blogosfera to tylko niektóre zjawiska zmieniające w sposób zasadniczy formy komunikacji naukowej. Dla dużych bibliotek akademickich podjęcie nowych ról i form współpracy z różnymi systemami często jest prawdziwym wyzwaniem, czego przykładem mogą być doświadczenia w przekazywaniu danych do PBN czy POL-on. Małe biblioteki uczelni wyższych realizują te same zadania, mimo znacznie mniejszych możliwości technologicznych, kadrowych. W referacie autorka przedstawia doświadczenia własnej biblioteki w zakresie wspierania zadań dydaktycznych i naukowych uczelni.

Sobielga20Jolanta.jpg
Jolanta Sobielga, Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej

Pracuje w Bibliotece Politechniki Świętokrzyskiej na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego. Pełni funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Jej zainteresowania obejmują m.in. zagadnienia związane z użytkownikiem - jego potrzeby, bariery informacyjne jakie napotyka w procesie użytkowania informacji, zadowolenie z usług bibliotecznych. Od 2013 r. uczestniczy w projekcie SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Jest autorem i współautorem publikacji, które ukazały się na łamach Zagadnień Informacji Naukowej, Przeglądu Bibliotecznego, Bibliotekarza i in. Odbyła staże naukowe w bibliotekach min. Anglii, Słowacji i na Litwie.
Kapinos20Danuta201.jpg
Danuta Kapinos, Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej

Starszy kustosz dyplomowany, Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej od 1991 r. Autorka kilkudziesięciu publikacji, organizatorka kilku konferencji krajowych i zagranicznych, wśród których do najważniejszych zalicza tę, która odbyła się w dn. 17-19.03.1997 roku - ogólnopolska konferencja dyrektorów bibliotek, na której powołano Konferencję Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW). Odbyła dziewięć staży zawodowych w największych bibliotekach naukowych Europy. Jest autorką i współautorką sześciu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Wartość analityczna wyników z badań użytkowników w bibliotekach akademickich

Abstrakt: Współczesne badania użytkowników bibliotek akademickich powinny przede wszystkim dostarczać informacji, którą można wykorzystać w procesie zarządzania biblioteką. W konsekwencji wartość analityczna wyników badań jest tu rozumiana jako ich przydatność w procesie podejmowania decyzji na rzecz poprawy efektywności biblioteki, innymi słowy - na rzecz poprawy relacji nakłady/efekty. Przeanalizowano najczęściej stosowane podejścia do badań użytkowników bibliotek, z punktu widzenia ich przydatności w zakresie dostarczania informacji służącej zarządzaniu, takie jak:
- badania użytkowników z punktu widzenia ich potrzeb deklarowanych w procesie użytkowania informacji,
- badania barier informacyjnych, które napotykają klienci biblioteki w procesie użytkowania informacji,
- badania stopnia satysfakcji użytkowników z tytułu usług oferowanych im przez bibliotekę.
Zwrócono uwagę na dorobek środowiska bibliotekarskiego na rzecz standaryzacji wskaźników przydatnych w analizie efektywności. Sformułowano główne przesłanki, na których powinny się opierać badania użytkowników bibliotek akademickich. W oparciu o doświadczenia wynikające z badań użytkowników prowadzonych przez autorkę, zaproponowano kryteria, które powinny spełniać dane pozyskiwane w badaniach ankietowych dla potrzeb zarządzania biblioteką.

Strzelczyk_Edyta.jpg
Edyta Strzelczyk, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Edyta Strzelczyk ukończyła studia magisterskie w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych oraz studia licencjackie na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 roku pracuje jako bibliotekarz w Oddziale Udostępniania i Przechowywania Zbiorów w Bibliotece Głównej PW. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół statystyki bibliotecznej, analiz efektywności i jakości pracy bibliotek oraz udostępniania wyników prac naukowych w otwartych zasobach. Jest członkiem Zespołu SBP ds. badania efektywności bibliotek. Aktywnie uczestniczyła w konstruowaniu wytycznych dotyczących badań satysfakcji użytkowników bibliotek. Jest współautorką poradnika Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy oraz licznych materiałów pomocniczych służących do realizacji tych badań.
Przyszłość bibliotek w rękach użytkowników

