Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym - co trzeba wiedzieć?

Uznanie efektów kształcenia - procedura PEU. O co w tym chodzi?


Procedura potwierdzenia efektów uczenia (w skrócie PEU) odbywa się jeszcze przed etapem rekrutacji. Pozwala ona na zaliczenie wybranych modułów studiów na podstawie zdobytego w danej dziedzinie doświadczenia zawodowego. Jest to zatem bardzo dobra opcja dla osób, które z uwagi na swoją pracę zawodową nie miały do tej pory wystarczająco czasu, aby rozpocząć edukację na uczelni wyższej. Jednocześnie chcą podnieść swoje kwalifikacje, a posiadają już znaczne doświadczenie w niektórych dziedzinach. 
Rozwiązanie to jest dedykowane dla tych, którzy oprócz świadectwa dojrzałości posiadają przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w danej branży, i to w chwili ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia, bądź posiadają trzyletnie doświadczenie w przypadku kandydatury na studia II stopnia.


Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym - najważniejsze zasady


Ubiegając się o zaliczenie części przedmiotów na podstawie uzyskanego doświadczenia zawodowego, warto mieć świadomość kilku podstawowych wytycznych, określonych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce:
•    Brak możliwości zaliczenia całego programu studiów na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego. Maksymalna ilość punktów ECTS, którą można zdobyć w ten sposób stanowi 50% wszystkich przewidzianych dla określonego kierunku.
•    Wśród osób przyjętych na dany kierunek studiów najwyżej co piąta może być zrekrutowana w oparciu o PEU.
•    Procedury potwierdzenia efektów uczenia nie można zastosować na każdym kierunku studiów. Wyłączone są z niej przede wszystkim dziedziny medyczne (m.in. medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, analityka medyczna, weterynaria), ale również architektura czy psychologia.


Procedura PEU krok po kroku


Poszczególne etapy starania się o PEU mogą się różnić niektórymi elementami w zależności od uczelni. Najważniejsze z nich są jednak wspólne dla wszystkich i przedstawiają się w następujący sposób:
1.    Złożenie kompletu standardowych dokumentów wymaganych podczas rekrutacji wraz z tymi potwierdzającymi doświadczenie zawodowe kandydata.
2.    Złożenie formularza ubiegania się o PEU wraz z załącznikami określonymi w wymaganiach danej uczelni (strona 14 regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się).
3.    Komisyjny egzamin potwierdzający nabyte w pracy umiejętności oraz posiadaną w danej dziedzinie wiedzę (wrzesień).
4.    Otrzymanie wyników od Przewodniczącego Komisji do spraw Procedury PEU i przedstawienie przez niego szczegółowych informacji w zakresie możliwości uzyskania zaliczenia części programu.

Co trzeba wiedzieć w temacie krótszych studiów dla osób z doświadczeniem zawodowym? Reasumując, procedura potwierdzenia efektów uczenia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą jednocześnie studiować i pracować w zawodzie. Zdobyta wiedza i umiejętności na studiach oraz w pracy uzupełniają się wzajemnie. Dzięki temu, że zagadnienia, z jakimi student ma do czynienia w pracy nie dublują się w ramach określonego przedmiotu na uczelni, ma on więcej czasu na poszerzanie swoich kwalifikacji w konkretnym kierunku. Procedura PEU pozwala zatem na krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym, co też powinno motywować młodych ludzi do szybkiego rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. I daje im szansę na pogodzenie nauki z pracą.

Możliwość ubiegania się o procedurę PEU obowiązuje kierunki: INFORMATYKA(inż.), ZARZĄDZANIE(lic.), ZARZĄDZANIE(mgr).

Dowiedz się więcej:
Telefon ogólny: +48 18 44 99 190
e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
 

 

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!