Abstrakt: Wielokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniami typu „użytkownicy są powodem istnienia bibliotek” lub też „biblioteki bez użytkowników nie mają przyszłości” – jednak czy zdajemy sobie sprawę z prawdziwości i powagi tych słów? Jednocześnie stale natrafiamy na informacje mówiące o spadku czytelnictwa, zmniejszającej się liczbie użytkowników czy też zamykaniu kolejnych placówek bibliotecznych? Zatem czy biblioteki mają szansę w starciu z powszechnym elektronicznym dostępem do zasobów nauki i kultury oraz rosnącą konkurencją innych instytucji?
To właśnie użytkownicy mogą stać się zarówno „kluczem do sukcesu” bibliotek – jeżeli będą dla nich atrakcyjnym miejscem lub też przysłowiowym „gwoździem do trumny” jeżeli zdecydują się na pożegnanie z bibliotekami. Co możemy zrobić? Skoro użytkownik jest tak ważnym elementem funkcjonowania biblioteki, należy nakierować działanie instytucji na jej klientów i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. W praktyce oznacza to podejmowanie aktywnych działań zmierzających do poznania potrzeb, oczekiwań, opinii użytkowników, tworzenia dialogu, budowania współpracy a także kreowania potrzeb.
Dzięki pracom zainicjowanym przez SBP i realizowanym przez zespół specjalistów z bibliotek akademickich, publicznych i pedagogicznych wszystkie biblioteki zyskały narzędzia do systematycznego i rzetelnego zdobywania wiedzy o funkcjonowaniu instytucji, jakości jej działania i o swoich użytkownikach. Bezpośrednie metody pomiaru (badania ankietowe) pozwalają na uzyskanie informacji od użytkowników i określenie ich reakcji na usługi i zasoby. Stosowanie standardowych i ujednoliconych narzędzi oraz usystematyzowanych metod analizy umożliwia zdobywanie danych, które mogą być porównywane w szerszym kontekście i na przestrzeni czasu. Artykuł ma na celu zaprezentowanie koncepcji badań satysfakcji użytkowników przygotowanych, także dla bibliotek akademickich oraz realizację przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu tych badań w sposób zorganizowany w grupie bibliotek szkół wyższych.
 

Studziska-Jaksim.jpg
Dr Paulina Studzińska-Jaksim, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wcześniej pełniła funkcję kierownika Oddziału Informacji Naukowej. Autorka publikacji m.in. z zakresu elektronicznych źródeł informacji oraz komunikacji naukowej. Bierze udział w konferencjach krajowych z zakresu informacji naukowej. Zaangażowana w działalność dydaktyczną na rzecz studentów i pracowników społeczności akademickiej. Obszary zainteresowań: bibliografia, bibliometria, elektroniczne źródła informacji, otwartości w nauce. Lubi podróże, góry i zdobywanie szczytów.
Bokowska20Maria.jpg
Maria Boćkowska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Bibliotekarz, kierownik Oddziału Informacji Naukowej. Współtworzy Bazę Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i jest jej administratorem. W pracy zajmuje się także bazami danych, dostępem do czasopism i książek elektronicznych oraz prowadzeniem strony internetowej biblioteki. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla studentów i pracowników Uczelni z zakresu wyszukiwania informacji naukowej. Główne zainteresowania to analiza bibliometryczna, działalność dokumentacyjna, ocena nauki oraz elektroniczne źródła informacji. Miłośniczka układania nietypowych puzzli WASGIJ oraz jazdy na rowerze.
Od lokalnego wizerunku do rozwijania współpracy w oparciu o bazę publikacji

Abstrakt: Bibliotekarze akademiccy próbują wspierać naukowców poprzez informowanie o nowych kanałach oraz współtworzenie narzędzi wspomagających proces komunikacji naukowej. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jednym z takich narzędzi jest Bibliografia Publikacji Pracowników. Początkowo była tworzona w celu dokumentowania danych o dorobku, wspomagania studentów w procesie tworzenia prac dyplomowych oraz tworzenia lokalnego wizerunku Uczelni. W kolejnych latach baza została zauważona przez inne ośrodki naukowe i zaczęła odgrywać rolę w dzieleniu się informacjami o publikacjach. Jednak przy początkach tworzenia tej bazy nikt nie zakładał, że stanie się narzędziem do oceny dorobku i prestiżu naukowców. Stała się jednocześnie narzędziem do współpracy pracowników Informacji Naukowej z Władzami Uczelni i Wydziałów, jednostkami Uczelni (m.in. Dział Nauki, Wydawnictwo UP, Centrum Transferu Technologii), a także szerzej z podmiotami na poziomie miasta i kraju.
 

Szafranski.jpg
Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska

Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach: tworzenia i zarządzania Jagiellońską Biblioteką Cyfrową i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i katalogowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwizacji zasobów cyfrowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów.
Realizacja funkcji wydawniczych w repozytorium

Abstrakt: Rozwój nowych modeli komunikacji naukowej przyczynił się do powstawania nowych form wsparcia autorów w publikowaniu naukowym. W repozytoriach jednym z takich działań jest realizowanie zadań związanych z procesem wydawniczym. Tego typu usługi pozwalają na publikowanie różnego typu dokumentów, które prawdopodobnie nigdy nie zostałyby wydane w tradycyjnej formie, a które często zawierają unikatowe treści. Niektóre repozytoria idą krok dalej i stają się wydawcami lub wspierają wydawnictwo uczelniane w rozpowszechnianiu publikacji. Są to działania różnego typu: od prostych form przesyłania metadanych do bazy POL-index poprzez promocję publikacji do bardziej rozbudowanego wsparcia polegającego na projektach graficznych, składzie i łamaniu tekstu czy korektach językowych. Celem badań przedstawionych w artykule jest zaprezentowanie przykładów polskich repozytoriów, które realizują procesy wydawnicze oraz opisanie działań podejmowanych w tym zakresie w bibliotekach. Pomimo, że na razie tego typu usługi podejmowane są w znikomym zakresie, to te pierwsze próby świadczą o zmianach jakie zachodzą w bibliotekarstwie. Repozytoria stają się jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej, który jeszcze w pełni nie został wykorzystany.
 

men.png
A. Zbigniew Szarejko, H+H Software GmbH, Niemcy

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1979), pracownik IMGW (Wrocław, Bielsko-Biała), a następnie niemieckiej firmy H+H Software GmbH (Getynga). Od ponad 10 lat odpowiedzialny za działalność tej firmy na rynku polskim. Współtwórca systemów software’owych instalowanych między innymi w środowiskach bibliotecznych, w tym:
- HAN (zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł danych – e-journals, e-books, bazy danych online),
- NetMan (zarządzanie oprogramowaniem użytkowym w sieciach LAN i WAN),
- AdHoc (oprogramowanie służące do udostępniania nośników elektronicznych powiązanych z egzemplarzem obowiązkowym).
Martin-Mittermeier.jpg
dr Martin Mittermeier, Swiss Academic Software GmbH, Szwajcaria

Doktor Martin Mittermeier jest członkiem zarządu Citavi, jednego z najważniejszych na rynku producentów oprogramowania służącego do opracowań bibliograficznych. Po zakończeniu studiów historii oraz prawa na uniwersytetach w Monachium, Hamburgu i St. Petersburgu pracował naukowo w Instytucie Max-Planck dla Prawa Cywilnego, gdzie uzyskał tytuł doktora praw ekonomicznych. Już od początku swoich studiów oraz w późniejszej pracy naukowej zbierał wiele doświadczeń z zakresu zarządzania bibliografią naukową.
Dr. Martin Mittermeier ist Mitglied der Geschäftsleitung von Citavi, einem der führenden Programme für das Verwalten von Referenzen für das Wissensmanagement in Europa. Nach dem Studium der Geschichte und Rechtswissenschaft in München, Hamburg und St. Petersburg arbeitete er als Wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck-Institut für Privatrecht und promovierte mit einer Arbeit aus dem Wirtschaftsrecht. Schon seit dem Beginn seines Studiums interessierte er sich für Wissensmanagement und Wissensorganisation und hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere viel Erfahrung mit verschiedenen Systemen gesammelt.
Citavi z HAN-em. Od wyszukiwania bibliografii aż po gotowy artykuł naukowy

Ujwary-Gil.jpg
Dr Anna Ujwary-Gil, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU Nowy Sącz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Od 2011 roku założycielka i Redaktor Naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). W 2010 roku jej książka, zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa”, wydana w CH.Beck w Warszawie, otrzymała prestiżową nagrodę naukową Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu, w ramach Narodowego Centrum Nauki SONATA oraz badacz (experienced researcher) 7. Ramowego Programu UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP), oraz wielu innych projektów. Od ponad siedemnastu lat organizatorka oraz redaktor naukowa cykli konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu. Członkini międzynarodowych komitetów konferencyjnych oraz Strategic Management Society. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione”, która ma charakter naukowo-badawczy.
Potoczek20Natalia.jpg
Dr Natalia Potoczek, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU Nowy Sącz

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Realizuje projekty naukowe i wdrożeniowe poświęcone rozwijaniu systemów zarządzania w organizacjach zorientowanych procesowo. Od 2009 roku realizuje program badawczy w zakresie zarządzania procesami, finansowany przez MNiSW, w ramach którego opublikowała kilkanaście artykułów w czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych. Ostatni projekt naukowy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Programu Opus I zakończyła publikacją monografii pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo. Prowadziła badania (m.in.) w organizacjach: T-Mobile Polska, Bank BGŻ BNP Paribas, Ericsson Sp. z o.o., PHZ Baltona S.A., CEDC International Sp. z o.o., Newag S.A., Grupa Azoty S.A., Can Pack S.A., Poczta Polska S.A. Jest wykładowcą, konsultantem naukowym, doradcą w zakresie: systemów zarządzania, zarządzania procesami, zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2017 roku jest ekspertem w Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych w Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione”.
Procesowo-sieciowe ujęcie funkcjonowania biblioteki akademickiej

Abstrakt: Obszarem badań jest spojrzenie na funkcjonowanie biblioteki akademickiej przez pryzmat jej procesów biznesowych i analizy sieci organizacyjnej. W oparciu o wywiad i ankietę badawczą zidentyfikowano procesy biznesowe jako podstawowy obszar analiz wykorzystywany również w rozpoznaniu sieci społecznej i organizacyjnej (biblioteki). Dokonano identyfikacji i analizy sieci informacji, sieci wiedzy, sieci zadań i sieci zasobów. Spojrzenie z perspektywy procesowo-sieciowej to spojrzenie z perspektywy dynamicznych sieci relacji, powiązań i interakcji, które determinują efektywność funkcjonowania każdej organizacji.
 

Woniak20D.jpg
dr Woźniak Dariusz, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, potem dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania. Od kwietnia 2018 objął funkcję Rektora WSB-NLU. Na polu eksperckim zaangażowany w projektowanie i ocenę programów społeczno-gospodarczych. Współautor projektu strategii rozwoju dla miasta i gminy Krynica-Zdrój, projektu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, ewaluacji ex-ante regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz w obecnym okresie programowania (część województw). W poprzednim i obecnym okresie programowania zajmuje się także kompleksową oceną projektów inwestycyjnych oraz oceną innowacyjności projektów biznesowych. Autor wielu publikacji naukowych.
Narzędzia kompleksowego wsparcia procesu dydaktycznego i naukowego na uczelni wyższej na przykładzie systemu Cloud Academy

Program konferencji


 

Program konferencji Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia” Plik do pobrania

XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych
i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu,  
24-25.05.2018 r. 

 

24 V 2018

8.15-9.00

Rejestracja uczestników konferencji

WSB-NLU, ul. Zielona 27

Bud. C/001

Kawa

9.00-9.30

Uroczyste  rozpoczęcie konferencji

9.30-10.00

dr hab. Artur Jazdon

Biblioteka UAM, Poznań

Czy jest na sali Nostradamus?

O trudnym zadaniu kreślenia wizji przyszłości bibliotek. Wykład inauguracyjny

SESJA I:  BIBLIOTEKI A TECHNOLOGIE 

Moderator:  Paweł Gławiński

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

10.00-10.15

Jakub Bajer, Karolina Popławska

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako narzędzie komunikacji z użytkownikiem w relacji bibliotekarz - pracownik naukowy

10.15-10.30

dr hab., prof. UKW Zdzisław Gębołyś

Niemiecka Biblioteka Cyfrowa – brama do kultury i wiedzy
o Niemczech  … i o Polsce

10.30-10.45

dr inż. Małgorzata Rożniakowska- Kłosińska, Edyta Kołodziejczyk

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Ocena wykorzystania technologii informatycznych przez studentów i wykładowców akademickich: studium przypadku Biblioteki Politechniki Łódzkiej

10.45-11.00

Barbara Czarnecka

TEB Edukacja w Nowym Sączu

Współpraca i komunikacja w organizacjach o charakterze konsorcjum

11.00-11.15

Dominik Kowalski

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Biblioteka muzyczna biblioteką przyszłości

11.15-11.35

Artur Kornatka

Centrum Badań i Programowania WSB-NLU w Nowym Sączu

Nowoczesna dydaktyka z perspektywy studenta i wykładowcy

11.35-11.50

Monika Król

Elibron Sp. z o.o. Tychy

Nowoczesne systemy do zabezpieczenia i ewidencji zbiorów bibliotecznych. Wystąpienie sponsora

11.50-12.10

Pytania, dyskusja

 

12.10-12.30

Przerwa kawowa

 

SESJA II:  MISJA BIBLIOTEKI DLA NAUKI 

Moderator: Marek Górski

Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej, Kraków

12.30-12.45

dr Henryk Hollender

Biblioteka Łazarskiego w Warszawie

Nauka jako mrowisko i miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej

12.45-13.00

dr Aneta Drabek

Uniwersytet Śląski, Katowice

Międzynarodowa obecność polskich czasopism (na podstawie Emerging Sources Citation Index)

13.00-13.15

Hanna Kościuch, Jolanta Żochowska

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Współpraca międzynarodowa uczelni a rozwój bibliotek akademickich w Polsce na przykładzie Uniwersytetu w Białymstoku i Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku

 

13.15-13.30

Leszek Szafrański

Oddział Zbiorów Cyfrowych, Biblioteka Jagiellońska

Realizacja funkcji wydawniczych w repozytorium

13.30-13.45

Jarosław Gajda

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Prace dyplomowe w polskich bibliotekach cyfrowych. Czy czegoś nie przeoczyliśmy?

13.45-14.00

Piotr Marcinkowski

Aleph-Polska

Wyszukiwarka naukowa Primo w każdej bibliotece. Wystąpienie sponsora

14.00-14.10

Pytania, dyskusja

 

14.10-15.00

Lunch

 

SESJA III:  NOWE ROLE I WYZWANIA 

Moderator: Bogumiła Urban

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

15.00-15.15

Błażej Feret

Politechnika Łódzka

Rola bibliotek w sprawozdawczości i ewaluacji uczelni

15.15-15.30

dr Paulina Studzińska-Jaksim,
Maria Boćkowska

Biblioteka Główna, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Od lokalnego wizerunku do rozwijania współpracy w oparciu o bazę publikacji

15.30-15.45

Lidia Mikołajuk

Uniwersytet Łódzki. Biblioteka

Instytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej

15.45-16.00

Dramińska Agnieszka, Joanna Kasprzyk-Machata

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Repozytorium uczelniane – ogniwo nowoczesnego środowiska naukowego

16.00-16.15

dr Dariusz Woźniak

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, Nowy Sącz

Narzędzia kompleksowego wsparcia procesu dydaktycznego i naukowego na uczelni wyższej na przykładzie systemu Cloud Academy

16.15-16.35

A. Zbigniew Szarejko (H+H Software GmbH)

Martin  Mittermeier (Swiss Academic Software GmbH)

Citavi z HAN-em. Od wyszukiwania bibliografii aż po gotowy artykuł naukowy. Wystąpienie sponsora

 

16.35-17.00

Pytania, dyskusja

 

19.00-22.30

Kolacja

„Perła Południa” w Rytrze

 

25 V 2018

SESJA IV:  JAKOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH – BADANIA I ANALIZY 

Moderator:  Danuta Szewczyk-Kłos

Biblioteka Główna, Uniwersytet Opolski

9.00-9.15

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Analiza porównawcza wybranych wskaźników funkcjonalności jako przykład wykorzystania AFBN w zarządzaniu biblioteką

9.15-9.30

Edyta Strzelczyk
Biblioteka Politechniki Warszawskiej

Przyszłość bibliotek w rękach użytkowników

9.30-9.45

dr Magdalena Karciarz

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Bibliotekarza zatrudnię od zaraz. O kompetencjach bibliotekarzy

w ponowoczesnym świecie

9.45-10.00

Paweł Pioterek, Janina Przybysz     Biblioteka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Analiza badania jakościowego metodą wywiadu przeprowadzonego wśród czytelników Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

10.00-10.15

dr Anna Ujwary-Gil, dr Natalia Potoczek

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU Nowy Sącz

Procesowo-sieciowe ujęcie funkcjonowania biblioteki akademickiej

10.15-10.30

Lidia Derfert-Wolf
Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki

10.30-10.45

Damian Piera,  Anna Abramowska      EBSCO

Kompleksowa oferta EBSCO w trendach i wyzwaniach współczesnych bibliotek akademickich. Wystąpienie sponsora

10.45-11.00

Pytania, dyskusja

 

 11.00-11.30

 Przerwa kawowa

  

SESJA V:  O KOMPETENCJACH, KOMUNIKACJI I PROMOCJI 

Moderator:  dr hab. Artur Jazdon

Biblioteka Główna, UAM w Poznaniu

11.30-11.45

dr hab., prof. WSB-NLU Jadwiga Lizak

Czy tradycyjne rozumienie biblioteki mieści się w wizji biblioteki przyszłości?

11.45-12.00

Maria Czyżewska

Biblioteka Politechniki Białostockiej

Dzielenie się wiedzą i informacją - komunikacja  z pracownikami naukowymi na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej

12.00-12.15

dr Zenona Krupa
Uniwersytet Rzeszowski. Biblioteka

Satysfakcja użytkowników z usług biblioteki w opinii studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

12.15-12.30

Katarzyna Błaszkowska

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Różnorodność w zespole – czy to działa?

12.30-12.45

Anna Jańdziak

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej w mediach społecznościowych

12.45-13.00

Katarzyna Puksza
Oddział Informacji Naukowej,
Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku

Komunikacja wizualna bibliotek szkół wyższych na Instagramie
 

13.00-13.15

dr Stefan Kubów

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Biblioteki w perspektywie zmiany kulturowej

 

13.15-13.30

Jolanta Sobielga, Danuta Kapinos

Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej

Wartość analityczna wyników z badań użytkowników w bibliotekach akademickich

13.30-13.45

dr Maria Sidor

Biblioteka WSB-NLU

Rola biblioteki w komunikacji naukowej. Z perspektywy małej biblioteki szkoły  wyższej

13.45-14.00

Dyskusja podsumowująca. Zamknięcie obrad

14.00-15.00

Lunch

 

  W programie mogą nastąpić  drobne  zmiany, przesunięcia. 

Ważne informacje organizacyjne zawiera  dokument  „Informacje dla uczestników„ 

             

  


Informacje organizacyjne dla uczestników konferencji Plik do pobrania:

Trudności komunikacyjne

W związku z przebudową mostu na Dunajcu, są duże utrudnienia komunikacyjne na drogach dojazdowych do Nowego Sącza, szczególnie w godzinach rannych, tj. 7.00 - 10.00 oraz w godzinach popołudniowych, tj. 14.30 - 17.00.

Prosimy wziąć ten fakt pod uwagę w dniu przyjazdu na konferencję.
 

Połączenia autobusowe na linii Kraków – Nowy Sącz są często. Szczegółowy rozkład jazdy znajdą Państwo pod linkami:

 1. https://www.e-podroznik.pl/
 2. https://www.szwagropol.pl/pl/linie-autobusowe/rozklad-jazdy/

W I dzień konferencji 24.05.18 będzie podstawiony autobus pod hotelem IBIS (ul. I Brygady 2A) o godz. 8.00. Autobus dowiezie uczestników do WSB-NLU.
O godz. 17.00 autobus odwiezie gości do Hotelu IBIS (autobus zatrzyma się też przy dworcu MPK-PKP).
O 18.30 autobus będzie wracał spod hotelu IBIS do WSB-NLU. Autobus zatrzyma się na dworcu MPK-PKP, dlatego osoby, które mieszkają w innych hotelach proszone są o dotarcie tam na 18.30, lub bezpośrednio do WSB-NLU (pod bud. C). Stąd autobus zawiezie gości do Hotelu „Perła Południa” w Rytrze na uroczystą kolację.

Osoby, które dysponują własnym środkiem transportu i nie wyrażają chęci skorzystania z naszego środka transportu, rozumiemy, że dotrą na kolację do Rytra na własną rękę. Hotel „Perła Południa” w Rytrze (adres: Rytro 380) jest oddalony o 17,5 km od Nowego Sącza.

II dnia 25.05.18 – autobus będzie czekał na Państwa pod hotelem IBIS o godz. 8.30

Informacje dla osób korzystających z komunikacji MPK:

 1. Z Hotelu IBIS do WSB-NLU nie ma bezpośredniego autobusu, trzeba się przesiąść na dworcu MPK. Do MPK dojeżdża stamtąd autobus linii nr 41.
 2. Z dworca MPK do WSB-NLU (przystanek nazywa się Zielona - WSB) kursują linie nr: 24, 12, 47, 11, 49, 43.
 3. Z WSB-NLU do dworca MPK kursują linie nr: 24, 12, 47, 11, 49, 43, 13.
 4. Trasę Dworzec MPK-PKP – WSB-NLU można też pokonać pieszo - ok. 15 min.
 5. Osoby mieszkające w innych hotelach muszą najpierw dotrzeć do dworca MPK, o ile nie będzie bezpośredniego autobusu do WSB-NLU.  

Dla osób, które przybędą wcześniej do Nowego Sącza i będą dysponowały czasem wolnym polecamy następujące atrakcje turystyczne dostępne w naszym mieście i najbliższej okolicy: 

 1. Ruiny zamku w Nowym Sączu i Baszta Kowalska, plac Zamkowy http://www.beskidsadecki.pl/ciekawe-miejsca/ruiny-zamku-w-nowym-saczu/
 2. Ratusz w Nowym Sączu http://www.beskidsadecki.pl/ciekawe-miejsca/ratusz-w-nowym-saczu/
 3. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu otwarte niedawno w nowej siedzibie: ul. Jagiellońska 56 http://muzeum.sacz.pl/
 4. Miasteczko Galicyjskie, czynne: wtorek – niedziela / 10.00 -18.00  (ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 17.00), ul. Lwowska 226 http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/miasteczko-galicyjskie/
 5. Sądecki Park Etnograficzny, czynne wtorek – niedziela / 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście o godz. 16). Oprowadzanie rozpoczyna się o godz.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83B http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/sadecki-park-etnograficzny/
 6. Klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu, Plac św. Kingi 1, 33-340 Stary Sącz http://www.wstarymsaczu.pl/atrakcje/zabytki/klasztor-siostr-klarysek/
 7. Bazylika św. Małgorzaty - Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, plac Kolegiacki 1 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/23648,nowy-sacz-bazylika-sw--malgorzaty---sanktuarium-przemienienia-panskiego-.html
 8. Galeria Sztuki „Dawna Synagoga” - stała wystawa poświęcona Żydom Sądeckim, czynne: środa, czwartek 10.00 -15.00, piątek 9.00 - 17.30, sobota, niedziela 9.00 - 14.30, ul. Berka Joselewicza 12 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3274,nowy-sacz-dawna-synagoga.html
 9. Polecamy również słynne lody u Argasińskiego, czynne codziennie 9.00 – 20.00, ul. Kościuszki 9 http://www.argasinscy.pl/ i pyszne pierogi w Restauracji „Ratuszowa”, czynne codziennie 10.00 – 22.00, Ratusz, Rynek 1 J https://pwns.eu/restauracja-ratuszowa/

Więcej atrakcji Sądecczyzny znajdą Państwo na stronach:

http://www.beskidsadecki.pl/ciekawe-miejsca/

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,-1,-1,-1,Nowy+S%c4%85cz.html 

 

Miejsca noclegowe


 

Uczestnikom konferencji organizator rekomenduje hotel IBIS STYLES W NOWYM SĄCZU, w którym wynegocjowano atrakcyjne rabaty na noclegi. Dla uczestników, którzy dokonają rejestracji noclegów do 31.01.2018 na hasło: "KONFERENCJA - BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI" przewidziano niższe ceny noclegów.

Kontakt w sprawie rezerwacji::

Sponsorzy


 

Firmy lub osoby zainteresowane sponsorowaniem konferencji prosimy o kontakt z organizatorem: masid@wsb-nlu.edu.pl, tel. 18 44 99 127

Organizacje i firmy wspierające konferencję

English


English


Library of the future - challenges-trends - threats. XVIII scientific conference of libraries of non-public and public universities organized by the Library of Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University in Nowy Sącz, May 24-25, 2018.

We cordially invite you to Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University in Nowy Sącz for the 18th National Conference of Libraries of Private and Public University. The planned conference is devoted to the future of libraries, which exist in dynamically changing in technological, legal, economic conditions and changing educational or civilization systems, and are therefore exposed to loss of operational stability. Searching for a new library concept and defining its new roles and tasks seems appears be a key issue for librarianship. Looking for the answer to the question: what will be the library of the future? we invite librarians and information specialists from academic libraries, public libraries, pedagogical and school libraries, people responsible for IT infrastructure, creators of digital libraries and e-learning systems, as well as academic staff from book and information institutes, academic teachers and anyone interested in the roles and development of future libraries.

A wide range of conference attendees guarantees presentations and discussions both at the level of theory and practice, as well as common inspirations concerning overcoming threats, discovering niche activities and using modern technologies as a close ally of the librarian and information worker.


Thematic area:

TECHNOLOGIES

- Educational platforms and the place of information resources (new tools supporting the processes of education, communication, access to information);

- Open knowledge resources (repositories, free licenses, digital libraries and media education, open knowledge resources);

- Information technologies (technologies and mobile services, applications and new work opportunities for the library);

- Tools for communication with the user (student, researcher, foreigners, the elderly, the disabled, children and youth, other users) in the changing information environment (social media);

- Organization and sharing of distributed electronic collections (tools, good practices, IT solutions);

- University consortia and other cooperation platforms as responses to the institutional dispersion of scientific institutions (large universities - small universities, faculty sciences, lack of common understanding of standards and good practices).


SCIENCE

- Science 2.0 and the role of the library (cooperation with scientists, PBN (Polish Scientific Bibliography), parameterization, free access to research results and legal protection of research results);

- Polish Constitution for Science and libraries (directions/trends of science development and library resources);

- Cooperation of librarians, specialists in scientific data with various research units at the local and central level;

- Internationalization of universities (crisis of science, greater student mobility, dominance of English in research and globalization of the scientific industry) a challenge for the library.


QUALITY - EFFECTIVENESS

- Researching user satisfaction - tools, measurements, examples;

- Researching the influence, value and significance of libraries - tools, measurements, examples;

- Researching the functioning of libraries - tools, experiences;


COMPETENCIES

- The library as a knowledge-based organization (new competences of librarians, trainings, personal development, training of librarians, psychological aspects of the work of librarians, "deregulation of the profession" and its impact on the professional development of librarians);

- Forms of communication with the user (models, difficulties, possibilities);

- Librarian and researcher relations (exchange, cooperation, consulting).


We invite you to take part in the conference and send your proposals of papers. The Conference result will be the publication of a peer-reviewed monograph in paper and electronic version.

Conference fee: PLN 300 (for a larger number of participants from one institution we offer discounts).


CONTACT:

Please send your proposals for papers to: masid@wsb-nlu.edu.pl.

Kontakt


 

Propozycje referatów prosimy kierować na adres: masid@wsb-nlu.edu.pl.

Gotowe referaty należy przesłać na adres: bibliotekawsb123@gmail.com.

Prezentacje należy przesłać na adres: bibliotekawsb123@gmail.com

Pytania dotyczące spraw organizacyjnych proszę kierować na adres: marketing@wsb-nlu.edu.pl.

LOKALIZACJA

Jak do nas dotrzeć.

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.